Aloja

Iestādes

 • SIA “Alojas Novada Saimniekserviss”


  Pēc ārkārtējās situācijas beigām, no 10. jūnija, par sniegtajiem pakalpojumiem norēķināties klātienē varēs Alojā: divas reizes mēnesī, mēneša otrajā un ceturtajā otrdienā, Staicelē: vienreiz mēnesī – mēneša trešajā trešdienā.

  Aicinām rēķinus par sniegtajiem pakalpojumiem nomaksāt:

  • Swedbanka LV59HABA0551037995213
  • SEB banka LV50UNLA0013000508713
  • VSA “Latvijas Pasts”, uzrādot rēķinu ar svītra kodu. Pakalpojuma cena 0,90 EUR.

   


  Kontakti:

   

  Avārijas bojājumu pieteikšana pa tālr. 64031502, 26409362

  E-pasts: info@anss.lv

   

  Birojs Alojā:

  Tālrunis: 64031502, 64031230

  E-pasts: info@anss.lv,

                 skaititaji@anss.lv (skaitītāju rādījumu nodošana)

  Adrese: Rīgas iela 22, Aloja, Limbažu

  nov., LV 4064

   


   

  Uzņēmuma rekvizīti:

  SIA „Alojas Novada Saimniekserviss”

  Reg.nr. 44103091517

  Juridiskā adrese: Jūras iela 13, Aloja, Limbažu nov., LV 4064

  Biroja adrese: Rīgas iela 22, Aloja, Limbažu nov., LV 4064

  AS Swedbank

  HABA LV22

  Konts LV 59 HABA 0551 0379 9521 3

   

  Darba laiks:
  P. 8:00-12:00 un 12:45-17:00

  O. 8:00-12:00 un 12:45-17:00

  T. 8:00-12:00 un 12:45-17:00

  C. 8:00-12:00 un 12:45-17:00

  P. 8:00-12:00 un 13:00-16:00

   

  Ūdenssaimniecības tarifi Alojas novada apdzīvotajās vietās:

  Apdzīvota vieta Ūdensapgādes tarifs EUR/m3                                                           

  (bez PVN)

  Kanalizācijas pakalpojumu tarifs EUR/m3 (bez PVN) Kopējais tarifs EUR/m3                                                            

  (bez PVN)

  Alojas novads 1,17 2,00 3,17

  Stājas spēkā no 2019. gada 1. oktobra.

   

  Noteikumi par Alojas novada pašvaldības dzīvojamā fondā īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu Lasīt šeit (ar veiktajiem grozījumiem)

   

  Vidēja termiņa darbības stratēģija 2020.-2022. gadam


  Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. un 59.panta izpilde

  1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību darbības veidi ir:                                                     

   

  Ūdensapgāde, kanalizācijas notekūdeņu savākšana un attīrīšana, dzīvojamo māju apsaimniekošana, zaļumsaimniecība,  kapu apsaimniekošana, transporta pakalpojumi.
  2. Pamatkapitāls EUR: 2 376 518
  3. Pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā 100%
  4. Vispārējais stratēģiskais mērķis:                                                     

   

  Nodrošināt un attīstīt pašvaldības patstāvīgo funkciju realizēšanu ūdensapgādē, kanalizācijas notekūdeņu savākšanā un attīrīšanā, dzīvojamo māju apsaimniekošanā,  zaļās teritorijās kopšanā un kapu apsaimniekošanā.
  5. Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās
  5 Veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi) Valsts budžetā Pašvaldības budžetā
  5.1. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas EUR    
    2017.g 59 558  
    2018. g. 55 979  
    2019. g. 60 174  
  5.2. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis EUR    
    2017.g 27 239  
    2018. g. 16 050  
    2019. g. 20 548  
  5.3. Uzņēmuma ienākuma nodoklis EUR                                                     

   

     
    2017.g    
    2018. g.    
    2019. g. 133  
  5.4 Dabas resursu nodoklis EUR    
    2017.g 2 369  
    2018. g. 3 389  
    2019. g. 4 522  
  5.5. Nekustāmā īpašuma nodoklis EUR    
    2017.g   146
    2018. g.   149
    2019. g.   149
  5.6. Citas iemaksas valsts vai pašvaldības budžetos par 2017., 2018. un 2019. gadu (atšifrējot kādas), EUR   Ikmēneša īres maksājumi:                                                     

  2017- 8683

  2018- 5166

  2019- 8823

  Nedzīvojamo telpu noma-

  2017-385

  2018-385

  2019-385

  5.7. Pašvaldības budžetā iemaksātās dividendes, EUR
    2017. g.
    2018. g.
    2019. g.

   

 • Salacgrīvas novada būvvalde Alojas administrācijas teritorijā


  Klientu pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta.

  Atgādinām: būvniecības ieceres iesniegumus var iesniegt elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu. 

   


  Būvvaldes vadītāja Ineta Cīrule (29343086, ineta.cirule@salacgriva.lv)

  Būvinspektors Artis Ukass (29457785, artis.ukass@salacgriva.lv)

  Pieņemšanas laiks:

  Ceturtdienās no 15:00 – 16:00, Uzņēmējdarbības atbalsta centrā SALA, Liepu ielā 3, Ungurpilī.

  Pirmdienās no 8:00 – 18:00, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā. Pusdienlaiks no 13:00-14:00.

   

  Būvniecības kārtība

  • Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai Lasīt šeit
  • Par pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās NoteikumiPaskaidrojuma raksts, Pielikums
  • LR 09.07.2013. likums “Būvniecības likums”, kas stājies spēkā 01.10.2014;
  • LR Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, kas stājušies spēkā 01.10.2014.;
  • LR Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”, kas stājušies spēkā 01.10.2014.;
  • Speciālie būvnoteikumi u.c. normatīvie akti.

  Pārejas posma regulējums

  Salacgrīvas novada būvvalde (turpmāk – Būvvalde) informē, ka ņemot vērā būvniecību regulējošo normatīvo aktu izmaiņas, no šī gada 1.oktobra būvniecības iecerēm vairs netiks izsniegti plānošanas un arhitektūras uzdevumi (turpmāk – PAU). Līdzšinējo būvniecības iesniegumu – uzskaites karšu vietā Būvvaldē būs jāiesniedz būvniecības iesniegums būvatļaujas saņemšanai ar klāt pievienotu būvprojektu minimālā sastāvā.

