• 18 1
  • mg 0195 1
  • mg 0086 1
  • ungurpils ezers asais
  • staicele tilts
  • starki
  • no torna
 • Iepriekšējais
 • 1 of 7
 • Nākamais
Trešdiena, 2014. gada 3. septembris

Biedrība „Studeo” pulcēja Eiropas skolotājus

Grundtvig mūžizglītības programmas ietvaros izglītības biedrība „Studeo” realizēja projektu „Pieaugušo lasītprasmes koncepts un tendences.”

No 7.-11.jūlijam Salacgrīvā „Rakaros” uz darbnīcu pulcējās 11 skolotāji no septiņām Eiropas Savienības valstīm: Īrijas, Rumānijas, Grieķijas, Spānijas, Turcijas, Itālijas un Lietuvas. Skolotāji, kuri ikdienā strādā ar pieaugušajiem, iepazīstināja ar savas valsts pieredzi, galvenajām grūtībām un dažādiem risinājumiem. Nodarbībās tika gūtas jaunas idejas turpmākajam darbam. Projekta dalībnieki Izglītības un zinātnes ministriju iepazināja ar mūžizglītības politiku Latvijā, viesojās Vidzemes Augstskolas mūžizglītības centrā un integrētajā bibliotēkā. Kultūras programmas ietvaros skolotāji  apskatīja Vecrīgu un Jūrmalu, kā arī devās projekta tēmai atbilstošā uzdevumā uz Cēsīm.

Vineta Tiltiņa


About “Studeo”

Educational NGO “Studeo” was established on 1st March, 2010 in Aloja, Lavia. Its aim is to support institutions of formal education, teachers; to develop and offer non-formal education, interest groups to both children and adults.

The main projects:

In 2011 “Studeo” had a successful EU project for the equipment for the community initiatives.

In 2012 “Studeo” is a partner in an EU project in support of leisure activities of children and youth.

In 2013 “Studeo” has 2 successful projects in support of teachers’ courses such as: “Management of stress in teacher’s work”, “Methodology of teaching foreign languages”, and “Multiple Intelligences”.

In 2013 “Studeo” project of “The Concept of Adult Literacy and Its Latest Tendencies” is supported by Grundtvig – an EU lifelong learning programme.

Other activities:

NGO “Studeo” takes part in discussions about the prospects of education, its development, projects.

It supports courses by National Agency of Employment, regional teacher meetings, other educators as a driving school, Latvian Karate Association, a.o.

_______________________________________________________________________

Izglītības biedrība „Studeo”

Reģistrēta 2010. gada 1.martā

Mērķis: veicināt bērnu, jauniešu un pieaugušo interesi par formālo, neformālo un interešu izglītību, sevis pilnveidošanu un izaugsmi, kā arī pilsoniskās sabiedrības veidošanos.

Līdz 2011. gada 31. augustam ar LAD „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošana teritorijā” atbalstu tiek realizēts projekts „Alojas novada iedzīvotāju interešu iniciatīvas materiāltehniskajam atbalstam”.


Biedrība „Apmācības, kultūras un estētikas centrs „Vilzene””

 
Valdes priekšsēdētāja: Ligita Jenča

Valdes locekļi: Rudīte Karlsone un Rolands Neļķis 

 Biedrība „Apmācības,kultūras un estētikas centrs „Vilzene” ir patstāvīga, amatu prasmju apmācoša, brīvprātīga, neatkarīga, nevalstiska sabiedriska, kultūrizglītojoša biedrība, kurā savstarpēji apvienojās dažādu dzimumu un vecumu fiziskas personas, lai kopīgā darbībā un uz līdztiesības pamatiem statūtu ietvaros sasniegtu mērķus, kuriem nav peļņas iegūšanas nolūka un rakstura.


