Aloja

Projekti

 

 •  

  Projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”, Nr.9.2.4.2/16/I/028

 •  

  Projekts Meža dienas 2020

 •  

  Projekts Meža dienas

   

  Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Šķirmantes E. Ģimenes ārsta praksē

  Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Šķirmantes E. Ģimenes ārsta praksē

  http://www.aloja.lv/2020/03/04/primaras-veselibas-aprupes-infrastrukturas-uzlabosana-skirmantes-e-gimenes-arsta-prakse-2/

  Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Staiceles pilsētā un pagastā

  Alojas novada grants ceļu pārbūve” (ID.Nr.18-09-A00702-000060)

   

  Turpina īstenot projektu, kurā pārbūvē novada grants ceļus

   

  Alojas novada pašvaldība turpina īstenot projektu “Alojas novada grants ceļu pārbūve” ELFLA finansēta pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Atbilstoši pasākuma nosacījumiem tiek veikta to pašvaldības grants ceļu pārbūve, kas apstiprināti Alojas novada attīstības programmā 2013. – 2019. gadam un noteikti kā prioritārie ceļi pagastos, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, tādējādi uzlabojot arī iedzīvotāju dzīves vidi.

  Laika apstākļi ceļu darbu veikšanai šoziem nebija labvēlīgi, līdz ar to uzsāktajos ceļa pārbūves posmos ir saskaņots tehnoloģiskais pārtraukums. Pavasarī līdz ar tehnoloģiskā pārtraukuma beigām darbi tiks atsākti un plānots darbus pabeigt līdz vasaras beigām.

  Informējam, ka atsevišķos ceļa posmos (Lojiņas-Lagasti, Zariņi-Veclāči,) būvnieks ir veicis ceļa posmu norobežošanu, lai pārvietošanās rezultātā netiktu sabojāta ceļa virsma. Ja blakus esošo zemju īpašniekiem ir akūta nepieciešamība pārvietoties pa norobežoto ceļa posma šajā periodā, lūdzam, iepriekš saskaņot pārvietošanos ar SIA “Limbažu ceļi” būvdarbu vadītāju Edgaru Eglīti, tel. 20397766.

  Pirms ziemas iestāšanās SIA “Limbažu ceļi” paspēja pārbūvēt un nodot ekspluatācijā  200 metru garu Kirķu ceļa posmu un  500 metru garo ceļa Lindes –Kupčiņas posmu. Pavasarī, līdz ar labvēlīgāku laika apstākļu iestāšanos tiks atsākti pārbūves darbi pārējos ceļu posmos.

  Paredzēts, ka lauku grants ceļu pārbūves projekts tiks īstenots līdz 2019. gada rudenim. Minēto ceļu pārbūve notiek ELFLA un Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros kā projekts „Alojas novada grants ceļu pārbūve” (ID.Nr.18-09-A00702-000060)

  Sagatavoja M.Petruševica

  Turpina īstenot Alojas novada grants ceļu projektu

  Turpina īstenot projektu, kurā pārbūvē novada grants ceļus

  Grants ceļu pārbūves projekts tuvojas izskaņai

   

  Tiek īstenots projekts "Zaļais dzelzceļš"

  Alojas novada dome 2017.gada 28.jūlijā noslēdza līgumu ar SIA “Ceļinieks 2010” par gājēju un velo takas izveidi Alojas novadā. Lai arī šī gada klimatiskie apstākļi ir aizkavējuši būvdarbus, paredzams, ka pirms ziemas perioda iestāšanās visā dzelzceļa posmā, kopumā 40,35 km garumā, tiks veikta ceļa virskārtas frēzēšana, greiderēšana un blietēšana. Pārējie darbi, kas saistīti ar tiltu atjaunošanu, ceļa zīmju uzstādīšanu un atpūtas vietu izveidi, tiks īstenoti vēlākais līdz 2018.gada 1.jūnijam. Objekta būvuzraudzību veic SIA “Ceļu komforts”.

   

  Projekta partneri: Vidzemes Tūrisma asociācija (Projekta Vadošais partneris), Latvijas Zaļo ceļu asociācija, Alojas novada dome, Alūksnes novada dome, Apes novada dome, Amatas novada pašvaldība, Kocēnu novada dome, Mazsalacas novada pašvaldība, Rūjienas novada pašvaldība, Salacgrīvas novada dome, Valkas novada dome, Gulbenes novada dome, Limbažu novada pašvaldība, Valmieras pilsētas pašvaldība, Vecpiebalgas novada pašvaldība, Pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, Viljandi Linnavalitsus, Viljandi Vallavalitsus, Halliste Vallavalitsus, Mulgimaa Arenduskoda MTÜ, Valga Linnavalitsus, Taheva Vallavalitsus, Mõniste Vallavalitsus, Mõisakula Linnavalitsus.

  Projekta ilgums: 01.03.2017 – 30.04.2019

  Projekta budžets: 1 174 938.10 EUR, Igaunijas-Latvijas programmas atbalsts (85%): 998 697.36 EUR

   

  Augstāk minētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

  Projekts Zaļie dzelzceļi saņem Ekselences balvu

  Zaļie ceļi nedala, bet vieno!

  Energoefektivitāti veicinošu viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana Alojas un Staiceles publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā

   

  4.03.2019.

  Alojas novada pašvaldība ir noslēgusi trīspusēju līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA “Vides investīciju fonds” par Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta ( turpmāk- EKII) finansējuma piešķiršanu projektam “Energoefektivitāti veicinošu viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana Alojas un Staiceles publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”  Nr. EKII-3/11

  Projekta identifikācijas numurs EKII-3/11
  Projekta īstenošanas pamats MK 2018. gada 12. jūnija noteikumi Nr. 333 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” nolikums”.                                                            

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vides investīciju fonda 2018. gada 21. decembra lēmums Nr. 3/11 “Par projekta “Energoefektivitāti veicinošu viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana Alojas un Staiceles publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” (ar identifikācijas Nr. EKII-3/11) iesnieguma apstiprināšanu”.

  Projekta atbalsta mērķis Projekta mērķis ir Alojas un Staiceles publisko teritoriju apgaismojuma modernizācija, ieviešot un demonstrējot viedās pilsētvides tehnoloģijas, kas samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas.                                                            

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Plānotais elektroenerģijas patēriņa samazinājums – 175 774 kWh/gadā.

  Plānotais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums – vismaz 19 159,34 kgCO2/gadā.

  Finansējums Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 332 483,22 no tām:                                                            

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  EKII finasējums ir ne vairāk kā 70%, nepārsniedzot EUR 232 738,25.

  Finansējuma saņēmēja līdzfinansējums ir ne mazāk kā 30 %  jeb EUR 99 744,97.

  Galvenās projekta aktivitātes 1.      Demontāžas darbi:                                                            

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Alojas un Staiceles pilsētas 40 ielās tiks demontēti 296 DRL tipa gaismekļi, 83 nātrija tipa gaismekļi.

  2.      Montāžas darbi:

  Alojas un Staiceles pilsētas 40 ielās tiks uzstādīti 379 LED gaismekļi ar jaudu 35W, 43W, 46W, 56W, 62W, 83W. Gaismekļi tiks aprīkoti ar sensoriem un kontrolieriem, lai optimizētu un padarītu efektīvākus apgaismojuma vadības procesus un samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas.

  3.      Apgaismojuma sistēmu testēšana un palaišana.

  Šīs aktivitātes ietvaros tiks veikta apgaismojuma sistēmas pārbaude un testēšana pirms tās palaišanas, kā arī mērījumu protokolu un tehniskās dokumentācijas sagatavošana.

  4.      Publicitātes un demonstrēšanas pasākumi.

  Organizējot un nodrošinot projekta publicitātes un demonstrēšanas pasākumus, tiks ievēroti ES un LR normatīvie akti un vadlīnijas. Publicitātes un demonstrēšanas pasākumi tiks veikti atbilstoši projekta iesnieguma 4.3. sadaļā “Publicitātes un demonstrēšanas pasākumu raksturojums” aprakstam.

  Projekta īstenošanas periods 2019. –  2021.

   

  Sagatavoja projektu vadītāja Jana Mošura
  T. 26153725

  „VIEDĀ APGAISMOJUMA” PROJEKTS

  Aktualitātes veselības veicināšanas projektā

  Artūrs Tereško ar lekcijām par veselību

  16.01.2019

  12.janvārī Alojas novada Puikules muižā un Ungurpils “Salā” gaisā virmoja patīkama augu tējas smarža, kas liecināja, ka ciemos pie klausītājiem ieradies ārsts fitoterapeits Artūrs Tereško.

  Lekcijas bija kupli apmeklētas, jo pēdējā laikā arvien vairāk pieaug interese par dažādiem dabiskas izcelsmes preparātiem. Šoreiz ārsts ne tik daudz stāstīja par visiem zināmajiem, bet pieskārās arī mazāk pazīstamiem augiem un jaunumiem fitoterapijā. Vai zinājāt, ka pareizi sagatavots zeltsaknes pulveris uz organismu iedarbojas līdzīgi kā mildronāts. Vai zinājāt, ka smalki saberzts bērza tāss pulveris sajaukts ar kādu taukvielu – piemēram mandeļu eļļu, ir viens no labākajiem līdzekļiem cīņā ar dažādām sēnītēm? Vai zinājāt, ka mūsu bārbeles ogas veselībai ir daudz piemērotākas par godži, turklāt ļoti labi stimulē aknu darbību? Tāpat novārtā ir atstāta viena no efektīgākajām plaušu zālēm –  lakacis. Jaunums fitoterapijā ir betulīns –  bērza tāss ekstrakts. Betulīns samazina saaukstēšanās iespēju, audzēju risku, labs palīgs cīņā pret hepatītiem, herpes vīrusu, uzlabo aknu un nieru darbību. Pašreiz Latvijas zinātnieki izstrādā betulīna formulu, kura dos apvērsumu onkoloģijas jomā, turklāt cenas ziņā būs krietni lētāka nekā pašreiz tirgū esošās zāles.

  Vieglā un saprotamā valodā ārsts izskaidroja organismā notiekošos procesus slimību gadījumā, un kā uz tiem iedarbojas dažādi augi. Būtu jau ļoti vienkārši, ja fitoterapijā vadītos tikai pēc aktīvajām vielām. Ak, jums ir sirds mazspēja? Nepieciešami sirds glikozīdi? Lūdzu, te būs maijpuķīte, pērkone, uzpirkstīte! Taču ar to vien ir par maz. Sirsniņu vajag ārstēt, vēl arī atceroties, ka sirds nav izolēta no pārējā organisma. Gandrīz vienmēr sirdsdarbība vai asinsspiediens uzlabojas, ja palīdz aknām, jo aknas ir tas orgāns, kas regulē asins recēšanu, sintezē aminoskābes, holesterīnu, fermentus un neitralizē visu, kas organismam kaitīgs. Ir novērots un pierādīts, ka aknu darbību uzlabo un aknu slimību gadījumā palīdz mārdadža sēklu pulveris, pienenes un ālantes sakņu novārījums, bārbeles mizas tinktūra, betulīns, čagas astoņu stundu karsta ūdens izvilkums termosā. Palieto vienu vai otru līdzekli un, re, – arī ar sirdi kļūst labāk!

  Ar sirds slimībām, īpaši ar paaugstinātu asinsspiedienu, var būt saistītas arī nieres – ja tās vāji darbojas, palielinās asiņu tilpums, līdz ar to ir paaugstināts asinsspiediens, bieži ir nogurums un citas intoksikācijas pazīmes. Tad lieti noder augi ar urīndzenošām un pretiekaisuma īpašībām: tīruma kosas laksti, bērza lapas, trejdaivu sunīša laksti, miltenāju lapu novārījums. Jautājums, protams, kā izvēlēties, ko no tā visa lietot. Tas arī ir tas sarežģītākais jautājums, no kura atkarīgs ārstēšanas iznākums, vienalga, vai tie būtu medikamenti vai augu preparāti. Pašreiz žurnāli pilni ar pamācībām – lietojiet to un to, būs tādi un citādi veselības uzlabojumi. Lielā mērā tās ir blēņas, jo, tāpat kā nav vienādu cilvēku uz pasaules, tāpat šiem cilvēkiem nav vienādu slimību, kuras varētu ārstēt ar pilnīgi vienādiem līdzekļiem, protams, izņemot infekcijas slimības, kad ir vajadzīga antibakteriāla terapija. Tāpēc jau ir vajadzīgs ārsts, kas var novērtēt kopējo stāvokli un ieteikt vajadzīgo ārstēšanu. Piemēram tā pati zeltsakne –  parasti asinsspiedienu paceļ, taču tikai ārsts noteikt  slimības cēloni. Ja paaugstināts spiediens ir dēļ nervozitātes, stresa, tad zeltsakne darbosies otrādi, asinspiedienu samazinās.

  Tāpat fitoterapija netiek galā ar endokrīnajām slimībām, kas prasa hormonus aizvietojošo terapiju, ar slimībām, kur nepieciešamas spēcīgas antibiotikas, arī reanimācijas pasākumiem fitoterapija nav piemērota.

  Pēc klausītāju lūguma ievietojām informāciju par jaunumu fitoterapijā – bērza ekstraktu betulīnu.

  Betulīnu iegūst no bērza (Betula pendula L.) mizas baltās daļas – tāss.

  Betulīna farmakoloģiskā aktivitātes spektrs ir savstarpēji saistīts, daudzi darbības aspekti papildina viens otru. Galvenās betulīna īpašības ir hepatoprotektīvā, žultsdzenošā, antioksidantā, pretiekaisuma, pretaudzēja, antimutagēnā, hipoholesterīnēmiskā, pretvīrusu, imūnmodulējošā, hipolipidēmiskā, antihipoksantā, gastroprotektīvā, neiroprotektīvā un antiseptiskā darbība.

  Betulīns nav toksisks, tam nav blakusparādību, vienīgi, jāņem vērā, ka lietojot betulīnu pieaug tolerance pret alkoholu – ievērojami mazāk reibst, jo pastiprinās aknu detoksikācijas spējas.

  Pētījumi liecina, ka betulīnam ir ārkārtīgi plašs un pazitīvs iedarbības spektrs uz bioloģiskiem organismiem, bez blakusparādībām.

  Uzņēmums “Dr. Tereško tējas”, sadarbojoties ar Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtu, piedāvā sekojošus uztura bagātinātājus:

  Betuliver
  Bērza tāss sausā ekstrakta un cigoriņa saknes pulvera maisījums, kam ir aknu darbību veicinošas īpašības.

  Betulgastro
  Bērza tāss sausā ekstrakta un pienenes saknes pulvera maisījums, kas veicina normālu kuņģa un aknu darbību.

  Betulflu
  Bērza tāss sausā ekstrakta un Islandes ķērpja lapoņa pulvera maisījums, kas labvēlīgi ietekmē elpceļus, kā arī veicina atkrēpošanu.

  Betulcard
  Bērza tāss sausā ekstrakta un vilkābeles ziedu pulvera maisījums, kas sniedz atbalstu asinsritei un mazina tūsku.

  Betuluro
  Bērza tāss sausā ekstrakta un vīgriezes ziedu pulvera maisījums, kas labvēlīgi iedarbojas uz urīnceļiem.

   Uztura bagātinātāji ar bērza tāss ekstraktu:

  • Palīdz nodrošināt normālu aknu un žults ceļu darbību un uzturēt veselībai atbilstošu holesterīna līmeni
  • Palīdz nodrošināt normālu nieru izvadceļu stāvokli un attīrošu darbību
  • Palīdz uzturēt ķermeņa pretestību pret ārējām ietekmēm un mazināt saaukstēšanās iespēju
  • Palīdz uzturēt normālu gremošanu un glikozes, lipīdu vielmaiņu
  • Veicina normālu sirds asinsrites sistēmas funkcionēšanu
  • Ieteicams cilvēkiem, kam ir sēdošs darbs un kustību trūkums
  • Ieteicams cilvēkiem, kas daudz un nesabalansēti ēd, smēķē un lieto alkoholu

   

  Sagatavoja Jana Mošura

  Ievas Prauliņas un Vivitas Vītiņas foto

  Rakstā izmantoti materiāli no interneta vietnes www.fototerapija.lv

  Ārsts Alojas novadu apciemoja, pateicoties Eiropas Sociālā fonda finansētajam projektam “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/028).

 • Aktualitātes veselības veicināšanas projektā"

  Uģis Kuģis Alojas novadā ar lekcijām par veselību

  5.12.2018.

  1.decembrī Puikules muižā un Ungurpils “Salā” viesojās plaši pazīstamais filozofs un vēdiskās psiholoģijas konsultants Uģis Kuģis. Tikšanās tēmas bija fiziskā un garīgā veselība. Uz lekcijām bija ieradušies ap 80 abu dzimumu pārstāvju.

  Runājām par it kā šķietami vienkāršām lietām. Daudzas no veselības problēmām atrisinātos pašas no sevis, ja vien mēs vērīgāk izturētos pret savu ķermeni,  tajā ieklausītos vairāk. Dažas no Uģa atziņām, kuras būtu vērts ievērot mums katram arī ikdienā :

  • Elpošana ir dabisks process, bet ļoti bieži mums aizmirstās pareizas elpošanas principi. Pareiza elpošana ne tikai nomierina nervu sistēmu, bet arī atbrīvo organismu no visa liekā un atbrīvo no daudzām kaitēm.
  • Ejiet agri gulēt un agri celieties. Cilvēka ķermenis atjauno spēkus, ja tas guļ no 21:00 – 24:00, ja šajā laikā jūs vēl neguļat, tad jūsos rodas stress. Mostieties 5:00 – 6:00 no rīta, atrodiet laiku sev un savām domām, plāniem, dienas grafikam, rīta rosmei un meditācijai. Rīts ir pats labākais laiks tam. Sakārtojiet savu dienu – atrodiet laiku darbam un atpūtai vienmērīgi. Atrodiet laiku tam, kam jums parasti nav spēka.
  • Gulēšana pāris minūtes dienā uz cietas virsmas palīdz cīņā pret muguras problēmām.
  • Kurkuma ir ne tikai labs palīgs skaistumkopšanā, bet arī attīra asinis. Tāpt, ja esat sagriezušies, šķipsniņa kurkumas dezinficēs brūci un apstādina asiņošanu.
  • Attiecībās esiet devēji, nevis ņēmēji. Ja gribēsiet attiecības nevis veidot, bet baudīt, tad jau esat zaudētāji. Mēs vainojam otru, bet neredzam, ka vaina ir mūsos pašos.
  • Ja cilvēks žēlojas par laika trūkumu, paskatieties, ar ko viņš nodarbojas brīvajos brīžos. Netērējiet savu brīvo laiku “tukšām” sarunām, nesvarīgām lietām, vardarbīgam filmām, sociāliem tīkliem.
  • Dariet visu izjusti, ar garšu un smaržu, pasmaržojiet ēdienu, pirms ēdat, izgaršojiet, izbaudiet.

  Katru dienu cilvēkam notiek iekšējā cīņa ar sevi un visgrūtāk ir savaldīt prātu.  Lai to pierādītu praksē, Uģis dalībniekiem deva uzdevumu- apsēsties ar taisnu muguru, aizvērt acis un ieņemt tādu ērtu pozu, kurā varētu nosēdēt divas minūtes nekustīgi.  Pēc vingrinājuma lektors pierādīja, cik grūti mūsdienu cilvēkiem ir atslābināties un pareizi elpot.

  Uģis dalījās ar zināšanām ne tikai par garīgo un fizisko veselību,  bet arī par dzīvi, prieku, sevis meklējumiem un atklājumiem, par daudzām pašsaprotamām lietām, kuras cilvēki ikdienas steigā neievēro vai nepamana. Lekcijas lika apstāties, aizdomāties par notiekošo, pasmieties, iespējams, kādam pat krasi mainīt dzīvesveidu.

  Inita, kas ir aktīva dažādu pasākumu apmeklētāja, ļoti priecājās par tikšanos ar Uģi.  «Bija sajūta, ka telpā visi kļūst draudzīgāki, vienotāki un aizdomājas. Par savu ķermeni, savu garu, steigšanos pakaļ žurnālu modes ikonām, par savu lomu, par lomu sabiedrībā. Bieži vien mēs gaidām, ko cits izdarīs mūsu labā, bet neaizdomājamies, cik daudz varam dot pretī, kas ir ne mazāk svarīgi. Lai dzīvotu harmonijā, mums pašiem pie tā jāpiestrādā. Esmu ļoti apmierināta ar lekciju, domāju, ka arī citi apmeklētāji bija gandarīti.”

   Paldies Puikules muižas un Ungurpils Salas saimniecēm par pasākumu organizēšanu un silto uzņemšanu.

   

  Sagatavoja Jana Mošura un Vivita Vītiņa

  Lekcijas notika Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/028) ietvaros

  Aktualitātes veselības veicināšanas projektā"

  12.11.2018

  ESF_14_20

  Alojas novada pašvaldība novada teritorijā realizē Eiropas Sociālā fonda finansētu projektu “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/028).

  Oktobra sākumā visā novadā atsākās vingrošanas nodarbības pieaugušajiem treneres Alises Putraimas vadībā. Joprojām var pieteikties Ozolmuižas grupai, kura vingro otrdienās plkst. 16:40 (t. 28488853).

  Kopš novembra vidus gandrīz visās novada pirmskolas izglītības iestādēs ir uzsākta koriģējošā vingrošana bērniņiem no 3 gadu vecuma. Vingrošana paredzēta profilaktiskos nolūkos, lai nostiprinātu muskulatūru un veidotu stājas pareizumu. Tā kā cenu aptaujā nav pieteicies neviens pretendents Puikules grupiņā, tad ar avīzes starpniecību vēlamies uzrunāt potenciālo vingrošanas speciālistu, kuram būtu iepriekšēja pieredze darbā ar bērniem un atbilstoša izglītība (sīkāka informācija pa tālruni 26153725).

  Turpinās fizioterapijas nodarbības baseinā 6 cilvēku grupās VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīcā “AINAŽI””. Šajā aktivitātē priekšroka ir iedzīvotājiem ar invaliditāti un personām virs 54 gadu vecuma. Iedzīvotājiem lūgums pieteikties pie sava pagasta sociālā darbinieka. Atgādinām, ka uz baseinu jāņem līdz dvielis un tīras gumijas čībiņas.

  Aicinām novada 3. klašu bērnu vecākus jau laicīgi lūkoties pēc peldcepurēm un dvieļiem, jo ar nākamā gada janvāri otrdienās un trešdienās visu Alojas novada izglītības iestāžu – Alojas Ausekļa vidusskolas, Staiceles pamatskolas un Ozolmuižas pamatskolas 3. klašu skolēni apmeklēs Limbažu jauno peldbaseinu, kur 10 nodarbību ciklā peldēšanas treneru vadībā tiks apgūtas peldēšanas pamatprasmes.

  Puikules muižā un Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā-bibliotēkā “SALA” šajā rudens/ziemas sezonā ir paredzētas izglītojošas lekcijas veselības jomā. 24. novembrī ar divām lekcijām pie mums ciemosies ģimenes psihoterapeite Aina Poiša, 1. decembrī vēdiskais filozofs un psihologs Uģis Kuģis un 12. janvārī fitoterapeits un akupunktūras ārsts Artūrs Tereško.

  Tāpat kā iepriekšējā macību gadā, arī šogad  Alojas novada izglītības iestāžu skolēni profesionālu lektoru vadībā tiks izglītoti seksuālās un reproduktīvās veselības jomā un atkarību profilaksē.

  Cerēsim, ka ziema būs, jo sniegotajās dienās iedzīvotāji tiks aicināti piedalīties slēpošanas nodarbībās Alojā. Tāpat pasaules sniega dienas ietvaros notiks aizraujoša Ziemas olimpiāde. Aicinām sekot līdzi informācijai Alojas novada mājas lapā, Alojas novada domes Facebook.com vietnei.

  Atgādinām, ka visi veselības veicināšanas pasākumi ir pieejami bez maksas. Lūdzam iedzīvotājus būt atsaucīgiem un aizpildīt aptaujas anketas, kā arī pierakstīties sarakstos. Tas ir patiešām svarīgi, lai varētu sasniegt projekta ietvaros noteiktos mērķus. Datu, tostarp sensitīvo datu, ievākšana, apstrāde un uzglabāšana atbilst Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktajām prasībām.

  Iegādāts inventārs zivju resursu aizsardzībai Alojas novada ūdenstilpēs"

  Zivju_fonds

  Alojas novada pašvaldība realizējusi projektu “Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Alojas novadā”,  kas īstenots Zivju fonda pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 2018. gadā.

  Projekta  ietvaros Alojas novada pašvaldība iegādājās divus augstas izšķirtspējas binokļus “Konus Emperor”,  četrus ļoti jaudīgus lukturus “Ledlenser MT 10”,  kā arī stiklplastīta  laivu “Dulkan Rib  320” ar motoru “Suzuki”.

  Inventārs tiks izmantots, lai veiktu zivju resursu aizsardzības pasākumus zivju nārsta laikā Alojas novada ūdenstilpnēs, tādējādi mazinot nelikumīgu  makšķerēšanu un zvejniecību. Staiceles pagasta pārvalde un makšķernieku biedrība “Ūdensroze”, sadarbībā ar Valsts vides dienestu izveidos darba grupas, kas  veiks regulāras kontroles un operatīvo darbību nelikumīgas makšķerēšanas un zvejniecības identificēšanai un novēršanai, apsekojot Alojas novada ūdenstilpes.

  Projekta kopējās izmaksas ir 3316 EUR, t.sk. Valsts Zivju fonda finansējums – 2983 EUR, Alojas novada pašvaldības finansējums – 333 EUR.

  Alojā rīko Zaļā dzelzceļa atklāšanas svinības"

  Logo_Zaļie_dzelzceli

  Sestdien, 21. jūlijā, Alojā ne tikai svinēja pilsētas svētkus, bet arī oficiāli atklāja zaļā dzelzceļa posmu jeb videi draudzīgu tūrisma maršrutu novadā. Sarīkojums pulcēja daudz interesentu, viņu vidū bija arī allaž aktīvā Alojas senioru velogrupa. Sanākušos uzrunāja gan novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda, gan Vidzemes Tūrisma asociācijas (VTA) vadītājs Raitis Sijāts, paužot gandarījumu par paveikto. R. Sijāts arī norādīja, ka projektam būs turpinājums – VTA cer, ka izdosies piesaistīt finansējumu, lai nākotnē veloceliņam izveidotu cietāku segumu. Pagaidām veikta trases planēšana un izlīdzināšana.

  Kad bija pārgriezta velomaršruta atklāšanas lente, klātesošie devās to iemēģināt. Kopā ar pārējiem velobraucējiem un gājējiem R. Sijāts un V. Bārda mēroja 300 m garo, t.s. goda, posmu pa jauno veloceliņu. Vēlāk interesenti mēroja šo posmu jau visā garumā.

  Alojas novada Tūrisma informācijas centra (TIC) vadītāja Inese Timermane stāsta, ka atklāšanas notikumā sanākušajiem bija sagatavots arī interesants uzdevums – gar veloceļa trasi izliktas aplok­snes, kurās katrā ielikta lapiņa ar vārdu. Kad aploksnes bija atrastas, no tiem visi kopā izveidoja vēlējumuzaļajam dzelzceļam: – Lai vēsturiskais dzelzceļa tīkls atgūst otru elpu un ilgus gadus saglabājas kā vērtīgs mantojums turpmākajām paaudzēm, padarot to dzīvu uz daudziem gadiem! Trases sākumā izvietoti arī četri stendi (kopā tie veido vilciena maketu), kuros apkopota Alojas dzelzceļa vēsture gan faktos, gan foto. Interesenti var uzzināt, kā pilsētā izveidojās dzelzceļš, cik ilgi tas pastāvēja un kādi bijuši svarīgākie notikumi.

  I.Timermane ir gandarīta par jauno tūrisma maršrutu Alojas novadā, jo tas piesaistīs vēl vairāk tūristu, īpaši riteņbraukšanas entuziastus vai garu pastaigu mīļotājus. Aktīvās atpūtas cienītāji jau iepriekš zvanījuši uz TIC un interesējušies, vai pa novada teritorijā esošo kādreizējā dzelzceļa līniju iespējams izbraukt. Pavisam nesen to ievērtēja velogrupa no Rīgas. Alojā izveidojusies tradīcija – 1. maijā doties pārgājienā. Sarunbiedre teic, ka pērn kopā ar aktīvajiem iedzīvotājiem pa velotaku bija pārgājiens no pilsētas līdz kādreizējai Īģes stacijai, bet šogad līdz Purezera stacijai.

  Zaļais dzelzceļš Alojas novadā tapis saistībā ar Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektu Zaļie dzelzceļi – bijušo dzelzceļa līniju pielāgošana videi draudzīgā tūrisma maršrutā. Tā vadošais partneris ir VTA, projektā piedalās 24 partneri no Latvijas un Igaunijas. Kopējais izveidotā tūrisma maršruta garums abās valstīs ir 364 km. Trases garums Alojas novadā ir 40,35 km.