   

  Pasūtītājiem, kuri PAU būs saņēmuši līdz 1.oktobrim, balstoties uz Būvvaldes iepriekš izsniegtajiem nosacījumiem, ir paredzētas tiesības turpināt projektēšanas darbus, taču iesniedzot Būvvaldē izstrādāto būvprojektu, tam būs jāatbilst jaunajam normatīvo aktu regulējumam. Gadījumos, kad pasūtītājs vērsīsies Būvvaldē, iesniedzot iesniegumu par būvatļaujas saņemšanu, kam klāt pievienos uz iepriekš izsniegtajiem PAU nosacījumiem izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā vai skiču projekts, Būvvalde izsniegs būvatļauju bez atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi. Savukārt gadījumos, kad pasūtītājs vērsīsies Būvvaldē ar izstrādātu projektu pilnā sastāvā un visas projektēšanas prasības, kas norādītas PAU un jaunajā normatīvo aktu regulējumā, būvprojektā būs izpildītas, Būvvalde pasūtītājam izsniegs būvatļauju, kurā būs izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi un ietverti nosacījumi būvdarbu uzsākšanai.

   

  Pēc 1.oktobra iesniegtajiem būvniecības iesniegumiem būvatļaujas saņemšanai, Būvvaldēm būvatļaujās uzreiz jau būs jānorāda projektēšanas nosacījumi detalizētai projekta izstrādāšanai un nosacījumi būvdarbu uzsākšanai. Par katru šo nosacījumu izpildi atbilstoši būvatļaujā norādītajiem nosacījumiem, pasūtītājam būs nepieciešams saņemt arī Būvvaldes atzīmi, kas apliecinās konkrēto nosacījumu izpildi. Tikai pēc konkrēto atzīmju saņemšanas, un tad, kad būvatļauja būs kļuvusi neapstrīdama, pasūtītāji varēs uzsākt būvdarbus.

 • Pašvaldības policija 

  Modris Lilenblats – atbildīgais par Staiceles pilsētu un pagastu, Braslavas pagastu. t. 29169273. Pieņem pirmdienās 9:00 – 12:00, Staicelē, Lielā ielā 7, Staiceles pilsētas pārvaldes telpās 1.stāvā.

   

  Normunds Šults – atbildīgais par Alojas pilsētu un pagastu, Brīvzemnieku pagastu, t. 25610097.  Pieņem pirmdienās 9:00 – 12:00 Alojā, Kalēju ielā 3A. 

  Pašvaldības policijas kārtībnieks tel. 25682141

   

 • Alojas novada Dzimtsarakstu nodaļa 

   

  Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja (Alojā): Inga Neimane

  Adrese: Jūras iela 13, Aloja, Limbažu novads, LV-4064

  Kontakti: 29199014, dzimtsar.nod@aloja.lv

  Pieņemšanas laiki:  Pirmdienās, otrdienās un mēneša 1. un 3. trešdienā plkst.8-17.

   

  Dzimtsarakstu nodaļas speciāliste (Staicelē): Ilga Šmite

  Adrese: Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novads, LV-4043
  Kontakti: 64023030, 26332687, dzimtsar.nod@aloja.lv

  Pieņemšanas laiks: darba dienās plkst.8-12 un plkst.13-17

   

  Dzimtsarakstu nodaļas galvenie uzdevumi

  • dzimšanas fakta reģistrācija;
  • laulības reģistrācija;
  • miršanas fakta reģistrācija;
  • atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecinošu dokumentu izsniegšana (apliecības, izziņas, izraksti);
  • vārda vai uzvārda maiņa;
  • tautības ieraksta maiņa;
  • civilstāvokļa reģistru ierakstu papildināšana un labošana;
  • civilstāvokļa reģistru ierakstu anulēšana un atjaunošana;
  • no citām Dzimtsarakstu nodaļām atsūtīto dokumentu izsniegšana.

  Atkārtotas apliecības vai izziņas pieteikšana
   

  Pieteikt atkārtotu apliecību vai izziņu iespējams, izmantojot portālu Latvija.lv:

   

   

   

  Atkārtotu laulības, dzimšanas un miršanas apliecību vai civilstāvokļa reģistrācijas faktu apliecinošu izziņu pēc personas pieprasījuma izsniedz jebkuras pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa, Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstī vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļa.

  Pārskats par Alojas novada Dzimtsarakstu nodaļas darbu

   

  Pasākums "Bērniņš ienāk pasaulē"

  Alojas novada dome un Dzimtsarakstu nodaļa 2 reizes gadā svinīgā pasākumā sveic novadā reģistrētos jaundzimušos un viņu ģimenes.

   

  Svinīgs pasākums "Zelta kāzas"

  Alojas novada dome un Dzimtsarakstu nodaļa svinīgā pasākumā sveic pārus, kuri laulībā nodzīvojuši 50 gadu.

   

 • Alojas novada Bāriņtiesa

   

  Adrese: Rīgas iela 22, Aloja, Limbažu novads
  Kontakti: 26155329,  barintiesa@aloja.lv

   

  Notariālās darbības veic:
  Alojā, Rīgas ielā 22, – Antra Ozola

  ● Braslavas pagasta pārvaldē – Liene Berga
  ● Brīvzemnieku pagasta pārvaldē – Aivars Peips
  ● Staiceles pilsētas pārvaldē – Laila Līsmane

   

  Darbinieki

  Bāriņtiesas priekšsēdētāja Liene Berga
  26155329, barintiesa@aloja.lv
  Apmeklētāju pieņemšana Alojā, Rīgas iela 22
  Otrdienās plkst. 13 – 17
  Ceturtdienās plkst. 8 – 12

  Bāriņtiesas sekretāre – Vēsma Ozola

  vesma.ozola@aloja.lv

  Apmeklētāju pieņemšana Alojā, Rīgas iela 22

  P.-C.

  plkst. 13 – 17
  plkst. 8 – 12

  Bāriņtiesas locekļi:

  Antra Ozola, Alojā, Rīgas ielā 22

  26155329, barintiesa@aloja.lv

  Laila Līsmane, Staiceles pilsētas pārvalde
  64035402, 64035404,  lailalismane@inbox.lv
  Apmeklētāju pieņemšana Staiceles Dienas aprūpes centrā, Parka ielā 2
  Otrdienās plkst. 8–12
  Ceturtdienās plkst.13–17
  Liene Berga, Braslavas pagasta pārvalde, liene.berga@aloja.lv
  Aivars Peips, Brīvzemnieku pagasta pārvalde, 64031002
  Apmeklētāju pieņemšana Brīvzemnieku pagasta pārvaldē, Puikule „Sabiedriskais centrs”
  Pirmdienās plkst. 9 – 14
  Trešdienās plkst. 14 – 18

  Alojas novada Bāriņtiesa veic šādas notariālās darbības

   • apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās Bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 6000 Ls.

   

   • apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļas atrodas attiecīgās Bāriņtiesas darbības teritorijā.

   

   • ieraksta testamentu grāmatā attiecīgās Bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju testamentus, pieņem glabāšanā to privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības, kā arī pieņem Bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas).

   

   • apliecina attiecīgās Bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras) un pieņem pilnvaru atsaukumus.

   

   • apliecina attiecīgās Bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju paraksta īstumu uz dokumentiem.

   

   • apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;

   

   • pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja tās dzīvo attiecīgās Bāriņtiesas darbības teritorijā.

   

   • apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemesgrāmatu likuma 60. pants), ja viens no līdzējiem dzīvo attiecīgās Bāriņtiesas darbības teritorijā.

   

   • sagatavo dokumentu projektus;

   

  • veic citas normatīvajos tiesību aktos noteiktās funkcijas.

  Valsts nodevas

   • darījuma akta projekta sagatavošana – 11.38 EUR;

   

   • darījuma apliecināšana – 7.12 EUR;

   

   • testamenta sastādīšana vai atsaukšana – 18.50 EUR;

   

   • testamenta pieņemšana glabāšanā – 34.15 EUR;

   

   • pilnvaras sagatavošana – 4.27 EUR;

   

   • pilnvaras apliecināšana – 2.85 EUR;

   

   • paraksta apliecināšana – 2.85 EUR;

   

   • apliecinājuma un citu darbību reģistra izraksta sastādīšana un izsniegšana – 1.42 EUR (par lappusi);

   

   • noraksta vai izraksta sastādīšana – 1.42 EUR (par lappusi);

   

   • noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšana – 0.43 EUR (par lappusi);

   

   • paziņojuma izsniegšana – 4.27 EUR;

   

   • apliecības izsniegšana par izsniegto paziņojumu – 4.27 EUR;

   

   • nostiprinājuma lūguma sastādīšana – 7.11 EUR;

   

   • paraksta apliecināšana uz nostiprinājuma lūguma – 4.27 EUR;

   

   • mantojuma saraksta sastādīšana – 48.38 EUR;

   

  • cita veida dokumentu sastādīšana – 4.27 EUR (par lappusi).

 • Sociālais dienests

   

  Adrese: Rīgas iela 4, Aloja, Limbažu novads, LV-4064

  Vadītāja: Jana Beķere (Pieņem pirmdienās 9:00 – 12:00)

  Kontakti: 64031220, 29476711 

  socdienests@aloja.lv,

  jana.bekere@aloja.lv

   

  Darba laiks:

  Pirmdienās no 8:30 – 18:00

  Otrdienās no 8:30 – 17:00

  Trešdienās no 8:30 – 17:00

  Ceturtdienās no 8:30 – 17:00

  Piektdienās no 8:30 – 16:00

   *Pusdienas pārtraukums no 12:00 – 12:30

   

  Sociālais dienests nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu personām, kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Alojas novada administratīvajā teritorijā.

  Sociālā dienesta darbības mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem pēc to deklarētās dzīvesvietas, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt un atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt tai labvēlīgus apstākļus. Sociālā dienesta mērķis ir sniegt klientiem profesionālus sociālā darba pakalpojumus un atbalstu, izmantojot sociālā darba metodes, īpašu uzmanību veltot sociālajam darbam ģimenēm ar bērniem, klientiem, kuriem nepieciešama sociālā rehabilitācija un aprūpe.

  Kontakti

  Adrese: Rīgas iela 4, Aloja, Limbažu novads, LV-4064

  JANA BEĶERE

  Sociālā dienestā vadītāja

  socdienests@aloja.lvjana.bekere@aloja.lv

  64031220; 29476711

  Klientu pieņemšanas laiks Alojā, Rīgas ielā 4

  Pirmdienās 9.00 – 12.00

   

  VITA ROMANOVSKA

  Vadītājas vietniece

  vita.romanovska@aloja.lv

  64031220, 28701084

   

  GUNA BROMA

  Sociālā rehabilitētāja Alojas administrācijā

  guna.broma@aloja.lv    

  64031002; 25617714

  Klientu pieņemšanas laiki Puikulē, “Sabiedriskajā centrā”

  Pirmdienās 9.00 – 12.00

  Trešdienās 9.00 – 12.00

  Klientu pieņemšanas laiki Alojā, Rīgas ielā 4

  Otrdienās 9.00 – 12.00

  Ceturtdienās 9.00 – 12.00

   

  ĻENA VINOGRADOVA

  Sociālā darbiniece Staicelē un Staiceles pagastā

  lena.vinogradova@aloja.lv

  64035402; 26331197

  Klientu pieņemšanas laiki Staicelē, Lielā iela 7, 1. stāvs

  Katru darba dienu 9.00 – 12.00

   

  SIGITA MUĶELE-BERNHARDE

  Sociālā darbiniece Braslavas pagastā, Staicelē un Staiceles pagastā

  sigita.mukele.bernharde@aloja.lv

  64031006; 29150852

  Klientu pieņemšanas laiki Vilzēnos, “Vilzēnu pamatskolā”