 „Vilzene” izveidojās kā sabiedriska organizācija 1999.g.septembrī, reģistrēta LR UR 2002.g.maijā un 2006.g.maijā pārreģistrēta par biedrību. Līdz 2002.gadam tika izstrādāts darbības stratēģiskais plāns 10 gadiem un veikta sagatavošanās projekta izstrādei. Šajā laikā pagasta iedzīvotāji sniedza nozīmīgu morālo un finansiālo atbalstu un kopējais biedru skaits sasniedza 55. Pašlaik ir 27 biedri.

Personas, kas vēlas iestāties biedrībā, iesniedz valdei rakstisku iesniegumu. Iestāšanās maksa ir 1.00 LVL, gada biedru nauda ir 2.00 LVL, juridiskām personām, interešu kopām un klubiem - 10.00 LVL.

Mērķis: sociāli aktivizēt Braslavas pagasta un novada iedzīvotājus.

Uzdevumi:

·         Veicināt ģimeņu fizisko un garīgo veselību;

·         Amatu apmācība un ar bezdarbu saistīto problēmu pētīšana; 

·         Mērķtiecīga brīvā laika izmantošana;

·         Veicināt pašizglītošanos;

·         Palīdzība dažādiem sociāliem slāņiem (jaunatnei, sievietēm, bērniem) adaptēties jaunajos apstākļos un rast sev vietu šodienas ekonomiskajā, politiskajā un sociālajā haosā;

·         Veicināt sievietes personības atzīšanu ģimenē un sabiedrībā;

·         Programma „Zemnieku sētas labiekārtošana un plānošana” (mērķis – radīt nepieciešamos priekšnoteikumus, lai attīstītos lauku tūrisms);

·         Mācīt ģimenēm pamatzināšanas ekonomikā;

·         Veicināt tautas tradīciju saglabāšanu un nodošanu nākošajām paaudzēm;

·         Iedzīvotāju radošuma veicināšana, nodarbības rokdarbos (šūšana, modelēšana, virtuve);

·         Kursi psiholoģijas, runas kultūras, cilvēcisko attiecību harmonijas veidošanai, svešvalodu apgūšanai.

 
Adrese: Vilzēnu tautas nams, p/n "Blankaskrogs", Braslavas pagasts, Alojas novads, LV-4068

E –pasts: 

Telefons: 29697319 (Ligita Jenča)


Staiceles radošo sieviešu klubs „Stazele”


Adrese: Parka iela 2, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Kontakti: telefons: 64032932, fakss 4035396,
Vadītāja: Anita Strokša

Vēsture
Staiceles radošo sieviešu klubs “Stazele” tika izveidota 2002. gada 2. februārī. Oficiāli kā sabiedriskā organizācija tika noreģistrēta 2002. gada 19. aprīlī. Organizācija nodibinājās sanākot kopā 27 Staiceles sievietēm, kuras grib izglītoties, radoši darboties sava novada attīstībā, ieguldīt savas zināšanas vietējās sabiedrības problēmu risināšanā.

Mērķis:

   Celt lauku sieviešu pašapziņu, mazināt sociālo spriedzi, atbalstīt un stiprināt sieviešu sabiedrisko aktivitāti.

Uzdevumi:

1. Veicināt lauku sieviešu pašizglītošanos, sekmēt bērnu un jauniešu netradicionālās izglītības formu attīstību.
2. Atbalstīt dažāda veida lauku sieviešu uzņēmējdarbību.
3. Veicināt sabiedrības integrāciju, demokrātiju.
4. Uzlabot sabiedrības mazaizsargāto jeb riska grupu stāvokli.
5. Sekmēt veselības aprūpes attīstību.
6. Veicināt un atbalstīt kultūras dzīves aktivitātes.
7. Piedalīties vides sakopšanā un tās aizsardzībā.
8. Attīstīt sadarbību ar citām nevalstiskām organizācijām.

Metodes:

Savas organizācijas pilnvērtīgai darbībai darbs tiek organizēts 3 komandās - vienā – sabiedrības integrācija un uzņēmējdarbība, otrā – sociālā, trešā - izglītības, kultūras.

