• no torna
  • mg 0086 1
  • starki
  • mg 0195 1
  • ungurpils ezers asais
  • staicele tilts
  • 18 1
 • Iepriekšējais
 • 1 of 7
 • Nākamais
Trešdiena, 2014. gada 27. augusts

Biedrība „Īģes lauku partnerība”


LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 2008.gada 7.maijā. Reģ. Nr. 40008127377
AS SEB banka, LV74UNLA0050013154659

Juridiskā adrese: Rīgas iela 4, Aloja, Alojas novads, LV - 4064
Kontakti:

Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. - 2013. gadam pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģijas īstenošana” projektu administratīvā vadītāja Anita Gūtmane t. 20218529.

Lauku attīstības programmas  2007.-2013.gadam  pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai 4.ass 413.pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”  projektu administratīvā vadītāja Liesma Rudzinska t. 29418021.


Biedrības „Īģes lauku partnerība” mērķis ir veicināt Alojas pilsētas un pagasta, Staiceles pilsētas un pagasta, Braslavas pagasta, Brīvzemnieku pagasta teritoriju ilgtspējīgu attīstību, iedzīvotāju dzīves un vides kvalitātes uzlabošanu. Biedrības nosaukumā Īģes vārds nav izvēlēts nejauši, jo Īģes upīte apvieno visas četras pašvaldību teritorijas- sākas Brīvzemniekos, tad cauri Alojas lauku teritorijai un Braslavai Staiceles lauku teritorijā ietek Salacā.

Biedrības biedri ir Alojas novada pašvaldība, vairākas nevalstiskās organizācijas – b-ba ”Alojas attīstības fonds”, Alojas mednieku klubs no Alojas, Lauku sieviešu klubs „Naktsvijoles” no Brīvzemniekiem, PKS „Braslava” un „Apmācības, kultūras un estētikas centrs „Vilzene”” no Braslavas, biedrības „Pivalind”, „Ūdensrozes”, „Stazele” no Staiceles, kā arī zemnieku saimniecības un privātpersonas.

Iestāšanās biedrībā var jebkura persona, kura darbojas partnerības teritorijā. Biedru nauda: Pašvaldības maksā vienreizēju iestāšanās naudu – Ls 0,50 par katru iedzīvotāju; pārējās juridiskās personas – Ls 10,00 gadā, fiziskās personas – Ls 5,00 gadā.

Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir kopsapulce, kuru sasauc ne retāk kā 1x gadā, līdz 31.martam. Sapulču starplaikā biedrības lēmējinstitūcija ir valde, kas sastāv no 12 valdes locekļiem. Valdes priekšsēdētāja  Anita Gūtmane. Izpildinstitūcija ir zpilddirektors. Būsiet laipni gaidīti ar savām idejām un inovatīviem projektu pieteikumiem  „Īģes lauku partnerībā”!


Biedrība „Alojas novada attīstība”


2003.gada 3.jūnijā reģistrēta sabiedrisko organizāciju reģistrā.
2006.gada 15.martā reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā.
Reģ. Nr.40008075484

Juridiskā adrese:
Rīgas iela 4, Aloja,  Alojas novads, LV-4064
Banka:
AS Swedbank, kods: HABALV22
Konts: LV55HABA0551004914405

Kontakti: , fakss 64024229
29107600 (Māris Možvillo),
29430123 (Inga Mauriņa-Kaļva),
20247106 (Ineta Laizāne).

Mērķis:
Ar Biedrības un fizisko un juridisko personu ziedojumu līdzekļiem veicināt Alojas novada attīstību sniedzot nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, kas vērsta uz labdarību, sabiedrisko labumu, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu un slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu. Biedrības darbībai nav peļņas gūšanas rakstura.

Uzdevumi:

Biedrības galvenais uzdevums ir veicināt Alojas novada attīstību, organizējot un finansējot dažāda veida novada attīstību veicinošus projektus.

Savu uzdevumu īstenošanai Biedrība:
1) organizē Biedrībai piederošo līdzekļu apsaimniekošanu;
2) organizē finanšu un citu līdzekļu piesaisti, fizisko un juridisko personu ziedojumu vākšanu, Eiropas Savienības strukturālo fondu līdzekļu piesaisti Alojas novada attīstību veicinošu projektu finansēšanai;
3) izlieto Biedrības un ziedojumu vākšanas rezultātā iegūtos līdzekļus Alojas novada attīstību veicinošiem pasākumiem;
4) apbalvo personas par īpašiem nopelniem Biedrības darbības mērķu īstenošanā;
5) sadarbojas ar citām fiziskām un juridiskām personām;
6) veic izdevējdarbību un attiecīgo Biedrības mērķiem un uzdevumiem atbilstošo reklāmas darbību;
7) veic jebkādu citu darbību, kas nav pretrunā ar pastāvošo likumdošanu un sekmē Biedrības mērķu sasniegšanu.