  Publikāciju sagatavoja Līga Liepiņa (laikraksts “Auseklis”)

  Šī publikācija atspoguļo autora viedokli. Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

  Salacas upē papildināja taimiņu resursus"

  Zivju_fonds

  17.maijā tika īstenots no Valsts Zivju fonda atbalstītais Alojas novada domes projekts “Taimiņu resursu papildināšana Salacas upes baseinā”. Salacas upē tika ielaisti 7142 taimiņu smolti, piedaloties Alojas novada domes pārstāvjiem un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” Zivju audzētavas “Kārļi” pārstāvjiem, kas veica zivju mazuļu piegādi un izlaišanu Salacas upē.

  Par smoltiem sauc zivju mazuļus gada vecumā, kad tie spēj pieņemt dabiskos apstākļus un doties tālāk uz Baltijas jūru. Pēc trim gadiem tie jau ir pietiekami izauguši, lai atgrieztos nārstot Salacas upē.

  Salacas upe ir viena no lašu dabiskā nārsta upēm Latvijā, un tās baseina mazajām upēm ir svarīga nozīme taimiņu resursu atražošanā. Alojas novada dome piedalās taimiņu resursu atražošanā Salacas upē, lai veicinātu licencētās makšķerēšanas attīstību arī turpmāk, kā arī tūrisma un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanu novadā.

  Projekta kopējās izmaksas ir 8383 EUR, t.sk. Valsts Zivju fonda finansējums – 7544 EUR, Alojas novada domes finansējums – 839 EUR.

  Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Staiceles pilsētā un pagastā"

  NA_ES

  Alojas novada dome 2017. gada 4. septembrī iesniedza projekta pieteikumu Nr. 3.3.1.0/17/I/035 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Staiceles pilsētā un pagastā” par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta īstenošanu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.

   

  Projekta mērķis: palielināt privāto investīciju apjomu Staiceles pilsētā un pagastā, veicot ieguldījumus pašvaldībai piederošā infrastruktūrā, tādējādi veicinot uzņēmējdarbības izaugsmi, jaunu darba vietu rašanos un vides pievilcību.

  Projekta aktivitātes un plānotie rezultāti:

  • Audēju ielas (945 m garā posmā no valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži-Matīši) pārbūve;
  • 2000A liela elektroenerģijas pieslēguma izbūve pašvaldības īpašumā “Alderi”.

  Lai izpildītu nosacījumus līdzfinansējuma piešķiršanai, komersanti, kas savu darbību īsteno Staiceles pilsētā un pagastā pie Audēju ielas, tuvākajos gados nodrošinās 21 jaunas darbavietas radīšanu, kā arī veiks  investīciju ieguldīšanu 1 255 000 EUR apmērā savos uzņēmumos.

  Projekta īstenošanas laiks:  2018. gada maijs līdz 2018. gada novembris.

  Finansējums: Projekta kopējās izmaksas ir 853 064,52 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas 850 086,78 EUR, no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 692 714,76 EUR.

  Nūjošanas pārgājiens pa Zaļo dzelzceļu"

  ESF_14_20

  Maija pirmajā dienā Alojas novada domes Dienas centrs un Tūrisma informācijas centrs (TIC) rīkoja nūjošanas pārgājienu pa zaļo dzelzceļu no Alojas līdz Purezera stacijai. Tradicionālais aktīvais pasākums šogad reizē bija arī kā viena no novadā īstenotās vietējās sabiedrības veselības veicināšanas projekta aktivitātēm. Gājienā iesaistījās vairāk nekā 30 dalībnieku.

  Pirms pārgājiena nūjošanas instruktore no Rūjienas Guna Ķibere sanākušajiem ierādīja, kā pareizi jānūjo. Pasākuma dalībnieku pirmā pietura bija kādreizējā Alojas dzelzceļa stacija, kur viņus sagaidīja Alojas muzeja vadītāja Līga Moderniece. Viņa bija sagatavojusi informatīvus stendus ar fotogrāfijām par vilciena vēsturi Alojā, piemēram, kurā gadā šeit sāka kursēt pasažieru, kurā – preču vilciens. Arī paši pārgājiena dalībnieki dalījās savās atmiņās par šo tēmu. Nākamā pauze bija zemnieku saimniecībā Krogdambji, kur nūjotājus uzņēma saimnieki Arturs un Zita Vīksnes. Viņi pastāstīja par savas saimniecības vēsturi un darbošanos, rādīja pašu ražotus bišu produktus. Tos varēja arī degustēt. Pārgājiena galapunkts bija Purezera stacija, kur dalībniekus sagaidīja vietējais iedzīvotājs Valdis Melbārdis ar ģimeni. Viņu saimniecībā Vanagos pie dīķa tika sarīkots pikniks brīvā dabā. – Pārgājiens bija jauks un interesants! Pieturas punktus izraudzījāmies tādus, kas iepriekš nebija tik plaši iepazīti, – stāsta Alojas TIC vadītāja Inese Timermane. Viņa ir pateicīga Vīksnu un Melbāržu ģimenēm par sirsnīgo uzņemšanu, tāpat ikvienam dalībniekam par vēlmi iesaistīties.

  Līga LIEPIŅA (laikraksts “Auseklis”)

  Projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/028)

 • Uzsākti būvdarbi Zaļā dzelzceļa projektā"

  logo_velocelini

  Alojas novada dome 2017.gada 28.jūlijā noslēdza līgumu ar SIA “Ceļinieks 2010” par gājēju un velo takas izveidi Alojas novadā. Lai arī šī gada klimatiskie apstākļi ir aizkavējuši būvdarbus, paredzams, ka pirms ziemas perioda iestāšanās visā dzelzceļa posmā, kopumā 40,35 km garumā, tiks veikta ceļa virskārtas frēzēšana, greiderēšana un blietēšana. Pārējie darbi, kas saistīti ar tiltu atjaunošanu, ceļa zīmju uzstādīšanu un atpūtas vietu izveidi, tiks īstenoti vēlākais līdz 2018.gada 1.jūnijam. Objekta būvuzraudzību veic SIA “Ceļu komforts”.

   

  Projekta partneri: Vidzemes Tūrisma asociācija (Projekta Vadošais partneris), Latvijas Zaļo ceļu asociācija, Alojas novada dome, Alūksnes novada dome, Apes novada dome, Amatas novada pašvaldība, Kocēnu novada dome, Mazsalacas novada pašvaldība, Rūjienas novada pašvaldība, Salacgrīvas novada dome, Valkas novada dome, Gulbenes novada dome, Limbažu novada pašvaldība, Valmieras pilsētas pašvaldība, Vecpiebalgas novada pašvaldība, Pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, Viljandi Linnavalitsus, Viljandi Vallavalitsus, Halliste Vallavalitsus, Mulgimaa Arenduskoda MTÜ, Valga Linnavalitsus, Taheva Vallavalitsus, Mõniste Vallavalitsus, Mõisakula Linnavalitsus.

  Projekta ilgums: 01.03.2017 – 30.04.2019

  Projekta budžets: 1 174 938.10 EUR, Igaunijas-Latvijas programmas atbalsts (85%): 998 697.36 EUR

   

  Augstāk minētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

  Aktualitātes projektā "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā"

  Novada iedzīvotāji aicināti piedalīties bezmaksas vingrošanas nodarbībās

   

  Alojas novada dome ir uzsākusi projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/028) aktivitātes “Vingrošanas nodarbību vadīšana pieaugušajiem 2017. – 2019. gadā” īstenošanu. Tās ietvaros visiem novada iedzīvotājiem tiks nodrošinātas un būs pieejamas bezmaksas vingrošanas nodarbības.

   

  Vingrošanas nodarbības vadīs trenere Alise Putraima. Aktivitātes pirmā kārta tiks īstenota no 2017. gada 16. oktobra līdz 2018. gada 7. janvārim.

   

   

  Vingrošanas nodarbību grafiks pieaugušajiem

  (no 2017. gada 16. oktobra līdz 2018. gada 7. janvārim)

   

  Norises laiks                                                                 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Norises vieta

  Pirmdiena Otrdiena Ceturtdiena
  Puikules kopienas centrā “Puikules muiža” Puikulē 16:30 – 17:40    
  Alojas Ausekļa vidusskolā Alojā 18:00 – 19:10    
  Ozolmuižas pamatskolas sporta zālē Ozolmuižā   16:40 – 17:50  
  Vilzēnu tautas namā Vilzēnos   18:20 – 19:30  
  Staiceles kultūras namā Staicelē   20:00 – 21:10  
  Uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “SALA” Ungurpilī     19:10 – 20:20

  Katram nodarbību dalībniekam lūgums līdzi ņemt vingrošanai paredzētu paklājiņu.

   

  Kontaktinformācija:

  Zane Landsmane, Alojas novada domes projektu koordinatore

  (tālr. 29488449, e-pasts: zane.landsmane@aloja.lv)

   

  Alise Putraima (tālr. 28488853, e-pasts: alise45@inbox.lv)

  Infrastruktūras pilnveidošana dažādu vecumu iedzīvotāju grupu izglītojošo, sporta, atpūtas un pastāvīgo aktivitāšu organizēšanai Ozolmuižas ciemā

  Alojas novada dome ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansēto projektu Nr. 16-09-AL20-A019.2202-000004 ir veikusi publiskās tualetes, dušas un mazgātavas izbūvi Ozolmuižā, ēkā “Dienesta viesnīca”, kā arī pie ēkas ir uzstādīti divi āra trenažieri un groza šūpoles, kas papildina jau esošo rotaļu laukumu. Projekta ietvaros izveidotie publiskie pakalpojumi un rotaļu laukums ir pieejami ikvienam iedzīvotājam.

  Projekta kopējās izmaksas – 21 942,56 EUR

  Projekta attiecināmās izmaksas –  15 741,21 EUR, no tām:

  –          ELFLA atbalsts 90% –  14 167,08 EUR,

  –          pašvaldības budžeta finansējums 10% – 1574,13 EUR,

  Projekta neattiecināmās izmaksas – 6201,35 EUR.

   

  Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

  ES, ZM un LAD logo

  Alojas novadā tiks īstenoti pieci biedrību projekti

  15.septembrī noslēdzās projektu pieteikumu pieņemšana Alojas novada domes izsludinātajā nevalstisko organizāciju projektu konkursā. Kopumā no novada biedrībām tika saņemti desmit pieteikumi. Lielākā daļa no tiem paredzēja novada teritorijas labiekārtošanas aktivitātes, tomēr bija arī pieteikumi ar mērķi izglītot sabiedrību un popularizēt kultūrvēsturiskās vērtības. Projektu vērtēšanu veica īpaši izveidota komisija. Rezultātā 28.septembra Alojas novada domes sēdē tika atbalstīts lēmums piešķirt finansējumu piecām idejām, tādējādi iekļaujoties budžetā paredzētajos 2500,00 EUR.

   

  Līdz 2018.gada 1.jūnijam tiks realizēti sekojoši biedrību projekti:

   • Biedrības “Alojas novada attīstība” projekts “Viens, divi, trīs…”, kas paredz rotaļu laukuma Alojā, Skolas ielā 8 papildināšanu, uzstādot spēli “Klasītes” un iegādājoties novada bērnudārziem gumijas puzles šīs spēles spēlēšanai;

   

   • Jauniešu interešu kluba “E.M.-K.A.” projekts “Manas saknes Alojas novadā! jeb Iedvesmojošie stāsti Alojas novadam”, kura ietvaros tiks organizētas četras diskusijas – radošas aktivitātes ar sabiedrībā zināmiem cilvēkiem, sava aroda meistariem, kuriem ir saistība ar Alojas novada Brīvzemnieku pagastu;

   

   • Biedrības “ALLENDORFA” projekts “Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana Alojā, Parka ielā 13”. Tā ietvaros biedrība kopā ar PII “Auseklītis” vecāku padomi vēlas labiekārtot un pilnveidot bērnudārza teritorijā esošo rotaļu laukumu, demontējot novecojušās konstrukcijas un uzstādot jaunas;

   

   • Staiceles vidusskolas mazpulka projekts “Infrastruktūras labiekārtošana Staiceles vidusskolā”, kura ietvaros plānots iegādāties un uzstādīt velosipēdu statīvus pie Staiceles vidusskolas;

   

  • Jauniešu biedrības “Pivālind” projekts “Mēs savai pilsētai”, kas paredz divu atpūtas soliņu uzstādīšanu Staiceles pilsētā un Brīvdabas laukuma apzaļumošanu pie Audēju namiņa Staicelē.

  Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

  Augustā Alojas novada dome noslēdza sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru par projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanu Aloja novada vispārējās izglītības iestādēs.  

  Ar projekta atbalstu divu mācību gadu laikā skolās paredzētas vairākas aktivitātes, kas ļaus dažādot izglītības pakalpojumu pieejamību un individuālo pieeju mācību procesā. Ozolmuižas pamatskolā jau šajā mācību gadā pietiekamā apjomā tiek nodrošināta skolotāja logopēda pieejamība. 5. – 11. klašu skolēni 1 reizi mēnesī dosies uz Vidzemes Augstskolas Mazās mehatronikas un robotikas skoliņas nodarbībām. Paredzēti nodarbību cikli “Mācāmies kopā!” skolās, kurās izglītojas skolēni ar mācīšanās traucējumiem. Savukārt 2018. gada un 2019. gada augustā plānota 5 dienu dienas nometne “Domā, izzini, eksperimentē”, kurā piedalīsies skolēni ar augstiem un vispārējiem sasniegumiem mācībās. Skolēniem būs iespēja darboties arī tūrisma un orientēšanās klubiņā, 1. – 6. klašu skolēniem notiks tehniskās dienas “Lielās zinātkāres diena!”, bet 1.– 4. klašu skolēni iesaistīsies pasākumā “Iepazīsim dažādus robotus!”.

  Valsts izglītības satura centrs informē, ka šobrīd noslēgti 74 sadarbības līgumi ar pašvaldībām, iesaistot 233 izglītības iestādes visā Latvijā.

  Valsts izglītības satura centrs 2016. gada 30. decembrī noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par projekta īstenošanu. Projekta sadarbības partneri ir Latvijas pašvaldības.

  Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā

  Alojas novada dome jūnija mēnesī noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/028) īstenošanu. Projekta mērķis ir veicināt veselīga dzīvesveida uzsākšanu un turpināšanu Alojas novada iedzīvotājiem, īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot veselības veicināšanu un slimību profilaksi vietēja mēroga pasākumus. Projekts un tajā plānotās darbības ir vērstas uz slimību, īpaši sirds un asinsvadu slimību un onkoloģisko saslimšanu profilaksi, kā arī uz veselīga dzīvesveida popularizēšanu, īpaši pievēršot uzmanību fizisko aktivitāšu veicināšanai, veselīga uztura lietošanas veicināšanai, atkarību mazināšanai, garīgās veselības veicināšanai un reproduktīvās veselības veicināšanai. Projektā plānotās darbības iecerēts īstenot ne tikai novada centrā, bet arī pagastu centros un ciematos, lai uzlabotu pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem.

   

  Projektā plānotas šādas aktivitātes un pasākumi:

  • peldētapmācību organizēšana novada 3. klašu skolēniem (atbildīgais koordinators Alojas novada sporta skolas direktore Inga Konrāde);
  • nodarbības baseinā ar fizioterapeita atbalstu iedzīvotājiem ar invaliditāti un iedzīvotājiem virs 54 gadu vecuma (atbildīgais koordinators Sociālā dienesta vadītāja Vita Romanovska);
  • izglītojošu lekciju organizēšana ar sabiedrībā pazīstamu cilvēku piedalīšanos par veselīgu dzīvesveidu, veselīgu uzturu un garīgo veselību un psiholoģiju (atbildīgais koordinators Alojas novada lauku attīstības konsultante Ziedīte Jirgensone);
  • lekciju un diskusiju organizēšana novada izglītības iestādēs par atkarībām, to veidošanos, sevis pasargāšanu u.t.ml. (atbildīgais koordinators Alojas Ausekļa vidusskolas direktore Inese Mētriņa);
  • izglītojošu lekciju organizēšana izglītības iestādēs vecākiem un neformālās izglītības nodarbības skolēniem par seksuālās izglītības jautājumiem, nodoršinot profesionālu veselības speciālistu piedalīšanos (atbildīgais koordinators Alojas Ausekļa vidusskolas direktore Inese Mētriņa);
  • “Veselības dienu” organizēšana Alojā un Staicelē. 2017. gada tēma – vīriešu veselība un prostatas vēža profilakse (atbildīgais koordinators SIA “Alojas veselības aprūpes centrs” valdes locekle Gunta Kundrāte);
  • sporta dienu “Kustību prieks” organizēšana – Alojas, Staiceles, Brīvzemnieku un Braslavas pagastā un atsevišķa sporta diena visiem pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem (atbildīgais koordinators Alojas novada sporta skolas direktore Inga Konrāde);
  • nūjošanas apmācību, nūjošanas pārgājienu un sacensību organizēšana Alojas apkārtnē un Puikules apkārtnē, 20 nūju komplektu iegāde (atbildīgais koordinators Puikules kopienas centra “Puikules muiža” vadītāja Vivita Vītiņa);
  • velo maršrutu izstrādāšana sadarbībā ar Alojas novada Tūrisma informācijas centru, velobraucienu un velo sacensību organizēšana senioriem, pieaugušajiem, bērniem un jauniešiem (atbildīgais koordinators Alojas novada domes Dienas centra vadītāja Guna Krūmiņa);
  • “Stipro skrējiena” organizēšana Staicelē (atbildīgais koordinators Alojas novada sporta skolas direktore Inga Konrāde);
  • distanču slēpošanas pasākumu un Ziemas olimpiādes organizēšana, 30 distanču slēpju komplektu iegāde (atbildīgais koordinators Alojas Ausekļa vidusskolas direktore Inese Mētriņa);
  • praktiskās grupu nodarbības fizioterapeita vadībā iedzīvotājiem ar invaliditāti un iedzīvotājiem virs 54 gadu vecuma Aprūpes namā “Urga”, “Alojas veselības aprūpes centrā” un Rekreācijas centrā “Vīķi” (atbildīgais koordinators SIA “Aprūpes nams “Urga”” direktore Sandra Fiļipova);
  • vingrošanas nodarbību organizēšana novada pirmsskolas izglītības iestādēs (atbildīgais koordinators Alojas PII “Auseklītis” vadītājas pienākumu izpildītāja Daina Mūrniece);
  • vingrošanas nodarbību organizēšana novada iedzīvotājiem Alojā, Staicelē, Ungurpilī, Vilzēnos, Puikulē un Ozolmuižā (atbildīgais koordinators Attīstības nodaļas vadītāja Marika Kamale);
  • nodarbību organizēšana par veselīga uztura nozīmi Puikules muižā un uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “SALA” (atbildīgais koordinators Alojas novada lauku attīstības konsultante Ziedīte Jirgensone);
  • lekciju “Aptieka savā pagalmā” organizēšana novada pagastos (atbildīgais koordinators Alojas novada lauku attīstības konsultante Ziedīte Jirgensone).

  Pašlaik notiek darbs pie projekta iepirkumu plāna, iepirkumu un cenu aptauju dokumentācijas sagatavošanas aktivitāšu īstenošanai. Projekta aktivitāšu īstenošanu ir plānots uzsākt šī gada rudenī.

  Projekta īstenošanas termiņš ir 32 mēneši pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas.

  Projekta kopējās izmaksas – 63 049,00 EUR.

  Projekta attiecināmās izmaksas – 63 049,00 EUR, no tām:

  • ESF finansējums 85% – 53 591,65 EUR,
  • Valsts budžeta finansējums 15% – 9457,35 EUR.

   

  Projekta darba plāns

  Veselības projekta logo

  Zaļais dzelzceļš - bijušo dzelzceļa līniju pielāgošana videi draudzīgā tūrisma maršrutā

  logo_velocelini

  Alojas novada dome noslēgusi līgumu par projekta “Green Railways” (“Zaļais dzelzceļš”) īstenošanu. Projekts “Green Railways” paredz bijušo dzelzceļa līniju infrastruktūras sakārtošanu Vidzemē un Dienvidigaunijā, izveidojot aptuveni 750 km garu kopīgu velo/kājāmgājēju maršrutu, kura lielākā daļa ved pa bijušajām dzelzceļa līnijām. Projekta plānotās aktivitātes Vidzemē ietver bijušo dzelzceļa līniju segumu atjaunošanu un piemērošanu nemotorizētajam transportam, koka tiltiņu un margu uzstādīšanu, atpūtas vietu izveidi un bijušo dzelzceļa infrastruktūras objektu uzlabošana, kājāmgājēju, velobraucēju skaitītāju uzstādīšanu, kā arī citas aktivitātes. Tāpat paredzēta maršruta marķēšana dabā, kā arī vietējās un ārvalstu aktivitātes maršruta popularizēšanai. Līdzīgi projekti jau ir īstenoti vairākās Eiropas Savienības valstīs, kur bijušie dzelzceļi tiek veiksmīgi piemēroti tūrismam, dodot iespēju vietējiem iedzīvotājiem radīt un attīstīt īpaši interesantu, vēsturisku un kultūras bagātu tūrisma piedāvājumu, kas būtu izmantojams visu gadu, piemēram, dažādiem velo un pārgājienu maršrutiem, nūjošanai, zirgu izjādēm vai slēpošanai.

  Alojas novada teritorijā paredzēta seguma atjaunošana dzelzceļa un mazbānīša brauktuvēm 40,35 km garumā, tai skaitā tiltu atjaunošana, lai tie būtu piemēroti velosipēdu un gājēju kustībai. Tāpat maršruta ietvaros plānots izveidot 3 atpūtas vietas un informācijas stendus.

  Projekta partneri: Vidzemes Tūrisma asociācija (Projekta vadošais partneris), Latvijas Zaļo ceļu asociācija, Alojas novada dome, Alūksnes novada dome, Apes novada dome, Amatas novada pašvaldība, Kocēnu novada dome, Mazsalacas novada pašvaldība, Rūjienas novada pašvaldība, Salacgrīvas novada dome, Valkas novada dome, Gulbenes novada dome, Limbažu novada pašvaldība, Valmieras pilsētas pašvaldība, Vecpiebalgas novada pašvaldība, Pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, Viljandi Linnavalitsus, Viljandi Vallavalitsus, Halliste Vallavalitsus, Mulgimaa Arenduskoda MTÜ, Valga Linnavalitsus, Taheva Vallavalitsus, Mõniste Vallavalitsus, Mõisakula Linnavalitsus.

  Projekta ilgums: 01.03.2017 – 30.04.2019

  Projekta budžets: 1 174 938.10 EUR,  Igaunijas-Latvijas programmas atbalsts (85%) 998 697.36 EUR

  *Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Alojas novada dome un tā neatspoguļo Igaunijas – Latvijas programmas vadošās iestādes oficiālo viedokli.

   Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

  projekti

  Karjeras attīstības atbalsta pasākumi Alojas novada skolās

   

  22.aprīlī Alojas Ausekļa vidusskolā tika noorganizētas meistardarbnīcas Alojas novada skolu audzēkņiem, kurās varēja iepazīties ar vitrāžista un keramiķa darba specifiku. Skolēni, praktiski darbojoties, apgleznoja stiklu.

  27.aprīlī Staiceles vidusskolas 9. un 12. klases audzēkņi iepazinās ar piedāvātajām mācību programmām un atsevišķām mācību telpām un laboratorijām Valmieras un Smiltenes tehnikumos un Cēsu profesionālajā vidusskolā.

  Valmieras tehnikumā skolēni apskatīja pārtikas produktu ražošanas laboratorijas, viesmīlības restorāna zāles, mehatronikas laboratoriju, mācību viesnīcas numuriņus un izcili aprīkotu mācību auditoriju.

  Smiltenē jaunieši iepazinās ar automehāniķa profesijas specifiku, apskatīja laboratoriju, auto diagnostikas iekārtas. Aktīvākie jaunieši izmantoja iespēju padarboties ar ceļu būves transporta simulatoriem. Apskatīja veterināro laboratoriju. Mācību restorānā, Smiltenes tehnikuma 3. kursa audzēkņi, gatavoja augļu un ogu sulu kokteiļus un saldo vati, kuru degustējām.

  Tālāk devāmies uz Cēsu profesionālo vidusskolu, kur izrādīja elektrotehniķu laboratoriju, mēbeļu galdnieka profesijas apguvei nepieciešamās iekārtas, kā arī, bija iespēja apskatīt skolas audzēkņu restaurētās mēbeles. Katram bija iespēja pagatavot koka svečturi.

  11.maijā Alojas Ausekļa vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums „Absolventi par profesijām”, kur AAV 6. klases meitenēm bija iespēja piedalīties lekcijā – diskusijā „Krāsu mācība un kompozīcija”, kuru vadīja absolvente Rudīte Grasberga. Meitenes praktiski darbojoties noskaidroja savu krāsu paleti un iemācījās interesanti sasiet šallītes un lakatiņus. Absolvente Inga Vītola pastāstīja par aktualitātēm neatliekamās medicīniskās palīdzības darbā, kā arī, 6. – 11. klases skolēni, praktiski darbojoties, ar manekena palīdzību atsvaidzināja zināšanas pirmās palīdzības sniegšanā nelaimes gadījumos. Jānis Runčs pastāstīja par elektromontiera darba ikdienu un nepieciešamajām prasmēm un zināšanām.

  18.maijā karjeras attīstības atbalsta pasākuma „Ceļā uz pavāra profesiju” ietvaros, ar Staiceles vidusskolas 3.klases skolēniem un audzinātāju devāmies uz kafejnīcu „Milvus”, kur mūs laipni sagaidīja vadītāja Jolanta Apiņa un viņas uzticamie darbinieki. Skolēni apguva galda klāšanas iemaņas, paši mizoja kartupeļus, grieza salātus un praktizējās ēdienu pasniegšanā. Visiem ļoti patika šis pasākums. Liels paldies par sapratni un sadarbību Jolantai un viņas komandai!

  30.maijā karjeras attīstības atbalsta pasākuma „Profesiju karuselis” ietvaros, Alojas Ausekļa vidusskolas 8. klases skolēni ar audzinātāju devās uz Alojas dārzniecību. Tur skolēni iepazinās ar dārznieka profesijas ikdienu, iepazinās ar puķu un dārzeņu audzēšanas principiem. Praktiski darbojoties, piķēja kāpostus. Beigās bija jaunās tomātu ražas degustācija.

  Tajā pašā dienā, Ozolmuižas pamatskolas 4. – 8. klases skolēnus, Ramona Jirgena iepazīstināja ar pavāra un konditora profesijām, pastāstīja par ēdiena noformēšanas mākslu. Jurijs Līcis pastāstīja par galdnieka profesiju. Bija apskatāmi dažādi viņa gatavoti pinumi, koka trauciņi, stelles u.c. darbi. Paldies visiem par sadarbību!

  Vija Kārkliņa, pedagogs karjeras konsultants 

  Pasākumi notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

   Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

  Alojas novada dome 2017. gada 1. martā ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu

  Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

   

  Projekta finansējuma saņēmējs Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
  Projekta sadarbības partneris Alojas novada dome
  Projekta                                                                 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  īstenošanas

  pamats

  2016. gada 7.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi”
  Projekta specifiskais atbalsta mērķis Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
  Sadarbības līguma ietvaros īstenojamās projekta darbības 3.darbība “Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos”.                                                                

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6.darbība “Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās”.

  Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa Pašvaldības dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) izglītības iestādes un to izglītojamie
  Projekta izmēģinājumskolas (iesaistītās izglītības iestādes) Alojas Ausekļa vidusskola, Staiceles vidusskola
  Projektā                                                                

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  neiesaistītās izglītības iestādes

  Ozolmuižas pamatskola
  Projekta īstenošanas termiņš pašvaldībā 2017.gada 1.marts – 2020.gada 30.decembris
  Finansējums Pašvaldības projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši  izglītojamo skaitam pašvaldības izglītības iestādēs.
                                                                   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kontaktinformācija

  Izglītības darba speciāliste Ilze Kapmale                                                                

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tālrunis: 29332084

  E-pasts:  ilze.kapmale@aloja.lv

   

  Projektu vadītāja Elīna Rulle

  Tālrunis: 26166027

  E-pasts: elina.rulle@aloja.lv

   

   Pārvietojamās skatuves (ar jumtu) iegāde brīvdabas pasākumu vajadzībām Alojas novada teritorijā
   

  Alojas novada dome ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansēto projektu Nr. 16-09-AL20-A019.2201-000003 ir iegādājusies pārvietojamu skatuvi ar jumtu brīvdabas pasākumu vajadzībām.

  Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

  skatuve_logo projektam

 • 30.11.2016. Project “Business support centre – library “SALA” of Aloja County

  SALA_apvienotie logo

  Project “Business support centre – library “SALA” of Aloja County”, agreement number 2/EEZLV02/14/AK/004

  From 21st to 23rd of September Aloja municipality delegation participated in an experience exchange trip to Business support centre – library “SALA” project partners in Volera municipality, Norway. Purpose of the trip was to get to know Norwegian experience in constructing energy-efficient buildings and controlling this process. Also, delegation tried to find out how local people are motivated to use eco-friendly materials and heating technologies in the construction of buildings, and the impact of these activities on the budget. Special attention was focused on Norwegian good practice examples. Delegation visited several municipality and local companies’ buildings, which are built as low-energy constructions.

  During the visit, there were also experience sharing seminar which included presentations of both project partners – Chairperson of Aloja municipality Council Dace Vilne and Volera municipality specialists. Discussions were searching for similarities and differences in promoting entrepreneurship in local governments and how to motivate, activate local community.

  On 28th of October Business support centre – library “SALA” opening ceremony was held. Nearly 100 guests participated the event, among them project partners, representatives from Ministry of Environmental Protection and Regional Development, leaders of neighbor municipalities, business people, builders etc. After the ceremony county entrepreneurs, non-governmental organizations and government employees were invited to attend a conference on promotion of eco-friendly and energy-efficient business.

  On 2nd of November in the Business support centre – library “SALA” Joint Stock Company “Development Finance Institution “Altum”” for the first time in Vidzeme organized free informative business fair for the region’s young and future entrepreneurs, which throughout the day gathered around 130 participants. Event brought together more than 15 organizations that offered information about support options, including free solutions, as well as shared their inspiring stories of experiences.

  Since the SALA opening, it has occurred a number of cultural events, including concerts, film evenings, exhibitions and workshops. Various specialist consultations are also provided.

  Aloja municipality is one of the first in Latvia, which has started low-energy building construction and uses a wood as the main material in the construction of public buildings. Municipality council is proud that on the 1st of December the procurement of project “Business support centre – library “SALA of Aloja County” was rewarded as the best of the year 2016 in the nomination “The greenest procurement”. It should be noted that project is designed by “HUMA design and architecture”, but the builders was “MONUM” Ltd.

  11.10.2016. Alojas novada dome noslēdz līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru

  NA_ES

  Lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību Alojas novadā un veicinātu ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu, Alojas novada dome 2016.gada 6.septembrī noslēdza līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (līgums Nr.SKV-L-2016/747) par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (projekta id.Nr. 3.2.1.2./16/I/001) ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālais attīstības fonds.

  Projekts tika iesniegts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākumā “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”.

  Pašvaldība šī projekta ietvaros var saņemt atbalstu aktivitātēm, kas neietver saimniecisko darbību. Kalendārā gada laikā iespējams saņemt līdz 66 666 EUR lielu atbalstu. Finansējuma intensitāte ir 80%.

  Atbalstāmās aktivitātes:

  • Dalība starptautiskās izstādēs ar individuālo stendu ārvalstīs
  • Dalība LIAA nacionālajos stendos:
  1. Pašvaldība un plānošanas reģions atbalstu dalībai nacionālajā stendā starptautiskā izstādē ārvalstīs var saņemt, ja tā piedāvājums atbilst izstādes specifikai, stenda koncepcijai un mērķa tirgum, kurā tiek organizēta izstāde
  2. Pašvaldība un plānošanas reģions atbalstu dalībai nacionālajā stendā starptautiskā tūrisma izstādē ārvalstīs var saņemt, ja tā dalība veicina Latvijas kā tūrisma galamērķa starptautisko konkurētspēju un pašvaldības vai plānošanas reģiona piedāvātais galamērķis atbilst izstādes specifikai
   • Dalība ar uzņēmējdarbību saistītās konferencēs un semināros ārvalstīs, ja dalībnieks sniedz prezentāciju vai piedalās ar individuālu stendu vai ekspozīcijas laukumu

   

   • Dalība LIAA organizētās Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs

   

  • LIAA konsultāciju izmaksas (tajā skaitā Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību konsultāciju izmaksas)

  10.10.2016. Projekts “Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs - bibliotēka „Sala””

  SALA_apvienotie logo

  Aktualitātes projektā „Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs – bibliotēka „Sala””, 

  līguma Nr. 2/EEZLV02/14/AK/006/004

   

  No 21. līdz 23. septembrim pieredzes apmaiņas braucienā pie sadarbības partneriem uz Voleres pašvaldību Norvēģijā devās Alojas novada domes delegācija. Brauciena mērķis bija iepazīt norvēģu pieredzi energoefektīvu, zema enerģijas patēriņa ēku būvniecībā un kontrolē. Centāmies noskaidrot arī to, kā vietējie iedzīvotāji tiek pārliecināti, motivēti ēku būvniecībā un apsildīšanā izmantot videi draudzīgus materiālus un tehnoloģijas un kāda ir to ietekme uz budžetu. Īpaša uzmanība tika vērsta uz Norvēģijas labās prakses piemēriem.

  Vizītes laikā alojieši apmeklēja vairākas pašvaldības ēkas, kuras celtas kā zemas enerģijas patēriņa būves, izmantojot modernas tehnoloģijas – Voleres Luterāņu baznīcu, bibliotēku, pašvaldības ēku, pamatskolu. Viesojāmies vecajā militārajā bāzē Haslemoenā, ko apsaimnieko pašvaldība. Tāpat apmeklējām vietējos uzņēmumus, tostarp lielāko kokapstrādes rūpnīcu Ziemeļeiropā, kas nodarbojas ar skaidplātņu ražošanu.

  Notika arī abu pašvaldību pieredzes apmaiņas seminārs, kurā uzstājās Alojas novada domes priekšsēdētāja Dace Vilne un Voleres pašvaldības speciālisti. D.Vilne stāstīja sadarbības partneriem par to, kāds bijis uzņēmējdarbības centra-bibliotēkas “Sala” būvniecības process, ko ēkā paredzēts izvietot, ko tā piedāvās iedzīvotājiem un vietējiem uzņēmējiem. Savukārt norvēģi iepazīstināja ar Elverumas un Voleres pašvaldību nākotnes iecerēm vides un pilsētas attīstībā. Partneri atzinīgi novērtēja alojiešu ieceri pievērsties pasīvo ēku būvniecības idejai un dabas resursu izmantošanai pašvaldības infrastruktūras veidošanā. Diskusijā meklējām kopīgo un atšķirīgo uzņēmējdarbības veicināšanā pašvaldībās un motivāciju vietējās sabiedrības aktivizēšanai.

  Par redzēto iespaidos dalās Alojas novada pašvaldības Saimnieciskās nodaļas vadītājs Aivars Krūmiņš: “Brauciena laikā bija iespēja apmeklēt zema enerģijas patēriņa ēkas, kuras apkures vajadzībām tērē siltumenerģiju robežās no 15 līdz 50 kWh/m2 gadā. Energoefektivitātes ziņā tās gan nedaudz atpaliek no pasīvo ēku standarta, toties sākotnējās investīcijas būvniecībā ir zemākas, arī investīciju atmaksāšanās laiks ir īsāks. Zema enerģijas patēriņa ēkās noteikti ir jāierīko gan apkures, gan mehāniskās ventilācijas sistēmas. To redzējām arī katrā objektā, ko brauciena laikā apmeklējām. Šāda tipa ēkas nodrošina patīkamu termālo komfortu un augstu gaisa kvalitāti, ziemas aukstajās dienās nav jūtams diskomforts starp dažādas temperatūras virsmām, piemēram, logu stikliem un telpas gaisa temperatūru, ko var izjust tradicionāli būvētās ēkās. Liels pārsteigums bija redzēt modernu ugunsdzēsības sistēmu Voleres pašvaldības baznīcā. Šī ugunsdzēsības sistēma iedarbojas brīdī, kad uz atklātu liesmu reaģē sensors. Lai nebojātu inventāru un citu aprīkojumu, ūdens tiek izsmidzināts saspiestā veidā, radot miglas efektu, noslāpējot liesmas. Zema enerģijas patēriņa ēka ir kompromiss starp ēkas energoefektivitāti, komforta līmeni un būvniecības izmaksām. Uzņēmējdarbības atbalsta centrs-bibliotēka “Sala” ir pirmā šāda tipa ēka Alojas novadā, kas būvēta, domājot par CO2 samazinājumu.

  Domes deputāts Valdis Bārda: “Mani pozitīvi iespaidoja mūsu sadarbības partneru skatījums uz ilgtspējīgu pašvaldības attīstību. Mēs varētu mācīties kā veiksmīgi sadarboties pašvaldībai un citām institūcijām, skatīties uz attīstības procesiem kopsakarībās caur uzņēmējdarbības, izglītības un pašvaldības telpiskā plānošanas prizmu. Atšķirībā no ierastās prakses Latvijā, norvēģi liek uzsvaru uz esošo uzņēmēju attīstību nevis tik daudz uz jaunu uzņēmumu veidošanu.”

  Komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma stāsta: “Mani pārsteidza fakts, ka tik mazā pašvaldības teritorijā ir tik lieli ražošanas uzņēmumi. Uzņēmumu pārstāvji akcentēja abu valstu veiksmīgo sadarbību uzņēmējdarbības jomā, jo vairāki vietējie norvēģu uzņēmumi no Latvijas iegādājas izejvielas uzņēmuma darbības veicināšanā. Brauciena laikā smēlāmies jaunas zināšanas un pieredzi, kuru varēs izmantot turpmākajā darbā.”

  Alojas novada pašvaldība ir viena no pirmajām Latvijā, kura uzsākusi zema enerģijas patēriņa ēku būvniecību un izmantojusi koku kā pamata būvniecības materiālu sabiedrisko ēku celtniecībā. 2015. gada 1. aprīlī Alojas novada dome parakstīja līgumu ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta „Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs – bibliotēka „Sala”” īstenošanu. 2016. gada sākumā Alojas novada Ungurpils ciemā uzsāka Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas “Sala” būvniecību. Būvdarbus saskaņā ar iepirkumu procedūru veic SIA “MONUM”. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 891 382,80 EUR, no tām Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums – 664 610,05 EUR, Alojas novada domes līdzfinansējums – 226 772,75 EUR.

  Projekta īstenošanas rezultātā tiek celta jaunbūve ar kopējo apsildāmo platību 526,2 m2, kuras siltumenerģijas patēriņš ekspluatācijas laikā uz apkurināmo telpu platību nepārsniegs 14,6 kWh/m2 gadā. Tiks radīta uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūra, ko izmantos esošo un jaunu uzņēmumu attīstībai, vietējās sabiedrības aktivizēšanai. Ēkā tiks izvietota arī moderna bibliotēka.

  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sniegusi konsultatīvu atbalstu darbā pie projekta idejas realizēšanas. Projekta partneris ir Voleres pašvaldība Norvēģijā, kas apņēmusies piedalīties publicitātes pasākumos un būvniecības laikā sniegt konsultācijas energoefektivitātes jautājumos.

  Būvniecības projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas “Nacionālā klimata politika” projektu iesniegumu atklāta konkursa “Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība” ietvaros.

  Pieredzes apmaiņas braucienu finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas LVO2 “Nacionālā klimata politika” divpusējās sadarbības fonda pasākums.

  04.10.2016. Projekts “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Alojas novada izglītības iestādēm

  IZM_sports_valsts

  Alojas novada dome ir īstenojusi Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprināto projektu „Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Alojas novada izglītības iestādēm” pamatojoties uz projektu konkursa „Sporta inventāra iegāde akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs” rezultātiem.

  Projekta ietvaros Alojas novada pašvaldības izglītības iestādēm (Staiceles vidusskolai, Alojas novada sporta skolai, Alojas Ausekļa vidusskolai, Ozolmuižas pamatskolai, Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei „Auseklītis” un PII „Auseklītis” struktūrvienībai Vilzēnos) ir piegādāts sporta inventārs. Projektā iegādātas basketbola, florbola, vieglatlētikas un badmintona inventārs, bumbas, lēkšanas maisi, barjeru komplekti un cits sporta inventārs, kas veicinās skolēnu un bērnudārzu audzēkņu interesi par sportošanu, veselīgu dzīvesveidu un attīstīs vispārējo fizisko sagatavotību.

  Projekta īstenošanas termiņš – 2016.gada 1.oktobris.

  Projekta plānotās kopējās izmaksas – 7 000,00 EUR, no tām

  • valsts budžeta finansējums 3500,00 EUR,
  • pašvaldības līdzfinansējums 3500,00 EUR.

  27.07.2016. Projekts “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Alojas novada izglītības iestādēm

  „Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Alojas novada izglītības iestādēm”, līguma Nr.01-25/244

  IZM_sports_valsts

  Izglītības un zinātnes ministrija ir apstiprinājusi Alojas novada domes iesniegto projekta pieteikumu „Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Alojas novada izglītības iestādēm” pamatojoties uz projektu konkursa „Sporta inventāra iegāde akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs” rezultātiem. 2016.gada 20.jūlijā tika noslēgts līgums par projekta īstenošanu.

  Projekta ietvaros Alojas novada pašvaldības izglītības iestādēm (Staiceles vidusskolai, Alojas novada sporta skolai, Alojas Ausekļa vidusskolai, Ozolmuižas pamatskolai, Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei „Auseklītis” un PII „Auseklītis” struktūrvienībai Vilzēnos) ir plānots iegādāties sporta inventāru. Projektā ir plānots iegādāties basketbola, florbola, vieglatlētikas un badmintona inventāru, kā arī bumbas, lēkšanas maisus un barjeru komplektus, kas īpaši nepieciešami pirmsskolas vecuma bērnu pamatkustību attīstīšanai. Projekta mērķis ir paaugstināt skolu un bērnudārzu audzēkņu interesi par sportošanu, veselīgu dzīvesveidu un attīstīt vispārējo fizisko sagatavotību, lai novērstu mazkustīguma ietekmi uz bērnu fizisko, emocionālo un garīgo veselību.

  Projekta īstenošanas termiņš – 2016.gada 1.oktobris.

  Projekta plānotās kopējās izmaksas – 7 000,00 EUR, no tām

  • valsts budžeta finansējums 3500,00 EUR,
  • pašvaldības līdzfinansējums 3500,00 EUR.

  21.06.2016. Project “Business support centre – library “SALA” of Aloja County”

   

  SALA_apvienotie logo

  Projekts “Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs – bibliotēka “Sala”, līguma Nr. 2/EEZLV02/14/AK/004

   

  21.06.2016.

   

  Sekmīgi turpinās Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra – bibliotēkas “Sala” būvdarbi. 2. jūnija pēcpusdienā  SIA “Monum” celtnieki kopā ar  Alojas novada domes vadību, projekta īstenošanā iesaistītajiem speciālistiem un viesiem svinēja spāru svētkus, kad uz jaunbūves jumta tika pacelts krāšņs ozollapu vainags.

   

  Katru otrdienu būvobjektā notiek projekta plānošanas sanāksmes, kurās Alojas novada domes pārstāvji, būvuzraugs no SIA “Firma L4” ēku un būvju būvuzraudzības un būvniecības konsultāciju nodaļas vadītājs Romāns Basikirskis, autoruzraugs SIA “Kroks R” arhitekte Ija Rudzīte, atbildīgie būvdarbu veicēji no SIA “Monum” un apakšuzņēmuma SIA “Plastik” būvdarbu vadītāji izvērtē celtniecības darbu progresu, pārrunā tehniskos risinājumus, saskaņo izvēlētos materiālus. Celtniecības darbi notiek atbilstoši SIA “Monum” iepirkuma procedūras piedāvājumā iesniegtajam darbu izpildes grafikam, un tiek plānots, ka būvdarbus objektā pabeigs līdz šī gada septembra sākumam.

  21.06.2016. Project “Business support centre – library “SALA” of Aloja County”

  SALA_apvienotie logo

  Project “Business support centre – library “SALA” of Aloja County”, agreement number 2/EEZLV02/14/AK/004

   

  21.06.2016.

   

  On 13th of April 2016 Mayor of Valer community Ms. Lise Berger Svenkerud and development director Asgeir Rustad visited Aloja. Chairperson of Aloja County council Valdis Bārda introduced guests with main activities and development directions of Aloja County Council, but vice-chairperson of Aloja County Council Dace Vilne told about the progress of construction works of the Business support centre – library “SALA” of Aloja County. Guests visited the building site at Ungurpils and involved in conversation with builders about technologies and construction materials applied in the object.

   

  On 2nd of June 2016 Rafter celebration ceremony of the Business support centre – library “SALA” of Aloja County was held at Ungurpils.

   

  Every Tuesday project planning meetings are held to discuss the project progress. Representatives of Aloja County Council, technical supervisor, author supervisor, site managers of construction company Monum Ltd participate at the meetings.

   

  Construction works are performed according to the time schedule to finish in the beginning of September.

  22.03.2016. Project “Business support centre – library “SALA” of Aloja County”

  SALA_apvienotie logo

  Project “Business support centre – library “SALA” of Aloja County”, agreement number 2/EEZLV02/14/AK/004

   

  22.03.2016.

  “Business support centre – library “SALA” Stone laying ceremony was held on 18th of March at Ungurpils, Aloja county. More than 80 quests participated at the event – Jostein Takle, representative of project partner Valer community from Norway, leaders of neighbor municipalities, business people, representatives from Ministry of Environmental Protection and Regional Development, builders, local people.

   

  Jostein Takle sent greetings from Mayor of Valer community Ms. Lise Berger Svenkerud who could not participate at the Stone laying ceremony. Chairperson of Aloja County council Valdis Bārda thanked everybody who had contributed to implementation of the project. Ceremony culminated with insertion of time capsule into building foundations. Jostein Takle and Valdis Bārda put small Norwegian and Latvian flags, messages of Mayors, flash memory with information about Norwegian project partner Valer community, newspaper of Aloja county council into time capsule made by local entrepreneur Jēkabs Zābers.

   

  A day before Stone laying ceremony a meeting was held during which Jostein Takle, a representative of project partner Valer community was introduced with project progress and technical details of construction works were discussed to reach planned energy efficiency. Representatives of Aloja County Council, builders MONUM Ltd and technical supervisor participated in the discussions.

  20.02.2016. Project “Business support centre – library “SALA” of Aloja County”

  SALA_apvienotie logo

  Project “Business support centre – library “SALA” of Aloja County”, agreement number 2/EEZLV02/14/AK/004

   

  20.02.2016.

  Aloja county council has asked State Regional Development Agency to prolong the implementation of the project “Business support centre – library “SALA” ”, agreement number 2/EEZLV02/14/AK/004 until 31 December 2016 due to unsuccessful procurement procedure for construction works. 

  New procurement procedure was announced on 31 July 2015, and six applications were received. On 6th of November Procurement commission took the decision and contract with MONUM Ltd was signed. Offered price is 886119,84 EUR (without VAT). Construction works on the building site have been started on 15th of February.

  Aktualitātes projektā „Kad svešais kļūst pazīstams”

  Untitled

  Alojas novada skolēni gaidīja Ziemassvētkus kopā ar ārzemju studentiem

   

  17.decembrī  izglītības biedrība “Studeo” realizēja starpkultūru dialoga projekta „Kad svešais kļūst pazīstams” 3. – pēdējo aktivitāti “Ziemassvētku gaidās.”  Tās laikā 10 ārzemju studentu kopīgi ar Alojas novada skolēniem un skolotājiem svinēja latviešu ziemas saulgriežus. Paldies Staiceles muzejam, ka mācīja mums cept piparkūkas, veidot rotājumus eglītei un liet laimes ļoti tradicionālā atmosfērā. Ārzemju viesi pastāstīja arī par savas zemes Ziemassvētku tradīcijām. Piemēram, mūsu indiešu viesiem pieņemts, ka Ziemassvētku gaidīšanas laikā no kaut kā jāatsakas – jānes upuris: skaitās arī atteikšanās no smēķēšanas un alkohola. Svētdienas skolā tiek rotātas eglītes un izvēl pašu skaistāko.

   

   Pēcpusdienā kopīgi pabijām Alojas Ausekļa vidusskolā, kur viesi iepazinās ar skolas Ziemassvētku tradīcijām un baudīja koncertu: dzejoļus, muzikālos un teatrālos priekšnesumus. Pēc pasākuma viesi dalījās iespaidos un atcerējās savu neseno skolas laiku. Secinājums, ka, piemēram, tālajā Uzbekistānā arī ir līdzīgas tradīcijas, toties Vācijā nekā tāda neesot. Viesi apbrīnoja un ļoti atzinīgi novērtēja mūsu komandas darbu, pašapziņu un kopības garu.

   

  Ticam, ka jaunais gads būs veiksmīgs, jo katrs dalībnieks taču uzrakstīja savus vecos grēkus uz lapiņas, ielika to bluķī, kopīgiem spēkiem apvilka ap muzeju un sadedzināja.

   

  Paldies visiem, kuri bija iesaistīti pasākuma norisē, mūs uzņēma un sadarbojās!

   

  Vasarā biedrības Latvijas Pilsoniskā alianse izsludinātajā projektu konkursā “Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai”  starpkultūru dialoga kategorijā tika apstiprināts arī izglītības biedrības „Studeo” projekts „Kad svešais kļūst pazīstams”. Projektu 100% apmērā finansē Latvijas Republika.

   

  Vineta Tiltiņa

  biedrības „Studeo”

  valdes priekšsēdētāja

 • Publicēts: 22.12.2015. Aktualitātes projektā “Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs – bibliotēka “Sala””

  SALA_apvienotie logo

  Alojas novada dome ir lūgusi Valsts reģionālās attīstības aģentūru pagarināt projekta līguma Nr. 2/EEZLV02/14/AK/006/004 “Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs – bibliotēka “Sala”” īstenošanas termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim un iesniegusi pieprasījumu veikt grozījumus projekta aktivitāšu ieviešanas grafikā, jo nesekmīgas iepirkuma procedūras dēļ nav noslēgts līgums būvniecības darbu veikšanai.

   

  Pirmā iepirkuma procedūra Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra – bibliotēkas “Sala” būvdarbu veikšanai beidzās bez rezultāta, jo neviens no pretendentu piedāvājumiem neatbilda iepirkuma nolikuma prasībām.

   

  Alojas novada dome 2015.gada 31.jūlijā izsludināja jaunu iepirkumu atklātu konkursu “Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra – bibliotēkas “Sala” būvniecība”, identifikācijas Nr. AND/2015/28, ar piedāvājuma iesniegšanas termiņu 2015. gada 23. septembrī. Tika saņemti 6 pretendentu piedāvājumi, un 2015. gada 6. novembrī Iepirkuma komisija pēc pretendentu piedāvājumu izvērtēšanas par pretendentu, ar kuru nolemts slēgt līgumu, atzina SIA MONUM, kura piedāvājums ir nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu. Diemžēl cits pretendents  Iepirkumu uzraudzības birojā ir iesniedzis sūdzību, kuras izskatīšana notika 2015.gada 30.novembrī. Alojas novada dome gaida Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu par otrās iepirkuma procedūras rezultātiem.

  Publicēts: 10.06.2015. Aktualitātes projektā “Alojas dienas centra brīvā laika aktivitāšu dažādošana” (Nr.14-09-LL17-L413201-000007)

  Publicēts 10.06.2015.

  es+elfla+leader+lad

  Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi Alojas novada domes projektu “Alojas dienas centra brīvā laika aktivitāšu dažādošana”. Projekta mērķis ir nodrošināt Alojas dienas centra nepārtrauktu darbību, dažādojot brīvā laika aktivitāšu piedāvājumu Alojas novadā. Projekta ietvaros ir plānots Alojas dienas centram iegādāties iekārtas un mēbeles virtuves iekārtošanai, sporta inventāru, daudzfunkcionālo spēļu galdu, skaņu aparatūru pasākumu apskaņošanai, kā arī televizoru un pufus.

  Projekts iesniegts  ELFLA pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros LEADER programmā.

  Projekta īstenošanas termiņš – 2015. gada 31. augusts.

  Projekta kopējās izmaksas – 3855,34 EUR

  Projekta attiecināmās izmaksas –  3186,23 EUR, no tām:

  –          ELFLA atbalsts 90% –  2867,60 EUR,

  –          pašvaldības budžeta finansējums 10% – 318,63 EUR,

  Projekta neattiecināmās izmaksas – 669,11 EUR.

  Publicēts: 10.06.2015. Aktualitātes projektā “Aktīvs un radošs jauniešu laiks Alojā”, līguma Nr.4-33/30

  Publicēts 10.06.2015.

  Gunas rakstiem

   

  2015.gada 1.aprīlī Alojas novada dome noslēdza līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par projekta “Aktīvs un radošs jauniešu laiks Alojā” īstenošanu. Projekta mērķis ir stiprināt un veicināt Alojas novada jauniešu uzņēmību, lai vairāk jauniešu iesaistītos pilsoniskas sabiedrības aktivitātēs, kā arī veicināt jauniešu piederīguma apziņu, kas stiprinās viņu pienākuma apziņu, veselīgu dzīvesveidu, darba tikumu, un tādu neformālo mācīšanās aktivitāšu īstenošana, kas pilnveidotu jauniešu personību un attīstību.

   

  Projekta ietvaros Alojas dienas centrs, piesaistot pasākumu vadītājus, ir noorganizējis Alojas novada jauniešu forumu un pasākumu “Kafija ar politiķiem”. Forumā jaunieši prezentēja projektu idejas par to, kas jauniešiem ir svarīgs, un tās 26. maijā tika apspriestas ar Alojas novada politiķiem. Pašvaldības pārstāvji iztaujāja jauniešus par projektiem un sniedza noderīgus padomus.

   

  Projekta noslēgums paredzēts 30. septembrī. Līdz tam vēl paredzētas jauniešu veselību veicinošas nodarbības, erudīcijas konkurss, izlūku skola, Eiropas jaunatnes dienas pasākums, kā arī plānots papildināt Alojas dienas centra virtuves aprīkojumu.

  Projekta kopējās izmaksas – 4000,00 EUR, projektu finansē Izglītības un zinātnes ministrija.

   

  Publicēts: 10.06.2015. Aktualitātes projektā „Alojas novada pašvaldības publisko interneta pieejas punktu attīstība” (identifikācijas Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/027)

  Publicēts 10.06.2015.

  eraf+es

  Noslēgumam tuvojas ERAF projekts „Alojas novada pašvaldības publisko interneta pieejas punktu attīstība”. Tā ietvaros no Elektroniskās iepirkumu sistēmas ir iegādātas 3 daudzfunkcionālās iekārtas (A3 formāts) – Alojas dienas centram, Alojas pilsētas bibliotēkai un kopienas centram „Puikules muiža”, kā arī iegādāti 5 datorkomplekti ar atbilstošu programmatūru Alojas dienas centram un 5 datorkomplekti kopienas centram „Puikules muiža”. Projekta ietvaros jūnija mēnesī katrā novada teritoriālajā vietā – Brīvzemnieku pagastā (Ozolmuižas pamatskolā un kopienas centrā „Puikules muiža”), Staiceles pagastā (DTRC „Vīķi”), Staicelē (Alojas novada Tūrisma informācijas centrā), Alojā (Alojas dienas centrā), Alojas pagstā (Ungurpils skatu tornī), Braslavas pagastā (Vilzēnu tautas namā) – tiks izveidots publiskā interneta pieejas punkts ar pieeju bezvada interneta piekļuves zonai. Lokālo datortīklu izveidi publiskajos interneta pieejas punktos veiks SIA „Komerccentrs DATI grupa”, kas ieguva līguma slēgšanas tiesības izsludinātajā iepirkumā „Lokālo bezvadu datortīklu izveide publiskajos interneta pieejas punktos” (iepirkuma identifikācijas Nr.AND/2015/18/ERAF).

  Projekts iesniegts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.2.2.2. aktivitātes „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” ietvaros.

  Projekta īstenošanas termiņš – 2015. gada 30. jūnijs.

  Projekta kopējās izmaksas – 32 800,00 EUR.

  Projekta attiecināmās izmaksas – 32 800, 00 EUR, no tām:

  – ERAF finansējums 85% – 27 880,00 EUR,

  – valsts budžeta dotācijas finansējums 3% – 984,00 EUR,

  – pašvaldības budžeta finansējums 12% – 3936,00 EUR.

  Publicēts: 17.04.2015. Aktualitātes projektā “Aktīvs un radošs jauniešu laiks Alojā”

  Publicēts 17.04.2015.

  Gunas rakstiem

  Aktualitātes projektā “Aktīvs un radošs jauniešu laiks Alojā”, līguma Nr.4-33/30

   

  2015.gada 1.aprīlī Alojas novada dome noslēdza līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par projekta “Aktīvs un radošs jauniešu laiks Alojā” īstenošanu. Projekts tiks īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015.gadam 1.3.apakšsadaļas “Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem, popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu” ietvaros.

