Alojas Novads

Izsoles un konkursi

 

Nekustamā īpašuma “Kamenes”, Alojas pagastā - apbūves tiesību izsole

Apbūves tiesību un elektroenerģijas infrastruktūras nomas tiesību izsoles organizētājs Alojas novada dome,  

reģistrācijas Nr.90000060032

juridiskā adrese Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

e-pasts: dome@aloja.lv, tālr.64023925

Apbūves tiesību un elektroenerģijas infrastruktūras nomas tiesību izsoles veids Atklāta mutiska pirmreizēja izsole ar augšupejošu soli
Izsoles objekts Alojas novada pašvaldībai piederošas zemes, kadastra apzīmējums 6627 004 0366, “Kamenes”, Alojas pagastā,  3,26 ha platībā, apbūves tiesības (būvēt un lietot uz Zemesgabalu nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi)
Nomas objektu raksturojošā informācija citi iznomāšanas nosacījumi  Nomnieks kompensē neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu EUR 30,00 (trīsdesmit eiro).  

 

Apbūves tiesību un infrastruktūras iznomāšanas termiņš 30 gadi
Izsoles sākumcena un solis Izsoles sākumcena – 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro) bez PVN gadā.  

Izsoles solis: 10 EUR (desmit eiro)

Izsoles norises vieta un laiks 2020. gada 8. decembrī, plkst. 14:00   

Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā

Izsoles objekta apskates vieta un laiks Katru darba dienu sākot ar 01.12.2020. līdz 07.12.2020. no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu Gunitu Meļķi-Kažoku, tālr. Nr. 25749113
Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks Pieteikumi iesniedzami Alojas novada domes Centrālajā administrācijā no informācijas publicēšanas dienas Alojas novada domes mājas lapā www.aloja.lv  līdz 2020. 8. decembra plkst. 13:30

Izsoles noteikumi 

Pieteikums 

Pārdod nekustamo īpašumu – “Avenes”, Brīvzemnieku pagastā

Alojas novada dome 2021. gada 11. janvārī plkst. 14:00 rakstiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu –“Avenes”, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, kas sastāv no zemes 1,04ha platībā, kas reģistrēta Alojas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000606035, ar kadastra numuru 66480040159. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1500,00 EUR. Nodrošinājums 150,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.

Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2021. gada 11. janvāra plkst. 13:30 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.”

Meža inventarizācijas apraksts

Izsoles noteikumi

Pirkuma līgums 

Pieteikums

Pārdod nekustamo īpašumu – “Zelmeņi”, Brīvzemnieku pagastā

Alojas novada dome 2021. gada 11. janvārī plkst. 14:30 rakstiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu –“Zelmeņi”, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, kas sastāv no zemes 1,97ha platībā, kas reģistrēta Alojas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000605919, ar kadastra numuru 66480040116. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3700,00 EUR. Nodrošinājums 370,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.

Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2021. gada 11. janvāra plkst. 13:30 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.

Izsoles noteikumi

Pirkuma līgums

Pieteikums

Pārdod nekustamo īpašumu – “Kļavas”-3, Braslavas pagastā

Alojas novada dome 2020. gada 10. decembrī plkst. 10:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – “Kļavas”-3, Braslavas pagastā, kas sastāv no dzīvokļa Nr.3  52,9 m2 platībā, 529/6177 domājamo daļu no dzīvojamās mājas un zemes, kas reģistrēta Braslavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000443108 3, ar kadastra numuru 6644 900 0064. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1100,00 EUR. Izsoles solis 110,00 EUR, nodrošinājums 110,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.

Izsolei var pieteikties līdz 2020. gada 10. decembra plkst. 9:40 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Par īpašumu interesēties pa tālruni 26670718. Izsoles dalībniekam samaksa par nosolīto objektu jāveic divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.”