1. Mērķu sasniegšanai organizācija iesaista šajā darbā dažādu profesiju pārstāvjus, sekmē pašiniciatīvu, sniedz konsultācijas, informējot un izglītojot
2. Klubs organizē dažāda veida apmācības kursus, seminārus, ārvalstu pieredzes braucienus.
3. Uztur sakarus ar dažādiem valsts un pašvaldību dienestiem, kā arī kontaktus ar citām iestādēm, organizācijām Latvijā un ārvalstīs.
4. Veic labdarības pasākumu organizēšanu.
5. Veido un piedalās dažādos projektos.
6. Veic naudas līdzekļu piesaistīšanu ar ziedojumu palīdzību un to uzkrāšanu.

Aktivitātes:

• Gūstot finansiālu atbalstu no Phare Access 2000 programmas, Staicelē tika izveidots bērnu izglītības, informācijas un interešu centrs „Spārni”, kurš ir domāts nelabvēlīgo ģimeņu bērnu integrācijai sabiedrībā, pārējo bērnu vidū. Projekta laikā sāka reālu darbu ar šiem bērniem. Ieinteresēja viņus darboties šajā centrā. Mācīja komunicēties savstarpēji, ar citiem bērniem, ar pieaugušajiem, ar sabiedrību. Caur izklaidi tika radīta viņos vēlme izglītoties, lika saprast, ka viņi tiek gaidīti un viņu spējas novērtētas.

• Kopā ar Svētdienas skolu tika iesniegts projekta pieteikums Limbažu rajona padomes un Baltijas – Amerikas partnerattiecību programmas projektu konkursam par kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanas lomu jauniešu garīgajā attīstībā. Projekta rezultātā, darbojoties ar svētdienas skolas bērniem tika apkopota Staiceles evaņģēliski luteriskās baznīcas vēsture un izdota bukletā.

• Ar Latvijas Kultūras fonda atbalstu sākās projekts “ Trūcīgo ģimeņu bērnu kultūrizglītības ilgtermiņa nometne “Rūķu nams”, kuras pamatā bija iemācīt bērniem darboties tautas lietišķās mākslas jomā, apgūt pirmās iemaņas aušanā, keramikā un floristikā.

• 2004. gadā Latvijas vides aizsardzības fonds ir atbalstījis projektu “ Vidrūpes un ekonomiskās attīstības kompromiss Staiceles pašvaldībā”, kura ilgtermiņa mērķis ir informēt un aktivizēt vietējo sabiedrību, veicināt ilgtspējīgu lauku nodarbinātības dažādošanu un jaunu darba vietu izveidi, saglabājot Salacas ielejas dabas parka ainavisko struktūru, kā arī biotopu un sugu daudzveidību.

• 2004. gadā gūts atbalsts ES Phare grantu programmas “Pilsoniskas sabiedrības attīstība un stiprināšana” iesniegtajā projektā, kura rezultātā Staicelē tiks izveidots daudzbērnu ģimenes atbalsta centrs “3 Plus”. Centra mērķis ir uzlabot daudzbērnu ģimenēm dzīves kvalitāti, atbalstīt šo ģimeņu reintegrāciju pilsoniskas sabiedrības attīstības procesos, kuras ekonomisku un sociālu iemeslu dēļ pārejas periodā pakļautas atstumtības riskam. Centra darbība orientēta uz aktivitātēm, kuras tiek organizētas gan ģimeņu vecākiem, gan kopā ar ģimenēm. . 2006. gadā aktivitāšu prioritāte būs kopīgi ģimeņu vakarēšanas pasākumi.

• 2005. gadā gūts finansiāls atbalsts Limbažu rajona padomes projektu konkursā „Pilnveidojot sevi, dot citiem!” Projekta rezultātā izvests mācību cikls „Daba nacionālā simbolikā”. Projekts, kura ietvaros 3. – 4.- to klašu bērni ar atraktīvām metodēm apguva zināšanas par Latvijas dabas simboliku.