   

  Projekta mērķis – stiprināt un veicināt Alojas novada jauniešu uzņēmību, lai vairāk jauniešu iesaistītos pilsoniskas sabiedrības aktivitātēs, kā arī veicināt jauniešu piederīguma apziņu, kas stiprinās viņu pienākuma apziņu, veselīgu dzīvesveidu, darba tikumu, un tādu neformālo mācīšanās aktivitāšu īstenošana, kas pilnveidotu jauniešu personību un attīstību, sekmējot tādu zināšanu un prasmju apguvi, kas pilnveidotu jauniešu vispusīgu attīstību.

   

  Projekts sniegs būtisku ieguldījumu Jaunatnes politikas valsts programmas 2015.gadam  izvirzītā mērķa  – īstenot neformālās mācīšanas aktivitātes visiem jauniešiem, popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīvesveidu, Alojas novada jauniešu

  lietderīga brīvā laika izmantošanas iespēju nodrošināšanā un dažādošanā:

   

  • Neformālās izglītības pasākumu organizēšanā;
  • Jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai labvēlīgu apstākļu radīšanā;
  • Jauniešu līdzdalībai jauniešu iniciatīvu grupās un brīvprātīgajā darbā;
  • Sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iekļaušanai vienaudžu vidē;
  • Jauniešu grupu konsultāciju par aktuālām tēmām organizēšanā;
  • Darbā ar jaunatni iesaistīto personu vietējā mērogā sadarbības veicināšanā;
  • Jauniešu iesaistīšanu vietēja mēroga pasākumos un projektos.

   

  Projekta īstenošanas beigu termiņš: 2015.gada 30.septembris.

   

  Projekta aktivitātes un plānotie rezultāti: Projekta īstenošanas rezultātā tikts noorganizēts viens Alojas novada jauniešu forums, viena diskusija “Kafija ar politiķiem”, divi jauniešu veselības veicināšanas nodarbības, viens erudīcijas konkurss “Es dzīvoju ES…”, viena izlūku skola, viens Eiropas jaunatnes dienas pasākums, iegādāta viena cepeškrāsns, viens tosteris un viens mikseris.  Īstenojot projektu, tikts veicināta pilsoniskas sabiedrības veidošana Alojas novadā un brīvā laika lietderīga izmantošana.

   

  Projekta kopējās izmaksas – 4000,00 EUR, projektu finansē Izglītības un zinātnes ministrija.

  Publicēts: 14.04.2015. Aktualitātes projektā „Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs - bibliotēka "SALA"

  Publicēts 14.04.2015.

  SALA_apvienotie logo

  Aktualitātes projektā „Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs-bibliotēka „Sala””, līguma Nr. 2/EEZLV02/14/AK/006/004

   

  2015.gada 1.aprīlī Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda parakstīja līgumu ar Valsts reģionu attīstības aģentūru par projekta „Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs – bibliotēka „Sala”” īstenošanu. Projekts tiks īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas “Nacionālā klimata politika” projektu iesniegumu atklāta konkursa “Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība” ietvaros.

   

  Projekta mērķis: Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra – bibliotēkas “Sala” būvniecība atbilstoši zema enerģijas patēriņa ēkas standartiem, būvniecības procesā izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus. Enerģiju ēkas apsildīšanai plānots nodrošināt, izmantojot atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas – dziļurbuma siltumsūkni, saules elektrostaciju un saules kolektorus.

   

  Projekta partneris: Voleras pašvaldība Norvēģijā, kurš piedalīsies publicitātes pasākumos un būvniecības laikā sniegs konsultācijas energoefektivitātes jautājumos.

   

  Projekta īstenošanas beigu termiņš: 2016.gada 30.aprīlis.

   

  Projekta galvenās aktivitātes un plānotie rezultāti: Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzbūvēta jaunbūve ar kopējo apsildāmo platību 526,2 m2, kuras siltumenerģijas patēriņš ekspluatācijas laikā uz apkurināmo telpu platību nepārsniegs 14,6 kWh/m2 gadā, veikta apkārtējās teritorijas labiekārtošana, organizētas 2 konferences, seminārs, ievietotas 6 publikācijas laikrakstos, sagatavotas 3 preses relīzes, uzturēta informācija interneta vietnē www.aloja.lv, pēc objekta nodošanas ekspluatācijā pie ēkas izvietota plāksne un ēkā uzstādīts informatīvs stends. Projekta īstenošanas rezultātā tiks radīta uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūra, kas tiks izmantota esošo un jaunu uzņēmumu attīstībai, vietējās sabiedrības aktivizēšanai.

   

  Projektu līdzfinansē: Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instruments. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 891 382,80 EUR, no tām Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums – 664 610,05 EUR, Alojas novada domes līdzfinansējums – 226 772,75 EUR.

   

  Papildināts 10.12.2015 

  Alojas novada dome ir lūgusi Valsts reģionālās attīstības aģentūru pagarināt projekta līguma Nr. 2/EEZLV02/14/AK/006/004 “Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs – bibliotēka “Sala”” īstenošanas termiņu līdz 2016. gada 31. decembrim un iesniegusi pieprasījumu veikt grozījumus projekta aktivitāšu ieviešanas grafikā, jo nesekmīgas iepirkuma procedūras dēļ nav noslēgts līgums būvniecības darbu veikšanai.

  Pirmā iepirkuma procedūra Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra – bibliotēkas “Sala” būvdarbu veikšanai beidzās bez rezultāta, jo neviens no pretendentu piedāvājumiem neatbilda iepirkuma nolikuma prasībām.

  Alojas novada dome 2015. gada 31. jūlijā izsludināja jaunu iepirkumu  atklātu konkursu “Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra – bibliotēkas “Sala” būvniecība”, identifikācijas Nr. AND/2015/28, ar piedāvājuma iesniegšanas termiņu 2015. gada 23. septembrī. Tika saņemti 6 pretendentu piedāvājumi, un 2015. gada 6. novembrī Iepirkuma komisija pēc pretendentu piedāvājumu izvērtēšanas par pretendentu, ar kuru nolemts slēgt līgumu, atzina SIA MONUM, kura piedāvājums ir nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu. Diemžēl cits pretendents  Iepirkumu uzraudzības birojā ir iesniedzis sūdzību, kuras izskatīšana notika 2015. gada 30. novembrī. Alojas novada dome gaida Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu par otrās iepirkuma procedūras rezultātiem.

  Dace Vilne,

  Alojas novada domes priekšsēdētāja vietniece attīstības jautājumos


  SALA_apvienotie logo

  Project “Business support centre – library “SALA” of Aloja County”, agreement number 2/EEZLV02/14/AK/004

   

  On 1st April 2015 an agreement between Aloja county council and State Regional Development Agency was signed about implementation of the project “Business support centre – library “SALA” of Aloja county”. Project is implemented in the frame of European Economic Area Financial Mechanism 2009-2014 programming period programme “National climate policy” open call  “Development of sustainable buildings, renewable energy technology and innovative emission-reducing technology”.

   

  The aim of the project is to demonstrate energy efficient passive house from environmentally friendly CO2 neutral materials as a solution for municipality buildings with heat consumption less than 15 kWh/m2 per year in the building of business support centre – library “SALA” of Aloja County, and promoting public knowledge and understanding of the development of climate change.

   

  Project partner Valer municipality in Norway participate in publicity events and during construction provides consultations on energy efficiency.

   

  Planned deadline of the project implementation is 30th April 2016.

   

  Main activities and planned results:

  Result of the project: built a new building with a total heated area of ​​526.2 m2, during the operation the heat energy consumption of heated space area shall not exceed 14,6 kWh /m 2 per year, organized two conferences, seminar, placed in 6 publications in newspapers, prepared three press releases, maintained information on the website www.aloja.lv, the building housed a building plaque and stand. Implementation of the project will create a business support infrastructure that will be used for existing and new business development, community activation.

  Project is co-financed by European Economic Area Financial Mechanism. Total eligible costs are 891 382,80 euros, co-financing of European Economic Area Financial Mechanism – 664610,05 euros, co-financing of Aloja County Council – 226 772,75 euros.

   

  Publicēts: 08.04.2015.

  Aktualitātes projektā „Alojas novada pašvaldības publisko interneta pieejas punktu attīstība” (identifikācijas Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/027)

  111

  ERAF projekta „Alojas novada pašvaldības publisko interneta pieejas punktu attīstība”, Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/027, ietvaros no Elektroniskās iepirkumu sistēmas ir iegādātas 3 daudzfunkcionālās iekārtas (A3 formāts) – Alojas dienas centram, Alojas pilsētas bibliotēkai un Puikules kopienas centram, kā arī iegādāti 5 datorkomplekti ar atbilstošu programmatūru Alojas dienas centram un 5 datorkomplekti Puikules kopienas centram. Projekta ietvaros vēl ir plānots izveidot katrā novada teritoriālajā vietā – Brīvzemnieku pagastā, Staiceles pagastā, Staicelē, Alojas pagstā, Braslavas pagastā – publiskā interneta pieejas punktus ar pieeju bezvada interneta piekļuves zonai.

  Projekts iesniegts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.2.2.2. aktivitātes „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” ietvaros.

  Projekta īstenošanas termiņš – 2015. gada 30. jūnijs.

  Projekta kopējās izmaksas – 32 800,00 EUR.

  Projekta attiecināmās izmaksas – 32 800, 00 EUR, no tām:

  – ERAF finansējums 85% – 27 880,00 EUR,

  – valsts budžeta dotācijas finansējums 3% – 984,00 EUR,

  – pašvaldības budžeta finansējums 12% – 3936,00 EUR.

 • Publicēts: 28.11.2014. Aktualitātes projektā „Alojas novada pašvaldības publisko interneta pieejas punktu attīstība” (identifikācijas Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/027)

  111

  ERAF projekta „Alojas novada pašvaldības publisko interneta pieejas punktu attīstība”, Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/027, ietvaros ir plānots izveidot divus jaunus publiskā interneta pieejas punktus ar pieeju datortehnikai Alojas dienas centrā un Puikules kopienas centrā – uzstādot katrā vietā 5 datorkomplektus ar atbilstošu praogrammatūru, daudzfunkcionālo iekārtu (A3 formāts) un izveidot bezvada interneta piekļuves zonas. Projekta ietvaros ir plānots arī  katrā novada teritoriālajā vietā – Brīvzemnieku pagastā, Staiceles pagastā, Staicelē, Alojas pagstā, Braslavas pagastā – izveidot publiskā interneta pieejas punktus ar pieeju bezvada interneta piekļuves zonai, kā arī Alojas pilsētas bibliotēkā iegādāties un uzstādīt jaunu daudzfunkcionālo iekārtu (A3 formāts).

  Projekts iesniegts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.2.2.2. aktivitātes „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” ietvaros.

  Projekta īstenošanas termiņš – 2015. gada 30. jūnijs.

  Projekta kopējās izmaksas – 32 800,00 EUR.

  Projekta attiecināmās izmaksas – 32 800, 00 EUR, no tām:

  – ERAF finansējums 85% – 27 880,00 EUR,

  – valsts budžeta dotācijas finansējums 3% – 984,00 EUR,

  – pašvaldības budžeta finansējums 12% – 3936,00 EUR.

  Publicēts: 31.10.2014. Aktualitātes projektā „Sporta inventāra iegāde Alojas novada pašvaldības izglītības iestādēm”

   

  adfgadegh

  Publicēts: 31.10.2014.

  Aktualitātes projektā „Sporta inventāra iegāde Alojas novada pašvaldības izglītības iestādēm”, līguma Nr.1-27/192

  Alojas novada dome ir īstenojusi Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprināto projektu „Sporta inventāra iegāde Alojas novada pašvaldības izglītības iestādēm” pamatojoties uz projektu konkursa „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs” rezultātiem.

  Projekta ietvaros visām Alojas novada pašvaldības izglītības iestādēm – Staiceles vidusskolai, Alojas Ausekļa vidusskolai, Puikules pamatskolai (pirmsskolas bērnu grupām), Ozolmuižas pamatskolai, Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei „Auseklītis” un PII „Auseklītis” struktūrvienībai Vilzēnos ir piegādāts sporta inventārs. Projektā ir iegādātas basketbola bumbas, futbola bumbas, volejbola bumbas, rokasbumbas, dažādas vingrošanas bumbas, vingrošanas paklāji, dažādi stafešu un sporta komplekti, zviedru siena, lecamauklas, grozi un cits sporta inventārs. Pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem, izmantojot iegādāto jauno inventāru, ir iespējas apgūt sporta nodarbībās jaunus vingrojumus un dažādās sacensībās un pasākumos attīstīt vispārējo fizisko sagatavotību, tādējādi sekmējot un veicinot veselīgu dzīvesveidu.

  Projekta īstenošanas termiņš – 2014. gada 31. oktobris.

  Projekta kopējās izmaksas – 9692,20 EUR, no tām valsts budžeta finansējums 4846,10 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 4846,10 EUR.

  Publicēts: 22.08.2014. Aktualitātes projektā „Alojas pilsētas bibliotēkas vasaras lasītavas izveidošana”

   

  publikācija aviizei 22 08 2014 page 002

  Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

  IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
  Publicēts: 22.08.2014.

  Aktualitātes projektā „Alojas pilsētas bibliotēkas vasaras lasītavas izveidošana”,

  Nr.14-09-LL17-L413201-000001
  Projekta ietvaros jūlija mēnesī pie Alojas pilsētas bibliotēkas tika uzstādīta vasaras lasītava – lapene un rotaļu laukuma komlekts, tādējādi labiekārtojot bibliotēkas teritoriju un paplašinot bibliotēkas piedāvāto pakalpojumu klāstu.

  Lapeni un rotaļu komlektu uzstādīja SIA „JMK LUX” (reģ.Nr.44103038484).

  Projekts iesniegts  ELFLA pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros LEADER programmā.
  Projekta īstenošanas termiņš – 2014. gada 31. augusts.

  Projekta kopējās izmaksas – 3248,85 EUR

  Projekta attiecināmās izmaksas –  2685,00 EUR, no tām:

  –          ELFLA atbalsts 90% –  2416,50 EUR,

  –          pašvaldības budžeta finansējums 10% – 268,50 EUR,

  Projekta neattiecināmās izmaksas – 563,85 EUR.
  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Marika Kamale

  Publicēts: 22.08.2014. Aktualitātes projektā „Sporta inventāra iegāde Alojas novada pašvaldības izglītības iestādēm”

   

  publikācija aviizei 22 08 2014 page 001

  Publicēts: 22.08.2014.

  Aktualitātes projektā „Sporta inventāra iegāde Alojas novada pašvaldības izglītības iestādēm”, līguma Nr.1-27/192

  Izglītības un zinātnes ministrija ir apstiprinājusi Alojas novada domes iesniegto projekta pieteikumu „Sporta inventāra iegāde Alojas novada pašvaldības izglītības iestādēm” pamatojoties uz projekta konkursa „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs” rezultātiem.

  Projekta ietvaros visām Alojas novada pašvaldības izglītības iestādēm – Staiceles vidusskolai, Alojas Ausekļa vidusskolai, Puikules pamatskolai (pirmsskolas bērnu grupām), Ozolmuižas pamatskolai, Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei „Auseklītis” un PII „Auseklītis” struktūrvienībai Vilzēnos ir plānots iegādāties sporta inventāru. Projektā ir plānots iegādāties basketbola bumbas, futbola bumbas, volejbola bumbas, rokasbumbas, dažādas vingrošanas bumbas, vingrošanas paklājus, dažādus stafešu un sporta komplektus, zviedru sienu, lecamauklas, grozus un citu sporta inventāru. Izmantojot iegādāto sporta inventāru un aprīkojumu pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem būs iespēja apgūt sporta nodarbībās jaunus vingrojumus un dažādās sacensībās un pasākumso attīstīt vispārējo fizisko sagatavotību, tādējādi sekmējot un veicinot veselīgu dzīvesveidu.

  Projekta īstenošanas termiņš – 2014. gada 31. oktobris.

  Projekta plānotās kopējās izmaksas – 11 000,00 EUR, no tām valsts budžeta finansējums 5500,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 5500,00 EUR.

  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Marika Kamale

 • Publicēts: 20.12.2013. Aktualitātes projektā „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Ozolmuižas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta”

   

  projekti eraf eu

  Publicēts: 20.12.2013

  Aktualitātes projektā „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Ozolmuižas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” (identifikācijas Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/170)

  ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Ozolmuižas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta”, Nr.3DP/3.4.1.1.0/31/APIA/CFLA/170, ietvaros ir pabeigti būvdarbi Ozolmuižā. Projekta ietvaros ir veikta jauna artēziskā urbuma izbūve, veikta dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija, uzstādot modernu dzeramā ūdens sagatavošanas tehnoloģisko aprīkojumu, veikta kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un kanalizācijas sistēmas paplašināšana, izbūvējot jaunus kanalizācijas tīklus.

  Būvdarbus projektā veica SIA “Būve Wood Line” (reģ.Nr.49503003430), projekta autoruzraudzību veica SIA „Belss” (reģ.Nr.40003237609), projekta būvuzraudzību veica pilnsabiedrība „Akorda & KPR” (reģ.Nr.44103076170).

  Projekts iesniegts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.

  Projekta kopējās izmaksas – 131 022.80 LVL

  Projekta attiecināmās izmaksas – 108 283.30 LVL, no tām:

  – ERAF līdzfinansējums 85% – 92 040.81 LVL,

  – pašvaldības budžeta finansējums 15% – 16 242.49 LVL

  Projekta neattiecināmās izmaksas – 22 739.50 LVL
  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Marika Kamale

  Publicēts: 20.11. 2013. Aktualitātes projektā „Atpūtas un rotaļu laukuma izveide Puikulē”

   

  elfla 480

  Publicēts: 20.11. 2013

  Aktualitātes projektā „Atpūtas un rotaļu laukuma izveide Puikulē”, Nr.13-09-LL17-L413201-000004

  Projekta ietvaros novembra mēnesī tika ierīkots atpūtas un rotaļu laukums Puikules pamatskolas parkā. Atpūtas un rotaļu laukumā ir uzstādītas divvietīgās šūpoles, bērnu rotaļu komplekss, vingrošanas komplekss, vingrošanas iekārta ar vertikālo spirāli un divi trenažieri.

  Atpūtas un rotaļu laukuma izveidošanu un iekārtu uzstādīšanu veica SIA „MK Dizains” (reģ.Nr.45403024800).

  Projekts tika iesniegts  ELFLA pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros LEADER programmā.

  Projekta īstenošanas termiņš – 2013.gada 20. decembris.

  Projekta kopējās izmaksas – 6 431.15 LVL

  Projekta attiecināmās izmaksas – 5 000.00 LVL, no tām:

  –          ELFLA atbalsts 90% – 4 500.00 LVL,

  –          pašvaldības budžeta finansējums 10% – 500.00 LVL

  Projekta neattiecināmās izmaksas – 1 431.15 LVL
  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Marika Kamale

  Publicēts: 15.11.2013 „Ūdenstūrisms kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā  (RIVERWAYS) ”

   

  river ways logo

   

  est lat

  Publicēts: 15.11.2013

  Alojas novada dome sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu piedalījās Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam finansētā projekta „Ūdenstūrisms kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā  (RIVERWAYS) ” aktivitātēs. Projekta plānotās izmaksas 14 240 EUR. Kopējie izdevumi 14 240 EUR, ERAF līdzfinansējums 11819.20 EUR, valsts finansējums 712.00 EUR,  pašvaldības 1708.80 EUR.

  2013. gada septembrī tika veikta Salacas upes attīrīšana no pavasara plūdos sanestajiem kokiem posmā no gājēju tilta līdz slūžām pie bijušās papīrfabrikas. Daudzu gadu garumā sanestie koku nopietni traucēja ūdenstūristiem.  Alojas novada dome  izsludināja iepirkuma konkursu par darbu veikšanu. Konkursa rezultātā attīrīšanas un labiekārtošanas darbus veica SIA „Artago”. No upes gultnes ar ceļamkrānu tika izcelti sanestie koki, kurus krastā sagarināja vietējie iedzīvotāji un aizveda, lai izmantotu kā kurināmo. Upes krastā pie baznīcas tika atjaunota ūdenstūristu atpūtas vieta, kura pavasarī tiks pilnveidota.

  Inese Timermane, TIC speciāliste

  Publicēts: 30.08.2013. Aktualitātes projektā „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Ozolmuižas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta”

   

  projekti eraf eu

  Publicēts: 30.08.2013

  Aktualitātes projektā „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Ozolmuižas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” (identifikācijas Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/170)

  Alojas novada dome ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 30.augusta atzinumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

  ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Ozolmuižas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” (identifikācijas Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/170) ietvaros ir plānots veikt artēziskā urbuma izbūvi, dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukciju, kanalizācijas sistēmas paplašināšanu, izbūvējot pašteces kanalizācijas tīklus, un kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju.

  Augusta mēnesī tika izsludināta iepirkuma procedūra būvdarbu veikšanai projekta ietvaros.

  Plānotais kopējais projekta īstenošanas termiņš – 18 mēneši.

  Projekta kopējās izmaksas – 131 022.80 LVL

  Projekta attiecināmās izmaksas – 108 283.30 LVL, no tām:

  – ERAF līdzfinansējums 85% – 92 040.81 LVL,

  – pašvaldības budžeta finansējums 15% – 16 242.49 LVL

  Projekta neattiecināmās izmaksas – 22 739.50 LVL
  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Marika Kamale

   

  Publicēts: 30.08.2013. Aktualitātes projektā „Alojas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”

   

  esf es sauklis mazais

  Publicēts: 30.08.2013

  Aktualitātes projektā „Alojas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/103

  Projekta ietvaros uzņēmums SIA „ Projekts 3i” un eksperte Inga Gavena, sadarbībā ar pašvaldību, ir izstrādājuši Alojas novada teritorijas plānojumu „Alojas novada teritorijas plānojums 2013. – 2024. gadam” un „Alojas novada attīstības programmu 2013. – 2019. gadam”.

  Marta mēnesī ir apstiprināta Alojas novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam gala redakcija, tā ir publicēta pašvaldības mājas lapā www.aloja.lv, sadaļā Attīstības programma.

  Maija mēnesī tika apstiprināta Alojas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam galīgā redakcija. Pašvaldība nodrošināja teritorijas plānojuma galīgās redakcijas publiskošanu mājas lapā www.aloja.lv, kuras laikā sabiedrība iepazinās ar teritorijas plānojuma galīgo redakciju, jūlija mēnesī tika pieņemti saistošie noteikumi Nr.5 „Alojas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”. Alojas novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija ir publicēta pašvaldības mājas lapā www.aloja.lv, sadaļā Teritorijas plānojums.

  Alojas novada dome ir iesniegusi Valsts reģionālās attīstības aģentūrai vienošanās grozījumu pieprasījumu par Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi projekta ietvaros, izmantojot projektā ietaupītos līdzekļus.

  Projekta īstenošanas termiņš – 2013. gada 31. decembris.

  Projekta kopējās izmaksas – 41 551.00 LVL

  Projekta attiecināmās izmaksas – 41 551.00 LVL, no tām ESF finansējums 100% – 41 551.00 LVL.
  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Marika Kamale

  Publicēts: 30.08.2013. Aktualitātes projektā „Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība”

   

  projekti eraf eu

  Publicēts: 30.08.2013

  Aktualitātes projektā „Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība”,Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/081

  ERAF projekta „Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība”, Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/081, ietvaros, papildus veiktajiem ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbiem, tiks izbūvēta jauna artēziskā aka. Augusta mēnesī ir saņemti vienošanās grozījumi par artēziskās akas izbūvi projekta ietvaros un projekta termiņa pgarināšanu. Teritorijas labiekārtošanas darbus un artēziskās akas izbūves darbus septembra mēnesī veiks SIA „Būve Wood Line” (reģ.Nr.49503003430), autoruzraudzību veiks SIA „AKC Būve” (reģ.Nr.40003990019), būvuzraudzību veiks pilnsabiedrība „Akorda & KPR” (reģ.Nr.44103076170).

  Ūdenssaimniecības rekonstrukcijas būvdarbus projektā veica SIA “Build up development” (reģ.Nr. 40003626247), projekta autoruzraudzību veica SIA „AKC Būve” (reģ.Nr. 40003990019), projekta būvuzraudzību veica būvuzraugs Antons Jastržemskis.

  Projekta īstenošanas termiņš – 2013. gada 2. oktobris.

  Projekta kopējās izmaksas – 408 627.79 LVL

  Projekta attiecināmās izmaksas – 334 959.50 LVL, no tām:

  – ERAF līdzfinansējums 85% – 284 715.57 LVL,

  – pašvaldības budžeta finansējums 15% – 50 243.93 LVL

  Projekta neattiecināmās izmaksas – 73 668.29 LVL
  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Marika Kamale

  Publicēts: 30.08.2013. Aktualitātes projektā Rotaļu un sporta laukuma izveide PII „Auseklītis” Vilzēnu struktūrvienībā”

   

  elfla 480

  Publicēts: 30.08.2013

  Aktualitātes projektā Rotaļu un sporta laukuma izveide PII „Auseklītis” Vilzēnu struktūrvienībā”, Nr.12-09-LL17-L413201-000001

  Projekta ietvaros jūnija mēnesī tika ierīkots rotaļu un sporta laukums bērnudārza teritorijā. Bērnu laukumā ir uzstādīts karuselis, šūpoles, vingrošanas komplekss un bērnu rotaļu komplekss, kā arī smilšu kaste un rotaļu mājiņa ar slidkalniņu.

  Rotaļu un sporta laukuma ierīkošanu un iekārtu uzstādīšanu veica SIA „KSIL Baltic” (reģ.Nr.40003548215).

  Projekts tika iesniegts  ELFLA pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros LEADER programmā.

  Projekta īstenošanas termiņš – 2013. gada 31. jūlijs.

  Projekta kopējās izmaksas – 6 097.34 LVL

  Projekta attiecināmās izmaksas –  5 039.12 LVL, no tām:

  –          ELFLA atbalsts 90% – 4 535.21 LVL,

  –          pašvaldības budžeta finansējums 10% – 503.91 LVL

  Projekta neattiecināmās izmaksas – 1 058.22 LVL
  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Marika Kamale

  Publicēts: 30.08.2013. Aktualitātes projektā „Puikules ciemata Ābeļu ielas rekonstrukcija”

   

  elfla 480

  Publicēts: 30.08.2013

  Aktualitātes projektā „Puikules ciemata Ābeļu ielas rekonstrukcija”, Nr.11-09-L32100-000226

  Projekta „Puikules ciemata Ābeļu ielas rekonstrukcija”, Nr.11-09-L32100-000226, ietvaros ir pabeigti Ābeļu ielas rekonstrukcijas darbi Puikulē – tika atjaunots ielas asfalta segums.

  Būvdarbus projektā veica SIA “Limbažu ceļi” (reģ.Nr.46603000113), projekta autoruzraudzību veica Jānis Roops, projekta būvuzraudzību veica SIA „Ceļu komforts” (reģ.Nr.44103040845).

  Projekta īstenošanas termiņš – 2013. gada 31. augusts.

  Projekta kopējās izmaksas – 28 088.79 LVL

  Projekta attiecināmās izmaksas –  10 210.49 LVL, no tām:

  –          ELFLA atbalsts 90% – 9 189.44 LVL,

  –          pašvaldības budžeta finansējums 10% – 1 021.05 LVL

  Projekta neattiecināmās izmaksas – 17 878.30 LVL

  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Marika Kamale

  Publicēts: 30.08.2013. Aktualitātes projektā „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules stacijas ciema ūdenssaimniecības attīstība”

   

  projekti eraf eu

  Publicēts: 30.08.2013

  Aktualitātes projektā „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules stacijas ciema ūdenssaimniecības attīstība”,Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/151

  ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules stacijas ciema ūdenssaimniecības attīstība”, Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/151, ietvaros ir pabeigti būvdarbi, atlikuši teritorijas labiekārtošanas darbi. Projekta ietvaros ir veikta dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija.

  Būvdarbus projektā veic SIA “Būve Wood Line” (reģ.Nr.49503003430), projekta autoruzraudzību veic SIA „Belss” (reģ.Nr.40003237609), projekta būvuzraudzību veic pilnsabiedrība „Akorda & KPR” (reģ.Nr.44103076170).

  Projekts iesniegts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.

  Projekta īstenošanas termiņš – 2013. gada 17. decembris.

  Projekta kopējās izmaksas – 138 471.88 LVL

  Projekta attiecināmās izmaksas –  105 150.53 LVL, no tām:

  –          ERAF līdzfinansējums 85% – 89 377.95 LVL,

  –          pašvaldības budžeta finansējums 15% – 15 772.58 LVL

  Projekta neattiecināmās izmaksas – 33 321.35 LVL
  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Marika Kamale

  Publicēts: 30.08.2013. Aktualitātes projektā „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules ciema ūdenssaimniecības attīstība”

   

  projekti eraf eu

  Publicēts: 30.08.2013

  Aktualitātes projektā „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules ciema ūdenssaimniecības attīstība”,Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/154

  ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules ciema ūdenssaimniecības attīstība”, Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/154, ietvaros turpinās būvdarbi. Projekta ietvaros tiks veikta artēziskā urbuma rekonstrukcija, dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija, ūdensvadu rekonstrukcija, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija un pašteces kanalizācijas tīklu rekonstrukcija.