  Pirmdienās 9.00 – 12.00

  Ceturtdienās 9.00 – 12.00

  Klientu pieņemšanas laiki Staicelē, Lielā iela 7, 1. stāvs

  Otrdienās 9.00 – 12.00

  Trešdienās 9.00 – 12.00

  Piektdienās 9.00 – 12.00

   

  LĀSMA LILENBLATE

  Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem

  64020442, 29243319

  lasma.zute@aloja.lv

   

  DACE LŪSE

  Sociālais darbinieks Alojā un Alojas pagastā

  dace.luse@aloja.lv

  29243319

  Klientu pieņemšanas laiki Alojā, Rīgas ielā 4

  Katru darba dienu 9.00 – 12.00

  Saistošie noteikumi

   

  Par sociālā pakalpojuma – aprūpe mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Alojas novadā Lasīt šeit

  Par vienreizēja pabalsta krīzes situācijā piešķiršanas kārtību un apmēru Alojas novada pašvaldībā Lasīt šeit

  Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekni Alojas novadā Lasīt šeit

  Par sociālās palīdzības pabalstiem Alojas novadā Lasīt šeit

  Par Alojas novada pašvaldības pabalstiem Lasīt šeit

  Par maznodrošinātās personas (ģimenes) statusa noteikšanu Alojas novadā Lasīt šeit

  Par Alojas novada domes finansiālo atbalstu audžuģimenēm un sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem Lasīt šeit 

  Alojas novada pašvaldības sniegto pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība (ar grozījumiem), grozījumipaskaidrojuma raksts

  Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību Lasīt šeit

  Par Alojas novada domes Sociālā dienesta brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu Alojas novadā Lasīt šeit

  Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Lasīt šeit


  Nolikumi

  Sociālā dienesta nolikums

  Sociālās palīdzības pabalsti

  Alojas novada teritorijā deklarētām un dzīvojošām personām (ģimenēm), kuras atzītas par trūcīgām, pēc sociālā darba speciālista izvērtējuma iespējams saņemt sociālās palīdzības pabalstus:

  Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (GMI);

  Dzīvokļa pabalsts;

  Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai;

  Brīvpusdienas Alojas novada pirmsskolas iestāžu audzēkņiem.

  Alojas novada teritorijā deklarētām un dzīvojošām personām (ģimenēm), kuras atzītas par maznodrošinātām, pēc sociālā darba speciālista izvērtējuma iespējams saņemt pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai.

  Valsts finansētie sociālie pakalpojumi

  Invalīdu profesionālā rehabilitācija

  Lai cilvēki ar invaliditāti varētu apgūt jaunu profesiju vai pilnveidot savas profesionālās zināšanas un prasmes, valsts piedāvā profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus. Profesionālo rehabilitāciju var saņemt cilvēki darbspējas vecumā, ja viņiem ir noteikta invaliditāte un izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas (VDEĀK) ieteikums apgūt jaunu profesiju. Profesionālo rehabilitāciju nodrošina Labklājības ministrijas Sociālās integrācijas valsts aģentūras koledža un Jūrmalas profesionālā vidusskola.

   

  Sociālā rehabilitācija redzes invalīdiem

  Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējs, sniedzot sociālos pakalpojumus redzes invalīdiem, īsteno pasākumus, kas mazina redzes zuduma ietekmi uz personas sociālās funkcionēšanas spējām.

  Sociālo pakalpojumu sniedzējs atbilstoši klienta individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam nodrošina atsevišķus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus klienta patstāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguvei (nepārsniedzot 300 stundas gadā) vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksu (ar uzturēšanos pie sociālo pakalpojumu sniedzēja) klienta patstāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguvei (nepārsniedzot 150 dienas reizi piecos gados).

   

  Sociālā rehabilitācija dzirdes invalīdiem

  Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējs, sniedzot sociālo pakalpojumu dzirdes invalīdiem, īsteno pasākumus, kas mazina dzirdes zuduma ietekmi uz personas sociālās funkcionēšanas spējām.

  Sociālo pakalpojumu sniedzējs atbilstoši klienta individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam nodrošina atsevišķus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās integrācijas veicināšanai (nepārsniedzot 150 stundas gadā) vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksu klienta patstāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguvei (nepārsniedzot 150 dienas piecos gados). Sniedzot klientam sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo pakalpojumu sniedzējs darbojas pēc komandas principa, nosakot atbildīgo personu par sociālās rehabilitācijas procesa gaitu.

   

  No vardarbības cietušo bērnu sociālā rehabilitācija.

  Vardarbība ir īslaicīga vai ilgstoša iedarbība uz bērnu, kura ir kaitīga viņa labklājībai, dabiskai, fiziskajai un psiholoģiskajai attīstībai. Tā ir sociāli nelabvēlīga un krimināla parādība, kas psihoemocionāli traumē bērnu.

  Vardarbības veidi:

  ♦ Fiziska – vecāku vai citu aprūpētāju apzināts spēka pielietojums pret bērnu (bērnu purina, iepļaukā, per, sit ar siksnu, žagaru vai kādu citu priekšmetu, bērnu apdedzina, rauj aiz matiem, auss, bērnam draud ar nazi vai citu ieroci);

  ♦ Emocionāla – bērna pastāvīga atstumšana vai psiholoģiska terorizēšana (bērnu atraida – noliedz bērna domas, atsakās palīdzēt bērnam; bērnu pazemo – kritizē, apsaukā, publiski pazemo, kliedz uz viņu; bērnu terorizē – draudi ir tādi, ka rada bērnā bailes un satraukumu; bērnu izolē; nodod bērna jūtas; bērnu izmanto vecāku interesēs un viņu vajadzībās; neadekvāta bērna socializācija);

  ♦ Seksuāla – bērnu vai pusaudžu iesaistīšana seksuālās darbībās, kuras viņi īsti nesaprot, nevar apzināt tām piekrist vai tās pārkāpj sociāli pieņemto ģimenes lomu aizliegumus (bez tieša fiziska seksuāla kontakta – atkailināšanās, bērna izģērbšana, novērošana; ar tiešu fizisku sex kontaktu, ar fiziska spēka pielietošanu);

  ♦ Nolaidība – vecāki vai aprūpētāji pastāvīgi nepievērš bērnam pietiekamu uzmanību medicīnas (regulāras veselības pārbaudes, potes, aprūpe bērna slimības laikā), izglītības (neseko līdzi, vai bērns apmeklē skolu, nerūpējas par bērna sagatavošanu skolai, bērna mācīšanās apstākļiem mājās u.c.), vides (piemērota dzīvesvieta, higiēniski apstākļi) uztura (bērns nesaņem viņa attīstībai un veselībai vajadzīgo ēdienu pietiekamā daudzumā un kvalitātē), kā arī citu fizisko (nerūpējas par bērna personīgo higiēnu u.c.) vai emocionālo vajadzību jomā (bērns atstāts bez uzraudzības, vecāki neinteresējas par bērna ikdienas gaitām).