Izsoles noteikumi 

Nomas tiesību izsole nedzīvojamās telpas Rīgas ielā 5, Alojā

Nomas tiesību izsoles organizētājs Alojas novada dome,     

reģistrācijas Nr.90000060032

juridiskā adrese Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

e-pasts: dome@aloja.lv, tālr.64023925

Nomas tiesību izsoles veids Pirmreizēja mutiska izsole ar augšupejošu soli
Nomas objekts Nedzīvojamās telpas Rīgas ielā 5, Alojā, ar kadastra apzīmējumiem: 6607 001 0021 001 001 un 6607 002 0021 001 002, 112,5 m2, ar pieguļošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6607 003 0099 daļu 500 m2 platībā
Nomas objektu raksturojošā informācija citi iznomāšanas nosacījumi Nekustamais īpašums izmantojams saimnieciskai darbībai     

Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu nodot trešajām personām bez Iznomātāja saskaņojuma

Nomnieks kompensē neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu EUR 50,00 (piecdesmit eiro).

 

 

Maksimālais iznomāšanas termiņš 30     

 gadi

Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis Nosacītās nomas maksas apmērs – 28,13 EUR (divdesmit astoņi eiro un 13 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk PVN), par nomas objektu mēnesī.     

Izsoles solis – EUR 2,00 (divi eiro un 00 centi) bez PVN

Izsoles norises vieta un laiks 2020. gada 13. novembrī, plkst. 11:00      

Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā

Iznomājamā objekta apskates vieta un laiks Katru darba dienu sākot ar 03.11.2020. līdz 12.10.2020. no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu Zandu Adernieci, mob. tālr. Nr. 25749109
Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks Pieteikumi iesniedzami Alojas novada domes Centrālajā administrācijā no informācijas publicēšanas dienas Alojas novada domes mājas lapā www.aloja.lv  līdz 2020. gada 13. novembra plkst. 10:40

Izsoles noteikumi nedzīvojamo telpu Rīgas ielā 5, Alojā nomai

Pielikums 1

Pielikums 2 

 

Nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma "Ozolmuižas pils", Ozolmuižā

Nomas tiesību izsoles organizētājs Alojas novada dome,           

reģistrācijas Nr.90000060032

juridiskā adrese Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

e-pasts: dome@aloja.lv, tālr.64023925

Nomas tiesību izsoles veids Pirmreizēja mutiska izsole ar augšupejošu soli
Nomas objekts Nekustamā īpašuma “Ozolmuižas pils”, Ozolmuižā, daļas, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6648 006 0050 1,73 ha platībā, un ēkām: pils ēka un veikala ēka, ar kadastra apzīmējumiem: 6648 006 0025 012; 6648 006 0050 002
Nomas objektu raksturojošā informācija citi iznomāšanas nosacījumi Nekustamais īpašums izmantojams kultūras, izglītības un tūrisma attīstīšanai           

Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu nodot trešajām personām bez Iznomātāja saskaņojuma

Nomnieks kompensē neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu EUR 50,00 (piecdesmit eiro).

Nomnieks nodrošina brīvu piekļuvi inženierbūvēm ar kadastra apzīmējumiem: 6648 006 0050 003 un 6648 006 0050 004. 

 

Maksimālais iznomāšanas termiņš 30 gadi
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis Nosacītās nomas maksas apmērs – 340,00 EUR (trīs simti četrdesmit eiro un 00 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk PVN), par nomas objektu mēnesī.           

