Alojas administrācija

Izsoles un konkursi

 

Pārdod nekustamo īpašumu – Kalēju iela 8-7, Staicelē

Alojas novada dome 2021. gada 10. augustā plkst. 15:00 rakstiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu – Kalēju iela 8-7, Staicele, Alojas novads, kas sastāv no dzīvokļa 59,1 m2 platībā, 5175/106335 domājamo daļu no dzīvojamās mājas un zemes, ar kadastra numuru 6617 900 0086. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2 400,00 EUR. Nodrošinājums 240,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.

Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2021. gada 10. augusta plkst. 13:30 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.”

Izsoles noteikumi

Pārdod nekustamo īpašumu – “Kļavas”-7, Braslavas pagastā

Alojas novada dome 2021. gada 10. augustā plkst. 14:30 rakstiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu – “Kļavas”-7, Braslavas pagasts, Alojas novads, kas sastāv no dzīvokļa 53,4 m2 platībā, 534//6177 domājamo daļu no dzīvojamās mājas un zemes, ar kadastra numuru 6644 900 0068. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1 200,00 EUR. Nodrošinājums 120,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.

Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2021. gada 10. augusta plkst. 13:30 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.”

Izsoles noteikumi

Pārdod nekustamo īpašumu – apbūves zemi Ausekļa iela 2, Alojā

Alojas novada dome 2021. gada 10. augustā plkst. 14:00 rakstiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu – apbūves zemi Ausekļa iela 2, Alojā, Alojas novads, kas sastāv no zemes 0,1854 ha platībā, ar kadastra numuru 6607 001 0172. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1 900,00 EUR. Nodrošinājums 190,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.

Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2021. gada 10. augusta plkst. 13:30 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.”

Ausekļa iela 2

Izsoles noteikumi

Zemes robežu plāns

Pārdod nekustamo īpašumu – nekustamo īpašumu – “Annas”, Braslavas pagastā

Alojas novada dome 2021. gada 7. aprīlī plkst. 16:00 rakstiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu –“Annas”, Braslavas pagasts, Alojas novads, kas sastāv no zemes 3,79 ha platībā, ar kadastra numuru 6644 005 0057. Nekustamā īpašuma nosacītā cena –9500,00 EUR. Nodrošinājums 950,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.

Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2021. gada 7. aprīļa plkst. 13:30 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.”

Izsoles noteikumi

Pieteikums

Pārdod nekustamo īpašumu – nekustamo īpašumu – Cepļu iela 5-2, Staicelē

Alojas novada dome 2021. gada 7. aprīlī plkst. 15:30 rakstiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu – Cepļu iela 5-2, Staicelē, Alojas novads, kas sastāv no dzīvokļa 49,4 m2 platībā, 4537/90067 domājamo daļu no dzīvojamās mājas un zemes, ar kadastra numuru 6617 900 0085. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2100,00 EUR. Nodrošinājums 210,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.

Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2021. gada 7. aprīļa plkst. 13:30 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles”

Izsoles noteikumi

Pieteikums

Pārdod nekustamo īpašumu – Skolas iela 6-17, Alojā

Alojas novada dome 2021. gada 7. aprīlī plkst. 15:00 rakstiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu – Skolas iela 6-17, Alojā, Alojas novads, kas sastāv no dzīvokļa 29,9 m2 platībā, 298/8213 domājamo daļu no dzīvojamās mājas un palīgēkas, ar kadastra numuru 6607 900 0251. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2000,00 EUR. Nodrošinājums 200,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.

Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2021. gada 7. aprīļa plkst. 13:30 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.

Izsoles noteikumi

Pieteikums 

Pārdod nekustamo īpašumu –“Mazsiliņi”, Alojas pagastā

Alojas novada dome 2021. gada 7. aprīlī plkst. 14:30 rakstiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu –“Mazsiliņi”, Alojas pagasts, Alojas novads, kas sastāv no zemes 0,2869 ha platībā, ar kadastra numuru 6627 002 0571. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 600,00 EUR. Nodrošinājums 60,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.

Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2021. gada 7. aprīļa plkst. 13:30 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles”.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma vēstule

Pārdod nekustamo īpašumu –“Pienenes”, Brīvzemnieku pagastā

Alojas novada dome 2021. gada 7. aprīlī plkst. 14:00 rakstiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu –“Pienenes”, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, kas sastāv no zemes 0,2641 ha platībā, ar kadastra numuru 6648 006 0095. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 500,00 EUR. Nodrošinājums 50,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.

Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2021. gada 7. aprīļa plkst. 13:30 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles”.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma vēstule

Nekustamā īpašuma “Skudras”, Alojas pagastā - apbūves tiesību izsole

Apbūves tiesību un elektroenerģijas infrastruktūras nomas tiesību izsoles organizētājs Alojas novada dome,      

reģistrācijas Nr.90000060032

juridiskā adrese Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

e-pasts: dome@aloja.lv, tālr.64023925

Apbūves tiesību un elektroenerģijas infrastruktūras nomas tiesību izsoles veids Atklāta rakstiska pirmreizēja izsole ar augšupejošu soli
Izsoles objekts Alojas novada pašvaldībai piederošas zemes, kadastra apzīmējums 6627 004 0369, “Skudras”, Alojas pagastā,  1,67 ha platībā, apbūves tiesības (būvēt un lietot uz Zemesgabalu nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi)
Nomas objektu raksturojošā informācija citi iznomāšanas nosacījumi  Nomnieks kompensē neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu EUR 30,00 (trīsdesmit eiro).      

 

Apbūves tiesību un infrastruktūras iznomāšanas termiņš 30 gadi
Izsoles sākumcena un solis Izsoles sākumcena – 59,00 EUR (piecdesmit deviņi eiro) bez PVN gadā.      

 

Izsoles norises vieta un laiks 2021. gada 11. martā, plkst. 14:00       

Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā

Izsoles objekta apskates vieta un laiks Katru darba dienu sākot ar 01.03.2021. līdz 11.03.2021. no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu Gunitu Meļķi-Kažoku, tālr. Nr. 25749113
Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks Pieteikumi iesniedzami Alojas novada domes Centrālajā administrācijā no informācijas publicēšanas dienas Alojas novada domes mājas lapā www.aloja.lv  līdz 2021. 11. marta plkst. 13:30

Izsoles noteikumi

Pieteikums dalībai izsolē

 

Nekustamā īpašuma “Kamenes”, Alojas pagastā - apbūves tiesību izsole

Apbūves tiesību un elektroenerģijas infrastruktūras nomas tiesību izsoles organizētājs Alojas novada dome,         

reģistrācijas Nr.90000060032

juridiskā adrese Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

e-pasts: dome@aloja.lv, tālr.64023925

Apbūves tiesību un elektroenerģijas infrastruktūras nomas tiesību izsoles veids Atklāta mutiska pirmreizēja izsole ar augšupejošu soli
Izsoles objekts Alojas novada pašvaldībai piederošas zemes, kadastra apzīmējums 6627 004 0366, “Kamenes”, Alojas pagastā,  3,26 ha platībā, apbūves tiesības (būvēt un lietot uz Zemesgabalu nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi)
Nomas objektu raksturojošā informācija citi iznomāšanas nosacījumi  Nomnieks kompensē neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu EUR 30,00 (trīsdesmit eiro).         

 

Apbūves tiesību un infrastruktūras iznomāšanas termiņš 30 gadi
Izsoles sākumcena un solis Izsoles sākumcena – 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro) bez PVN gadā.         

Izsoles solis: 10 EUR (desmit eiro)

Izsoles norises vieta un laiks 2020. gada 8. decembrī, plkst. 14:00          

Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā

Izsoles objekta apskates vieta un laiks Katru darba dienu sākot ar 01.12.2020. līdz 07.12.2020. no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu Gunitu Meļķi-Kažoku, tālr. Nr. 25749113
Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks Pieteikumi iesniedzami Alojas novada domes Centrālajā administrācijā no informācijas publicēšanas dienas Alojas novada domes mājas lapā www.aloja.lv  līdz 2020. 8. decembra plkst. 13:30

Izsoles noteikumi 

Pieteikums 

Pārdod nekustamo īpašumu – “Avenes”, Brīvzemnieku pagastā

Alojas novada dome 2021. gada 11. janvārī plkst. 14:00 rakstiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu –“Avenes”, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, kas sastāv no zemes 1,04ha platībā, kas reģistrēta Alojas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000606035, ar kadastra numuru 66480040159. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1500,00 EUR. Nodrošinājums 150,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.

Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2021. gada 11. janvāra plkst. 13:30 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.”

Meža inventarizācijas apraksts

Izsoles noteikumi

Pirkuma līgums 

Pieteikums

Pārdod nekustamo īpašumu – “Zelmeņi”, Brīvzemnieku pagastā

Alojas novada dome 2021. gada 11. janvārī plkst. 14:30 rakstiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu –“Zelmeņi”, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, kas sastāv no zemes 1,97ha platībā, kas reģistrēta Alojas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000605919, ar kadastra numuru 66480040116. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3700,00 EUR. Nodrošinājums 370,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.

Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2021. gada 11. janvāra plkst. 13:30 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.

Izsoles noteikumi

Pirkuma līgums

Pieteikums