Alojas Novads

Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis” aicina darbā logopēdu

Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde ’’Auseklītis” aicina darbā uz nenoteiktu laiku logopēdu

 

Darba devējs – ALOJAS novada dome, reģ. Nr. 90000060032 

Darba slodze – 0,7 likmes

Amata nosaukums – logopēds

Darbības joma – izglītība

 

Prasības pretendentiem:

– augstākā izglītība ar kvalifikāciju skolotājs logopēds;

– izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām;

– prasme veidot lietišķu sadarbību ar izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem, viņu vecākiem un citu institūciju darbiniekiem;

– prasme plānot un organizēt savu un izglītojamo darbību atbilstoši izglītības iestādes mērķim un uzdevumiem;

– prasme strādāt komandā, pieņemt lēmumus, motivēt izglītojamos darbam;

– valsts valodas prasme augstākajā līmenī.

Galvenie pienākumi:

–  veikt dzirdes, runas un valodas, skaņu veidošanas un rīšanas traucējumu novērtējumu, diagnostiku un ārstēšanu;

–  sastādīt logopēdijas nodarbības/korekcijas stundu grafiku;

–  konsultēt un iesaistīt izglītojamo vecākus koriģējoši attīstošajā darbībā, konsultēt pedagogus, sniegt ieteikumus izglītojamo runas un valodas attīstīšanai;

–  organizēt runas, valodas un rakstu valodas attīstības izvērtēšanu katru mācību gadu septembrī un desmit dienas pirms mācību gada beigām, lai veiktu valodas attīstības dinamikas izpēti.

 

Darba vietas adrese:

Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis”, Parka iela 13, Aloja, LV 4064;

Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis” filiāle Vilzēnos, Vilzēnu pamatskola, Vilzēni, Braslavas pagasts, Alojas novads, LV 4068;

Atalgojums  – 680,00 EUR

 

Pieteikšanās amata vakancei: CV un motivācijas vēstuli  sūtīt  uz e-pastu ar norādi „Logopēda vakancei”: auseklitis@aloja.lv, tālrunis 26393033

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un, ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – VDAR) 13.pantu, Alojas novada dome informē, ka:
1.    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.
2.    Iepriekš minēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alojas novada dome, kontaktinformācija Jūras iela 13, Aloja, LV-4067.
Papildu VDAR 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi: dome@aloja.lv.