Alojas Novads

Alojas novada izglītības iestādes aicina darbā sociālo pedagogu (1.33 likmes)

Alojas novada dome ar 2019./2020. mācību gadu aicina darbā sociālo pedagogu darbam Alojas Ausekļa vidusskolā, Staiceles pamatskolā, Ozolmuižas pamatskolā un pirmsskolas izglītības iestādē “Auseklītis” (1,33 amata likmes). Amatalga, atbilstoši MK noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteiktajam, EUR 997,50.

Galvenie darba pienākumi:

  • diagnosticējot bērnu un jauniešu socializācijas grūtības un problēmas, kā arī esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā;
  • plānot un īstenot sociālpedagoģisko darbību izglītības iestādēs;
  • sadarbībā ar sociālajiem dienestiem, bāriņtiesu un citām valsts un pašvaldību iestādēm sekmēt bērnu un jauniešu sociālo vajadzību nodrošināšanu;

Prasības pretendentam:

  • izglītība atbilstoši normatīvajiem aktiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību.
  • uz pretendentu neattiecas Izglītības likuma 50. pantā un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. pantā noteiktie ierobežojumi

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam iesniegt Alojas novada domē, sūtot uz e–pastu: dome@aloja.lv vai pa pastu Alojas novada domei, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, vai iesniegt personīgi Alojas novada domes lietvedībā ar norādi “Sociālā pedagoga vakancei” līdz 2019. gada 1. augustam.