Alojas Novads

Izsludina pieteikšanos uz vakanto SIA „Alojas Novada Saimniekserviss” valdes locekļa amata vietu

Alojas novada dome, reģistrācijas Nr.90000060032

Izsludina kandidātu Nomināciju uz vakanto

Alojas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Alojas Novada Saimniekserviss” valdes locekļa amata vietu

Zināšanas un izpratne:

 • izpratne par kapitālsabiedrības darbību komunālo pakalpojumu nozares un  nekustamā īpašuma pārvaldīšanas jautājumos;
 • stratēģiskās plānošanas prasme, mērķtiecība, prasme formulēt viedokli un organizēt lēmumu pieņemšanu.
 • zināšanas par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ieviešanu un uzraudzību
 • padziļinātas zināšanas par kapitālsabiedrības  finanšu resursu pārvaldīšanu;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vienas svešvalodas zināšanas sarunvalodas līmenī.

Izglītība un pieredze:

 • otrā līmeņa augstākā izglītība ekonomikā, uzņēmējdarbības vadībā, tiesību zinātnēs, inženierzinātnēs vai nekustamā īpašuma pārvaldīšanas jomā. Maģistra grāds tiks uzskatīts par priekšrocību;
 • ne mazāk kā divu gadu darba pieredze amatā, kas nodrošina iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa pienākumus uzņēmumā, kas nodrošina komunālos pakalpojumus.

Kompetences (saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumiem Nr.20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atsavinātai publiskai personai”):

 • pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana;
 • plānošana un organizēšana;
 • lēmumu pieņemšana un atbildība;
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • pārmaiņu vadīšana.

Īpašie noteikumi:

 • atbilstība likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām;
 • nevainojama reputācija.

Ieinteresētiem kandidātiem jāiesniedz izvērtēšanai:

 • motivēts pieteikums;
 • CV latviešu valodā;
 • valdes locekļa amata kandidāta apliecinājums, apliecinot:
  1. atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām;
  2. ka kandidāts ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā;
 • izglītību un papildu apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi;
 • redzējums par kapitālsabiedrības darbības organizēšanu un attīstības prioritātēm tuvākajos 2(divos) gados  (ne vairāk kā viena A4 formāta lapaspuse)

Atlases procesu veidos divas kārtas, ko veiks valdes locekļa amata kandidātu nominācijas komisija.  Ieinteresētiem kandidātiem dokumenti izvērtēšanai jāiesniedz, nosūtot pa pastu, norādot adresātu – Alojas novada dome, adrese: Jūras iela 13, Aloja, LV-4064, vai elektroniski uz e-pasta adresi dome@aloja.lv. 

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2020. gada 30. oktobrim plkst. 16.00. Pēc šī termiņa iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks vērtēti. Konkursa nolikums (ar pielikumiem) paskatāms ŠEIT

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Datu apstrādi veic Alojas novada domes SIA „Alojas Novada Saimniekserviss”kapitāla daļu turētāja pārstāvis un valdes locekļa amata kandidātu nominācijas komisija.

Datu pārzinis: Alojas novada pašvaldība. Adrese: Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064, reģistrācijas Nr. 90000060032, Tālr. 64023925, epasts:  dome@aloja.lv

Datu aizsardzības speciālisti: Ivo Dovāns, e-pasts: das@idagentura.lv, 

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot attiecīgo pieprasījumu uz e-pastu  dome@aloja.lv (ja vēlaties, lai Alojas novada dome pārtrauc Jūsu datu apstrādi).