Alojas Novads

Izsludina pieteikšanos SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” valdes locekļa amatam

Alojas novada dome, reģistrācijas Nr.90000060032, rīko atklātu konkursu uz vakanto

Alojas novada pašvaldības kapitālsabiedrības

SIA „Alojas Novada Saimniekserviss”

valdes locekļa amatu

 

Prasības pretendentam:

 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta otrās daļas prasībām un likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām.
 • augstākā izglītība inženiertehnisko, sociālo zinātņu, nekustamā īpašuma pārvaldīšanas vai vadības zinību jomā un iepriekšēja darba pieredze vadošā amatā ne mazāk kā 3 gadi.
 • izpratne par kapitālsabiedrības darbību nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un komunālo pakalpojumu nozares jautājumos.
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vienas svešvalodas zināšanas sarunvalodas līmenī.
 • stratēģiskās plānošanas prasme, mērķtiecība, prasme formulēt viedokli un organizēt lēmumu pieņemšanu.
 • spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties vadītāja lomu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu.
 • spēja patstāvīgi darboties, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.
 • prasme strādāt ar mūsdienu sakaru un informācijas līdzekļiem, datorprogrammām, zināšanas un prasmes lietvedībā.
 • autotransporta vadītāja apliecība (B kategorija).

 

Pretendentiem jāiesniedz:

 • pieteikums pašvaldības SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” valdes locekļa amatam ar pretendenta atbilstības apliecinājumu.
 • īss dzīves un darba gaitu apraksts – CV.
 • nolikuma prasībām atbilstošas izglītības dokumentu kopijas.
 • pretendenta sagatavots attīstības redzējums par Kapitālsabiedrības darbību un attīstības perspektīvām (datorrakstā, ne vairāk kā uz 2 lapām).
 • citi dokumenti, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.
 • pretendents var iesniegt atsauksmes, rekomendācijas vai citus dokumentus, kas apliecina pretendenta atlasei izvirzīto prasību izpildi vai nepieciešamās prasmes.
 • autotransporta vadītāja apliecība (B kategorija).

Nolikums

Apliecinājums

 

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātam, Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, LV-4064 vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē ar norādi SIA „Alojas Novada Saimniekserviss” valdes locekļa amata vakancei, Alojas novada domes lietvedībā darba laikā, Jūras iela 13, Alojā. 

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018. gada 21.decembrim plkst. 15.00. Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

 

Sazināsimies ar kandidātiem kuru CV ir izvirzīti uz otru atlases kārtu.