  Būvdarbus projektā veic SIA “Vidzemes energoceltnieks” (reģ.Nr.44103008831), projekta autoruzraudzību veic SIA „Belss” (reģ.Nr.40003237609), projekta būvuzraudzību veic pilnsabiedrība „Akorda & KPR” (reģ.Nr.44103076170).

  Projekts iesniegts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.

  Projekta īstenošanas termiņš – 2013. gada 17. oktobris.

  Projekta kopējās izmaksas – 406 768.41 LVL

  Projekta attiecināmās izmaksas –  333 416.73 LVL, no tām:

  –          ERAF līdzfinansējums 85% – 283 404.22 LVL,

  –          pašvaldības budžeta finansējums 15% – 50 012.51 LVL

  Projekta neattiecināmās izmaksas – 73 351.68 LVL
  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Marika Kamale

  Publicēts: 30.08.2013. Aktualitātes projektā „Brīvzemnieku pagasta vides labiekārtošana”

   

  elfla 480

  Publicēts: 30.08.2013

  Aktualitātes projektā „Brīvzemnieku pagasta vides labiekārtošana”, Nr.12-09-L32100-000009

  Projekta „Brīvzemnieku pagasta vides labiekārtošana”, Nr.12-09-L32100-000009, ietvaros ir  pabeigti Skolas ielas rekonstrukcijas darbi Puikulē un gājēju ietvju rekonstrukcija Ozolmuižā. Projekta ietvaros ir ierīkots arī rotaļu laukums Ozolmuižā. Visi darbi projekta ietvaros tika pabeigti ātrāk kā plānots.

  Būvdarbus projektā veica SIA “Limbažu ceļi” (reģ.Nr.46603000113), rotaļu laukumu uzstādīja SIA „Ksil Baltic” (reģ.Nr.40003548215), projekta autoruzraudzību veica Jānis Roops, projekta būvuzraudzību veica SIA „Ceļu komforts” (reģ.Nr.44103040845).

  Projekta īstenošanas termiņš – 2013. gada 31. oktobris.

  Projekta kopējās izmaksas – 52 960.86 LVL

  Projekta attiecināmās izmaksas –  37 710.74 LVL, no tām:

  –          ELFLA atbalsts 90% – 33 939.67 LVL,

  –          pašvaldības budžeta finansējums 10% – 3771.07 LVL

  Projekta neattiecināmās izmaksas – 15 250.12 LVL
  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Marika Kamale

  Publicēts: 30.05.2013. Aktualitātes projektā „Alojas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”

   

  esf es sauklis mazais

  Publicēts: 30.05.2013

  Aktualitātes projektā „Alojas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”,  Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/103

  Projekta ietvaros uzņēmums SIA „ Projekts 3i” un eksperte Inga Gavena, sadarbībā ar pašvaldību, ir izstrādājuši Alojas novada teritorijas plānojumu „Alojas novada teritorijas plānojums 2013. – 2024. gadam” un „Alojas novada attīstības programmu 2013. – 2019. gadam”.

  Marta mēnesī ir apstiprināta Alojas novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam gala redakcija, tā ir publicēta pašvaldības mājas lapā www.aloja.lv.

  Alojas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam pilnveidotā redakcija marta mēnesī tika nodota publiskajai apspriešanai. Maija mēnesī tika apstiprināta Alojas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam galīgā redakcija. Pašvaldība nodrošinās teritorijas plānojuma galīgās redakcijas publiskošanu mājas lapā www.aloja.lv , kuras laikā sabiedrībai ir iespēja iepazīties ar teritorijas plānojuma galīgo redakciju, pēc tam tiks pieņemti saistošie noteikumi.

  Projekta īstenošanas termiņš – 2013. gada 31. decembris.

  Projekta kopējās izmaksas – 41 551.00 LVL

  Projekta attiecināmās izmaksas – 41 551.00 LVL, no tām ESF finansējums 100% – 41 551.00 LVL.
  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Marika Kamale

  Publicēts: 30.05.2013. Aktualitātes projektā „Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība”

   

  projekti eraf eu

  Publicēts: 30.05.2013

  Aktualitātes projektā „Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība”,Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/081

  ERAF projekta „Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība”, Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/081, ietvaros, papildus veiktajiem ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbiem, tiek plānots izbūvēt jaunu artēzisko aku. Ir iesniegts vienošanās grozījumu pieprasījums Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai par artēziskās akas izbūvi projekta ietvaros un projekta termiņa pagarināšanu. Teritorijas labiekārtošanas darbus, kas rudenī netika pabeigti, plānots pabeigt jūnija mēnesī.

  Būvdarbus projektā veica SIA “Build up development” (reģ.Nr. 40003626247), projekta autoruzraudzību veica SIA

  „AKC Būve” (reģ.Nr. 40003990019), projekta būvuzraudzību veica būvuzraugs Antons Jastržemskis.

  Projekta īstenošanas termiņš – 2013. gada 2. jūlijs.

  Projekta kopējās izmaksas – 408 627.79 LVL

  Projekta attiecināmās izmaksas – 334 959.50 LVL, no tām:

  – ERAF līdzfinansējums 85% – 284 715.57 LVL,

  – pašvaldības budžeta finansējums 15% – 50 243.93 LVL

  Projekta neattiecināmās izmaksas – 73 668.29 LVL
  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Marika Kamale

  Publicēts: 30.05.2013. Aktualitātes projektā Rotaļu un sporta laukuma izveide PII „Auseklītis” Vilzēnu struktūrvienībā”

   

  elfla 480

  Publicēts: 30.05.2013

  Aktualitātes projektā Rotaļu un sporta laukuma izveide PII „Auseklītis” Vilzēnu struktūrvienībā”,

  Nr.12-09-LL17-L413201-000001

  Projekta ietvaros jūnija mēnesī tiks ierīkots rotaļu un sporta laukums bērnudārza teritorijā. Bērnu laukumā paredzēts uzstādīt karuseli, šūpoles, vingrošanas kompleksu un bērnu rotaļu kompleksu, kā arī smilšu kasti un slidkalniņu.

  Par rotaļu un sporta laukuma ierīkošanu un iekārtu uzstādīšanu ir noslēgts līguma ar SIA „KSIL Baltic” (reģ.Nr.40003548215), kas jau ir uzsākuši rotaļu laukuma ierīkošanas un uzstādīšanas darbus.

  Projekts iesniegts  ELFLA pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros LEADER programmā.

  Projekta īstenošanas termiņš – 2013. gada 31. jūlijs.

  Projekta kopējās izmaksas – 6 097.34 LVL

  Projekta attiecināmās izmaksas –  5 039.12 LVL, no tām:

  • ELFLA atbalsts 90% – 4 535.21 LVL,
  • pašvaldības budžeta finansējums 10% – 503.91 LVL

  Projekta neattiecināmās izmaksas – 1 058.22 LVL
  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Marika Kamale

  Publicēts: 30.05.2013. Aktualitātes projektā „Puikules ciemata Ābeļu ielas rekonstrukcija”

   

  elfla 480

  Publicēts: 30.05.2013

  Aktualitātes projektā „Puikules ciemata Ābeļu ielas rekonstrukcija”, Nr.11-09-L32100-000226

  Projekta „Puikules ciemata Ābeļu ielas rekonstrukcija”, Nr.11-09-L32100-000226, ietvaros ir uzsākti Ābeļu ielas rekonstrukcijas darbi Puikulē – tiks atjaunots ielas asfalta segums.

  Būvdarbus projektā veic SIA “Limbažu ceļi” (reģ.Nr.46603000113), projekta autoruzraudzību veic Jānis Roops, projekta būvuzraudzību veic SIA „Ceļu komforts” (reģ.Nr.44103040845).

  Projekta īstenošanas termiņš – 2013. gada 31. augusts.

  Projekta kopējās izmaksas – 28 088.79 LVL

  Projekta attiecināmās izmaksas –  10 210.49 LVL, no tām:

  –          ELFLA atbalsts 90% – 9 189.44 LVL,

  –          pašvaldības budžeta finansējums 10% – 1 021.05 LVL

  Projekta neattiecināmās izmaksas – 17 878.30 LVL
  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Marika Kamale

  Publicēts: 30.05.2013. Aktualitātes projektā „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules stacijas ciema ūdenssaimniecības attīstība”

   

  projekti eraf eu

  Publicēts: 30.05.2013

  Aktualitātes projektā „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules stacijas ciema ūdenssaimniecības attīstība”,Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/151

  ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules stacijas ciema ūdenssaimniecības attīstība”, Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/151, ietvaros jūnija mēnesī tiks uzsākti būvdarbi. Projekta ietvaros ir paredzēts veikt dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukciju, ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju.

  Būvdarbus projektā veic SIA “Būve Wood Line” (reģ.Nr.49503003430), projekta autoruzraudzību veic SIA „Belss” (reģ.Nr.40003237609), projekta būvuzraudzību veic pilnsabiedrība „Akorda & KPR” (reģ.Nr.44103076170).

  Projekts iesniegts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.

  Projekta īstenošanas termiņš – 2013. gada 17. decembris.

  Projekta kopējās izmaksas – 128 283.65 LVL

  Projekta attiecināmās izmaksas –  105 150.53 LVL, no tām:

  • ERAF līdzfinansējums 85% – 89 377.95 LVL,
  • pašvaldības budžeta finansējums 15% – 15 772.58 LVL

  Projekta neattiecināmās izmaksas – 23 133.12 LVL
  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Marika Kamale

  Publicēts: 30.05.2013. Aktualitātes projektā „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules ciema ūdenssaimniecības attīstība”

   

  projekti eraf eu

  Publicēts: 30.05.2013

  Aktualitātes projektā „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules ciema ūdenssaimniecības attīstība”,Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/154

  ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules ciema ūdenssaimniecības attīstība”, Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/154, ietvaros jūnija mēnesī tiks uzsākti būvdarbi. Projekta ietvaros ir paredzēts veikt artēziskā urbuma rekonstrukciju, dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukciju, ūdensvadu rekonstrukciju, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju un pašteces kanalizācijas tīklu rekonstrukciju.

  Būvdarbus projektā veic SIA “Vidzemes energoceltnieks” (reģ.Nr.44103008831), projekta autoruzraudzību veic SIA „Belss” (reģ.Nr.40003237609), projekta būvuzraudzību veic pilnsabiedrība „Akorda & KPR” (reģ.Nr.44103076170).

  Projekts iesniegts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.

  Projekta īstenošanas termiņš – 2013. gada 17. oktobris.

  Projekta kopējās izmaksas – 406 768.41 LVL

  Projekta attiecināmās izmaksas –  333 416.73 LVL, no tām:

  • ERAF līdzfinansējums 85% – 283 404.22 LVL,
  • pašvaldības budžeta finansējums 15% – 50 012.51 LVL

  Projekta neattiecināmās izmaksas – 73 351.68 LVL
  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Marika Kamale

  Publicēts: 30.05.2013. Aktualitātes projektā „Brīvzemnieku pagasta vides labiekārtošana”

   

  elfla 480

  Publicēts: 30.05.2013

  Aktualitātes projektā „Brīvzemnieku pagasta vides labiekārtošana”, Nr.12-09-L32100-000009

  Projekta „Brīvzemnieku pagasta vides labiekārtošana”, Nr.12-09-L32100-000009, ietvaros ir  uzsākti Skolas ielas rekonstrukcijas darbi Puikulē un gājēju ietvju rekonstrukcija Ozolmuižā. Projekta ietvaros tiks ierīkots arī rotaļu laukums Ozolmuižā.

  Būvdarbus projektā veic SIA “Limbažu ceļi” (reģ.Nr.46603000113), rotaļu laukumu uzstādīs SIA „Ksil Baltic” (reģ.Nr.40003548215), projekta autoruzraudzību veic Jānis Roops, projekta būvuzraudzību veic SIA „Ceļu komforts” (reģ.Nr.44103040845).

  Projekta īstenošanas termiņš – 2013. gada 31. oktobris.

  Projekta kopējās izmaksas – 52 960.86 LVL

  Projekta attiecināmās izmaksas –  37 710.74 LVL, no tām:

  –          ELFLA atbalsts 90% – 33 939.67 LVL,

  –          pašvaldības budžeta finansējums 10% – 3771.07 LVL

  Projekta neattiecināmās izmaksas – 15 250.12 LVL
  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Marika Kamale

  Publicēts: 25.02.2013. Aktualitātes projektā „Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība”

  projekti eraf eu

  Publicēts: 25.02.2013.

  Aktualitātes projektā „Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība”,Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/081

  ERAF projekta „Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība”, Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/081, ietvaros, papildus veiktajiem ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbiem, tiek plānots izbūvēt jaunu artēzisko aku, ja tiks saņemts saskaņojums no Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijas. Teritorijas labiekārtošanas darbi, kas rudenī netika pabeigti, tiks veikti pavasarī, kad būs atbilstoši laikapstākļi.

  Būvdarbus projektā veica SIA “Build up development” (reģ.Nr. 40003626247), projekta autoruzraudzību veica SIA

  „AKC Būve” (reģ.Nr. 40003990019), projekta būvuzraudzību veica būvuzraugs Antons Jastržemskis.

  Projekta īstenošanas termiņš – 2013. gada 2. jūlijs.

  Projekta kopējās izmaksas – 408 627.79 LVL

  Projekta attiecināmās izmaksas – 334 959.50 LVL, no tām:

  – ERAF līdzfinansējums 85% – 284 715.57 LVL,

  – pašvaldības budžeta finansējums 15% – 50 243.93 LVL

  Projekta neattiecināmās izmaksas – 73 668.29 LVL
  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Marika Kamale

  Publicēts: 25.02.2013. Aktualitātes projektā „Brīvzemnieku pagasta vides labiekārtošana”

   

  elfla 480

  Publicēts: 25.02.2013.

  Aktualitātes projektā „Brīvzemnieku pagasta vides labiekārtošana”, Nr.12-09-L32100-000009

  Projekta „Brīvzemnieku pagasta vides labiekārtošana”, Nr.12-09-L32100-000009, ietvaros ir  izsludināta iepirkuma procedūra būvdarbu veikšanai. Projektā paredzēts veikt gājēju ietvju rekonstrukciju Ozolmuižā, kā arī Skolas ielas rekonstrukciju Puikulē. Projektā paredzēts arī ierīkot rotaļu laukumu Ozolmuižā.

  Projekta īstenošanas darbus plānots uzsākt pavasarī.

  Projekta īstenošanas termiņš – 2013. gada 31. oktobris.

  Projekta kopējās izmaksas – 44 104.10 LVL

  Projekta attiecināmās izmaksas –  36 150.90 LVL, no tām:

  –          ELFLA atbalsts 90% – 32 535.81 LVL,

  –          pašvaldības budžeta finansējums 10% – 3 615.09 LVL

  Projekta neattiecināmās izmaksas – 7 953.20 LVL
  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Marika Kamale

  Publicēts: 25.02.2013. Aktualitātes projektā „Alojas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”

   

  esf es sauklis mazais

  Publicēts: 25.02.2013.

  Aktualitātes projektā „Alojas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”,  

  Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/103

  Projekta ietvaros uzņēmums SIA „ Projekts 3i” un eksperte Inga Gavena turpina darbu pie attīstības dokumentu „Alojas novada teritorijas plānojums 2013. – 2024. gadam” un „Alojas novada attīstības programma 2013. – 2019. gadam” izstrādes.

  Ir notikusi abu plānošanas dokumentu 1. redakciju sabiedriskā apspriešana, kā arī Vides pārskata 1. redakcijas sabiedriskā apspriešana. Tiek apkopoti institūciju sniegtie atzinumi un sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie iesniegumi, lai varētu veikt attīstības plānošanas dokumentu pilnveidošanu.

  Projekta īstenošanas termiņš – 2013. gada 31. decembris.

  Projekta kopējās izmaksas – 41 551.00 LVL

  Projekta attiecināmās izmaksas – 41 551.00 LVL, no tām ESF finansējums 100% – 41 551.00 LVL.
  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Marika Kamale

  Publicēts: 25.02.2013. Aktualitātes projektā „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules ciema ūdenssaimniecības attīstība”

   

  projekti eraf eu

  Publicēts: 25.02.2013.

  Aktualitātes projektā „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules ciema ūdenssaimniecības attīstība”,Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/154

  ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules ciema ūdenssaimniecības attīstība”, Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/154, ietvaros ir izsludināts atklāts konkurss būvdarbu veikšanai. Projekta ietvaros ir paredzēts veikt artēziskā urbuma rekonstrukciju, dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukciju, ūdensvadu rekonstrukciju, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju un pašteces kanalizācijas tīklu rekonstrukciju.

  Tuvākajā laikā tiks izsludināta iepirkuma procedūra projekta būvuzraudzības veikšanai.

  Tehniskā projekta izstrādi un būvdarbu autoruzraudzību projektā veic SIA „Belss” (reģ.Nr.40003237609).

  Būvdarbus projektā plānots uzsākt aprīļa/maija mēnesī.

  Projekts iesniegts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.

  Projekta īstenošanas termiņš – 2013. gada 17. oktobris.

  Projekta kopējās izmaksas – 406 768.41 LVL

  Projekta attiecināmās izmaksas –  333 416.73 LVL, no tām:

  –          ERAF līdzfinansējums 85% – 283 404.22 LVL,

  –          pašvaldības budžeta finansējums 15% – 50 012.51 LVL

  Projekta neattiecināmās izmaksas – 73 351.68 LVL
  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Marika Kamale

  Publicēts: 25.02.2013. Aktualitātes projektā „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules stacijas ciema ūdenssaimniecības attīstība”

   

  projekti eraf eu

  Publicēts: 25.02.2013.

  Aktualitātes projektā „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules stacijas ciema ūdenssaimniecības attīstība”,Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/151

  ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules stacijas ciema ūdenssaimniecības attīstība”, Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/151, ietvaros ir izsludināts atklāts konkurss būvdarbu veikšanai. Projekta ietvaros ir paredzēts veikt dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukciju, ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju.

  Tehniskā projekta izstrādi un būvdarbu autoruzraudzību projektā veic SIA „Belss” (reģ.Nr.40003237609).

  Būvdarbus projektā plānots uzsākt aprīļa/maija mēnesī.

  Projekts iesniegts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.

  Projekta īstenošanas termiņš – 2013. gada 17. decembris.

  Projekta kopējās izmaksas – 128 283.65 LVL

  Projekta attiecināmās izmaksas –  105 150.53 LVL, no tām:

  –          ERAF līdzfinansējums 85% – 89 377.95 LVL,

  –          pašvaldības budžeta finansējums 15% – 15 772.58 LVL

  Projekta neattiecināmās izmaksas – 23 133.12 LVL
  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Marika Kamale

  Publicēts: 25.02.2013. Aktualitātes projektā „Puikules ciemata Ābeļu ielas rekonstrukcija”

   

  elfla 480

  Publicēts: 25.02.2013.

  Aktualitātes projektā „Puikules ciemata Ābeļu ielas rekonstrukcija”, Nr.11-09-L32100-000226

  Projekta „Puikules ciemata Ābeļu ielas rekonstrukcija”, Nr.11-09-L32100-000226, ietvaros ir izsludināta iepirkuma procedūra būvdarbu veikšanai.  Projektā paredzēts veikt Ābeļu ielas rekonstrukciju –  atjaunot asfalta segumu. Ielas rekonstrukcijas darbus projektā plānots uzsākt aprīļa/maija mēnesī.

  Projekta īstenošanas termiņš – 2013. gada 31. augusts.

  Projekta kopējās izmaksas – 19 422.77 LVL

  Projekta attiecināmās izmaksas –  10 210.49 LVL, no tām:

  –          ELFLA atbalsts 90% – 9 189.44 LVL,

  –          pašvaldības budžeta finansējums 10% – 1 021.05 LVL

  Projekta neattiecināmās izmaksas – 9 212.28 LVL
  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Marika Kamale

  Publicēts: 25.02.2013. Aktualitātes projektā Rotaļu un sporta laukuma izveide PII „Auseklītis” Vilzēnu struktūrvienībā”

   

  elfla 480

  Publicēts: 25.02.2013.
  Aktualitātes projektā Rotaļu un sporta laukuma izveide PII „Auseklītis” Vilzēnu struktūrvienībā”,

  Nr.12-09-LL17-L413201-000001

  Projekta ietvaros ir paredzēts izveidot rotaļu un sporta laukumu bērnudārza teritorijā. Bērnu laukumā paredzēts uzstādīt karuseli, šūpoles,  vingrošanas kompleksu un bērnu rotaļu kompleksu, kā arī smilšu kasti un slidkalniņu.

  Par rotaļu un sporta laukuma ierīkošanu un iekārtu uzstādīšanu ir noslēgts līguma ar SIA „KSIL Baltic” (reģ.Nr.40003548215).

  Projekts iesniegts  ELFLA pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros LEADER programmā.

  Projekta īstenošanas termiņš – 2013. gada 31. jūlijs.

  Projekta kopējās izmaksas – 6 097.34 LVL

  Projekta attiecināmās izmaksas –  5 039.12 LVL, no tām:

  –          ELFLA atbalsts 90% – 4 535.21 LVL,

  –          pašvaldības budžeta finansējums 10% – 503.91 LVL

  Projekta neattiecināmās izmaksas – 1 058.22 LVL
  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Marika Kamale

 • Publicēts: 23.11.2012. Aktualitātes projektā „Sports vieno”

  Publicēts: 23.11.2012.

  Aktualitātes projektā „Sports vieno”, līguma Nr.06.2-08/5/26.07.2012

  Projekta ietvaros Alojas dienas centrs ir iegādājies novusa galdu, novusa kijas un kauliņus, biljarda galdu ar aprīkojumu, fotoaparātu, galda tenisa raketes, bumbiņas, tīklu un skaitītāju, galda hokeju un galda futbolu.

  Projekta ietvaros tika organizētas galda tenisa „Lielā kausa” sacensības, novusa „Lielā kausa” sacensības Alojas novada jauniešiem un galda spēļu sacensības „Juniori pret senioriem” Alojas novada jauniešiem un senioriem.

  Projekts tika iesniegts Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2012. gadam 1.3. apakšsadaļā „Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām vai biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni”.

  Projekta īstenošanas termiņš – 2012. gada 29. oktobris.

  Projekta kopējās izmaksas – 1600.00 LVL, no tām valsts budžeta finansējums 1500.00 LVL, pašvaldības līdzfinansējums 100.00 LVL

   

  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Marika Kamale

  Publicēts: 23.11.2012. Aktualitātes projektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Alojas novada domes ēkās”

   

  kpfi logo mazais

  Publicēts: 23.11.2012.

  Aktualitātes projektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Alojas novada domes ēkās”, līguma Nr.KPFI-7/19.

  Oktobra mēnesī vienkāršotās renovācijas darbi ir pabeigti visos objektos: Alojas Mūzikas un mākslas skolā, Alojas Ausekļa vidusskolā, Vilzēnu skolā – bērnudārzā un Staiceles vidusskolā.

  Projekta ietvaros izglītības iestāžu siltināšanas darbus veica būvfirmas SIA „Ekers” (reģ.Nr.44103001903) un SIA „Būvenergo A” (reģ.Nr.43603014154). Būvuzraudzību objektos nodrošināja SIA „Geo Consultants” (reģ.Nr.40003340949). Tehnisko projektu autoruzraudzību būvniecības procesā nodrošināja SIA „Baltex Group”  (reģ.Nr. 40103274353).

  Projekta īstenošanas termiņš – 2012. gada 1. decembris.

  Projekta kopējās izmaksas – 476 254.78 LVL (ar PVN)

  Projekta attiecināmās izmaksas – 339 295.36 LVL, no tām:

  –          klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums 80% – 271 436.29 LVL,

  –          pašvaldības budžeta finansējums 20% – 67 859.07 LVL

  Projekta neattiecināmās izmaksas – 136 959.42 LVL.

  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Marika Kamale

  Publicēts: 23.11.2012. Aktualitātes projektā „Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība”

   

  projekti eraf eu

  Publicēts: 23.11.2012.

  Aktualitātes projektā „Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība”,Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/081

  ERAF projektā „Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība”, vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/081/007,  būvfirma SIA “Build up development” (reģ.Nr. 40003626247) ir pabeigusi darbus pie kanalizācijas un ūdensvadu tīklu izbūvēm. Projekta ietvaros ir veikta arī artēziskās akas rekonstrukcija un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija. Teritorijas labiekārtošanas darbi tiks veikti 2013. gada pavasarī, kad būs atbilstoši laikapstākļi.

  Projekta autoruzraudzību veica SIA „ AKC Būve” (reģ.Nr. 40003990019), projekta būvuzraudzību veica būvuzraugs Antons Jastržemskis.

  Projektā būvdarbi tika uzsākti 2012. gada jūnija mēnesī.

  Projekta īstenošanas termiņš – 2012. gada 2. decembris.

  Projekta kopējās izmaksas – 408 627.79 LVL

  Projekta attiecināmās izmaksas –  334 959.50 LVL, no tām:

  –          ERAF līdzfinansējums 85% – 284 715.57 LVL,

  –          pašvaldības budžeta finansējums 15% – 50 243.93LVL

  Projekta neattiecināmās izmaksas – 73 668.29 LVL
  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Marika Kamale

  Publicēts: 23.11.2012. Aktualitātes projektā „Brīvzemnieku pagasta vides labiekārtošana”

   

  elfla 480

  Publicēts: 23.11.2012.

  Aktualitātes projektā „Brīvzemnieku pagasta vides labiekārtošana”, Nr.12-09-L32100-000009

  Alojas novada dome atkārtoti iesniedza projekta pieteikumu Lauku atbalsta dienestā, kas tika apstiprināts. Projektā paredzēts veikt aprīkojuma iegādi bērnu rotaļlaukumam un gājēju ietves rekonstrukciju Ozolmuižā, kā arī Skolas ielas rekonstrukciju Puikulē un labiekārtot esošo bērnu laukumu Puikulē. Projekta ietvaros tiks veikta iepirkuma procedūra, rekonstrukcijas darbus veiks un aprīkojumu iegādāsies 2013. gadā.

  Projekta īstenošanas termiņš – 2013. gada 31. oktobris.

  Projekta kopējās izmaksas – 44 104.10 LVL

  Projekta attiecināmās izmaksas –  36 150.90 LVL, no tām:

  –          ELFLA atbalsts 90% – 32 535.81 LVL,

  –          pašvaldības budžeta finansējums 10% – 3 615.09 LVL

  Projekta neattiecināmās izmaksas – 7 953.20 LVL
  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Marika Kamale

  Publicēts: 23.11.2012. Aktualitātes projektā „Alojas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”

   

  esf es sauklis mazais

  Publicēts: 23.11.2012

  Aktualitātes projektā „Alojas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”, Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/103

  Projekta ietvaros uzņēmums SIA „ Projekts 3i” turpina darbu pie attīstības dokumentu „Alojas novada teritorijas plānojums 2013. – 2024. gadam” un „Alojas novada attīstības programma 2012. – 2018. gadam” izstrādes. Ir izstrādāti abu plānošanas dokumentu 1. redakciju projekti. Projekta ietvaros ir izstrādāts arī Vides pārskata 1. redakcijas projekts.

  Decembra mēnesī plānota visu dokumentu 1. redakciju sabiedriskā apspriešana.

  Projekta īstenošanas termiņš – 2013. gada 31. decembris.

  Projekta kopējās izmaksas – 41 551.00 LVL

  Projekta attiecināmās izmaksas – 41 551.00 LVL, no tām ESF finansējums 100% – 41 551.00 LVL.
  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Marika Kamale

  Publicēts: 23.11.2012. Aktualitātes projektā „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules ciema ūdenssaimniecības attīstība”

   

  projekti eraf eu

  Publicēts: 23.11.2012.

  Aktualitātes projektā „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules ciema ūdenssaimniecības attīstība”,Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/154

  Alojas novada dome ir uzsākusi projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanu, kā rezultātā tiks nodrošināts kvalitātes prasībām atbilstošs dzeramais ūdens Puikules ciema iedzīvotājiem. Projekta ietvaros ir paredzēts veikt artēziskā urbuma rekonstrukciju, dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukciju, ūdensvadu rekonstrukciju, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju un pašteces kanalizācijas tīklu rekonstrukciju.

  Tehniskā projekta izstrādi un būvdarbu autoruzraudzību projektā veic SIA „Belss” (reģ.Nr.40003237609).Būvdarbus projektā plānots uzsākt 2013. gadā.

  Projekts iesniegts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.

  Projekta īstenošanas termiņš – 2013. gada 17. oktobris.