2012. gada aprīļa sākumā vienā no Staiceles Dienas aprūpes centra telpām tika atklāta trenažieru zāle, kuras iekārtošana un inventārs ir veltījums Staiceles radošo sieviešu biedrības „Stazele” 10. gadskārtai. Biedrība pie sportiskā inventāra tikusi, pateicoties Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstam. Jāpiemin, ka pērn fonda dibinātāji viesojās Staiceles bibliotēkā. Viņus sajūsmināja „Stazeles” veidotais bērnu atpūtas stūrītis, tādēļ nolēmuši atbalstīt nākamo biedrības projektu „Kustību prieks”. Par piešķirtajiem 2 tūkstošiem latu iegādāti 3 trenažieri – skrejceļs, kardiotrenažieris un steperis, arī 22 nūjošanas nūju pāri, gumijas bumbas, hanteles, vingrošanas riņķi un citas aktīvai sportošanai noderīgas lietas. Jaunos trenažierus palīdzēja iepazīt fizioterapeite Lienīte Tāluma. Viņas vadībā notiks nūjošanas nodarbības un ārstnieciskā vingrošana. Jau atklāšanas dienā dāmas devās laukā iemēģināt jaunās nūjas, bet jaunatklātā zāle un inventārs ar laiku būs pieejams arī pārējiem staiceliešiem.

Galerija

Liānas Lilenblates-Sipko teksts un foto


Lauku sieviešu klubiņš „Saulgriezes”


Dibināts 1999. gadā. Vadītāja Ārija Korpa. Klubā darbojas 16 pensionāres.

Mērķi:

- lauku sieviešu interešu aizstāvība;
- lauku sieviešu problēmu risināšana;
- vides uzlabošana un pilnveidošana.

Katru pavasari kluba biedres piedalās kapu teritorijas sakopšanā. Izveidojusies laba sadarbība ar biedrību „Baltā māja”, EK Europe Direct informācijas centru. Biedrības „Baltā māja” organizētajos pasākumos saņem vērtīgu informāciju par pensionāru problēmu risināšanu.


Biedrība "Alojas Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība"


Reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2009.gada 2.septembrī,
Vienotais reģistrācijas Nr. 40008145616

Kontakti: 64031235, 29433917, alojamms@inbox.lv
Adrese: Alojas novads, Aloja, Jūras ielā 39a, LV – 4064

Mērķis: veicināt kultūras un izglītības attīstību Ziemeļvidzemē.

Uzdevumi:

 • ierosināt, atbalstīt un īstenot kultūrizglītības attīstības projektus;
 • apvienot kopējā darbībā mūzikas un mākslas skolas atbalstītājus – absolventus, audzēkņu vecākus, skolotājus, u.c;
 • aizstāvēt mūzikas un mākslas skolas intereses un vajadzības;
 • sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām, citām sabiedriskajām un profesionālajām organizācijām.

Biedrība nodibināta uz nenoteiktu laiku.

Dibinātāji: Jānis Ansons, Inese Mētriņa, Laila Ulmane

Amatpersonas: Inese Mētriņa ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi, Laila Ulmane ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi.

Iestāšanās biedrībā notiek, iesniedzot rakstisku pieteikumu adresētu biedrības valdei, un, veicot iemaksu, 5.00 Ls AS „SEB BANKA” Limbažu filiālē, konts: LV92 UNLA 0050 0145 8595 8

Izstāties no biedrības var jebkurā laikā rakstveidā, paziņojot par to valdei.


Lauku sieviešu klubs „Naktsvijoles”


Darbojas kopš 1996. gada

Biedrības mērķis ir Apvienot lauku sievietes pašizglītībai, dažādu pasākumu rīkošanai pagastā.

Uzdevumi:

Radīt iespēju sociāli maznodrošinātiem cilvēkiem apgūt jaunas zināšanas, jaunas informācijas tehnoloģijas, organizēt mācību seminārus dažādām interešu grupām, piesaistīt līdzekļus materiāli tehniskās bāzes radīšanai, sociāli aktivizēt pagastā dzīvojošās ģimenes.

