• ungurpils ezers asais
  • 18 1
  • mg 0195 1
  • mg 0086 1
  • starki
  • staicele tilts
  • no torna
 • Iepriekšējais
 • 1 of 7
 • Nākamais
Trešdiena, 2014. gada 20. augusts

Biedrība “Pirmā bērnu labdarības makšķerēšanas skola”


Reģistrācijas nr. 40003632179

Juridiskā adrese: Alojas novads, Staicele, Cepļu iela 2-6, LV-4043

Kontakti: valdes priekšsēdētājs Zigismunds Sipko, tālr. 29652446.

Biedrība “Pirmā bērnu labdarības makšķerēšanas skola” dibināta 2001. gadā Rīgā, bet uzņēmumu reģistrā reģistrēta 2005. gada  25. janvārī.  Biedrība “Pirmā  bērnu  labdarības  makšķerēšanas  skola” ir  vienīgā  šāda  veida  organizācija Latvijā,  kurā  bērni  un  jaunieši  bez  maksas  apgūst  makšķerēšanas  iemaņas,  paralēli apgūst  arī zināšanas  par  Latvijas  zivju sugu  daudzveidību,  zivju  resursu  aizsardzību,  tiek  mācīti  izprast  bioloģiskās  daudzveidības,  zivju  resursu  ilgtspējīgas   izmantošanas   nodrošināšanas un “ķer un atlaid” makšķerēšanas  principa  jēdzienu. 2004. gadā biedrība  saņēma  Pateicības  rakstu no Latvijas  Makšķernieku  Asociācijas par  īpašu  ieguldījumu  bērnu  izglītošanā,  ekoloģisku  un  ētisku  makšķerēšanas mācīšanu  un līdzdalību  akcijā  “Lašiem  būt !”. Pamatojoties  uz  Sabiedriskā  labuma  komisijas  2005. gada  19. oktobra  atzinumu,  Finanšu  Ministrija  piešķīra  biedrībai sabiedriskā  labuma  organizācijas  statusu. Biedrības sabiedriskā labuma  darbības  veidi:

1) labdarība - praktisko un teorētisko nodarbību organizēšana jaunajiem makšķerniekiem, gatavojoties dažāda mēroga  sacensībām, sporta  pasākumu  atbalstīšana ar  inventāru un sacensību sarīkošanas  atribūtiku;

2) izglītības veicināšana - interešu izglītības programmas  “Makšķerēšanas  apmācība” īstenošana  darbā  ar bērniem un jauniešiem;

3) sporta atbalstīšana - veicināt bērnu un jauniešu  iesaistīšanu  makšķerēšanas  sporta  aktivitātēs  un dažāda  mēroga  sacensībās,  makšķerēšanas  sacensību  organizēšana  un  tiesāšana;

4) vides aizsardzība - piedalīšanās Latvijas Makšķernieku  Asociācijas  rīkotajās  akcijās  “Lašiem  būt!”,  “Dzīvais  ūdens”,  “Ķer  un atlaid“, praktisko  nodarbību vietas sakopšana,  makšķerēšanas  noteikumu  zināšana un ievērošana.


Biedrība „Stārķu ieleja”


Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta 2010. gada 23.jūlijā.

Kontaktpersona: Jānis Bakmanis, 29177705


Basketbola klubs „Aloja”


Mērķis - rūpēties par basketbola attīstību Alojā. Par šīs spēles popularizēšanu alojieši var pateikties bijušajam vidusskolas direktoram Jurim Arumam. Godinot viņa veikumu, iecerēts rīkot J. Aruma piemiņas turnīru - absolventu kausa izcīņu.


Biedrība „Tenisa klubs Aloja”


Reģistrēts 2010. gada 28.jūlijā. Kā neformāla organizācija un domubiedru grupa pastāv jau no 1995. gada. Sadarbojas ar Latvijas galda tenisa federāciju un Mazsalacas tenisa klubu.

Kontaktinformācija: Artis Golubevs, 26461572 vai  Aivars Balodis, 29472382

Biedrības darbība ir vērsta uz aktīvās atpūtas un veselīga dzīvesveida popularizēšanu. Ar inovatīvo ideju palīdzību, veicina vietējo iedzīvotāju ( arī jauniešu) veselīgu dzīvesveidu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Mērķi:

- veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos aktīva dzīvesveida aktivitātēs;
- atbalstīt un organizēt kultūras, sporta, brīvā laika pavadīšanas un citas aktivitātes, sakārtojot un veidojot jaunu infrastruktūru lauku teritorijās;
- veicināt iedzīvotāju interesi un sapratni par fiziskām aktivitātēm, sportu un aktīvo atpūtu veselības saglabāšanā un uzlabošanā;

2011. gadā projektā „Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam” pasākumā „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros iegādāti 6 tenisa galdi un tenisa inventārs.