  Projekta kopējās izmaksas – 406 768.41 LVL

  Projekta attiecināmās izmaksas –  333 416.73 LVL, no tām:

  –          ERAF līdzfinansējums 85% – 283 404.22 LVL,

  –          pašvaldības budžeta finansējums 15% – 50 012.51 LVL

  Projekta neattiecināmās izmaksas – 73 351.68 LVL
  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Marika Kamale

  Publicēts: 23.11.2012. Aktualitātes projektā „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules stacijas ciema ūdenssaimniecības attīstība”

   

  projekti eraf eu

  Publicēts: 23.11.2012.

  Aktualitātes projektā „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules stacijas ciema ūdenssaimniecības attīstība”,Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/151

  Alojas novada dome ir uzsākusi projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules stacijas ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanu, kā rezultātā tiks nodrošināts kvalitātes prasībām atbilstošs dzeramais ūdens Puikules stacijas ciema iedzīvotājiem. Projekta ietvaros ir paredzēts veikt dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukciju, ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju.

  Tehniskā projekta izstrādi un būvdarbu autoruzraudzību projektā veic SIA „Belss” (reģ.Nr.40003237609).Būvdarbus projektā plānots uzsākt 2013. gadā.

  Projekts iesniegts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.

  Projekta īstenošanas termiņš – 2013. gada 17. decembris.

  Projekta kopējās izmaksas – 128 283.65 LVL

  Projekta attiecināmās izmaksas –  105 150.53 LVL, no tām:

  –          ERAF līdzfinansējums 85% – 89 377.95 LVL,

  –          pašvaldības budžeta finansējums 15% – 15 772.58 LVL

  Projekta neattiecināmās izmaksas – 23 133.12 LVL
  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Marika Kamale

  Publicēts: 23.11.2012. Aktualitātes projektā Alojas kultūras nama zāles grīdas rekonstrukcija”

   

  elfla 480

  Publicēts: 23.11.2012.

  Aktualitātes projektā Alojas kultūras nama zāles grīdas rekonstrukcija”, Nr.11-09-L32100-000224

  Projekta ietvaros ir veikta Alojas kultūras nama zāles grīdas rekonstrukcija – veikta grīdas siltināšana, nomainītas bojātās koka konstrukcijas un ieklāta jauna parketa grīda. Rekonstrukcijas darbus veica SIA „Draugu Dārzs” (reģ.Nr.54103028331).

  Projekta īstenošanas rezultātā iedzīvotājiem ir nodrošināta atbilstoša vide dažādu kultūras aktivitāšu, publisko pasākumu un citu sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai.

  Projekta kopējās izmaksas – 14 535.28 LVL

  Projekta attiecināmās izmaksas –  9 989.62 LVL, no tām:

  –          ELFLA atbalsts 90% – 8 990.66 LVL,

  –          pašvaldības budžeta finansējums 10% – 998.96 LVL

  Projekta neattiecināmās izmaksas – 4 545.66 LVL

  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Marika Kamale

  Publicēts: 23.11.2012. Aktualitātes projektā „Puikules ciemata Ābeļu ielas rekonstrukcija”

   

  elfla 480

  Publicēts: 23.11.2012.

  Aktualitātes projektā „Puikules ciemata Ābeļu ielas rekonstrukcija”, Nr.11-09-L32100-000226

  Projekta ietvaros paredzēts veikt Ābeļu ielas rekonstrukciju Puikulē, atjaunojot asfalta segumu. Ielas rekonstrukcijas darbus projektā plānots uzsākt 2013. gada pavasarī.

  Projekts iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros.

  Projekta īstenošanas termiņš – 2013. gada 31. augusts.

  Projekta kopējās izmaksas – 19 422.77 LVL

  Projekta attiecināmās izmaksas –  10 210.49 LVL, no tām:

  –          ELFLA atbalsts 90% – 9 189.44 LVL,

  –          pašvaldības budžeta finansējums 10% – 1 021.05 LVL

  Projekta neattiecināmās izmaksas – 9212.28 LVL

  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Marika Kamale

  Publicēts: 23.11.2012. Aktualitātes projektā Gājēju ietves izbūve ar bruģa segumu gar Ainažu šoseju posmā no  Staiceles estrādes  līdz Salacas ielai”

   

  elfla 480

  Publicēts: 23.11.2012.

  Aktualitātes projektā Gājēju ietves izbūve ar bruģa segumu gar Ainažu šoseju posmā no  Staiceles estrādes  līdz Salacas ielai”, Nr.11-09-L32100-000024

  Projekta ietvaros ir izbūvēts gājēju ietves viens posms – no Staiceles estrādes līdz autobusu pieturai (0,16 km). Būvdarbus projektā veica SIA „Ceļinieks 2010”, tehnisko projektu izstrādāja Jānis Roops.

  Projekts iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros.

  Projekta kopējās izmaksas – 9996.55 LVL

  Projekta attiecināmās izmaksas –  5 508.00 LVL, no tām:

  –          ELFLA atbalsts 90% – 4 957.20 LVL,

  –          pašvaldības budžeta finansējums 10% – 550.80 LVL

  Projekta neattiecināmās izmaksas – 4488.55 LVL

  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Marika Kamale

  Publicēts: 23.11.2012. Aktualitātes projektā "Ceļa seguma maiņa Lielā ielā posmā no Cepļa ielas līdz Kalēju ielai un posmā no gājēju tilta līdz Staiceles kapiem I kārta”

   

  elfla 480

  Publicēts: 23.11.2012

  Aktualitātes projektā “Ceļa seguma maiņa Lielā ielā posmā no Cepļa ielas līdz Kalēju ielai un posmā no gājēju tilta līdz Staiceles kapiem I kārta”, Nr.11-09-L32100-000164

  Projekta ietvaros Lielā ielā posmā no Cepļa ielas līdz Kalēju ielai bruģa klājums izbūvēts 206 m garumā, izbūvēta arī gājēju ietve un atjaunots vēsturiskais aplis, kas atrodas pie Staiceles mūzikas un mākslas skolas ēkas.

  Projekts iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros.

  Projekta kopējās izmaksas – 70 494.93 LVL

  Projekta attiecināmās izmaksas –  57 268.14 LVL, no tām:

  –          ELFLA atbalsts 90% – 50 342.66 LVL,

  –          pašvaldības budžeta finansējums 10% – 6925.48 LVL

  Projekta neattiecināmās izmaksas – 13 226.79 LVL

  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Marika Kamale

  Publicēts: 17.08.2012. Aktualitātes projektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Alojas novada domes ēkās”

   

  kpfi logo mazais

  Publicēts: 17.08.2012.

  Aktualitātes projektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Alojas novada domes ēkās”,  līguma Nr.KPFI-7/19.

  Projekta ietvaros izglītības iestāžu siltināšanas darbus turpina būvfirmas SIA „Ekers” (reģ.Nr.44103001903) un SIA „Būvenergo A” (reģ.Nr.43603014154). Būvuzraudzību objektos nodrošina SIA „Geo Consultants” (reģ.Nr.40003340949). Tehnisko projektu autoruzraudzību būvniecības procesā nodrošina SIA „Baltex Group”  (reģ.Nr. 40103274353).

  Siltināšanas darbi ir pabeigti Alojas Mūzikas un mākslas skolā, siltināšanas darbi turpinās Alojas Ausekļa vidusskolā, Vilzēnu skolā – bērnudārzā, Staiceles vidusskolā.

  Projekta īstenošanas termiņš – 2012. gada 1. decembris.

  Projekta kopējās izmaksas – 405 488.38 LVL (ar PVN)

  Projekta attiecināmās izmaksas – 339 295.36 LVL, no tām:

  • klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums 80% – 271 436.29 LVL,
  • pašvaldības budžeta finansējums 20% – 67 859.07 LVL

  Projekta neattiecināmās izmaksas – 66 193.02 LVL.
  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Marika Kamale

  Publicēts: 17.08.2012. Aktualitātes projektā „Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība”

   

  projekti eraf eu

  Publicēts: 17.08.2012.

  Aktualitātes projektā „Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība”,Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/081.

  ERAF projektā „Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība”, vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/081/007,  būvfirma SIA “Build up development” (reģ.Nr. 40003626247) turpina darbus pie kanalizācijas un ūdensvadu tīklu izbūvēm. Projektā tiks veikta arī artēziskās akas rekonstrukcija un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija. Projekta autoruzraudzību veic  SIA „ AKC Būve” (reģ.Nr. 40003990019), projekta būvuzraudzību veic būvuzraugs Antons Jastržemskis.

  Projektā būvdarbi tika uzsākti jūnijā.

  Projekta īstenošanas termiņš – 2012. gada 2. oktobris.

  Projekta kopējās izmaksas – 408 627.79 LVL

  Projekta attiecināmās izmaksas –  334 959.50 LVL, no tām:

  • ERAF līdzfinansējums 85% – 284 715.57 LVL,
  • pašvaldības budžeta finansējums 15% – 50 243.93LVL

  Projekta neattiecināmās izmaksas – 73 668.29 LVL
  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Marika Kamale

  Publicēts: 17.08.2012. Aktualitātes projektā „Brīvzemnieku pagasta vides labiekārtošana”

   

  elfla 480

  Publicēts: 17.08.2012.

  Aktualitātes projektā „Brīvzemnieku pagasta vides labiekārtošana”, Nr.12-09-L32100-000009

  Alojas novada dome atkārtoti iesniedza projekta pieteikumu Lauku atbalsta dienestā, kas tika apstiprināts. Projektā paredzēts veikt aprīkojuma iegādi bērnu rotaļlaukumam  un gājēju ietves rekonstrukciju Ozolmuižā, kā arī Skolas ielas rekonstrukciju Puikulē.

  Projekta īstenošanas termiņš – 2013. gada 31. oktobris.

  Projekta kopējās izmaksas – 44 104.10 LVL

  Projekta attiecināmās izmaksas –  36 150.90 LVL, no tām:

  • ELFLA atbalsts 90% – 32 535.81 LVL,
  • pašvaldības budžeta finansējums 10% – 3615.09 LVL

  Projekta neattiecināmās izmaksas – 7953.20 LVL.
  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Marika Kamale

  Publicēts: 17.08.2012. Aktualitātes projektā „Alojas novada izglītības iestāžu informatizācija”

   

  projekti eraf eu

  Publicēts: 17.08.2012.

  Aktualitātes projektā „Alojas novada izglītības iestāžu informatizācija”, Nr. 2009/0351/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/589

  Projekta ietvaros Alojas novada izglītības iestādes ir saņēmušas datortehniku un multimediju tehnikas komlektus. Tā rezultātā bija iespējams nomainīt datorklasēs esošos datorkomplektus ar jauniem. Alojas Ausekļa vidusskola saņēma 11 stacionāros datorus, 2 portatīvos datorus un multimediju tehnikas komlektu, Staiceles vidusskola saņēma 19 stacionāros datorus, 2 portatīvos datorus un multimediju tehnikas komplektu, Puikules pamatskola saņēma 6 stacionāros datorus, 2 portatīvos datorus un multimediju tehnikas komplektu, Ozolmuižas pamatskola saņēma 5 stacionāros datorus, 2 portatīvos datorus un multimediju tehnikas komplektu.

  Datortehniku piegādāja SIA „ Lattelecom” (reģ.Nr. 40003052786).

  Projekta īstenošanas termiņš – 2012. gada 17.augusts.

  Projekta kopējās izmaksas – 52 528.51 LVL

  Projekta attiecināmās izmaksas – 52 528.51 LVL, no tām ERAF finansējums 100% – 52 528.51 LVL.
  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Marika Kamale

  Publicēts: 17.08.2012. Aktualitātes projektā „Alojas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”

   

  esf large es divkrasains

   

  sauklis

  Publicēts: 17.08.2012.

  Aktualitātes projektā „Alojas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”, Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/103.

  Projekta ietvaros uzņēmums SIA „ Projekts 3i” turpina darbu pie attīstības dokumentu „Alojas novada teritorijas plānojums 2013. – 2024. gadam” un „Alojas novada attīstības programma 2012. – 2018. gadam” izstrādes.

  Jūlijā notika darba grupu un visu interesentu tikšanās Alojā un Staicelē par attīstības programmas prioritāro virzienu noteikšanu un prioritāšu noteikšanu Alojas novadam, sakaņā ar valstī noteiktajiem prioritārajiem virzieniem. Alojas novada mājaslapā ir publicēts iedzīvotāju anketu apkopojums, kuras gada sākumā bija iespējams aizpildīt, tādējādi paužot savu viedokli par dažādiem procesiem Alojas novadā.

  Projekta ietvaros ir noslēgts līgums par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanu abiem plānošanas dokumentiem, kā to nosaka Vides pārraudzības valsts birojs.

  Septembrī plānota abu dokumentu 1. redakciju sabiedriskā apspriešana.

  Projekta īstenošanas termiņš – 2013. gada 31. decembris.

  Projekta kopējās izmaksas – 41 551.00 LVL

  Projekta attiecināmās izmaksas – 41 551.00 LVL, no tām ESF finansējums 100% – 41 551.00 LVL.
  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Marika Kamale

  Publicēts: 17.08.2012. Aktualitātes projektā „Sports vieno”

  Publicēts: 17.08.2012.

  Aktualitātes projektā „Sports vieno”, līguma Nr.06.2-08/5/26.07.2012.

  Izglītības un zinātnes ministrija ir apstiprinājusi Alojas novada domes iesniegto projekta pieteikumu „Sports vieno” Jaunatnes politikas valsts programmas 2012. gadam 1.3. apakšsadaļā „Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām vai biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni”.

  Projekta ietvaros Alojas dienas centram plānots iegādāties novusa galdu ar aprīkojumu, biljarda galdu ar aprīkojumu, galda tenisa raketes, bumbiņas, tīklu un skaitītāju, kā arī galda hokeju un galda futbolu. Tiks rīkotas galda spēļu sacensības, iesaistot gan jauniešus, gan seniorus.

  Projekta īstenošanas termiņš – 2012. gada 29. oktobris.

  Projekta kopējās izmaksas – 1600.00 LVL, no tām valsts budžeta finansējums 1500.00 LVL, pašvaldības līdzfinansējums 100.00 LVL

   

  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Marika Kamale

  Publicēts: 31.05.2012. Aktualitātes projektā Alojas novada domes darbinieku administratīvās kapacitātes paaugstināšana

  esf largees divkrasainsprojekti sif

   

  sauklis

   

  Publicēts: 31.05.2012.

  Aktualitātes projektā Alojas novada domes darbinieku administratīvās kapacitātes paaugstināšana”,Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/047

  31. maijā 44 Alojas novada domes darbinieki pabeidza apmācību ciklu projekta „Alojas novada domes darbinieku administratīvās kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.

  Apmācību ciklā tika apgūtas tēmas – projektu vadība, iepirkumu procedūru piemērošana, personālvadība projektos, projektu grāmatvedība, konferences darba grupu moderatori. Projekta ietvaros darba grupas izstrādāja projektu pieteikumus no idejas līdz īstenošanai ar noslēguma prezentācijām.

  Projekta noslēgumā tika radītas idejas Alojas novada nākotnes projektiem, pielietojot dažādas ideju radīšanas metodes.

  Projekta dalībnieki maijā devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Salacgrīvas novadu un Apes novadu ar mērķi veidot sadarbības tīklu un dalītos pieredzes apmaiņā par projektu ieviešanu un īstenošanu.

  Projekta kopējās  izmaksas – 14 972.13 LVL

  Projekta attiecināmās izmaksas – 14 972.13 LVL, no tām ESF finansējums 100% – 14 972.13 LVL.
  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Marika Kamale

  Publicēts: 23.05.2012. Aktualitātes projektāAlojas novada domes darbinieku administratīvās kapacitātes paaugstināšana

  esf largees divkrasainsprojekti sif

  sauklis

   

  Publicēts: 23.05.2012

  Aktualitātes projektāAlojas novada domes darbinieku administratīvās kapacitātes paaugstināšana”,Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/047

  15. maijā Alojas novada domes darbinieki projekta ietvaros devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Salacgrīvas novadu. Salacgrīvas novada domes pārstāvji iepazīstināja ar realizētajiem projektiem Salacgrīvas pilsētā un novadā. Tikšanās sākās Salacgrīvas novada Kuivižos Kapteiņa ostā, kur notika ostas un atpūtas kompleksa apskate projekta „Zvejas kuģu piestātnes un infrastruktūras rekonstrukcija Kuivižu ostā” ietvaros. Pēc tam Salacgrīvas pilsētā tika apskatīti īstenotie projekti zaļās enerģijas jomā – EEZ finanšu instrumenta projekts “Jūras siltuma kā atjaunojamās enerģijas izmantošana Salacgrīvas pilsētas budžeta iestāžu centralizētās siltumapgādes sistēmā”, Salacgrīvas vidusskolas projekts “Saules enerģija siltajam ūdenim”, kur uzstādīti saules kolektori, rotaļu laukums, kura apgaismojumam izmanto alternatīvās enerģijas lampas. Brauciena turpinājumā Alojas novada domes darbinieki devās uz Zvejnieku parku, Salacgrīvas kultūras namu, Svētciema bibliotēku un Liepupes vidusskolu un pirmsskolas izglītības iestādi. Brauciena noslēgums notika Vidzemes jūrmalā Tūjā, kur Alojas novada domes darbinieki kopā ar Salacgrīvas novada domes pārstāvjiem pārrunāja turpmākās sadarbības iespējas un  projektu idejas.

  22. maijā notika pieredzes apmaiņas brauciens uz Apes novadu, kur Alojas novada domes darbinieki tikās ar Apes novada domes priekšsēdētāju un projektu vadītājām, kuras prezentācijas ietvaros pastāstīja par Apes novadā īstenotajiem projektiem. Apē tik apskatīti objekti, kuri renovēti vai izveidoti, piesaistot ES fondu līdzekļus – biedrība „Radošo ideju centrs”, Apes tautas nams, sabiedriskais centrs, pirmsskolas izglītības iestāde „Vāverīte”, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola, sporta halle, hokeja laukums, biedrība „Apes Attīstības Atbalsta klubs”, kokapstrādes inkubators un Apes novada dome. Brauciena ietvaros tika iegūta informācija par kopīgām novadu sadarbības iespējām un apzināti iespējamie sadarbības partneri.

  31. maijā notiks 44 Alojas novada domes darbinieku apmācību cikla noslēgums projektā „Alojas novada domes darbinieku administratīvās kapacitātes paaugstināšana”.

   

  Alojas novada domes projektu vadītāja,

  Marika Kamale

  Publicēts: 24.05.2012. Aktualitātes projektā Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Alojas novada domes ēkās

   

  projekti kpfi

  Publicēts: 24.05.2012.

  Aktualitātes projektā Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Alojas novada domes ēkās”, līguma Nr.KPFI-7/19.

  Projekta ietvaros ir noslēgti līgumi un darbus objektos ir uzsākušas būvfirmas SIA „Ekers” (reģ.Nr.44103001903) un SIA „Būvenergo A” (reģ.Nr.43603014154). Būvuzraudzību objektos nodrošina SIA „Geo Consultants” (reģ.Nr.40003340949). Tehnisko projektu autoruzraudzību būvniecības procesā nodrošina SIA „Baltex Group”  (reģ.Nr. 40103274353).

  Siltināšanas darbi ir uzsākti šādos objektos:

  • Alojas Ausekļa vidusskola (vecā ēka), adrese: Ausekļa iela 1, Aloja, Alojas novads
  • Alojas Ausekļa vidusskola (jaunā ēka), adrese: Ausekļa iela 1, Aloja, Alojas novads
  • Alojas Mūzikas un Mākslas skola, adrese: Jūras iela 38B, Alojas, Alojas novads
  • Vilzēnu skola – bērnudārzs, adrese: Braslavas pagasts, Alojas novads

  Projekta īstenošanas termiņš – 2012. gada 1. decembris.

  Projekta kopējās izmaksas – 405 488.38 LVL (ar PVN)

  Projekta attiecināmās izmaksas – 339 295.36 LVL, no tām:

  • klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums 80% – 271 436.29 LVL,
  • pašvaldības budžeta finansējums 20% – 67 859.07 LVL

  Projekta neattiecināmās izmaksas – 66 193.02 LVL.
  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Līga Siliņa

  Publicēts: 24.05.2012. Aktualitātes projektā Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība

   

  projekti eraf eu

  Publicēts: 24.05.2012.

  Aktualitātes projektā Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība”,Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/081/007

  ERAF projekta „Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība”, vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/081/007,  ietvaros ir noslēdzies atklāts konkurss par būvdarbu veikšanu un līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas SIA “Build up development” (reģ.Nr. 40003626247). Tehnisko projektu ir izstrādājis SIA „ AKC Būve” (reģ.Nr. 40003990019). Par projekta būvuzraudzību līgums tiks slēgts ar būvuzraugu Antonu Jastržemski.

  Projektā būvdarbus plānots uzsākt 2012. gada jūnijā.

  Projekta beigu termiņš – 2012. gada 2. oktobris.

  Projekta kopējās izmaksas – 408 627.79 LVL

  Projekta attiecināmās izmaksas –  334 959.50 LVL, no tām:

  • ERAF līdzfinansējums 85% – 284 715.57 LVL,
  • pašvaldības budžeta finansējums 15% – 50 243.93LVL

  Projekta neattiecināmās izmaksas – 73 668.29 LVL
  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Līga Siliņa

  Publicēts: 24.05.2012. Aktualitātes projektā „Brīvzemnieku pagasta vides labiekārtošana”

  es divkrasainselfla logo

   

  sauklis

  Publicēts: 24.05.2012.

  Aktualitātes projektā „Brīvzemnieku pagasta vides labiekārtošana”, Nr.11-09-L32100-000135 .

  Alojas noavada domes iepirkumā  „Brīvzemnieku pagasta vides labiekārtošana” (id.Nr. AND/2012/11/ELFLA)  bija pieteikušies trīs pretendenti, kuru piedāvātās līgumcenas būtiski pārsniedza projektā plānoto līgumcenu. Alojas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums lauzt līgumu ar LAD Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldi  par projekta „Brīvzemnieku pagasta vides labiekārtošana” īstenošanu, sakarā ar finanšu līdzekļu nepietiekamību. Lai projektā paredzētos darbus varētu paveikt, ir pieņemts lēmums precizēt darbu tāmes, samazinot darbu apjomus, un iesniegt jaunu projekta pieteikumu LAD ELFLA un LAP pasākuma „ Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” 17. kārtai līdz 26.06.2012.
  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Līga Siliņa

  Publicēts: 24.05.2012. Aktualitātes projektā „Alojas novada izglītības iestāžu informatizācija”

   

  projekti eraf euesf large

  Publicēts: 24.05.2012.

  Aktualitātes projektā „Alojas novada izglītības iestāžu informatizācija”, Nr. 2009/0351/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/589

  Projekta ietvaros datortehniku un multimediju tehniku saņems Alojas Ausekļa vidusskola, Staiceles vidusskola, Puikules pamatskola, Ozolmuižas pamatskola.

  Projekta ietvaros par datortehnikas piegādi ir noslēgti līgumi ar SIA „ Lattelecom” (reģ.Nr. 40003052786) un apmaksāti avansa rēķini.

  Jūnija un jūlija mēnešos visām izglītības iestādēm tiks piegādāti un uzstādīti stacionārie un portatīvie datori, un multimediju tehnikas komplekti.

  Projekta īstenošanas termiņš – 2012. gada 31. decembris.

  Projekta kopējās izmaksas – 52 528.51 LVL

  Projekta attiecināmās izmaksas – 52 528.51 LVL, no tām ERAF finansējums 100% – 52 528.51 LVL.
  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Līga Siliņa

  Publicēts: 16.05.2012. Projekts „Speciālistu piesaiste Alojas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai”

  Publicēts: 16.05.2012

  Projekts „Speciālistu piesaiste Alojas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai”

  Alojas novada dome līdz 2012. gada 30. jūnijam īstenos Eiropas Savienības Sociālā fonda līdzfinansētu projektu „Speciālistu piesaiste Alojas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai” (idntifikācijas Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/078. Projekta ietvaros Alojas novada pašvaldībā darbu turpina juriskonsults. Juriskonsults pašvaldībā pēc projekta īstenošanas turpinās darbu vēl 6 mēnešus, kā to paredz projekta nosacījumi, pēc tam tiks lemts par šādas amata vienības saglabāšanu arī turpmāk. Juriskonsulta ikdienas darba pienākumos ir dažādu  pašvaldības dokumentu izstrāde atbilstoši likumdošanai, darbs pie publisko iepirkumu procedūras dokumentācijas izstrādes.

  Projekts iesniegts Eiropas Sociālā fonda (ESF) 1.5.3.1. aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas – 18 500.00 LVL. Projekta attiecināmās izmaksas – 18 500 LVL, no kurām Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 100%.
  Projekta administratīvās un finanšu vadības uzraudzību nodrošina LR Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

   

  Marika Kamale, Alojas novada domes projektu vadītāja

  Publicēts: 16.04.2012. Aktualitātes projektāAlojas novada domes darbinieku administratīvās kapacitātes paaugstināšana

   

  es divkrasainsesf largeprojekti sif

   

  sauklis

  Publicēts: 16.04.2012

  Aktualitātes projektāAlojas novada domes darbinieku administratīvās kapacitātes paaugstināšana”,Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/047

  Projekta ietvaros apmācību ciklā Alojas novada domes darbinieki jau apguvuši tēmas pariepirkumu procedūru piemērošanu, personālvadību projektos un turpina apgūt projektu vadības kursu un projektu grāmatvedību. Maija mēnesī projekta ietvaros plānoti pieredzes apmaiņas braucieni uz Salacgrīvas novadu un Apes novadu – sadarbības tīkla veidošanai un pieredzes apmaiņai.

  Projekta īstenošanas termiņš – 2012. gada 31. maijs.

  Projekta kopējās  izmaksas – 14 972.13 LVL

  Projekta attiecināmās izmaksas – 14 972.13 LVL, no tām ESF finansējums 100% – 14 972.13 LVL.
  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Līga Siliņa

  Publicēts: 03.05.2012. Projekts realizēts ELFLA pasākuma Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā

  es divkrasainsleaderlogoelfla logo

   

  Noslēgusies  projekta “Skaties, uzzini, iepazīsti!” realizācija Alojas un Staiceles kultūras namos ( projekta Nr. 11-09 LL17-L413201-000001)

  Publicēts: 03.05.2012

  Projekts realizēts ELFLA pasākuma Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā LEADER programmā.

  Stacionāra multimediju sistēmu uzstādīšana Alojas un Staiceles kultūras namos nodrošinās labāku projicētā attēla kvalitāti, dos neierobežotu iespēju demonstrēt filmas jebkurā laikā bez papildu izmaksām aparatūras nomai. Izmaksu samazinājums dos iespēju palielināt demonstrēto filmu skaitu.

  Tehnikas iegādi, piegādi un uzstādīšanu veica SIA Baltijas Biroju Tehnoloģijas.      Projekta attiecināmais finansējums ir summa bez PVN, no kura publiskais finansējums ELFLA un valsts budžeta līdzekļi ir 90 % no attiecināmām izmaksām, pašvaldības finansējums 10 % no attiecināmām izmaksām.

  Kopējais finansējums šim projektam ir 10658.73 LVL (ar PVN), attiecināmās izmaksas projekta ietvaros 8483.06 LVL, no tām publiskais finansējums 7634.75 LVL.
  Informāciju sagatavoja projekta vadītāja,  Ineta Laizāne

  Publicēts: 22.03.2012. 2012. gadā Alojas novada dome ir saņēmusi no Ziemeļvidzemes lauksaimniecības pārvaldes lēmumus par 3 jaunu LEADER projektu apstiprināšanu

  es divkrasainsleaderlogoelfla logo

   

  Publicēts: 22.03.2012

  2012. gadā Alojas novada dome ir saņēmusi no Ziemeļvidzemes lauksaimniecības pārvaldes lēmumus par 3 jaunu LEADER projektu apstiprināšanu:

  1. “Pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana Alojas un Staiceles pilsētu bibliotēkās”, projekta Nr. 11-09-LL17-L413101-000001

  Ir pienācis brīdis iet līdzi laikam un  domāt par radošāku pieeju bibliotēku pakalpojumu sniegšanā un jaunu veidošanā, izmantojot jaunāko tehnoloģiju iespējas – interaktīvās tāfeles un videoprojektoru.  Domāt par tādu universālu tehnoloģiju iegādi, kuru varēs izmantot gan vecāki ar bērniem – skatīties latviešu filmas un multfilmas ( filmas, kas bez maksas pieejamas tikai bibliotēku iekšējā tīklā) , gan pieaugušie  – mūžizglītības kursos, e- prasmju nedēļu ietvaros, kā arī skatoties informatīvās tiešraides gan no ES mājas, gan citiem informatīviem semināriem. Tieši kopīga ieinteresēto personu tiešraižu skatīšanās būs pilnīgi jauns bibliotēku pakalpojums, kurš līdz šim nebija pieejams novadā. Apmeklētāju vidū  tika veikta ekspress aptauja par šādu pakalpojumu uzlabošanu un jaunu ieviešanu.No tās varējām secināt, ka projekts ir nozīmīgs un inovatīvs partnerības teritorijas iedzīvotājiem informācijas, izglītības un izklaides problēmu risināšanai, kas palīdzēs īstenot biedrības “Īģes lauku partnerība” stratēģijā izvirzīto mērķi par  iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu un sekmēs pilsoniskas sabiedrības veidošanos .