   

  Vardarbībā cietušie bērni bez maksas var saņemt

  Ārstniecība un medicīniskā rehabilitācija:

  • Neatliekamo medicīnisko palīdzību;

  • Veselības aprūpes pakalpojumu minimumu;

  • Veselības aprūpes pakalpojumi papildus veselības aprūpes pakalpojumu minimumam;

  • Veselības aprūpes pakalpojumi bērnam, kurš nav slimokases dalībnieks.

   

  Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērnam, kurš cietis no vardarbības, sniedz:

  • dzīvesvietā (ne vairāk par desmit 45 minūšu konsultācijām)

  • sociālās rehabilitācijas institūcijā (sociālās rehabilitācijas kurss līdz 30 dienām vai sociālās rehabilitācijas kurss līdz 60 dienām, ja par noziedzīgo nodarījumu ir uzsākts kriminālprocess).

   

  Sociālā rehabilitācija attiecīgās institūcijās pilngadīgām personām un bērniem, kuriem ir izveidojusies atkarība no narkotiskām, toksiskām vai citām apreibinošām vielām

  No psihoaktīvām vielām (alkohola, narkotiskajām, toksiskajām) vai citām apreibinošām vielām atkarīgie bērni par valsts budžeta līdzekļiem var saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, lai panāktu atteikšanos no psihoaktīvo vielu lietošanas, tādējādi uzlabojot fizisko un garīgo veselību un veicinot atgriešanos pilnvērtīgā dzīvē.

  Tiesības uz valsts apmaksātiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem ir no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem pēc pilna ārstēšanās un motivācijas kursa pabeigšanas ārstniecības iestādē vai pēc narkologa noteiktā ārstēšanās kursa pabeigšanas.

  Pēc Sociālās integrācijas valsts aģentūras norīkojuma, pakalpojumu var saņemt pusaudžu rehabilitācijas centrā „Saulrīti”, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā.

  Sociālās rehabilitācijas kursa ilgums bērnam ir 3, 6, 12 vai 18 mēneši.

   

  Tehnisko palīglīdzekļu pakalpojums

  Tehniskie palīglīdzekļi ir ierīces, kas atvieglo cilvēka spējas pārvietoties, aprūpēt sevi un pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku. Tie ir ratiņkrēsli, ortozes un protēzes, pašaprūpes palīglīdzekļi, arī palīglīdzekļi mājsaimniecībā, piemēram, produktu griešanai, smalcināšanai, sadalīšanai.

  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 25.pants nosaka: “Tehniskos palīglīdzekļus par valsts budžeta līdzekļiem ir tiesības saņemt šādām personām ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskiem defektiem, ja tās saņēmušas ārstniecības personas atzinumu par šāda pakalpojuma nepieciešamību:

  • visu grupu invalīdiem un bērniem invalīdiem līdz 18 gadu vecumam;
  • personām, kurām tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams, lai samazinātu vai novērstu funkcionālo mazspēju;
  • personām ar prognozējamu invaliditāti, kurām šāda pakalpojuma nepieciešamība noteikta individuālajā rehabilitācijas plānā;
  • personām ar anatomiskiem defektiem – protēzi vai ortopēdiskos apavus.”

  Lai persona lietošanā saņemtu kādu no tai nozīmētajiem palīglīdzekļiem, Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrā jāiesniedz

  • rakstisks iesniegums,
  • ārstējošā ārsta atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai.

  Iesniegumā jānorāda personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasts; invaliditāte, ja tāda piešķirta; nepieciešamā tehniskā palīglīdzekļa veids un izmantošanas mērķi.

  Ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams bērnam vecumā līdz 18 gadiem vai personai, kura atzīta par rīcībnespējīgu, personas likumiskajam pārstāvim iesniegumā papildus jānorāda arī savi personas dati un jāpievieno pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopija.

  Ja zināms, ka tehnisko palīglīdzekli saņems cita persona, nevis iesnieguma iesniedzējs, iesniegumā norāda šīs personas vārdu, uzvārdu un personas kodu.

   

  Personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā – sociālās rehabilitācijas pakalpojumi sociālās rehabilitācijas iestādēs

  Sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas palīdz iemācīties sadzīvot ar funkcionālajiem traucējumiem, atjauno vai apmāca tām prasmēm, kas dažādu apstākļu dēļ ir zudušas, palīdz cilvēkam atgriezties darba dzīvē un iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs. Tā ietver individuāla sociālās rehabilitācijas plāna izveidi, izglītošanu vides pielāgotības un palīglīdzekļu lietošanas jomā, lai uzlabotu mobilitāti un patstāvīgas dzīves iemaņas.

  Valsts apmaksā sociālās rehabilitācijas kursu:

  • personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā (no 15 līdz vecuma pensijas piešķiršanas vecumam), kā arī personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuras strādā.
  • politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.
  • Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.
  • Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām līdz 18 gadu vecumam.
  • personām ar prognozējamu invaliditāti;
  • Nacionālo bruņoto spēku karavīriem un Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (pieteikšanās ar attiecīgo dienestu norīkojumiem);

  Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu par valsts budžeta līdzekļiem nodrošina Sociālās integrācijas valsts aģentūra.

  Lai saņemtu rehabilitācijas pakalpojumu, personai jāierodas Sociālajā dienestā līdzi ņemot ārsta izziņu un dokumentu, kas apliecina piederību, kādai no iepriekš minētām kategorijām.