Biedrība „Motoklubs ASB”


Dibināta 11.12.2007 dibināšasnas sapulcē. Dibinātāji: Egils Kalnmačs, Egils Serģis, Rolands Serģis, Sandris Kalniņš, Lauris un Normunds Šķepasti, Mārcis Straume.

Valdes priekšsēdētājs: Normunds Šķepasts, 29340656

Reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā 2008.gada 4.februārī, Valmierā. Reģistrācijas nr.40008123500

Adrese: "Buķi", Braslavas pag. Alojas novads, LV4068

Mērķis: Saglabāt un popularizēt motosporta tradīcijas, kā arī veicināt jaunu sportistu iesaistīšanos un izaugsmi. Motoklubs savus mērķus īsteno Latvijas Republikā, piedaloties motokrosa sacensībās un arī citos pasākumos.

Aktīvi piedalās Latvijas Alternatīvās motosporta asociācijas (LAMA) organizētajās motokrosa sacensībās. Sacensībās Alojas novadu aktīvi pārstāv 15 dalībnieku.

2011. gadā kopvērtējumā 2.vieta (1295 punktu)

2010. gadā kopvērtējumā 2.vieta

2009. gadā kopvērtējumā 3. vieta


Jātnieku sporta klubs „Happy Horse”


Reģistrēta 2011. gada 6. janvārī.

Adrese: „Pērkoņi”, Alojas pagasts, Ungurpils, Alojas novads

Kontakti: 26184931 (Jeļena), 27642733 (Irīna), 29227642 (Santa), e-pasts:

Uzdevumi:

- popularizēt jātnieku sportu kā brīvā laika pavadīšanas veidu bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem;
- attīstīt pareizu jāšanas pamatiemaņu apgūšanu;
- organizēt un piedalīties jāšanas sporta sacensībās Alojas novadā.


Biedrība „Brīvzemnieku pagasta mednieku klubs”


Aktīvi darbojas 32 biedri.

Biedrība veic izglītojošus pasākumus, rīko aktivitātes ģimenēm, medību trofeju izstādes. Ar labiem rezultātiem ik gadu piedalās Latvijas mednieku festivālos.


Makšķernieku biedrība „Ūdensroze”


Dibināta 2007. gada 12. janvārī, reģistrēta: 2007. gada 27. martā, reģ.nr. 40008113377
Adrese: Lielā iela 13, Staicele, Alojas novads, LV–4043

Valdes priekšsēdētājs: Jurģis Straume

Galvenās aktivitātes:
1. Dalība ikgadējo makšķerēšanas sacensību „Staiceles Vimba” organizēšanā.
2. Upes krastu sakopšana.
3. Zivju resursu aizsardzības pasākumi.


Biedrība "Eiropas stārķu pilsētu organizācija"


Adrese: Liela iela 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Kontaktpersona: Ārija Daugule, +371 29166998,

2001.gada 28. aprīlī Staicelē tika nodibināta savdabīga starptautiska organizācija, kas savās rindās apvieno Eiropas pilsētas, kuru ģerboņos attēlots stārķis. Kaut arī Eiropā ir apzinātas vairāk kā 30 pilsētu ar stārķa simbolu ģerbonī, jaundibināmajā organizācijā tika pārstāvētas - Storkow (Vācija), Busk (Ukraina), Stolin (Baltkrievija), Komarovce (Slovākija), Luka nad Jihlavou (Čehija) un Staicele (Latvija). 2003.gadā par organizācijas biedri kļuva Ramygala (Lietuva) , bet 2005.gadā – Demenes pagasts (Latvija). Stārķu pilsētas ir dažādas- tās atrodas katra savā valstī, tām ir atšķirīgas kultūras tradīcijas, vēsture, sociālekonomiskā situācija, tām ir dažāds iedzīvotāju skaits. Vairumā pilsētu tas balansē uz 2000 iedzīvotāju atzīmes, taču ir arī ESCO pilsētas, kurās dzīvo vairāk kā 10 000 cilvēku (Busk, Stolin). Ikgadējās konferencēs, kas notiek katru gadu citā ESCO dalībpilsētā (2002.gadā konferences rīkotāji bija Storkow (Vācija) pilsētas saimnieki, 2003.gadā – Buskas(Ukraina) pilsēta, 2004.gadā – Luka nad Jihlavou (Čehijas Republika), 2005. gadā- Komarovce –Slovākijā, bet 2006.gadā nama mātes lomu uzņēmusies Ramygala ( Lietuva), tiek izvērtēts paveiktais un pārrunāts, kādas aktivitātes veicamas nākamajā darbības gadā.

Organizācijas mērķis:
Attīstīt savstarpējo sadarbību un dalīties pieredzē ekonomikas, kultūras, tūrisma, izglītības, vides aizsardzības un sociālajā jomā.

Organizācijas misija:
Apvienojot vienā organizācijā Eiropas pilsētas, kuru ģerboņos attēlots stārķis, veidot
savstarpēji izdevīgus kontaktus un pārrobežu sadarbību.