  Par tehnikas iegādi, piegādi un uzstādīšanu ir noslēgts līgums ar SIA “Biroteh”. Projekta īstenošana jāveic līdz š.g.31. augustam.

  Projekts iesniegts  ELFLA pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros LEADER programmā.

  Projekta attiecināmais finansējums ir summa bez PVN, no kura publiskais finansējums ELFLA un valsts budžeta līdzekļi ir 90 % no attiecināmām izmaksām, pašvaldības finansējums 10 % no attiecināmām izmaksām.

  Kopējais finansējums šim projektam 4548.16  LVL(ar PVN), attiecināmās izmaksas projekta ietvaros 3728.00 LVL , no tām publiskais finansējums 3355.20 LVL.
  2. “Skaties, uzzini, iepazīsti!” , projekta Nr. 11-09-LL17-L413201-000001.

  Stacionāra multimediju sistēmu uzstādīšana Alojas un Staiceles kultūras namos nodrošinās labāku attēla kvalitāti, dos neierobežotu iespēju demonstrēt filmas jebkurā laikā bez papildu izmaksām aparatūras nomai. Izmaksu samazinājums dos iespēju palielināt demonstrēto filmu skaitu.

  Par tehnikas iegādi, piegādi un uzstādīšanu ir noslēgts līgums ar SIA “Baltijas Biroju Tehnoloģijas”. Projekta īstenošana jāveic līdz š.g.31. decembrim.

  Projekts iesniegts  ELFLA pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros LEADER programmā.

  Projekta attiecināmais finansējums ir summa bez PVN, no kura publiskais finansējums ELFLA un valsts budžeta līdzekļi ir 90 % no attiecināmām izmaksām, pašvaldības finansējums 10 % no attiecināmām izmaksām.

  Kopējais finansējums šim projektam 10658.73  LVL(ar PVN), attiecināmās izmaksas projekta ietvaros 8483.06 LVL, no tām publiskais finansējums 7634.75 LVL.
  3. “Sporta inventāra iegāde” , projekta Nr. 11-09-LL17-L413201-000002.

  2011. gadā Vilzēnu tautas nams ir atguvis izīrētās telpas, līdz ar to ir radusies iespēja šīs telpas izmantot. Paredzēts piedāvāt iedzīvotājiem nodarboties ar dažādām sporta aktivitātēm. Pašreiz ir iekārtota trenažieru telpa un iespēju spēlēt galda tenisu, bet šis piedāvājums ir nepietiekams. Apmeklētāji ir izrādijuši lielu interesi par iespēju nodarboties ar galda spēlēm, kā aktuālākā  –  novuss. Mūsu pagastā sportisti sekmīgi piedalās pagasta,  novada un republikas sacensībās, diemžēl nav iespējas intensīvi trenēties, jo pašreiz nav pieejams inventārs.  Par šo spēli pastiprinātu interesi izrāda jaunieši, līdz ar to tiktu rasta iespēja lietderīgi aizpildīt brīvo laiku. Popularizējot šo sporta veidu, tiktu organizētas arī sacensības.

  Projekta īstenošana jāveic līdz š.g.31. augustam.

  Projekts iesniegts  ELFLA pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros LEADER programmā.

  Projekta attiecināmais finansējums ir summa bez PVN, no kura publiskais finansējums ELFLA un valsts budžeta līdzekļi ir 90 % no attiecināmām izmaksām, pašvaldības finansējums 10 % no attiecināmām izmaksām.

  Kopējais finansējums šim projektam 648.00  LVL(ar PVN), attiecināmās izmaksas projekta ietvaros 531.16 LVL, no tām publiskais finansējums 478.04 LVL.
  Alojas novada projektu vadītāja,

  Inga Možvillo

  Publicēts: 22.03.2012. Lauku attīstības programmas 2007. -2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”

  es divkrasainselfla logo

   

  Publicēts: 22.03.2012

  2012. gada janvārī un februārī apstiprināti jauni projekti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007. -2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros:
  „Alojas kultūras nama zāles grīdas rekonstrukcija”, projekta Nr.11-09-L32100-000224.

  Tuvākajā laikā plānots izsludināt iepirkuma procedūru. Projekta īstenošana jāveic līdz š.g. 31. decembrim.

  Projekts iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros.

  Projekta attiecināmais finansējums ir summa bez PVN, no kura publiskais finansējums ELFLA un valsts budžeta līdzekļi ir 90 % no attiecināmām izmaksām, pašvaldības finansējums 10 % no attiecināmām izmaksām.

  Kopējais finansējums šim projektam 12187.34 LVL(ar PVN), attiecināmās izmaksas projekta ietvaros 9989.62 LVL, no tām publiskais finansējums 8990.66 LVL.
  Publicēts: 22.03.2012

  „Puikules ciemata Ābeļu ielas rekonstrukcija”, projekta Nr.11-09-L32100-000226.

  Tuvākajā laikā plānots izsludināt iepirkuma procedūru. Projekta īstenošana jāveic līdz š.g. 31. oktobrim.

  Projekts iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros.

  Projekta attiecināmais finansējums ir summa bez PVN, no kura publiskais finansējums ELFLA un valsts budžeta līdzekļi ir 90 % no attiecināmām izmaksām, pašvaldības finansējums 10 % no attiecināmām izmaksām.

  Kopējais finansējums šim projektam 17 763.57 LVL(ar PVN), attiecināmās izmaksas projekta ietvaros 10210.49 LVL, no tām publiskais finansējums 9189.44 LVL.
  Alojas novada projektu vadītāja,

  Inga Možvillo

  Publicēts: 22.03.2012. Aktualitātes projektā „Brīvzemnieku pagasta vides labiekārtošana”

  es divkrasainselfla logo

   

  Publicēts: 22.03.2012

  Aktualitātes projektā „Brīvzemnieku pagasta vides labiekārtošana” ,  projekta Nr.11-09-L32100-000135 .

  Darbu ir  pabeigusi  firma SIA  „Pro Bet”  – izstrādāts tehniskais projekts.  Projekta rezultātā Puikulē un Ozolmuižā, Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā plānots rekonstruēt Skolas ielu Puikulē, izbūvēt gājēju celiņus gan Ozolmuižā, gan Puiklulē, kā arī uzstādīt atkrituma urnas, soliņus un bērnu rotaļu laukuma iekārtas.

  Tuvākajā laikā plānots izsludināt iepirkuma procedūru. Projekta īstenošana jāveic līdz š.g. 30. novembrim.

  Projekts iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros.

  Projekta attiecināmais finansējums ir summa bez PVN, no kura publiskais finansējums ELFLA un valsts budžeta līdzekļi ir 90 % no attiecināmām izmaksām, pašvaldības finansējums 10 % no attiecināmām izmaksām.

  Kopējais finansējums šim projektam 44104.10 LVL(ar PVN), attiecināmās izmaksas projekta ietvaros 36 150.90 LVL , no tām publiskais finansējums 32 535.81 LVL.
  Alojas novada domes projektu vadītāja,

  Inga Možvillo

  Publicēts: 29.02.2012. „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Alojas novada domes ēkās”

  Publicēts: 29.02.2012

  Alojas novada domes iepirkumu komisija, izvērtējot atklātajam konkursam „Būvdarbi  Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Alojas novada domes ēkās”, (līguma Nr.KPFI-7/19) ietvaros”, iepirkuma identifikācijas Nr.AND/2011/30/KPFI,  iesniegtos pretendentu piedāvājumus, ir nolēmusi piešķirt līguma slēgšanas tiesības divām būvfirmām SIA „Ekers” un SIA „Būvenergo A”. Būvuzraudzību objektos nodrošinās SIA „Geo Consultants” un atoruzraudzību – vienkāršoto renovācijas projektu dokumentācijas autors SIA „Baltex Group”.

   

  Ineta Cīrule, Alojas novada domes Telpiskās attīstības plānotāja

  Publicēts: 28.02.2012. Aktualitātes projektāAlojas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana

  esf largees divkrasains

   

   

  sauklis

  Publicēts: 28.02.2012.

  Aktualitātes projektāAlojas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”, Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/103/006

  Projekta ietvaros uzņēmums SIA „ Projekts 3i” turpina darbu pie attīstības dokumentu „Alojas novada teritorijas plānojums 2013. – 2025. gadam” un „Alojas novada attīstības programma 2012. – 2018. gadam” izstrādes.

  Apkopoti četru darba grupu – ideju darbnīcu darba rezultāti, kas publicēti Alojas novada domes mājaslapā: www.aloja.lv.

  Maija mēnesī plānota abu dokumentu 1. redakciju sabiedriskā apspriešana.

  Projekta beigu termiņš – 2013. gada 31. decembris.

  Projekta kopējās izmaksas – 41 551.00 LVL

  Projekta attiecināmās izmaksas – 41 551.00 LVL, no tām ESF finansējums 100% – 41 551.00 LVL.
  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Līga Siliņa

  Publicēts: 03.02.2012. Projekts „Speciālistu piesaiste Alojas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai”

  es divkrasainsesf large

   

   

  sauklis

  Publicēts: 03.02.2012

  Projekts „Speciālistu piesaiste Alojas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai”

  Alojas novada dome līdz 2012. gada otrajam ceturksnim īstenos Eiropas Savienības Sociālā fonda līdzfinansētu projektu „Speciālistu piesaiste Alojas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai” (idntifikācijas Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/078. Projekta ietvaros Alojas novada pašvaldībā turpina darbu divi speciālisti– juriskonsults un telpiskās attīstības plānotāja. Juriskonsults piesaistīts uz 19 mēnešiem, bet telpiskās attīstības plānotāja uz 12 mēnešiem, sākot no 2010. gada oktobra. Juriskonsulta ikdienas darba pienākumos ir dažādu  pašvaldības dokumentu izstrāde atbilstoši likumdošanai, darbs pie publisko iepirkumu procedūras dokumentācijas izstrādes. Telpiskās attīstības plānotāja turpina darbu pie novada attīstības dokumentu izstrādes procesa vadīšanas, iestāžu prioritāšu apkopošanas un nākotnes investīciju projektu plānošanas Alojas novadā.

  Projekts iesniegts Eiropas Sociālā fonda (ESF) 1.5.3.1. aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas – 18 500.00 LVL. Projekta attiecināmās izmaksas – 18 500 LVL, no kurām Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 100%.
  Projekta administratīvās un finanšu vadības uzraudzību nodrošina LR Valsts reģionālās attīstības aģentūra.
  Inga Možvillo, Alojas novada domes projektu vadītāja

   

  Publicēts: 17.01.2012. Aktualitātes ERAF projektā „Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība”

   

  projekti eraf eu

  Publicēts: 17.01.2012

  Aktualitātes ERAF projektā „Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība”,vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/081/007

  ERAF projekta „Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība”, vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/081/007,  ietvaros Alojas novada dome ir izsludinājusi atklātu konkursu par būvdarbu veikšanu, un noslēdzies iepirkums par būvuzraudzības darbu veikšanu. Līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas būvuzraugam Antonam Jastržemskim.

   Ineta Cīrule, Telpiskās attīstības plānotāja

 • Publicēts: 15.12.2011. Aktualitātes ERAF projektā „Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība”

   

  projekti eraf eu

  Publicēts: 15.12.2011

  Aktualitātes ERAF projektā „Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība”

  Alojas novada dome ir uzsākusi un līdz 2012. gada 3.oktobrim plāno realizēt projektu „Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības attīstība”, kura rezultātā tiks nodrošināts kvalitātes prasībām atbilstošs dzeramais ūdens iedzīvotājiem Vilzēnos.

  Projektā plānotas aktivitātes ne tikai kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanai un ūdens resursu aizsardzībai, bet arī ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazināšanai un ūdenssaimniecības pakalpojumu, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes rādītājiem un pieejamības nodrošināšanai. Projekta īstenošana atstās labvēlīgu ietekmi uz Vilzēnu ciema fizisko un antropogēno vidi, padarīs pievilcīgāku uzņēmējdarbības vidi.

  Projekts iesniegts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.

  Projekta kopējās izmaksas ir 408 627,79 LVL, tajā skaitā projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 334 959,50 LVL, no kurām ERAF finansējums ir 284 715,57 LVL, pašvaldības līdzfinansējums attiecināmajām izmaksām – 50 243,93LVL, bet projekta neattiecināmās izmaksas 73 668,29 LVL.

  Tehnisko projektu ir izstrādājusi SIA „AKC Būve” (līguma summa 2758.80 LVL). Projekta būvdarbus plānots uzsākt un realizēt 2012. gadā. Tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizācijas autors ir SIA „Profin”. Pašlaik pašvaldība projekta ietvaros organizē būvuzraudzības un atkārtotu būvdarbu iepirkumus.

  Ineta Cīrule,
  Alojas novada domes Telpiskās attīstības plānotāja

  Publicēts: 25.10.2011. Alojas novada dome Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Alojas novada domes ēkās”

   

  projekti kpfi

  Publicēts: 25.10.2011

  Alojas novada dome Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Alojas novada domes ēkās” (līguma Nr.KPFI-7/19), ietvaros ir atkārtoti izsludinājusi iepirkumu par būvuzraudzību. Identifikācijas Nr. AND/2011/26/KPFI.

  Iepriekšējā būvuzraudzības pakalpojumu iepirkumā līguma slēgšanas tiesības bija piešķirtas vienīgajam pretendentam SIA „Firma L4”, kas atteicās slēgt līgumu. Šī iemesla dēļ iepirkums tika izbeigts bez rezultāta.
  Ineta Cīrule, Alojas novada domes telpiskās attīstības plānotāja

  Publicēts: 24.10.2011. Projekts „Speciālistu piesaiste Alojas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai”

   

  esf es sauklis mazais

  Publicēts: 24.10.2011

  Projekts „Speciālistu piesaiste Alojas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai”

  Alojas novada dome līdz 2012. gada otrajam ceturksnim īstenos Eiropas Savienības Sociālā fonda līdzfinansētu projektu „Speciālistu piesaiste Alojas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai” (idntifikācijas Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/078. Projekta ietvaros Alojas novada pašvaldībā turpina darbu divi speciālisti– juriskonsults un telpiskās attīstības plānotāja. Juriskonsults piesaistīts uz 19 mēnešiem, bet telpiskās attīstības plānotāja uz 12 mēnešiem, sākot no 2010. gada oktobra. Juriskonsulta ikdienas darba pienākumos ir dažādu  pašvaldības dokumentu izstrāde atbilstoši likumdošanai. Telpiskās attīstības plānotāja ir uzsākusi darbu pie Alojas novada attīstības dokumentu izstrādes procesu vadīšanas un attīstības programmas darba grupu organizēšanas.

  Projekts iesniegts Eiropas Sociālā fonda (ESF) 1.5.3.1. aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas – 18 500.00 LVL. Projekta attiecināmās izmaksas – 18 500 LVL, no kurām Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 100%.
  Projekta administratīvās un finanšu vadības uzraudzību nodrošina LR Valsts reģionālās attīstības aģentūra.
  Inga Možvillo, Alojas novada domes projektu vadītāja

  Publicēts: 19.07.2011. Alojas novada Dome īsteno KPFI līdzfinansētu projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Alojas novada domes ēkās”

   

  projekti kpfi

  Publicēts: 19.07.2011

  Alojas novada Dome īsteno KPFI līdzfinansētu projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Alojas novada domes ēkās”.

  Projekta ietvaros ir noticis atklāts konkurss, kura rezultātā noslēgts līgums par projektēšanu un autoruzraudzību ar SIA „Baltex Group”. Tehniskie projekti ir izstrādāti piecām Alojas novada domes ēkām:

  1. PII „Auseklītis” Vilzēnu filiāles ēka,
  2. Alojas Ausekļa vidusskolas vecā ēka,
  3. Alojas Ausekļa vidusskolas jaunajā ēka,
  4. Alojas Mūzikas un mākslas skolas ēka,
  5. Staiceles vidusskolas ēka.

  Pašlaik projekta ietvaros notiek atklātie konkursi par būvdarbiem un būvuzraudzību.

  Projektu plānots īstenot līdz 2011.gada 31.decembrim.

  Atbildīgā iestāde: LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (www.vidm.gov.lv)

  Projektu īstenošanas uzraudzības un kontroles funkcijas pilda SIA „Vides investīciju fonds” (www.lvif.gov.lv)

  Ineta Cīrule,
  Alojas novada domes
  Telpiskās attīstības plānotāja

  Publicēts: 22.08.2011. Pabeigts Alojas ūdenssaimniecības attīstības projekts

  es saukliskf large

  Publicēts: 22.08.2011

  Pabeigts Alojas ūdenssaimniecības attīstības projekts

  2011. gadā ir noslēdzies pirms desmit gadiem uzsāktais projekts par ūdenssaimniecības attīstību Alojas pilsētā un Ungurpils ciemā. Projekta priekšizpēte un tehniskās dokumentācijas izstrāde tika uzsākta 2001. gadā, bet tikai 2008. gada beigās noslēdza trīspusējo līgumu starp Latvijas Republikas Vides ministriju, Alojas pilsētas domi un atbalsta saņēmēju SIA „Alojas komunālais dienests” par projekta Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alojā, Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās. II kārta” 3.5.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”, projekta Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/020 ieviešanu. Kopējās projekta izmaksas bez PVN ir 3365531,16 Ls, no tām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums 2526951,75 Ls, valsts budžets 259928,11 Ls, bet pārējās projekta attiecināmās un neattiecināmās izmaksas 578651,30 Ls apmērā sedza Alojas novada dome.

  Projekta ietvaros tika noslēgti 5 līgumi – būvniecības līgumi „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana Alojas pilsētā un Ungurpils ciemā” ar konsorciju „Wes-Lat”, „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēšana un izbūve Alojas pilsētā un Ungurpils ciemā” un „ Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas un dzeramā ūdens gūtnes rehabilitācijas projektēšana un izbūve Alojas pilsētā un Ungurpils ciemā” ar līgumsabiedrību „Merks-Eko Akva”, kā arī pakalpojumu līgumi „ Inženiertehniskā būvuzraudzība ūdenssaimniecības objektu būvniecībā” un „ Autoruzraudzība objektā “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana Alojas pilsētā un Ungurpils ciemā”” ar SIA „Firma L4”.

  Projekta ietvaros ir veikta ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alojā par 1218 m un Ungurpilī par 45 m, kā arī rekonstruēti ūdensapgādes tīkli1072 m Alojā un 689 m Ungurpilī. Lai uzlabotu centralizētas sadzīves notekūdeņu savākšanas pieejamību, no jauna ir izbūvēti kanalizācijas tīkli 6061 m Alojā un 165 m Ungurpilī un rekonstruēti 598 m Alojā. Tā kā vecās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Alojā bija savu laiku nokalpojušas un Ungurpilī notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumus sniedza SIA „Aloja Starkelsen”, tad projekta ietvaros tika uzbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar 250 m3/dnn jaudu Alojā un 50 m3/dnn Ungurpilī.

  Ūdens kvalitātes uzlabošanai Alojā no jauna tika izbūvēti 2 artēziskie urbumi, rekonstruēti ūdens atdzelžošanas stacija un ūdenstornis. Lai novērstu gruntsūdeņu piesārņojumu, ir tamponēti 7 neizmantojami artēziskie urbumi.

  Projekta tehniskās, administratīvās un finanšu vadības uzraudzību nodrošina LR Vides ministrija.

  Aicinām Alojas pilsētas un Ungurpils ciema iedzīvotājus aktīvi pieslēgt mājokļus ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem!

  Alojas novada domes priekšsēdētāja Dace Vilne

  Publicēts: 19.07.2011. Noslēdzies atklāts konkurss "Alojas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas dokumentu izstrāde"

   

  esf es sauklis mazais

  Publicēts: 19.07.2011

  Noslēdzies atklāts konkurss “Alojas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas dokumentu izstrāde”

  Alojas novada Dome īsteno Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto projektu Alojas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana. Projekta ietvaros noslēdzies atklāts konkurss Alojas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas dokumentu izstrāde, kurā pieteicās un iesniedza savus piedāvājumus pieci pretendenti: SIA ĶBLC, SIA Projekts 3i, SIAMetrum, SIA Geo Consultants un SIA Livland. Piedāvājumi ir izvērtēti un ir nolemts slēgt līgumu ar SIA Projekts 3i.

  Projekta ietvaros ir paredzēts izstrādāt Alojas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam un Alojas novada attīstības programmu 2012.-2018.gadam.

  Teritorijas plānojumu paredzēts izstrādāt līdz 2012.gada 30.jūnijam, bet novada attīstības programmu līdz 2011.gada 31.decembrim.

  Ineta Cīrule,
  Alojas novada domes
  Telpiskās attīstības plānotāja

  Publicēts: 19.07.2011. Aktualitātes projektā "Puikules ciema ielu apgaismojuma rekonstrukcija"

  es divkrasainselfla logo

   

  sauklis

  Publicēts: 19.07.2011

  Aktualitātes projektā Puikules ciema ielu apgaismojuma rekonstrukcija”

  projekta Nr.10-09-L32100-000314

  Darbus ir uzsākusi un jūlijā plāno pabeigt firma SIA „Vidzemes energoceltnieks” . Projekta rezultātā Puikulē būs rekonstruēts un daļēji no jauna izbūvēts ielu apgaismojums, uzstādīti jauni apgaismojuma balsti – Līvānu ielā , rekonstruēti vecie balsti un uzstādītas jaunas gaismas konsoles, kas nodrošinās iedzīvotāju drošību un drošu pārvietošanos diennakts tumšajā laikā.

  Projekts iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros.

  Projekta attiecināmais finansējums ir summa bez PVN, no kura publiskais finansējums ELFLA un valsts budžeta līdzekļi ir 90 % no attiecināmām izmaksām, pašvaldības finansējums 10 % no attiecināmām izmaksām.

  Kopējais finansējums šim projektam 27486.69 LVL(ar PVN), attiecināmās izmaksas projekta ietvaros 22530.07 LVL no tām publiskais finansējums 20277.06 LVL.
  Inga Možvillo, Alojas novada domes projektu vadītāja

  Publicēts: 19.07.2011. Aktualitātes projektā "Braslavas pagasta pašvaldības autoceļa „Blanka – Krustiņi” 3.75km rekonstrukcija 1. kārta un 2. kārta"

  es divkrasainselfla logo

  sauklis

  Publicēts: 19.07.2011

  Aktualitātes projektā Braslavas pagasta pašvaldības autoceļa „Blanka – Krustiņi” 3.75km rekonstrukcija 1. kārta un 2. kārta projekta Nr.08-09-L32100-000231 / 09-09-L32100-000144

  Darbus ir uzsākusi un jūlijā plāno pabeigt firma SIA „Limbažu ceļi” . Projekta rezultātā būs rekonstruēts šis ceļa posms (attīrīti un izveidoti novadgrāvji, izbūvēti pievedceļi u.tml)

  Projekts iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros.

  Projekta attiecināmais finansējums ir summa bez PVN, no kura publiskais finansējums ELFLA un valsts budžeta līdzekļi ir 90 % no attiecināmām izmaksām, pašvaldības finansējums 10 % no attiecināmām izmaksām.
  Inga Možvillo, Alojas novada domes projektu vadītāja

  Publicēts: 19.07.2011. Vilzēnu tautas nama labiekārtošana, tehniskā aprīkojuma iegāde

  es divkrasainsleaderlogoelfla logo

   

  sauklis

   

  projekti sif

  Publicēts: 19.07.2011

  Vilzēnu tautas nama labiekārtošana, tehniskā aprīkojuma iegāde

  projekta Nr. 10-09-LL17-L413201-000016

  Projekta ietvaros Vilzēnu tautas namam ir iegādāti 250 jauni apmeklētāju krēsli piegādātājs – SIA Bolderāja serviss un tehniskais aprīkojums (projektors, videokamera, TV, DVD atskaņotājs) piegādātājs – SIA X Centrs.

  Iegādājoties Vilzēnu tautas nama skatītāju zālei paredzētos 250 krēslus kultūras pasākumu apmeklētājiem un koncertprogrammu sniedzējiem ir iespēja ērtā, estētiski sakārtotā vidē izmantot kultūras nama sniegtās iespējas. Nodrošinot tautas namu ar tehnisko aprīkojumu ieguvums, ir ne tikai kultūras pasākumu apmeklētājiem, bet arī pašdarbības kolektīviem. Iegādājoties projektoru, tika paplašināts tautas nama kultūras piedāvājums, jo var izrādīt mākslas un dokumentālās filmas, multiplikācijas filmas, uzskates materiālus.

  Projekts iesniegts ELFLA pasākuma Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā ietvaros LEADER programmā.

  Projekta attiecināmais finansējums ir summa bez PVN, no kura publiskais finansējums ELFLA un valsts budžeta līdzekļi ir 75 % no attiecināmām izmaksām, pašvaldības finansējums 25 % no attiecināmām izmaksām.

  Kopējais finansējums šim projektam 3855.20 LVL(ar PVN), attiecināmās izmaksas projekta ietvaros 3160.00 LVL no tām publiskais finansējums 2370.00 LVL.
  Inga Možvillo, Alojas novada domes projektu vadītāja

  Publicēts: 19.07.2011. Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu piedāvājuma uzlabošanai Puikules tautas namā

  sauklis

   

  es divkrasainsleaderlogoelfla logo

  Publicēts: 19.07.2011

  Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu piedāvājuma uzlabošanai Puikules tautas namā

  projekta Nr. 10-09-LL17-L413201-000015

  Projekta ietvaros Puikules tautas namam ir iegādāts mūzikas aprīkojums (digitālās klavieres YAMAHA YDP-V240,akustiskā sistema, mikrafoni u.c) piegādātājs – SIA MD Profesional un tehniskais aprīkojums (projektors, ekrāns) piegādātājs – SIAMGE.

  Iegādājoties digitālās klavieres un skaņu aparatūru, tiek nodrošināti kvalitatīvi pašdarbības kolektīvu mēģinājumi un koncertēšanas iespējas. Uzlabojusies pasākumu apskaņošana, kas veicina kvalitatīvu, mūsdienīgu kultūras produkta un pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem pagastā un novadā.

  Projekts iesniegts ELFLA pasākuma Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā ietvaros LEADER programmā.

  Projekta attiecināmais finansējums ir summa bez PVN, no kura publiskais finansējums ELFLA un valsts budžeta līdzekļi ir 75 % no attiecināmām izmaksām, pašvaldības finansējums 25 % no attiecināmām izmaksām.

  Kopējais finansējums šim projektam 4359.76 LVL(ar PVN), attiecināmās izmaksas projekta ietvaros 3573.57 LVL no tām publiskais finansējums 2680.18 LVL.
  Inga Možvillo, Alojas novada domes projektu vadītāja

  Publicēts: 19.07.2011. Alojas novada domes darbinieku administratīvās kapacitātes paaugstināšana

   

  esf es sauklis mazais

  Publicēts: 19.07.2011

  Alojas novada domes darbinieku administratīvās kapacitātes paaugstināšana

  Projekta Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/047

  Projekta pieteikums apstiprināts 27.jūnijā.

  Prokjekta ietvaros paredzēts apmācību cikls (projektu vadībā, projektu grāmatvedībā, personālvadībā, iepirkumu procedūras piemērošanā, būvniecības normu piemērošanā u.tml), plānoti pieredzes apmaiņas braucieni uz Apes un Salacgrīvas novadiem, tiks organizēta sadarbības tīkla izveide u.c. aktivitātes.

  Projekta attiecināmais finansējums ir summa ar PVN, no kura publiskais finansējums ESF ir 100 % no attiecināmām izmaksām, pašvaldības finansējums 0 % no attiecināmām izmaksām.

  Kopējais finansējums šim projektam 14972.13 LVL(ar PVN), attiecināmās izmaksas projekta ietvaros 14972.13 LVL no tām publiskais finansējums 14972.13 LVL.

  Inga Možvillo,
  Alojas novada domes projektu vadītāja

  Publicēts: 20.06.2011. Projekts „Speciālistu piesaiste Alojas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai”

   

  esf es sauklis mazais

  Publicēts: 20.06.2011

  Projekts „Speciālistu piesaiste Alojas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai”

  Alojas novada dome līdz 2012. gada otrajam ceturksnim īstenos Eiropas Savienības Sociālā fonda līdzfinansētu projektu „Speciālistu piesaiste Alojas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai” (idntifikācijas Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/078. Projekta ietvaros Alojas novada pašvaldībā strādā divi speciālisti– juriskonsults un telpiskās attīstības plānotāja. Juriskonsults piesaistīts uz 19 mēnešiem, bet telpiskās attīstības plānotāja uz 12 mēnešiem, sākot no 2010. gada oktobra. Juriskonsulta galvenie darba pienākumi ir nodrošināt juridiski korektu visu pašvaldības funkciju īstenošanu. Telpiskās attīstības plānotājas galvenie darba pienākumi ir vadīt telpiskās attīstības plānošanas dokumentu izstrādes procesu un organizēt un kontrolēt pašvaldības investīciju projektu ieviešanas procesu.