   

  Cilvēku tirdzniecības upuru sociālā rehabilitācija

  Sociālā rehabilitācija ir balstīta uz individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu, ko sastāda katram cilvēkam, izvērtējot viņa primārās vajadzības. Šo plānu izstrādā speciālistu komanda kopā ar pakalpojuma saņēmēju.

  Pamatojoties uz izstrādāto plānu, cilvēks var saņemt psihologu, juristu, mediķu u.c. speciālistu konsultācijas, drošu patvērumu, atbalstu kriminālprocesa laikā un, ja nepieciešams, arī pēc tā.

  Par pamatu rehabilitācijas saņemšanai kalpo vai nu policijas, vai sociālās rehabilitācijas institūcijas darbinieku atzinums.

  Lai saņemtu šo rehabilitāciju, cilvēku tirdzniecībā cietušie var vērsties tieši pie sociālās rehabilitācijas sniedzēja. Policijas atzinums nav obligāts. Tiesības sniegt sociālo rehabilitāciju cilvēku tirdzniecībā cietušajiem ir  biedrībai „Patvērums” un „Drošā māja”.

   

  Atbalsta programma ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte

  Lai palīdzētu tiem vecākiem, kuru bērni ir slimi ar celiakiju, valsts šīm ģimenēm sniedz papildu atbalstu bezglutēna pārtikas iegādei. Tas ir materiāls atbalsts – 106,72 euro mēnesī vienam bērnam.

  Lai saņemtu atbalstu:

  • jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā (VSAA) jāiesniedz rakstisks iesniegums;
  • jāiesniedz sertificēta pediatra gastroenterologa rakstiska izziņa, kurā norādīta slimības diagnoze – celiakija. Ārsta izziņā jābūt norādītam atkārtotas pārbaudes termiņam, kas nepārsniedz divus gadus kopš tās izsniegšanas dienas;
  • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
  • kā arī jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība.

  Atsevišķos gadījumos papildu minētajiem dokumentiem var būt jāuzrāda:

  • bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmums par aizbildnības nodibināšanu, ja atbalsta pieprasītājs ir bērna aizbildnis;
  • lēmums par bērna nodošanu audžuģimenē, ja pieprasītājs ir viens no audžuģimenes locekļiem;
  • lēmums par bērna nodošanu pirmsadopcijas aprūpē, ja pieprasītājs ir cilvēks, kuram bērns nodots pirmsadopcijas aprūpē;
  • lēmums, kas pieņemts bērna personisko interešu aizsardzībai, ja pieprasītājs ir cilvēks, kurš faktiski audzina bērnu;
  • tiesas spriedums par adopcijas norakstu, ja pieprasītājs ir adoptētājs, kurš nav ierakstīts adoptētā bērna dzimšanas reģistrā kā māte vai tēvs.

  Atbalstu piešķir:

  • uz laiku līdz ārsta izziņā noteiktās atkārtotās pārbaudes termiņam;
  • ja atbalsts pieprasīts 12 mēnešu laikā pēc ārsta izziņas izsniegšanas, to piešķir ar izziņas izsniegšanas dienu;
  • ja atbalsts pieprasīts pēc 12 mēnešiem kopš izdota ārsta izziņa – ar atbalsta pieprasīšanas dienu;

  VSAA 10 darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem un rakstiski nosūta pieprasītājam lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

  Jāatceras, ka atbalsta izmaksu pārtrauc, ja netiek laikus iesniegta izziņa par atkārtotu ārsta pārbaudi, kā arī pēc tam, kad bērns sasniedz 18 gadu vecumu, un gadījumos, ja bērnam tiek noteikta invaliditāte.

  Atbalsta saņēmējam ir pienākums laikus iesniegt VSAA ārsta izziņu par atkārtoto pārbaudi, kā arī 10 darba dienu laikā informēt VSAA par izmaiņām atbalsta saņēmēja vai bērna tiesībās uz atbalstu.

   

  Asistenta pakalpojums izglītības iestādē

  Asistenta pakalpojums paredzēts bērniem invalīdiem no 7 līdz 18 gadu vecumam, bet, ja mācās – arī pilngadīgiem cilvēkiem, kuriem ir I vai II invaliditātes grupa (turpmāk – skolēns), kuriem piešķirts invalīda īpašas kopšanas pabalsts un kuri mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs.

  Skolēna likumiskais pārstāvis (vecāki) vai pats skolēns, ja tas sasniedzis 18 gadu vecumu (turpmāk – pieprasītājs), izglītības iestādē iesniedz:

  a) iesniegumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu. Iesniegumā norāda šādas ziņas:

  – skolēna vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese;

  – skolēna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese;

  – vēlamais asistenta pakalpojuma sniedzējs (ja ir);

  – vēlamais saziņas veids (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, deklarētās dzīvesvietas adrese);

  b) skolēna individuālo rehabilitācijas plānu, kurā ir norāde par asistenta pakalpojuma nepieciešamību.

  c) Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – komisija) ieteikuma kopiju par asistenta pakalpojuma nepieciešamību.

  Dokumentus var iesniegt personīgi, elektroniska dokumenta veidā ar e-parakstu vai nosūtīt pa pastu.

  Asistenta pakalpojums pašvaldībā

  No 2013.gada 1.janvāra cilvēkiem ar I un II grupas invaliditāti, kā arī bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadiem ir pieejami asistenta pakalpojumi pašvaldībā, kurus apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem. Šāds pakalpojums paredzēts, lai palīdzētu cilvēkiem ar invaliditāti veikt ārpusmājas aktivitātes – nokļūt vietā, kur viņi mācās, strādā vai saņem pakalpojumus.

  Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, cilvēkam ar invaliditāti sociālajā dienestā jāiesniedz rakstisks iesniegums un jāpievieno šādi dokumenti:

  1. Pieaugušam cilvēkam ar I vai II grupas invaliditāti – Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību;

  2. Bērnam ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam – VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

  Tāpat jāpievieno izziņas, kas apliecina cilvēka sabiedriskās aktivitātes:

  – darba devēja apliecinājums, ka cilvēks strādā;

  – mācību iestādes apliecinājums, ka cilvēks mācās;

  – dienas aprūpes centra vai biedrības apliecinājums, ka cilvēks apmeklē attiecīgo institūciju;

  – institūcijas, kura organizē attiecīgos pasākumus, apliecinājumu par cilvēka dalību pasākumos, kuru apmeklēšanai asistenta pakalpojums nepieciešams.

