Alojas Novads

Aicina darbā Alojas novada sporta skolas direktoru (uz noteiktu laiku)

 Alojas novada dome, reģ. Nr.90000060032, izsludina konkursu uz vakanto Alojas novada sporta skolas direktora amatu (uz noteiktu laiku, bruto alga 950 EUR).

Galvenie darba pienākumi:

 • nodrošināt skolas darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • nodrošināt skolu ar profesionālajai kvalifikācijai atbilstošiem pedagoģiskajiem  darbiniekiem, pieņemt un atbrīvot no darba skolas darbiniekus;
 • plānot un organizēt skolas saimniecisko un finansiālo darbību;
 • nodrošināt piešķirto un saņemto finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu un uzskaiti;
 • bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Skolas intereses valsts, pašvaldības un nevalstiskajās institūcijās.


Prasības pretendentiem:

 • uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas  profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • vispārēja orientēšanās likumdošanas jautājumos, tai skaitā, kas saistīti ar sporta jomu;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām;
 • Zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos un administrācijas  jautājumos;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai vadības darbā sporta jomā.

Dokumentus – pieteikumu, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams), apliecinājumu, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu (apliecinājuma veidlapa)  iesniegt līdz 2019. gada 23. aprīlim (ieskaitot)sūtot uz e-pastu dome@aloja.lv, pa pastu Alojas novada domei, Jūras iela 13, Aloja, LV-4064 vai personīgi, ar norādi “Pieteikums vakancei Alojas novada sporta skolas direktora amats” Alojas novada domē,  Jūras ielā 13, Alojā. 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un, ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – VDAR) 13.pantu, Alojas novada dome informē, ka:
1.    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.
2.    Iepriekš minēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alojas novada dome, kontaktinformācija Jūras iela 13, Aloja, LV-4067.
Papildu VDAR 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi: 
dome@aloja.lv.