Alojas Novads

Aicina darbā pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” vadītāju

Alojas novada dome, reģ. Nr.90000060032, aicina piedalīties atklātā konkursā uz

Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” vadītāja amatu.

 

Pretendentam nepieciešamā izglītība un prasmes:

 • izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 • vismaz triju gadu darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze pirmsskolas iestādes vadīšanā;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • vispārējās izglītības iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • prasmes darbā ar datoru (MS Office programmas);
 • prasme sagatavot un noformēt dokumentus un zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos;
 • autotransporta vadītāja apliecība (B kategorija);
 • prasme izteikt, aizstāvēt viedokli, patstāvīgi pieņemt lēmumus, strādāt komandā un paaugstinātas intensitātes apstākļos.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu, iestādes nolikuma, Alojas novada domes lēmumu un rīkojumu, Alojas novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas rīkojumu un metodisko ieteikumu ievērošanu;
 • nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu efektīvu un racionālu izmantošanu; nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu sagatavošanu, apstiprināšanu un izpildi, nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes darba laika ievērošanu;
 • sagatavot un iesniegt pirmsskolas izglītības iestādes budžeta pieprasījumu, slēgt nepieciešamos saimnieciskos līgumus apstiprinātā budžeta ietvaros;
 • vadīt pirmsskolas izglītības iestādes un tās darbinieku darbību, saskaņā ar Latvijas Republikas izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem;
 • saskaņā ar Darba likuma nosacījumiem pieņemt un atbrīvot pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekus, noteikt darbinieku amata pienākumus, tiesības un atbildības pakāpi; sagatavot darbinieku amata aprakstus, novērtēt darbinieku darba kvalitāti; noteikt iestādes darbinieku darba samaksu saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem;
 • nodrošināt izglītības programmu izstrādi, licencēšanu un īstenošanu;
 • organizēt un nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādei nodotā nekustamā īpašuma uzturēšanu un apsaimniekošanu.

 

Pretendentiem jāiesniedz

 • iesniegums;
 • nolikuma prasībām atbilstošas izglītības dokumentu kopijas;
 • īss dzīves un darba gaitu pārstāsts – CV;
 • motivācijas vēstule (līdz 1 (vienai) A4 lp.);
 • pirmsskolas izglītības iestādes attīstības vīzija (līdz 2 (divām) A4 lp);
 • pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildu apmācību apliecinošu un svešvalodu apguves apliecinošu dokumentu kopijas;
 • apliecinājums (skat. pielikumu Nr.1).

 

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, LV-4064, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē ar norādi Alojas pilsētas  pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” vadītāja amata vakancei, Alojas novada domes lietvedībā Jūras ielā 13, Alojā, darba laikā. 

 

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018.gada 24.jūlijam plkst. 15.00. Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

 

Nolikums

 

Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti uz otro atlases kārtu – interviju!

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un, ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – VDAR) 13.pantu, Alojas novada dome informē, ka:
1.    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.
2.    Iepriekš minēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alojas novada dome, kontaktinformācija Jūras iela 13, Aloja, LV-4067.
Papildu VDAR 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi: dome@aloja.lv
.