  Projekts iesniegts Eiropas Sociālā fonda (ESF) 1.5.3.1. aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas – 18 500.00 LVL. Projekta attiecināmās izmaksas – 18 500 LVL, no kurām Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 100%.
  Projekta administratīvās un finanšu vadības uzraudzību nodrošina LR Valsts reģionālās attīstības aģentūra.
  Inga Možvillo, Alojas novada domes projektu vadītāja

  Publicēts: 20.05.2011. Alojas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana

   

  esf es sauklis mazais

  Publicēts: 20.05.2011

  Alojas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana

  2010. gada nogalē Alojas novada dome ar Valsts Reģionālās attīstības aģentūru noslēdza vienošanos Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/103/006 par ES fonda darbības programmas Cilvēkresursi un nodarbinātība papildinājuma 1.5. prioritātes Administratīvās kapacitātes stiprināšana 1.5.3. pasākuma Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana projekta Alojas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana īstenošanu. Projekta mērķis ir izstrādāt Alojas novada teritorijas plānojumu 2013. – 2025. gadam un izstrādāt Alojas novada attīstības programmu 2012. – 2018. gadam. 2011. gada 25. februārī tika izsludināts pakalpojuma iepirkums Alojas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrādei. Iepirkuma procedūra noslēdzās 2011. gada 5. aprīlī, kurā nepieteicās neviens pretendents. Līdz ar to tika veiktas nelielas iepirkuma nolikumā un izsludināts atkārtots iepirkums. Tas noslēgsies 2011. gada 20. jūnijā un tiks uzsākts aktīvs darbs pie teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrādes.

  Projekts iesniegts Eiropas Sociālā attīstības fonda (ESF) 1.5.3.2. aktivitātes Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana ietvaros. Projekta kopējās izmaksas sastāda 41 551,00 LVL. Projekta attiecināmās izmaksas ir 41 551,00 LVL, no kurām ESF līdzfinansējums (100%) sastāda 41 551,00 LVL.

  Projekta atbildīgā iestāde: Valsts Aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

  Sadarbības iestāde: Valsts Reģionālā attīstības aģentūra

  Ieva Knospiņa, Telpiskās attīstības plānotāja

  Publicēts: 11.05.2011. Ūdenssaimniecības attīstība Limbažu rajona Braslavas pagasta Vilzēnu ciemā

   

  projekti eraf eu

  Publicēts: 11.05.2011

  Ūdenssaimniecības attīstība Limbažu rajona Braslavas pagasta Vilzēnu ciemā

  2011. gada 5. aprīlī noslēdzās atkārtotais projekta Ūdenssaimniecības attīstība Limbažu rajona Braslavas pagasta Vilzēnu ciemā iepirkuma konkurss. Bija pieteikušies divi pretendenti – SIA Būvenergo A un AS Siguldas Būvmeistars. Pretendentu piedāvātās līgumcenas krietni pārsniedza projekta attiecināmās izmaksas. Realizējot šo projektu, novada domei no saviem līdzekļiem būtu jāiegulda aptuveni 170 000 LVL. 2011. gada 20. aprīļa domes sēdē Alojas novada dome nolēma atsaukt šo ERAF projektu un iesniegt jaunu projekta pieteikumu līdz šī gada 15. jūnijam. Lai no jauna iesniegu projekta pieteikumu tiek veikta tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizācija un gatavots jauns projekta pieteikums.
  Ieva Knospiņa, Alojas novada domes telpiskās attīstības plānotāja

  Publicēts: 08.03.2011. "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Alojas novada domes ēkās"

   

  projekti kpfi

  Publicēts: 08.03.2011

  “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Alojas novada domes ēkās”

  Alojas novada dome 2011. gada 24. februārī ir noslēgusi Līgumu Nr. KPFI-7/19 ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un SIA „Vides investīciju fonds” (LVIF) par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Alojas novada domes ēkā” īstenošanu.

  Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana piecās Alojas novada domes ēkās, samazinot siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu. Tādā veidā tiks samazināta nelabvēlīgā ietekme uz vidi un veicināta globālo klimata pārmaiņu novēršana. Gāzu emisiju apjoma samazināšana ļaus samazināt izmaksas, kas veidojas nelietderīgas ēku apsildīšanas, vēdināšanas un ventilēšanas rezultātā. Tāpat projekta īstenošana nodrošinās augstāku komforta līmeni ēku darbiniekiem un apmeklētājiem.

  Projekta ietvaros tiks veikta gāzu emisiju apjoma samazināšanas pasākumi piecās Alojas novada domes ēkās:

  1. PII „Auseklītis” Vilzēnu filiāles ēkā;
  2. Alojas Ausekļa vidusskolas vecajā ēkā;
  3. Alojas Ausekļa vidusskolas jaunajā ēkā
  ;
  4. Staiceles vidusskolas ēkā;
  5. Alojas Mūzikas un mākslas skolas ēkā.

  Projekts tiks īstenots līdz 2011. gada 1. decembrim. Projektu finansiāli atbalsta Klimata pārmaiņu finanšu instruments.

  Atbildīgā iestāde: LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (www.vidm.gov.lv)

  Projektu īstenošanas uzraudzības un kontroles funkcijas pilda SIA „Vides investīciju fonds” (www.lvif.gov.lv)

  Projekta izmaksas.

  Projekta kopējās izmaksas sastāda 351 455.84 LVL;
  Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 339 295.36 LVL,
  no kurām KPFI līdzfinansējums (80%) sastāda 271 436.29 LVL;
  pašvaldības līdzfinansējums (20%) sastāda 67 859.07 LVL.
  Pašvaldības līdzfinansējums no projekta neattiecināmajām izmaksām ir 12 160.48 LVL. Kopējais pašvaldības līdzfinansējums projekta ietvaros sastāda 80 019,55 LVL.
  Ieva Knospiņa, Alojas novada domes telpiskās attīstības plānotāja

  Publicēts: 08.03.2011. „Ūdenssaimniecības attīstība Limbažu rajona Braslavas pagasta Vilzēnu ciemā”

   

  projekti eraf eu

  Publicēts: 08.03.2011

  „Ūdenssaimniecības attīstība Limbažu rajona Braslavas pagasta Vilzēnu ciemā”

  2009. gada decembrī tika izsludināts iepirkums tehniskā projekta izstrādei „Ūdenssaimniecības attīstība Limbažu rajona Braslavas pagasta Vilzēnu ciemā”. Janvārī tika slēgts līgums ar SIA „AKC Būve” par tehniskā projekta izstrādi (līguma summa 2758.80 LVL).

  Alojas novada dome līdz 2011. gada novembrim plāno realizēt projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Limbažu rajona Braslavas pagasta Vilzēnu ciemā”, kura rezultātā tiks nodrošināta kvalitatīva ūdenssaimniecības sistēma Vilzēnu ciemā.

  2010. gadā izsludinātais iepirkums tika pārtraukts novada domes finansiālo līdzekļu nepietiekamības dēļ, tāpēc 2011. gada februārī tiks izsludināts atkārtots iepirkums. Projekts iesniegts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros. Plānotās kopējās izmaksas – 246 042.61 LVL. Projekta plānotās attiecināmās izmaksas – 203 341.00 LVL, no kurām ERAF līdzfinansējums – 172 839.85 LVL, valsts budžeta finansējums sastāda 20 334.10 LVL un pašvaldības līdzfinansējums – 10 167.05 LVL.
  Ieva Knospiņa, Alojas novada domes telpiskās attīstības plānotāja

  Publicēts: 08.03.2011. „Alojas novada izglītības iestāžu informatizācija”

   

  projekti eraf eu

  Publicēts: 08.03.2011

  „Alojas novada izglītības iestāžu informatizācija”

  Projekta mērķis ir uzlabot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras līmeni izglītības iestādēs un paaugstināt informācijas un kumunikāciju tehnoloģiju izmantošanas līmeni mācību procesā. Projekta ietvaros paredzēts iegādāties stacionāros un portatīvos datorus, multimediju tehniku Ozolmuižas pamatskolai, Puikules pamatskolai, Staiceles vidusskolai un Alojas vidusskolai.

  2010. gada nogalē tika izsludināta iepirkumu procedūra lokālo datortīklu infrastruktūras izveidei skolās. 2011. gada 17. janvārī noslēdzās iepirkums, kurā bija pieteikušies 4 pretendenti – SIA „Norel IT”, SIA „Teka telekom”, SIA „SPX”, SIA „Vidzemes energoceltnieks”. Uzvarētājs tiks noteikts šī mēneša laikā un pēc līguma noslēgšanas darbi būs jāveic divu mēnešu laikā.

  Projekts iesniegts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.2.2.1.2. apakšaktivitātes „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros.

  Projekta kopējās izmaksas sastāda 46 496.30 LVL. Projekta attiecināmās izmaksas ir 46 496.30 LVL, no kurām ERAF līdzfinansējums (100%) sastāda 46 496.30 LVL.
  Ieva Knospiņa, Alojas novada telpiskās attīstības plānotāja

  Publicēts: 08.03.2011. „Alojas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”

   

  esf es sauklis mazais

  Publicēts: 08.03.2011

  „Alojas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”

  Projekta mērķis ir izstrādāt Alojas novada teritorijas plānojumu 2013. – 2025. gadam un Alojas novada attīstības programmu 2012. – 2018. gadam, kā arī stratēģiskās ietekmes novērtējumu uz vidi. Tādējādi tiks nodrošinot vienota, stabila, ilgspējīga, līdzsvarota dzīves vides sociālā un ekonomiskā attīstība un nodrošināts kvalitatīvs un efektīvs Alojas novada teritorijas attīstības plānošanas process.

  Projekts iesniegts Eiropas Sociālā attīstības fonda (ESF) 1.5.3.2. aktivitātes ”Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas sastāda 41 551,00 LVL. Projekta attiecināmās izmaksas ir 41 551,00 LVL, no kurām ESF līdzfinansējums (100%) sastāda 41 551,00 LVL. Projekta atbildīgā iestāde: Vides Aizsardzības un Reģionālās Attīstības ministrija. Sadarbības iestāde: Valsts reģionālā attīstības aģentūra.

  Ieva Knospiņa, Alojas novada domes telpiskās attīstības plānotāja

  Publicēts: 08.03.2011. Paziņojums par Alojas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam izstrādes uzsākšanu

   

  esf es sauklis mazais

  Publicēts: 08.03.2011

  Paziņojums par Alojas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam izstrādes uzsākšanu

  Saskaņā ar Alojas novada domes 2011. gada 16. februāra lēmumu „Par Alojas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” (protokols Nr. 4 5#) uzsākta Alojas novada teritorijas plānojuma izstrāde. Par Alojas novada teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Alojas novada domes Telpiskās attīstības plānotāja Ieva Knospiņa.

  Rakstiski priekšlikumu teritorijas plānojuma izstrādei adresējami Alojas novada domei, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV – 4064, fiziskām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, bet juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi.

  Alojas novada pagasta iedzīvotāji savus priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt pagastu pārvaldēs, kā arī iesūtīt elektroniskiieva.knospina@aloja.lv.

  Teritorijas plānojumu paredzēts izstrādāt līdz 2012.gada 30.jūnijam.

  Alojas novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Alojas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” (Nr.1DP/ 1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/103) ietvaros.
  Ieva Knospiņa, Alojas novada telpiskās attīstības plānotāja

  Publicēts: 08.03.2011. Paziņojums par Alojas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam izstrādes uzsākšanu

   

  esf es sauklis mazais

  Publicēts: 08.03.2011

  Paziņojums par Alojas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam izstrādes uzsākšanu

  Saskaņā ar Alojas novada domes 2011. gada 16. februāra lēmumu „Par Alojas novada attīstībasprogrammas 2012. – 2018. gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu ” (protokols Nr. 4 6#) uzsākta Alojas novada attīstības programmas izstrāde.

  Par Alojas novada attīstības programmas izstrādes atbildīgo personu apstiprināta Alojas novada domes Telpiskās attīstības plānotāja Ieva Knospiņa.

  Rakstiski priekšlikumi attīstības programmas izstrādei adresējami Alojas novada domei, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV – 4064, fiziskām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, bet juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi.

  Alojas novada pagasta iedzīvotāji savus priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt pagastu pārvaldēs, kā arī iesūtīt elektroniskiieva.knospina@aloja.lv. Novada attīstības programmu paredzēts izstrādāt līdz 2011. gada 31. decembrim.

  Alojas novada attīstības programma tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Alojas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” (Nr. 1DP/ 1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/103) ietvaros.
  Ieva Knospiņa, Alojas novada domes telpiskās attīstības plānotāja

  Publicēts: 22.02.2011. Pabeigta izgāztuves „Mežiņi” rekultivācija Braslavas pagastā

  es divkrasainskf large

   

  sauklis

   

  Publicēts: 22.02.2011

  Pabeigta izgāztuves „Mežiņi” rekultivācija Braslavas pagastā

  2010. gada 14. decembrī tika parakstīti dokumenti par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Limbažu rajona Braslavas pagasta izgāztuves „Mežiņi” Nr.6448/5238/PPV rekultivācija” pabeigtajiem rekultivācijas darbiem.

  Projekta ietvaros tika rekultivēta 0,77 ha liela izgāztuve, kura rezultātā samazināta ietekme uz gruntsūdeņu, virszemes ūdeņu un grunts kvalitāti, problemtātiskajā teritorijā iegūta sakopta ainava un turpmākajai izmantošanai sagatavots zemes gabals.

  Projekts iesniegts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 3.5.1.2.1. apakšaktivitātes „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” ietvaros.

  Finansējuma saņēmējs: Alojas novada dome.

  Projekta kopējās izmaksas: 32 808,54 LVL.

  Projekta attiecināmās izmaksas: 32 808,54 LVL, no kurām KF līdzfinansējums (85%) sastāda 27 887,26 LVL, pašvaldības līdzfinansējums (15%) – 4 921,28 LVL.

  Projekta tehniskās, administratīvās un finanšu vadības uzraudzību nodrošina LR Vides ministrija.

  Ieva Knospiņa,
  Alojas novada domes telpiskās attīstības plānotāja

 • Publicēts: 13.11.2010. Aktualitātes projektā „Ielu apgaismojuma izbūve Ungurpilī”

  es divkrasainselfla logo

   

  sauklis

  Publicēts: 13.11.2010

  Aktualitātes projektā „Ielu apgaismojuma izbūve Ungurpilī”

  Darbus ir pabeigusi firma SIA „Vidzemes energoceltnieks” . Projekta rezultātā Ungurpilī izbūvēts ielu apgaismojumu, uzstādot jaunus apgaismojuma balstus, ielu apgaismojuma līnijas kopējais garums ~ 2400 m, kas nodrošinās iedzīvotāju drošību un drošu pārvietošanos diennakts tumšajā laikā.

  Projekts iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros.

  Projekta attiecināmais finansējums ir summa bez PVN, no kura publiskais finansējums ELFLA un valsts budžeta līdzekļi ir 90 % no attiecināmām izmaksām, pašvaldības finansējums 10 % no attiecināmām izmaksām.
  Inga Možvillo, Alojas novada domes projektu vadītāja

  Publicēts: 13.11.2010. Izsludināta cenu aptauja tehniskā projekta izstrādei projektam „Ceļa seguma maiņa Lielā ielā posmā no Cepļa līdz Kalēju ielai un posmā no gājēju tilta līdz Staiceles kapiem”

  es divkrasainselfla logo

   

  sauklis

   

  Publicēts: 13.11.2010

  Izsludināta cenu aptauja tehniskā projekta izstrādei projektam „Ceļa seguma maiņa Lielā ielā posmā no Cepļa līdz Kalēju ielai un posmā no gājēju tilta līdz Staiceles kapiem”

  Projekta „Ceļa seguma maiņa Lielā ielā posmā no Cepļa līdz Kalēju ielai un posmā no gājēju tilta līdz Staiceles kapiem” attiecināmais finansējums ir 57 268.14 LVL , no kura publiskais finansējums ELFLA un valsts budžeta līdzekļi ir 90 % no attiecināmām izmaksām, pašvaldības finansējums 10 % no attiecināmām izmaksām.
  Inga Možvillo, Alojas novada domes projektu vadītāja

  Publicēts: 13.11.2010. Izsludināta cenu aptauja tehniskā projekta izstrādei projektam "Puikules ciema ielu apgaismojuma rekonstrukcija"

  es divkrasainselfla logo

   

  sauklis

   

  Publicēts: 13.11.2010

  Izsludināta cenu aptauja tehniskā projekta izstrādei projektam “Puikules ciema ielu apgaismojuma rekonstrukcija”

  Projekta „Puikules ciema ielu apgaismojuma rekonstrukcija” attiecināmais finansējums ir 42 271.58 LVL, no kura publiskais finansējums ELFLA un valsts budžeta līdzekļi ir 90 % no attiecināmām izmaksām, pašvaldības finansējums 10 % no attiecināmām izmaksām.
  Inga Možvillo, Alojas novada domes projektu vadītāja

  Publicēts: 13.11.2010. Projekts „Speciālistu piesaiste Alojas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai”

  es divkrasainsesf large

   

  sauklis

   

  Publicēts: 13.11.2010

  Projekts „Speciālistu piesaiste Alojas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai”

  Alojas novada dome līdz 2012. gada otrajam ceturksnim realizēs Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstītu projektu „Speciālistu piesaiste Alojas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai” (idntifikācijas Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/078. Preojekta ietvaros Alojas novada pašvaldībai piesaistītas divas jaunas amata vienības – juriskonsuls un telpiskās attīstības plānotāja. Juriskonsuls piesaistīts uz 19 mēnešiem, bet telpiskās attīstības plānotāja uz 12 mēnešiem, sākot no 2010. gada oktobra.

  2010. gada 18. augusta domes sēdē tika apstiprināti projekta ietvaros finansētie amati un amatalgas. Pēc domes sēdes Alojas novada mājas lapā www.aloja.lv tika izsludināts konkurss uz amata vietām.

  Projekts iesniegts Eiropas Sociālā fonda (ESF) 1.5.3.1. aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” ietvaros. Plānotās kopējās izmaksas sastāda 18 500 LVL. Projekta attiecināmās izmaksas ir 18 500 LVL, no kurām Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums ir 100%.
  Projekta administratīvās un finanšu vadības uzraudzību nodrošina LR Valsts reģionālās attīstības aģentūra.
  Inga Možvillo, Alojas novada domes projektu vadītāja

  Publicēts: 20.09.2010. Aktualitātes projektā „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Limbažu rajona Braslavas pagasta izgāztuves „Mežiņi” Nr.6448/5238/PPV rekultivācija”

  es divkrasainskf large

   

  sauklis

   

  Publicēts: 20.09.2010

  Aktualitātes projektā „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Limbažu rajona Braslavas pagasta izgāztuves „Mežiņi” Nr.6448/5238/PPV rekultivācija”

  Projektā ir izstrādāts tehniskais projekts un sākušies rekultivācijas būvdarbi, kurus veic SIA „Valkas meliorācija” (līguma kopējā summa 30 125.04 LVL), būvdarbi tiks pabeigti līdz oktobra beigām. Projekta īstenošanas rezultātā samazināsies izgāztuves piesārņojuma ietekme uz grunstūdeņu, virszemes ūdeņu un grunts kvalitāti, problemātiskajā teritorijā tiks iegūta sakopta ainava un turpmākai izmantošanai sagatavots zemes gabals.

  Projekts iesniegts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 3.5.1.2.1. apakšaktivitātes „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” ietvaros. Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Alojas novada dome.

  Tā plānotās kopējās izmaksas sastāda 112 954.31 LVL. Attiecināmās izmaksas 112 954.31 LVL, no kurām Kohēzijas fonda līdzfinansējums: 85% no attiecināmajām izmaksām – 96 011.16 LVL, pašvaldības līdzfinansējums: 15% no attiecināmajām izmaksām – 16 943.15 LVL. Projekta tehniskās, administratīvās un finanšu vadības uzraudzību nodrošina LR Vides ministrija.
  Ieva Knospiņa, Alojas novada telpiskās attīstības plānotāja

  Publicēts: 20.09.2010. Aktualitātes projektā „Braslavas pagasta pašvaldības autoceļa „Krustiņi – Blanka” 3.75 km rekonstrukcija”

  es divkrasainselfla logo

   

  sauklis

  Publicēts: 20.09.2010

  Aktualitātes projektā „Braslavas pagasta pašvaldības autoceļa „Krustiņi – Blanka” 3.75 km rekonstrukcija”

  Projekta ietvaros autoceļa rekonstrukcijas darbus paredzēts veikt divās būvniecības kārtās – 1.kārta 1.2 km un 2.kārta 2.6 km garumā.

  Pēc iepirkumu procedūru veikšanas, abās kārtās ceļu rekonstrukcijas darbus veiks SIA „Limbažu ceļi” (līgumu kopējā summa 127 448.34 LVL). SIA „Limbažu ceļi” 1. kārtas rekonstrukcijas būvdarbus plāno uzsākt šajā rudenī, ja būs piemēroti laikapstākļi. Ceļa abu posmu rekonstrukciju pilnībā plānots pabeigt līdz 2011. gada 31. jūlijam.

  Projekts iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros.

  Projekta attiecināmais finansējums ir summa bez PVN, no kura publiskais finansējums ELFLA un valsts budžeta līdzekļi ir 90 % no attiecināmām izmaksām, pašvaldības finansējums 10 % no attiecināmām izmaksām.
  Inga Možvillo, Alojas novada domes projektu vadītāja

  Publicēts: 20.09.2010. Aktualitātes projektos „Ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana Ozolmuižas ciemā, 1.kārta” un„Ūdenssaimniecības attīstība Limbažu rajona Braslavas pagasta Vilzēnu ciemā”

  projekti eraf eu

  Publicēts: 20.09.2010

  Aktualitātes projektos „Ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana Ozolmuižas ciemā, 1.kārta” un„Ūdenssaimniecības attīstība Limbažu rajona Braslavas pagasta Vilzēnu ciemā”

  SIA „Siltumkomforts” septembra beigās plāno nodot darbus objektā „Ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošanu Ozolmuižas ciemā” daļēja kanalizācijas tīkla rekonstrukcija, paplašināšana un jaunu NAI izbūve” (līguma kopējā summa 53 206.47 LVL). Ūdensapgādes sistēmas būvdarbus – ūdenstorņa un ūdensvadu tīklu rekonstrukciju – veic SIA „Water Ser”, darbus plānots pabeigt oktobra mēnesī (līguma kopējā summa 82 322.25 LVL).

  Projekts iesniegts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.

  Projekta kopējās izmaksas sastāda 254 618.42 LVL.
  Projekta attiecināmās izmaksas ir 210 428.45 LVL, no kurām ERAF līdzfinansējums (85%) sastāda 178 864.18 LVL, valsts budžeta finansējums (10 %) sastāda 21 042.85 LVL un pašvaldības līdzfinansējums (5%) – 10 521.42 LVL.

  Projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Limbažu rajona Braslavas pagasta Vilzēnu ciemā” SIA „AKC Būve” ir izstrādājusi tehnisko projektu (līguma summa 2758.80 LVL). Pašlaik ir izsludināta iepirkuma procedūra būvdarbu veikšanai, oktobra mēnesī plānots noslēgt būvdarbu līgumu un uzsākt darbus. Projektā paredzētās aktivitātes plānots realizēt līdz 2011. gada nogalei.

  Projekts iesniegts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.

  Projekta kopējās izmaksas sastāda 246 042.61 LVL.
  Projekta attiecināmās izmaksas ir 203 341.00 LVL, no kurām ERAF līdzfinansējums (85 %) sastāda 172 839.85 LVL, valsts budžeta finansējums (10 %) sastāda 20 334.10 LVL un pašvaldības līdzfinansējums (5%) – 10 167.05 LVL.
  Ieva Knospiņa, Alojas novada domes telpiskās attīstības plānotāja

  Publicēts: 20.09.2010. Aktualitātes projektā "Ceļa seguma maiņa Lielā ielā, posmā no Cepļa līdz Kalēju ielai un posmā no gājēju tilta līdz Staiceles kapiem"

  es divkrasainselfla logo

   

  sauklis

  Publicēts: 20.09.2010

  Aktualitātes projektā “Ceļa seguma maiņa Lielā ielā, posmā no Cepļa līdz Kalēju ielai un posmā no gājēju tilta līdz Staiceles kapiem”

  Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Alojas novada domes sagatavoto projekta iesniegumu. Šī gada nogalē plānots izstrādāt tehnisko projektu, lai 2011. gadā varētu uzsākt nepieciešamos būvdarbus.

  Projekts iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros.

  Projekta „Ceļa seguma maiņa Lielā ielā posmā no Cepļa līdz Kalēju ielai un posmā no gājēju tilta līdz Staiceles kapiem” attiecināmais finansējums ir 57 268.14 LVL , no kura publiskais finansējums ELFLA un valsts budžeta līdzekļi ir 90 % no attiecināmām izmaksām, pašvaldības finansējums 10 % no attiecināmām izmaksām.
  Inga Možvillo, Alojas novada domes projektu vadītāja

  Publicēts: 20.09.2010. Aktualitātes projektā „Puikules ciema ielu apgaismojuma rekonstrukcija”

  es divkrasainselfla logo

   

  sauklis

  Publicēts: 20.09.2010

  Aktualitātes projektā „Puikules ciema ielu apgaismojuma rekonstrukcija”

  Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Alojas novada domes sagatavoto projekta iesniegumu. Šī gada nogalē plānots izstrādāt tehnisko projektu, lai 2011. gadā varētu uzsākt nepieciešamos būvdarbus.

  Projekts iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros.

  Projekta „Puikules ciema ielu apgaismojuma rekonstrukcija” attiecināmais finansējums ir 42 271.58 LVL, no kura publiskais finansējums ELFLA un valsts budžeta līdzekļi ir 90 % no attiecināmām izmaksām, pašvaldības finansējums 10 % no attiecināmām izmaksām.

  Inga Možvillo, Alojas novada domes projektu vadītāja

  Publicēts: 20.09.2010. Aktualitātes projektā „Ielu apgaismojuma izbūve Ungurpilī”

  sauklis

   

  es divkrasainselfla logo

   

  Publicēts: 20.09.2010
  Aktualitātes projektā „Ielu apgaismojuma izbūve Ungurpilī”

  Ir noslēgts līgums ar SIA „Vidzemes energoceltnieks” (līguma summa 33 857.25 LVL) un uzsākti ielu apgaismojuma izbūves darbi, kurus pabeigs oktobra mēnesī. Projekta rezultātā Ungurpilī izbūvēs ielu apgaismojumu, uzstādot jaunus apgaismojuma balstus, ielu apgaiosmojuma līnijas kopējais garums ~ 2400 m, kas nodrošinās iedzīvotāju drošību un drošu pārvietošanos diennakts tumšajā laikā.

  Projekts iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros.

  Projekta attiecināmais finansējums ir summa bez PVN, no kura publiskais finansējums ELFLA un valsts budžeta līdzekļi ir 90 % no attiecināmām izmaksām, pašvaldības finansējums 10 % no attiecināmām izmaksām.

  Inga Možvillo, Alojas novada domes projektu vadītāja

  Publicēts: 20.09.2010. Aktualitātes projektā „Alojas novada izglītības iestāžu informatizācija”

  projekti eraf eu

  Publicēts: 20.09.2010

  Aktualitātes projektā „Alojas novada izglītības iestāžu informatizācija”

  Projekta mērķis ir uzlabot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras līmeni izglītības iestādēs un paaugstināt informācijas un kumunikāciju tehnoloģiju izmantošanas līmeni mācību procesā. Projekta ietvaros paredzēts iegādāties stacionāros un portatīvos datorus un multimediju tehniku Ozolmuižas pamatkolai, Puikules pamatskolai, Staiceles vidusskolai un Alojas vidusskolai. Šī gada nogalē plānots veikt iepirkuma procedūru lokālo datortīklu infrastruktūras izveidei skolās un nākošā gada pirmajā pusē iegādāties nepieciešamo datortehniku.

  Projekts iesniegts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.2.2.1.2. apakšaktivitātes „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros.

  Projekta kopējās izmaksas sastāda 46 496.30LVL. Projekta attiecināmās izmaksas ir 46 496.30 LVL, no kurām ERAF līdzfinansējums (85%) sastāda 39 521.85 LVL, valsts budžeta finansējums (15 %) sastāda 6974.45 LVL.
  Ieva Knospiņa, Alojas novada domes telpiskās attīstības plānotāja