Izsoles solis – EUR 5,00 (pieci eiro un 00 centi) bez PVN

Izsoles norises vieta un laiks 2020. gada 10. septembrī, plkst. 10:00            

Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā

Iznomājamā objekta apskates vieta un laiks Katru darba dienu sākot ar 01.09.2020. līdz 09.09.2020. no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu Daci Tauriņu, mob. tālr. Nr. 28684163
Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks Pieteikumi iesniedzami Alojas novada domes Centrālajā administrācijā no informācijas publicēšanas dienas Alojas novada domes mājas lapā www.aloja.lv  līdz 2020. gada 10. septembra plkst. 9:40

Noteikumi

Pieteikums

Pārdod nekustamo īpašumu – “Zemzari”, Alojas pagasts

Alojas novada dome 2020. gada 12. oktobrī plkst. 14:00 rakstiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu –“Zemzari”, Alojas pagasts, Alojas novads, kas sastāv no zemes 9,34 ha platībā (t.sk. meža zemes 1,4 ha ar mežaudzi), kas reģistrēta Alojas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000600701, ar kadastra numuru 6627 003 0416. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 13 200,00 EUR. Nodrošinājums 1 320,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.

Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2020. gada 12. oktobra plkst. 13:30 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.”

Zemes robežu plāns

Meža inventarizācijas dati

Noteikumi 

Pārdod nekustamo īpašumu – “Kalneglītes", Alojas pagasts

Alojas novada dome 2020. gada 12. oktobrī plkst. 15:00 rakstiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu –“Kalneglītes”, Alojas pagasts, Alojas novads, kas sastāv no zemes 3,69 ha platībā (t.sk. meža zemes 3,66 ha ar mežaudzi), kas reģistrēta Alojas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000460016, ar kadastra numuru 6627 003 0182. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 11 900,00 EUR. Nodrošinājums 1 190,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.

Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2020. gada 12. oktobra plkst. 13:30 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.”

Meža inventarizācija un Apsaimniekošanas plāns 

Noteikumi

Pārdod nekustamo īpašumu –“Matīši - 1”, Alojas pagasts

Alojas novada dome 2020. gada 12.oktobrī plkst. 14:30 rakstiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu –“Matīši – 1”, Alojas pagasts, Alojas novads, kas sastāv no zemes 4,5 ha platībā (t.sk. meža zemes 4,34 ha ar mežaudzi), kas reģistrēta Alojas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000276288, ar kadastra numuru 6627 004 0185. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 5 900,00 EUR. Nodrošinājums 590,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.

Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2020. gada 12. oktobra plkst. 13:30 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.”

Meža apsaimniekošanas plāns

Noteikumi

Pārdod nekustamo īpašumu - Skolas iela 3-2, Alojā

Alojas novada dome 2020. gada 5. augustā plkst. 10:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu  – Skolas iela 3-2, Alojā, Alojas novads, kas sastāv no dzīvokļa 37,3 m2 platībā, 3733/94801 domājamo daļu no dzīvojamās mājas un zemes, kas reģistrēta Vidzemes zemesgrāmatu nodaļas Alojas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 375 2, ar kadastra numuru 6607 900 0249. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1800,00 EUR. Izsoles solis 180,00 EUR, nodrošinājums 180,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR. Izsolei var pieteikties līdz 2020. gada 5. augusta plkst. 9:40 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Par īpašumu interesēties pa tālruni 25749109. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.

Izsoles noteikumi

Pārdod kustamo mantu automašīnu – Chevrolet Lancetti

Alojas novada dome 2020. gada 23. jūlijā plkst. 11:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu automašīnu – Chevrolet Lancetti, valsts reģistrācijas Nr. FO 1033. Kustamās mantas nosacītā cena – 300,00 EUR. Izsoles solis 30,00 EUR, nodrošinājums 30,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR. Par kustamo mantu interesēties pa tālruni 29169273.

Kustamās mantas izsolei var pieteikties līdz 2020. gada 23. jūlija plkst. 10:45 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.

Izsoles noteikumi

Pārdod nekustamo īpašumu - “Lielā iela 31-2", Staicelē

Alojas novada dome 2020. gada 23. jūlijā plkst. 10:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – “Lielā iela 31-2″, Staicelē, kas sastāv no dzīvokļa Nr.2 66,2 m2 platībā, 6620/42759 domājamo daļu no dzīvojamās mājas, palīgēkas un zemes, kas reģistrēta Vidzemes zemesgrāmatu nodaļas Staiceles pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 280 2, ar kadastra numuru 6617 900 0080. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1400,00 EUR. Izsoles solis 140,00 EUR, nodrošinājums 140,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.