  Pašvaldības sociālie pakalpojumi

  Alojas novada teritorijā deklarētām un dzīvojošām personām (ģimenēm) atbilstoši LR likumiem, MK noteikumiem un saistošajiem noteikumiem, pēc sociālā darba speciālista izvērtējuma, iespējams saņemt sociālos pakalpojumus:

  Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pieaugušām personām, kā arī personām ar garīga rakstura traucējumiem. 

  Rekreācijas centrs “Vīki”

  Adrese:  „Veckabi”, Staiceles pagasts, Alojas novads, LV-4043
  Kontakti: 64031019, rc.viki@aloja.lv

  Vadītāja: Irita Neripa, 26320773

  Rekreācijas centrs „Vīķi” ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kura dibināta 2000.gadā.

  Centrs piedāvā:

  ● veciem ļaudīm,
  ● 2.grupas invalīdiem ar garīga rakstura traucējumiem,
  ● personām ar demences simptomātiku

  uz noteiktu vai nenoteiktu laiku sociālo aprūpi, uzraudzību, sociālo rehabilitāciju un medicīnisko aprūpi.

   

  Aprūpes nams “Urga”

  Adrese: Urga, Braslavas pagasts, Alojas novads, LV-4068

  Kontakti: diennakts tālrunis – 64031010, urgas.pansionats@inbox.lv

  Direktore: Sandra Fiļipova, 64031008, 29171557

   Kādus dokumentus nepieciešams iesniegt?
  • pase,
  • izziņa par deklarēto dzīvesvietu,
  • VSAA izziņa par personas pensijas apmēru un veidu,
  • pašvaldības lēmums par sociālo pakalpojumu nepieciešamību,
  • personas vai apgādnieka rakstisks iesniegums par uzņemšanu pansionātā,
  • personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte,
  • invaliditāti apliecinošs dokuments, ja sociālos pakalpojumus vēlas saņemt persona ar invaliditāti,
  • ģimenes ārsta izziņa – izziņā norādāma medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkoloze aktīvā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvas slimības), arī pedikulozes neesamību.

   

  SIA “Alojas veselības aprūpes centrs”

  ADRESE: Rīgas iela 10, Aloja, Limbažu novads novads, LV-4064

  KONTAKTI: 64031499; 29488856, alojasvac@inbox.lv

  VALDES LOCEKLE: Gunta Kundrāte

  SIA „Alojas veselības aprūpes centrs” darbojas no 2004 gada 1.maija. Centrs sniedz sociālās aprūpes pakalpojumus dažādu problēmu risināšanai – sociālo aprūpi, paliatīvo aprūpi, hronisku slimnieku aprūpi, kā arī pagaidu patvērumu sociāliem pacientiem.
  Veselības aprūpes centrā ir iespēja izmitināt un aprūpēt 40 klientus. Centru vada ģimenes ārste Gunta Kundrāte, kura veselības aprūpē ir nostrādājusi vairāk nekā 35 gadu, Darbiniekiem ir atbilstoša izglītība un prasme risināt smagas dzīves un veselības problēmas. Pacienta uzturēšanās laiks ir neierobežots (individuāli un pēc katra pacienta vajadzībām). Izmaksas mēnesī – 700 Eiro ( 85% no pensijas + piederīgie + novada dome). Visus nepieciešamos dokumentus palīdz noformēt novada sociālā dienesta darbinieki.

  Veselības aprūpes centra ēkā darbojas:
  – Guntas Kundrātes ģimenes ārsta prakse,
  – Zigurda Ozoliņa ģimenes ārsta prakse,
  – Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde.

  Lai saņemtu nepieciešamo informāciju, lūdzu sazinieties ar SIA “Alojas veselības aprūpes centrs” valdes locekli Guntu Kundrāti pa telefoniem – 64031499; 29488856 vai sociālo darbinieku Ingu Ozolu – telefons 26566510, vai e-pastu alojasvac@inbox.lv.

  Būsiet gaidīti arī klātienē apmeklēt veselības aprūpes centru Alojā, Rīgas ielā 10.

   

  Staiceles Dienas aprūpes centrs

  Adrese: Parka ielā 2, Staicele, Limbažu novads
  Kontakti: 64035404, staiceles.dac@aloja.lv

  Vadītāja: Laila Līsmane

  Darba laiks:

  Pirmdienās no 8:00 – 17:00

  Otrdienās no 8:00 – 17:00

  Trešdienās no 8:00 – 17:00

  Ceturtdienās no 8:00 – 17:00

  Piektdienās no 8:00 – 17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12:00 – 13:00

   

  Dienas aprūpes centra darbības mērķis ir dienas laikā nodrošināt sociālās aprūpes pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas pensijas vecuma personām un invalīdiem, personām no trūcīgām ģimenēm, un ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi.

  Dienas aprūpes centra uzdevums ir sadarbībā ar Alojas novada domes sociālo dienestu sniegt sociālos pakalpojumus Staiceles pilsētas un pagasta iedzīvotājiem. Radīt iespēju vientuļiem, pensijas vecuma cilvēkiem, cilvēkiem ar invaliditāti, personām no trūcīgām ģimenēm un ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, aktīvi darboties un nodrošināt pašaprūpi, izglītošanu, brīvā laika pavadīšanu un integrāciju sabiedrībā.

  Sadarbībā ar Latvijas Sarkano Krustu tiek sniegts atbalsts vistrūcīgākajām personu grupām – Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmas ”Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā” ietvaros.

   

  Bezmaksas pakalpojumi:

  • konsultācija par sociāliem jautājumiem,
  • lietoto apģērbu, apavu un sadzīves priekšmetu apmaiņa.

  Maksas pakalpojumi:

  • dušas pakalpojumu,
  • veļas mazgāšanas pakalpojumu.

