Alojas Novads

Attīstības programma

 • Alojas novada Dome 2019. gada 19. decembrī ir apstiprinājusi Alojas novada attīstības programmas termiņa pagarinājumu līdz 2021. gadam.

  Domes lēmums 19.12.2019.


  Alojas novada Dome 2020. gada 26. martā  ir apstiprinājusi aktualizēto rīcības un investīciju plānu 2013.-2021. gadam.

  Domes lēmums (26.03.2020.)

  Domes sēdes lēmums (24.04.2018)

  Domes sēdes lēmums (24.08.2017)

  Domes sēdes lēmums (29.05.2015)

  Aktualizētā attīstības programmas investīciju plāna aktualizētā versija (2013-2021)

  Apstiprināta Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija

  Saskaņā ar Alojas novada domes 2014. gada 26. augusta lēmumu Nr.342 „Par Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2030. gadam gala redakcijas apstiprināšanu” (protokols Nr.13 14#), ir apstiprināta Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija.

   

  Ar Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. – 2030. gadam var iepazīties:

  • Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, darba dienās no 9.00-12.00 un 13.00-16.00;
  • Staiceles pilsētas pārvaldē, Lielā ielā 7, Staicelē, darba dienās no 9.00-12.00 un 13.00-16.00;
  • Brīvzemnieku pagasta pārvaldē, „Sabiedriskajā centrā”, Puikulē, darba dienās no 9.00-12.00 un 13.00-16.00;
  • Braslavas pagasta pārvaldē, „Kalnārēs”, Vilzēnos, darba dienās no 9.00-12.00 un 13.00-16.00;
  • Alojas novada pašvaldības mājas lapā www.aloja.lv, sadaļā Attīstības programma.

   

  Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādātājs: Alojas novada pašvaldība, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV-4064, sadarbībā  ar SIA „Ķemers Business and Law Company”.

   

  Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Alojas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”, Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/103, ietvaros.

  esf es sauklis

  Aicina aizpildīt Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2030. gadam aptaujas anketu

   

  esf es sauklis

  Saskaņā ar Alojas novada domes 2014. gada 29. janvāra lēmumu Nr.23 „Par Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.2 23#) ir uzsākta Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde.

  Par Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes atbildīgo personu apstiprināta Alojas novada domes projektu vadītāja Marika Kamale, t.64031229, 26153725, e-pasts: marika.kamale@aloja.lv.

  Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju paredzēts izstrādāt līdz 2014. gada 30. septembrim.

  Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Alojas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” (Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/103) ietvaros.

   

  No 09.06.2014. līdz 22.06.2014. tiks organizēta arī aptauja, kurā iedzīvotāji varēs sniegt vērtējumu un paust savu viedokli. Anketu būs iespējams aizpildīt elektroniski novada mājas lapā www.aloja.lv sadaļā Attīstības programma, un tā tiks izplatīta arī drukātā veidā. Aizpildītās anketas, lūdzu, nogādājiet Alojas novada domē. Aptauja būs anonīma, un aptaujas rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.

  Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādātājs: Alojas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Ķemers Business and Law Company”.

  Anketa

  Aicina piedalīties darba grupu sanāksmē par novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi

  13. jūnijā plkst.8.30 Alojas novada domē lielajā zālē tiek organizēta tikšanās par Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi.  Piedalīsies stratēģijas izstrādātāji un darba grupas. Aicinām arī uzņēmējus, NVO pārstāvjus un citus interesentus.

   

  Darba kārtība:

  1. Stratēģiskās plānošanas II seminārs:

  –         grupu darba rezultātu kopsavilkums prezentēšana (20 min),

  –         stratēģisko mērķu, virsmērķa (ja tāds tiek konstatēts) formulēšana (30 min),

  –         prioritāšu identificēšana (30 min),

  –         novada specializācija (30 min),

  –         diskusija par vīzijas formulējumiem (30 min).

  2. Telpiskās attīstības perspektīvu plānošana:

  –         dzīvojamo centru ranžēšana un to attīstība (30 min),

  –         mobilitāte (30 min),

  –         ārējie sakari un kopējo interešu teritorijas (30 min),

  –         īpašas nozīmes teritorijas (ĪADT, ainaviskās teritorijas u.tml.; 30 min),

  –         Alojas vēsturiskais centrs (30 min).

  Alojas novada pašvaldība ir uzsākusi darbu pie Alojas novada Attīstības programmas 2012. - 2018.gadam un Alojas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024.gadam izstrādes.

  Alojas novada pašvaldība ir uzsākusi darbu pie Alojas novada Attīstības programmas 2012. – 2018.gadam un Alojas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024.gadam izstrādes. Novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādei pašvaldība ir saņēmusi Eiropas Savienības finansiālo atbalstu – darbi tiks veikti Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/103/006 “Alojas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.

   

  Alojas novada investīciju plāna projekts 2012.-2018. gadam

  Projekts

  Darba grupu apkopojums

  Darba grupu prezentācija

  Aptaujas anketu apkopojums

  Aptaujas anketa

 • 2020.-2027.gadam

   

   


  2013.-2019.gadam

  Attīstības programmas 2013.-2019. gadam aktualizētā redakcija (24.04.2018)

  Stratēģija (gala redakcija)

  Stratēģija (gala redakcijas kopsavilkums)

  Stratēģija (gala redakcijas pielikumi)

  Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030. gadam izstrādes anketa

  Attīstības programmas 2013.-2019. gadam gala redakcija