Darbojoties, veiksmīgi novadīti vairāki projekti bezdarbniekiem angļu valodas apguvē, mazajā uzņēmējdarbībā, psiholoģijā, biznesa plāna sastādīšanā. Tikusi izveidota pirmā mikrokredīta grupa Limbažu rajonā. Īstenoti projekti sadarbībā ar Limbažu rajona padomi, BAP, ESF un Latvijas Pieaugušo izglītības apvienību. Pateicoties Nīderlandes fondam, 2003. gadā tika īstenots projekts un izveidots Mācību un veselības centrs Puikulē.

Sieviešu klubs aktīvi iesaistās pašvaldību funkciju īstenošanā pagastā, organizē tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, palīdz apgūt dažādas mājsaimniecības iemaņas, organizē lietderīgas un interesantas brīvā laika pavadīšanas iespējas pagasta jauniešiem.

Nākotnes vīzija:

Telpu remonts un jaunu trenažieru iegāde trenažieru zālē.


Biedrība „Alojas radošais klubs „Liepale””


Kontakti: 26491241 (Guna), 26300217 (Liene),
Juridiskā adrese: Rīgas iela 4, Aloja, Alojas novads, LV-4064
Banka: AS Swedbank, kods: HABALV22
Konta numurs: LV63HABA0551021007531

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 2008.gada 10.maijā. Reģ. nr. 40008127517

Mērķis:
Celt lauku sabiedrības pašapziņu un radošo iniciatīvu, atbalstot un stiprinot sabiedrisko aktivitāti, mazinot sociālo spriedzi.

Uzdevumi:
1. Veicināt lauku iedzīvotāju pašizglītību;
2. sekmēt ģimeņu un jaunatnes radošo iniciatīvu;
3. atbalstīt lauku iedzīvotāju uzņēmējdarbību;
4. sekmēt un atbalstīt dzimumu līdztiesību;
5. veicināt un atbalstīt sabiedriskās dzīves aktivitātes kultūrā, sportā un atpūtā;
6. popularizēt veselīgu un videi draudzīgu dzīvesveidu;
7. veicināt sabiedrības integrāciju;
8. veidot un attīstīt sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām.

Iestāšanās, izstāšanās biedrībā:
Valdei jāiesniedz noteiktas formas rakstisks pieteikums. Valde pieņem lēmumu divu nedēļu laikā.

Iestāšanās nauda:
Vienreizēja maksa fiziskām personām 5,00 Ls, jāsamaksā iestāšanās brīdī.

Biedru nauda:
Regulāri maksāt biedra naudu (fiziskām personām 12,00 Ls gadā) līdz kalendārā gada 31.decembrim.

Biedrības augstākā lēmējinstitūcija:
Biedru kopsapulce, kuru sasauc ne retāk kā vienu reizi gadā, līdz 31.martam.

Biedrības izpildinstitūcija:
Valde trīs cilvēku sastāvā:
Valdes priekšsēdētāja: Guna Krūmiņa
Valdes locekļi: Inese Mētriņa, Liene Čečiņa

Kāpēc pievienoties Biedrībai „Alojas radošais klubs „Liepale”?
Biedrība „Alojas radošais klubs „Liepale” piedāvā:
   *iespēju būt kopā radošā, draudzīgā kolektīvā,
   *iegūt jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas,
   *interesanti pavadīt brīvo laiku,
   *nedaudz uzlabot savu veselību,
   *piedalīties dažādos pasākumos (ekskursijās, talkās, u.t.t.)
   *satikt daudz interesantu cilvēku,
   *mainīt savu un Alojas pilsētas iedzīvotāju attieksmi pret savu pilsētu un vidi,
   *padarīt krāsaināku un priecīgāku savu un apkārtējo dzīvi,
   *iespēju pašapliecināties brīvprātīgi un aktīvi iesaistoties dažādās Biedrības aktivitātēs.