   Pakalpojumu izcenojumi:

  Nr p k   Cena bez PVN                                                                          

  EUR

  PVN21%                                                                          

   

  EUR

  Summa ar PVN                                                                          

  EUR

  1. Izcenojums veļas mazgāšanai par reizi(trūcīgiem iedzīvotājiem; visu grupu invalīdiem) 0,62 0,13 0,75
    Izcenojums veļas mazgāšanai par reizi (pārējiem) 1,24 0,26 1,50
  2. Izcenojums dušas pakalpojumiem(trūcīgiem iedzīvotājiem; visu grupu invalīdiem) 0,37 0,08 0,45
    Izcenojums dušas pakalpojumiem(pārējiem) 0,74 0,16 0,90
  3. Nomas maksa zāles izmantošanai sarīkojumiem ar banketu, semināriem, sapulcēm, prezentācijām(stundā) 7,11 1,49 8,60
  4. Nomas maksa zāles izmantošanai bēru gadījumos (mielasts) 16,53 3,47 20,00

   

  Aprūpes mājās pakalpojumus – Alojas novada Sociālais dienests.

  Sociālā darba pakalpojumus – Alojas novada Sociālais dienests.

  Sociālā rehabilitācija dzīvesvietā bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām – Alojas novada Sociālais dienests.

   

  Saistītie dokumenti:

  Alojas novada pašvaldības sniegto pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība

  (2014. gada 23. decembra Saistošie noteikumi Nr. 14)

  Alojas novada domes sociālo pakalpojumu veidi un to piešķiršanas kārtība

  Citi pakalpojumi

  Dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumi Alojā

  Adrese: Rīgas iela 4, Aloja, Limbažu novads, LV-4064

  Kontakti: t.64020442

  Pakalpojumu izcenojumi (ar PVN):

  Nr.                                                                         

  p.k.

  Pakalpojuma veids Cena                                                                         

  ar PVN (EUR)

  1. Veļas mazgāšana par vienu mazgāšanas ciklu                                                                         

  (līdz 8 kg sausas veļas)

  4,01
  2. Veļas mazgāšana par vienu mazgāšanas ciklu                                                                         

  (līdz 8 kg sausas veļas)

   invalīdiem, trūcīgajām personām

  1,00
  3. Veļas mazgāšana par vienu mazgāšanas ciklu                                                                         

  (līdz 8 kg sausas veļas)

  pensionāriem

  1,69
  4. Dušas pakalpojumi 2,80
  5. Dušas pakalpojumi                                                                         

  invalīdiem, trūcīgajām personām

  0,70
  6. Dušas pakalpojumi                                                                         

  pensionāriem

  1,10
  7. Veļas mazgāšana par vienu mazgāšanas ciklu Alojas novada pašvaldības iestādēm bezmaksas

  Staiceles Dienas aprūpes centrs

   

  Adrese: Parka iela 2, Staicele, Limbažu novads, LV-4043

  Kontakti: 64035402, 64035404, 26336608

  Vadītāja: Laila Līsmane, lailalismane@inbox.lv

  Darba laiks:
  P., O., T., C. plkst. 9 -17, Piektdien – plkst.8-18

  Maksas pakalpojumi:

  • dušas pakalpojumu,
  • veļas mazgāšanas pakalpojumu.
  Nr p k   Cena bez PVN EUR PVN21%                                                                           

  EUR

  Summa ar PVN EUR
  1. Izcenojums veļas mazgāšanai par reizi(trūcīgiem iedzīvotājiem; visu grupu invalīdiem) 0,62 0,13 0,75
    Izcenojums veļas mazgāšanai par reizi (pārējiem) 1,24 0,26 1,50
  2. Izcenojums dušas pakalpojumiem(trūcīgiem iedzīvotājiem; visu grupu invalīdiem) 0,37 0,08 0,45
    Izcenojums dušas pakalpojumiem(pārējiem) 0,74 0,16 0,90
  3. Nomas maksa zāles izmantošanai sarīkojumiem ar banketu, semināriem, sapulcēm, prezentācijām(stundā) 7,11 1,49 8,60
  4. Nomas maksa zāles izmantošanai bēru gadījumos (mielasts) 16,53 3,47 20,00

  Bezmaksas pakalpojumi:

  • konsultācija par sociāliem jautājumiem,
  • lietoto apģērbu, apavu un sadzīves priekšmetu apmaiņa.

  Dienas aprūpes centra galvenais uzdevums ir radīt iespēju vientuļiem, pensijas vecuma cilvēkiem, invalīdiem, personām no trūcīgām ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstakļi, aktīvi darboties un nodrošināt pašaprūpi, izglītošanu, brīvā laika pavadīšanu un integrāciju sabiedrībā.

  Dienas aprūpes centrs nodrošina iespēju bērniem un pieaugušām personām krīzes situācijās īslaicīgu uzturēšanos centra krīzes istabā un sadarbībā ar Sociālo dienestu, Bāriņtiesu sekmēt personu atgriešanos iepriekšējā dzīvesvietā, ģimenē.

   

  Dušas un veļas mazgāšanas istaba Puikulē

   Adrese: “Sabiedriskais centrs”, Puikule, Limbažu novads, LV-4063

  Kontakti: 64031002; 25617714

  Izcenojumi:

  Nr.                                                                         

  p.k.

  Pakalpojuma veids Cena                                                                         

  ar PVN (EUR)

  1. Veļas mazgāšana par vienu mazgāšanas ciklu                                                                         

  (līdz 8 kg sausas veļas)

  4,01
  2. Veļas mazgāšana par vienu mazgāšanas ciklu                                                                         

  (līdz 8 kg sausas veļas)

   invalīdiem, trūcīgajām personām

  1,00
  3. Veļas mazgāšana par vienu mazgāšanas ciklu                                                                         

  (līdz 8 kg sausas veļas)

  pensionāriem

  1,69
  4. Dušas pakalpojumi 2,80
  5. Dušas pakalpojumi                                                                         

  invalīdiem, trūcīgajām personām

  0,70
  6. Dušas pakalpojumi                                                                         

  pensionāriem

  1,10
  7. Veļas mazgāšana par vienu mazgāšanas ciklu Alojas novada pašvaldības iestādēm bezmaksas

Noteikumi