Alojas Novads

Aicinām savā komandā jaunatnes lietu speciālistu

Alojas novada dome, reģistrācijas Nr.90000060032, izsludina amata vakanci

jaunatnes lietu speciālists/e.

 

Darba pienākumi:

 • apzināt novada jauniešu problēmas, vajadzības un intereses, nodrošināt informācijas apmaiņu starp jauniešiem un pašvaldību;
 • izstrādāt priekšlikumus jaunatnes politikas īstenošanai novadā;
 • konsultēt jauniešus jaunatnes politikas jomā, tajā skaitā par pasākumu, projektu un programmu izstrādi un īstenošanu;
 • koordinēt un veicināt sadarbību ar pašvaldības izglītības, kultūras, sporta un nevalstiskajām organizācijām;
 • veidot pozitīvu attieksmi un konsultēt jauniešus formālās un neformālās izglītības, karjeras jautājumos;
 • atbalstīt un veicināt novada  jauniešu iniciatīvu; motivēt jauniešus iesaistīties novada sabiedriskās, kultūras un ekonomiskās dzīves aktivitātēs;
 • īstenot un koordinēt informatīvus un izglītojošus pasākumus un programmas jaunatnes politikas jomā;
 • sekmēt jauniešu pilsonisko audzināšanu;
 • veicināt jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē;
 • sagatavot un vadīt vietējas un starptautiskas nozīmes projektus;
 • veicināt jauniešu lietderīgu brīvā laika izmantošanu.

Prasības pretendentam:

 • augstākā vai vidējā profesionālā izglītība;
 • spēja organizēt darbu ar jaunatni, saskaņā ar valsts un pašvaldības izvirzītajām prioritātēm jaunatnes politikas jomā;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas, svešvalodu zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī;
 • pieredze projektu sagatavošanā un vadīšanā (t.sk. rakstīšanā);
 • iemaņas komunikācijā sociālos tīklos un darbā ar biroja tehniku;
 • precizitāte, augsta atbildības sajūta un pašiniciatīva;
 • prasme racionāli organizēt savu darbu;
 • vēlams sertifikāts jaunatnes lietu speciālista apmācību pamatprogrammā;
 • darba pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.

 

Motivētu pieteikuma vēstuli, Alojas novada jaunatnes politikas īstenošanas vīziju uz vienas A4 formāta lapas, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt Alojas novada domē līdz 2018.gada 26.oktobrim plkst.15:00, sūtot uz e-pastu dome@aloja.lv, pa pastu Alojas novada domei, Jūras iela 13, Aloja, LV-4064 vai personīgi, ar norādi “Pieteikums vakancei – Jaunatnes lietu speciālists/e”.

Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti uz otro atlases kārtu – interviju!

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un, ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – VDAR) 13.pantu, Alojas novada dome informē, ka:
1.Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.
2.Iepriekš minēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alojas novada dome, kontaktinformācija Jūras iela 13, Aloja, LV-4067.
Papildu VDAR 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi: 
dome@aloja.lv.