Izsolei var pieteikties līdz 2020. gada 23. jūlija plkst. 9:40 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Par īpašumu interesēties pa tālruni 28652353. Izsoles dalībniekam samaksa par nosolīto objektu jāveic divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.”

Izsoles noteikumi

Pārdod nekustamo īpašumu –“Dzelzceļa māja”, Brīvzemnieku pagasts

Alojas novada dome 2020. gada 10. jūnijā plkst. 11:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu –“Dzelzceļa māja”, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, kas sastāv no dzīvojamās mājas, palīgceltnes un zemes, kas reģistrēta Brīvzemnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 241, ar kadastra numuru 6648 003 0117, zemes platība 0,237 ha. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2160,00 EUR. Izsoles solis 100,00 EUR, nodrošinājums 270,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR. Īpašumu iespējams apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālr. 28684163.

Izsolei var pieteikties līdz 2020. gada 10. jūnija plkst. 10:40 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.

Izsoles noteikumi

Pārdod nekustamo īpašumu - “Kapkalni”, Brīvzemnieku pagasts

Alojas novada dome 2020. gada 10. jūnijā plkst. 10:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – “Kapkalni”, Brīvzemnieku pagastā, kas sastāv no dzīvojamās mājas un zemes 0,4007 m2 platībā, kas reģistrēta Brīvzemnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000597940, ar kadastra numuru 6648 002 0053. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 700,00 EUR. Izsoles solis 70,00 EUR, nodrošinājums 70,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.

Izsolei var pieteikties līdz 2020. gada 10. jūnija plkst. 9:40 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Par īpašumu interesēties pa tālruni 28684163. Izsoles dalībniekam samaksa par nosolīto objektu jāveic nedēļas laikā no izsoles dienas. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.

Izsoles noteikumi

Pārdod kustamo mantu - 3 cirsmas meža saimniecībā "Mežrozītes", Alojas pagastā

Alojas novada dome 2020. gada 22. aprīlī plkst. 14:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – 3 cirsmas meža saimniecībā “Mežrozītes”, Alojas pagastā, kadastra Nr.6627 004 0126. Kustamās mantas nosacītā cena – 4475,00 EUR. Izsoles solis 100,00 EUR, nodrošinājums 447,50 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR. Par īpašumu interesēties pa tālruni – 28652353. Izsolei var pieteikties līdz 2020. gada 22. aprīļa plkst. 13:45 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.

Izsoles noteikumi 

Pārdod nekustamo īpašumu "Kalnāres"10, Vilzēni, Braslavas pagasts

Alojas novada dome 2020. gada 6. maijā plkst. 11:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Kalnāres”10, Vilzēni, Braslavas pagasts, Alojas novads, kas sastāv no nedzīvojamām telpām 29,9 m2 platībā, 299/5422 domājamo daļu no dzīvojamās mājas un zemes, kas reģistrēta Vidzemes zemesgrāmatu nodaļas Braslavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000209424 10, ar kadastra numuru 6644 900 0058. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1100,00 EUR. Izsoles solis 50,00 EUR, nodrošinājums 110,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR. Par īpašumu interesēties pa tālruni – 26670718. Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2020. gada 6. maija plkst. 10:40 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.

Izsoles noteikumi

Pārdod nekustamo īpašumu "Katlumāja", Brīvzemnieku pagasts

Alojas novada dome 2020. gada 6. maijā plkst. 10:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Katlumāja”, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, kas sastāv no zemes vienības 0,6054 ha platībā un rūpnieciskās ražošanas ēkas, kas reģistrēta Vidzemes zemesgrāmatu nodaļas Brīvzemnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000334878, ar kadastra numuru 6648 001 0188. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3500,00 EUR. Izsoles solis 50,00 EUR, nodrošinājums 350,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR. Par īpašumu interesēties pa tālruni – 25749113. Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2020. gada 6. maija plkst. 9:40 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.