Organizācijas uzdevumi:

• Veidot sadarbības tīklu Eiropa caur ekonomiskajiem un kultūras sakariem;
• Dalīties pieredzē , izstrādāt un realizēt videi draudzīgu politiku;
• Attīstīt sadarbību starp uzņēmumiem dalībpilsētās;
• Organizēt starptautiskas dabas aizsardzības konferences un izstādes;
• Attīstīt sadarbību tūrisma, mākslas un kultūras jomā, organizējot izstādes un pasākumus
dalībpilsētās.
• Iesaistīt vietējo sabiedrību. It sevišķi jauniešus un skolniekus starptautiskās dabas
aizsardzības, kultūras un sporta programmās;
• Veidot starptautisku dabas aizsardzības ekspertu tīklu,
• Sekmēt demokrātijas attīstību, veicinot sadarbību starp skolām, nevalstiskajām organizācijām,
vietējiem māksliniekiem;
•Veicināt esošas lauku vides saglabāšanu un identitātes stiprināšanu;

Organizācijas aktivitātes:

• 2002.gada septembrī noorganizēta jauniešu nometne sadarbībā ar Rīgas 49.vidusskolu „Vide ir arī tavas mājas”;
• 2002.gada vasarā noorganizētais starptautiskais džeza saksofona festivāls „Spožā nots”;
• 2003.gadā Baltijas-Amerikas Sadarbības fonda finansējumu guvušais projekts „Glābiet profesora namu” (starptautisks bērnu zīmējumu konkurss);
• 2003.gadā finansējumu guvušais projekts ”Pa svēteļa pēdām” ar kura palīdzību izstrādāts Staiceles pilsētas plāns ar tūrisma informāciju;
• 2005.gada pavasarī izsludināts bērnu zīmējumu konkurss „Mana pilsēta-stārķu pilsēta”;
• 2005.gada 2.-5.augustā noorganizētais Baltijas valstu džeza saksofonistu festivāls „Spožā nots- 2005” R.Raubiško piemiņai;
• 2005.gada 1.-10.augustā kopīgi ar Ramygala (Lietuva) noorganizētā bērnu keramikas nometne „Radot sev, dodu citiem”.
• 2005.gada rudenī izsludināts konkurss „Eiropas stārķu pilsētas”.


Biedrība „Alojas mednieku klubs”


Reģ.Nr. 40008007295
Juridiskā adrese: Lidlauka iela 9, Aloja, Alojas novads, LV-4064
Kontakti: amklubs@inbox.lv
Valdes priekšsēdētājs - Aigars Rumbergs,+37129455304.

„Alojas mednieku klubs” (AMK) ir sabiedriska organizācija, kas iesaistījusies Latvijas medību saimniecību veidošanā. Tas darbojas Alojas pagasta teritorijā un ir gatavs sadarboties ar zemju īpašniekiem, lai sakārtotu medību saimniecību mūsu apkārtnē.

Vēsture. Kolektīvs kā pirmorganizācija pastāv jau no 1957.gada, kuru 1994. gadā pārveidoja par sabiedrisku organizāciju. Viens no pirmajiem tā laika (Alojas mednieku biedrības) vadītājiem bija Nikolajs Kuks. Aiz viņa ir nākuši biedrības vadītāji - Uldis Krišjānis, Elmārs Mangulsons, Māris Lasmanis, Jāzeps Garjānis, Jānis Niedrītis, Jānis Veidemanis. Te sevišķi vajadzētu izcelt Elmāru Mangulsonu, kura vadībā mednieki saviem spēkiem izbūvēja šautuves kompleksu ar mednieku māju un saimniecības šķūni, kas kalpo vēl šodien. Vairākus gadus biedrības, vēlāk arī kluba vadītājs bija Dzintars Kļaviņš. Šobrīd kluba vadītājs ir Aigars Rumbergs. Agrāk Alojas mednieku biedrībā iekļāvās arī Braslavas mednieki, sastādot aptuveni 70 cilvēku lielu kolektīvu, kas apmedīja Alojas, Braslavas, Urgas, Vīķu, Vilzēnu teritorijas. Bet neatkarības sākumā, 1990. gadā, Braslavas mednieki atdalījās un izveidoja savu Braslavas mednieku klubu.

AMK darbība. „Alojas mednieku klubs” aktīvi sadarbojas ar Alojas mežniecību un apkaimes mednieku formējumiem. Klubs veido sadarbību ar zemju īpašniekiem, kurā ietilpst arī meža zvēru postījumu likvidēšana.

AMK šautuve. „Reišmalīši” AMK sertificētā gludstobru šautuve piedāvā iespēju izmantot apaļā stenda, tranšejstenda vingrinājumu iespējas, kā arī 35 m skrejošo „meža cūku”. Piedāvājam arī apkārtnes mednieku formējumiem izmantot AMK šautuvi saviem treniņiem un sacensībām, iepriekš vienojoties. Sīkāka informācija pie AMK valdes priekšsēdētāja A. Rumberga, telefons +37129455304.