Iestāšanās, izstāšanās biedrībā:
Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.

Iestāšanās nauda:
Vienreizēja maksa fiziskām personām 5,00 Ls, jāsamaksā iestāšanās brīdī.

Biedru nauda:
Reizi gadā maksāt biedra naudu (fiziskām personām 20,00 Ls gadā, juridiskām personām 50,00 Ls) līdz 31.martam.

Biedrības augstākā lēmējinstitūcija:
Biedru kopsapulce, kuru sasauc ne retāk kā vienu reizi gadā, līdz 31.martam.

Biedrības izpildinstitūcija ir valde
valdes priekšsēdētājs Māris Možvillo
valdes locekļi Inga Mauriņa-Kaļva un Ineta Laizāne

Kāpēc pievienoties Biedrībai „Alojas novada attīstība”?
Biedrība „Alojas novada attīstība” piedāvā:
- iespēju realizēt savas idejas ar domubiedru palīdzību,
- veicināt Alojas un Alojas novada attīstību,
- iegūt jaunas zināšanas un dalīties ar jau esošām,
- veidot pilsonisku sabiedrību Alojā, uzturēt dialogu ar pašvaldību, uzņēmējiem un iedzīvotājiem,  
- aktīvi piedalīties labdarības un biedrību popularizējošos pasākumos.


Biedrība „Ungurpils ezera saimnieks”


Juridiskā adrese: „Ezera iela-4”, Ungurpils, Alojas novads, LV – 4064
Kontaktinformācija: Inga Možvillo, 26423456, e-pasts:
Dibināta 2010. gada 11. martā 

Biedrības mērķis:
Biedrības mērķis ir lietderīga un efektīva Ungurpils ezera apsaimniekošana, publisku pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem, viesiem un tūristiem, ūdenssporta, un ūdens tūrisma organizācijas jautājumos, kas saistīti ar Ungurpils ezera izmantošanu.

Biedrības uzdevumi un metodes:

Biedrības uzdevumi:

- Bioloģisko pasākumu veikšana, zivju resursu atjaunošana, Ungurpils ezera zivju resursu, dzīvnieku un augu valsts aizsardzība un saglabāšana.
- Ungurpils ezera ekoloģiskā aizsardzība.
- Makšķerēšanas sporta sacensību organizēšana.
- Dažādu izglītojošo pasākumu organizēšana.
- Mehānisko ūdens transporta līdzekļu kustību organizēšana Ungurpils ezerā (tikai ar elektromotoru dzinējiem).
- Veicināt un organizēt Ungurpils ezera un krasta zonas apsaimniekošanu un uzturēšanu.

Metodes – visu ar likumu atļauto darbību kopums – civiltiesiskie darījumi, publiskā darbība, ar kuru palīdzību Biedrība realizē savus mērķus un uzdevumus tajā skaitā:

- Savu biedru atpūtas un sporta vajadzību apmierināšana, informatīvā apkalpošana, kooperatīvās izglītības un sabiedriskās darbības veicināšana.
- Materiāli tehniskās bāzes radīšana, inventāra un citu materiālo vērtību iegāde, izgatavošana, glabāšana, realizācija un īre.
- Ziedojumu saņemšana no Latvijas un ārvalstu organizācijām, uzņēmumiem, pilsoņiem.
- Uzņēmējdarbības un citas saimnieciskās darbības veikšana, biedrības atribūtikas un simbolikas, metodisko materiālu, iekārtu un citas ražošanas organizēšana.
- Līgumu slēgšana ar speciālistiem par dažāda veida sadarbību.

Biedrības „Ungurpils ezera saimnieks” aktivitātes 2010. gadā:

1) Ir notikusi Biedrības „Ungurpils ezera saimnieks” sanāksme, kurā piedalījās arī Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes vecākais inspektors Uldis Lencbergs un viņa palīgs. Viņi izskaidroja, kā biedrības dalībnieki var likumīgi cīnīties ar malu zvejniekiem. Novada domei tiks lūgts 2 izraudzītos pārstāvjus pilnvarot kā ezera resursu sargātājus.

2) Lielās talkas ietvaros tika sakopta ezera krasta zona un neliela parka daļa.

3) par ezera resursu sargātājiem iecelti - Alojas novada domes pilnvarotas personas Guntis Krūmiņš un Jurijs Ševčenko.