Alojas Novads

Centrālā administrācija

 

Adrese: Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

Kontakti: tālrunis 64023925, e-pasts: dome@aloja.lv

Rekvizīti:
Vienotais reģ. numurs: LV90000060032
Banka: AS Swedbank
kods: HABALV22
Bankas konts: LV12HABA0551026085817

Darba laiks:

Pirmdienās no 8:30 – 18:00
Otrdienās no 8:30 – 17:00
Trešdienās no 8:30 – 17:00
Ceturtdienās no 8:30 – 17:00
Piektdienās no 8:30 – 16:00
Pusdienas pārtraukums no 12:00 – 12:30
(pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par 2 stundām)

 

 
Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Domes priekšsēdētājs                            

Valdis Bārda

t. 22005598                           

valdis.barda@aloja.lv

vizīti pieteikt pa t.25749109

Priekšsēdētāja vietnieks                            

Jurģis Rācenis

t.25440780                            

jurgis.racenis@aloja.lv

Izpilddirektors Māris Beļaunieks t.26422599                           

maris.belaunieks@aloja.lv

 
Izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos                             

Aivars Krūmiņš

t.22014160                           

aivars.krumins@aloja.lv

 

Administrācijas un personālvadības nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Nodaļas vadītāja  

Ginta Ģērmane

                        

t.25646688

ginta.germane@aloja.lv

 

 

Juriskonsulte  

Ināra Karlsone

t. 25749114                                 

inara.karlsone@aloja.lv

Juriskonsulte            

Liene Berga

 t.25749114                                 

liene.berga@aloja.lv

Vecākā lietvede  

Inta Baronova

t. 25749114                                 

inta.baronova@aloja.lv

Lietvede Gita Maģe t. 64023923                                 

gita.mage@aloja.lv

Lietvede  

Zanda Aderniece

t. 25749109, 64023925                                 

zanda.aderniece@aloja.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste  

Regīna Grosa

t. 29339917, 64023923                                 

prese@aloja.lv

Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra speciāliste  

Ieva Aļļēna

t. 28633673, 66954803                                 

ieva.allena@aloja.lv

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Nodaļas vadītāja, galvenā grāmatvede Ginta Kalniņa 64023921                                 

ginta.kalnina@aloja.lv

Nodaļas vadītājas vietniece, finansiste Mudīte Treimane 64023921                                 

mudite.treimane@aloja.lv

Grāmatvede Sanita Silmale 25638155, 64023922                                 

sanita.silmale@aloja.lv

Grāmatvede Santa Ārgale  25638155, 64023922                                 

santa.argale@aloja.lv

Grāmatvede Ruta Šmite 64031229                                 

ruta.smite@aloja.lv

Grāmatvede Gita Roļskija 64031229, 26478259                                 

gita.rolskija@aloja.lv

Attīstības nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Nodaļas vadītāja p.i. Jana Mošura                               

26153725

jana.mosura@aloja.lv

 

Projektu koordinatore  

Aiva Miškovska

          

26397014                       

aiva.miskovska@aloja.lv

 

 

Izglītības, kultūras un sporta nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja  

Ilze Kapmale

29332084        ilze.kapmale@aloja.lv
Jaunatnes lietu speciāliste Monta Meldere           

27105003            

monta.meldere@aloja.lv

 

 

Saimnieciskās darbības nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Nodaļas vadītāja, nekustamo īpašumu speciāliste  

Gunita Meļķe-Kažoka

64023927, 25749113              gunita.melke@aloja.lv
Iepirkumu speciāliste  

Dace Rubene

              

t.25700648

 dace.rubene@aloja.lv

Nodokļu administratore  

Iveta Virse – Liepiņa

64023927                iveta.virse.liepina@aloja.lv

Datu aizsardzības speciālisti: 

Raivis Grūbe, t.+371 67419000, epasts: raivis@grubesbirojs.lv,

Viesturs Grūbe, t.+371 67419000, e-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv

 

Iestādes

 

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Uzņēmējdarbības atbalsta centrs-bibliotēka SALA                                   

Komercdarbības speciāliste

Sabīne Stūre

 

25749131                                   

sabine.sture@aloja.lv

Bāriņtiesas priekšsēdētāja                                   

Antra Ozola

26155329                                   

barintiesa@aloja.lv

Pieņem Limbažu ielā 8, Alojā, otrdienās pl.13 – 17, ceturtdienās pl.8.30 – 12.

Būvvaldes vadītāja-galvenā arhitekte                                  

Ineta Cīrule

29343086                                   

ineta.cirule@salacgriva.lv

Pieņem ceturtdienās no 15:00 – 16:00, Liepu ielā 3, Ungurpilī.

Pirmdienās 8:00 – 18:00 (ar pusdienlaiku no 13:00 – 14:00). Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas p.i.                                   

Inga Neimane

29199014                                   

dzimtsar.nod@aloja.lv

Pieņem pirmdienās un otrdienās no 8:30 – 17:00

Dzimtsarakstu nodaļas speciāliste                                   

Ilga Šmite

64023030, 26332687                                   

dzimtsar.nod@aloja.lv

Pieņem darba dienās plkst.8:00-12:00 un 13:00-17:00 Lielā ielā 7, Staicelē

Sociālā dienesta vadītāja  

Jana Beķere

64031220, 29476711         socdienests@aloja.lv                  

jana.bekere@aloja.lv

Tūrisma informācijas centra vadītāja    

Inese Timermane

64035371, 27806452                                   

tic@aloja.lv

SIA „Alojas novada Saimniekserviss” valdes loceklis   

Pēteris Bojārs                              

 

 

 

                                 

peteris.bojars@aloja.lv

 

Pašvaldības policijas vecākais inspektors                                   

Normunds Šults

 

25610097                                   

policija@aloja.lv

Darba laiks: 8.00-17.00

Pusdienas pārtraukums: 12.00-12.30

Pēc darba laika zvanīt Valsts Policijai 110

Pašvaldības policists                                   

Modris Lilenblats

29169273                                   

modrislilenblats@inbox.lv

Pieņem pirmdienās 9:00 – 12:00, Staicelē, Lielā ielā 7, Staiceles pilsētas pārvaldes telpās, 1.stāvā