• staicele tilts
  • ungurpils ezers asais
  • mg 0195 1
  • mg 0086 1
  • 18 1
  • starki
  • no torna
 • Iepriekšējais
 • 1 of 7
 • Nākamais
Piektdiena, 2014. gada 22. augusts

Biedrība „Alojas Seniori”


Lēmums par biedrības dibināšanu pieņemts 2008.gada 2. aprīlī.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta: 2008.gada 13.maijā. Reģ. numurs: B009061

Juridiskā adrese: Rīgas iela 4, Aloja, Alojas novads, LV-4064
Kontakti: 26403225, 64031234 (Raimonds)

Mērķis:
Apvienot Alojas pilsētas un lauku teritorijā dzīvojošos pensionārus, lai kopīgā darbā sasniegtu noteiktos uzdevumus.

Uzdevumi:
1. Apzināt pensionāru ikdienas problēmas un informēt par tām pašvaldības institūcijas;
2. Aizstāvēt pensionāru sociāli ekonomiskās tiesības un intereses;
3. Veicināt pensionāru informētību un mazināt sociālo izolētību;
4. Sadarboties ar pašvaldību, veselības un sociālās aprūpes institūcijām;
5. Organizēt biedru kopīgus un saturīgus brīvā laika pasākumus;
6. Uzturēt kontaktus un veidot sadarbību ar citām nevalstiskām organizācijām Latvijā un ārvalstīs.

Iestāšanās, izstāšanās biedrībā:
    
Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu.
     Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža.

Iestāšanās nauda:
Biedrības biedru iestāšanās nauda ir LVL 1,00 ( viens lats 00 santīmi) apmērā.

Biedru nauda:
Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi ceturksnī LVL 1,00 ( viens lats 00 santīmi) apmērā.

Biedrības augstākā lēmējinstitūcija:
Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31.martam

Biedrības izpildinstitūcija:
Valde, piecu cilvēku sastāvā:
Valdes priekšsēdētājs: Raimonds – Ziedonis Ģīmis
Valdes priekšsēdētāja vietniece: Līvija Buliņa
Valdes locekļi: Elmārs Muķelis, Laima Graumane, Skaidrīte Vija Jenča
Revidents: Ieva Šneidere

Kāpēc pievienoties Biedrībai „Alojas Seniori”?
Biedrība „Alojas Seniori” piedāvā:

 • · neiesūnot,
 • · iespēju būt sabiedrībā,
 • · nebūt vientuļam,
 • · uzlabot savu veselību,
 • · piedalīties un organizēt dažādus pasākumus (ekskursijas, talkas, teātri, koncerti, atpūtas vakari, filmu vakari u.t.t.),
 • · interesantas sarunas,
 • · būt informētiem par to, kas notiek pašu pagastā, novadā, valstī, pasaulē,
 • · interesanti pavadīt brīvo laiku,
 • · izglītoties, piedalīties dažādās lekcijās,
 • · uzklausīt citu cilvēku domas un idejas,
 • · priekšroku visa veida organizētajos izbraukumos,
 • · piepildīt ikdienu,
 • · tikšanos ar interesantiem cilvēkiem,
 • · pieredzes apmaiņu ar citām pensionāru biedrībām,
 • · sadarbību ar citām NVO,
 • · piesaistīt naudas līdzekļus ar projektiem,
 • · mazināt sociālo izolētību.

Senioru klubs „Vecie ozoli”


Darbojas Ozolmuižā. Klubā reģistrējušies 19 biedri.

· Aktīvi piedalās pagasta rīkotajos pasākumos. Organizē atpūtas un izglītojošos pasākumus, piedalās Ozolmuižas teritorijas sakopšanā.

· Senioru ansamblis ar dziesmām un teātra izrādēm priecē vietējo un tuvāko pagastu ļaudis.

· Rīko rokdarbu izstādes.

· Sadarbībā ar KIF un Limbažu rajona padomi īstenoti vairāki projekti.


 


Biedrība „Staiceles seniori”


Dibināta 2006. gada 1. oktobrī.
Reģistrēta: 2007. gada 26. janvārī, Nr. 40008110629

Adrese: Parka iela 2, Staicele, Alojas novads, LV – 4043

Valdes priekšsēdētāja Maruta Rozenberga
Valdes locekļi: Aina Rubene 

Staiceles pensionāru biedrībai ir padome 14 cilvēku sastāvā, pašlaik darbojas 28 biedri. Biedrībā „Staiceles seniori” iestāšanās maksa Ls 1, gada maksa – Ls 1.

Galvenās aktivitātes – pensionāru problēmu un vajadzību apzināšana, risināšana, pasākumu organizēšana.