Izsoles noteikumi

Pārdod nekustamo īpašumu –“Dzelzceļa māja”, Brīvzemnieku pagasts

“Alojas novada dome 2020. gada 1. aprīlī plkst. 11:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu –“Dzelzceļa māja”, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, kas sastāv no dzīvojamās mājas, palīgceltnes un zemes, kas reģistrēta Brīvzemnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 241, ar kadastra numuru 6648 003 0117, zemes platība 0,237 ha. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2700,00 EUR. Izsoles solis 100,00 EUR, nodrošinājums 270,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR. Īpašumu iespējams apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālr. 28684163.

Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2020. gada 1. aprīļa plkst. 10:40 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.”

 Izsoles noteikumi

Pārdod nekustamo īpašumu - Lielā iela 31-2, Staicele

“Alojas novada dome 2020. gada 1. aprīlī plkst. 10:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – Lielā iela 31-2, Staicelē, kas sastāv no dzīvokļa Nr.2 66,2 m2 platībā, 6620/42759 domājamo daļu no dzīvojamās mājas, palīgēkas un zemes, kas reģistrēta Vidzemes zemesgrāmatu nodaļas Staiceles pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 280 2, ar kadastra numuru 6617 900 0080. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1400,00 EUR. Izsoles solis 140,00 EUR, nodrošinājums 140,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.

Izsolei var pieteikties līdz 2020. gada 1. aprīļa plkst. 9:40 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Par īpašumu interesēties pa tālruni 29131733. Izsoles dalībniekam samaksa par nosolīto objektu jāveic nedēļas laikā no izsoles dienas. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.”

Izsoles noteikumi

Pārdod nekustamo īpašumu –“Rožkalni”, Braslavas pagasts

“Alojas novada dome 2020. gada 8. aprīlī plkst. 15:00 rakstiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu –“Rožkalni”, Braslavas pagasts, Alojas novads, kas sastāv no zemes 59,9 ha platībā (t.sk. meža zemes 58,26 ha ar mežaudzi), kas reģistrēta Braslavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000075153, ar kadastra numuru 6644 005 0102. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 169 000,00 EUR. Nodrošinājums 16 900,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR. Īpašumu iespējams apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālr. 26670718.

Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2020. gada 8. aprīļa plkst. 14:30 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.”

Nogabalu_raksturojoāie_rādītāji

Rožkalni

Izsoles noteikumi

Pārdod nekustamo īpašumu –“Straumes”, Staiceles pagasts

“Alojas novada dome 2020. gada 8. aprīlī plkst. 15:30 rakstiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu –“Straumes”, Staiceles pagasts, Alojas novads, kas sastāv no zemes 45,6 ha platībā (t.sk. meža zemes 44,3 ha ar mežaudzi), kas reģistrēta Staiceles pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000133188, ar kadastra numuru 6637 001 0164. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 152 000,00 EUR. Nodrošinājums 15 200,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR. Īpašumu iespējams apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālr. 29131733.

Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2020. gada 8. aprīļa plkst. 14:30 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.”

Straumes

Nogabalu_raksturojošie_rādītāji

Straumes robežu plāns

Izsoles noteikumi

Pārdod nekustamo īpašumu –“Jumīši”, Alojas pagasts

“Alojas novada dome 2020. gada 8. aprīlī plkst. 16:00 rakstiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu –“Jumīši”, Alojas pagasts, Alojas novads, kas sastāv no zemes 63,9 ha platībā (t.sk. meža zemes 54,8 ha ar mežaudzi), kas reģistrēta Alojas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000129773, ar kadastra numuru 6627 003 0190. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 160 000,00 EUR. Nodrošinājums 16 000,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR. Īpašumu iespējams apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālr. 28652353.

Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2020. gada 8. aprīļa plkst. 14:30 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.

Nogabalu_raksturojošie_rādītāji

Jumīši robežu plāns

Jumīši

Izsoles noteikumi

Pārdod nekustamo īpašumu “Katlumāja”, Brīvzemnieku pagasts

Alojas novada dome 2020. gada 9. martā plkst. 10:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Katlumāja”

, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, kas sastāv no zemes vienības 0,6054 ha platībā un rūpnieciskās ražošanas ēkas, kas reģistrēta Vidzemes zemesgrāmatu nodaļas Brīvzemnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000334878, ar kadastra numuru 6648 001 0188. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4000,00 EUR. Izsoles solis 100,00 EUR, nodrošinājums 400,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR. Par īpašumu interesēties pa tālruni – 25749113. Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2020. gada 9. marta plkst. 9:40 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.”

Izsoles noteikumi 

Pārdod nekustamo īpašumu “Kalnāres”10, Braslavas pagasts

Alojas novada dome 2020. gada 9. martā plkst. 11:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Kalnāres”10, Vilzēni, Braslavas pagasts, Alojas novads, kas sastāv no nedzīvojamām telpām 29,9 m2 platībā, 299/5422 domājamo daļu no dzīvojamās mājas un zemes, kas reģistrēta Vidzemes zemesgrāmatu nodaļas Braslavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000209424 10, ar kadastra numuru 6644 900 0058. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1100,00 EUR. Izsoles solis 110,00 EUR, nodrošinājums 110,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR. Par īpašumu interesēties pa tālruni – 26670718. Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2020. gada 9. marta plkst. 10:40 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.”

Izsoles noteikumi

Pārdod nekustamo īpašumu “Dzelzceļa māja”,  Brīvzemnieku pagasts

“Alojas novada dome 2020. gada 5. februārī plkst. 10:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Dzelzceļa māja”, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, kas sastāv no zemes vienības 0,237ha platībā dzīvojamās mājas un palīgceltnes, kas reģistrēta Vidzemes rajona tiesas Brīvzemnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 241, ar kadastra numuru 6648 003 0117. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2700,00 EUR. Izsoles solis 200,00 EUR, nodrošinājums 270,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR. Par īpašumu interesēties pa tālruni – 28684163. Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2020. gada 5. februāra plkst. 9:40 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.”

Pārdod nekustamo īpašumu “Katlumāja”, Brīvzemnieku pagasts

“Alojas novada dome 2020. gada 7. janvārī plkst. 10:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Katlumāja”, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, kas sastāv no zemes vienības 0,6054 ha platībā un rūpnieciskās ražošanas ēkas, kas reģistrēta Vidzemes zemesgrāmatu nodaļas Brīvzemnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000334878, ar kadastra numuru 6648 001 0188. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 5000,00 EUR. Izsoles solis 100,00 EUR, nodrošinājums 500,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR. Par īpašumu interesēties pa tālruni – 25749113. Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2019. gada 7.janvāra plkst. 9:40 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.”

Pārdod kustamo mantu – divas cirsmas meža saimniecībā Kalēju iela 15

“Alojas novada dome 2019. gada 20. decembrī plkst. 11:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – divas cirsmas meža saimniecībā Kalēju iela 15, Alojā. Kustamās mantas nosacītā cena – 1562,00 EUR. Izsoles solis 10,00 EUR, nodrošinājums 15,60 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.

Izsolei var pieteikties līdz 2019. gada 20. decembra plkst. 10:45 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Izsoles objektu iespējams apskatīt, iepriekš to saskaņojot pa tālr. 28652353. Izsoles dalībniekam samaksa par nosolīto objektu jāveic 10 darba dienu laikā pēc izsoles dienas. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.”

Pārdod kustamo mantu automašīnu JEEP GRAND CHEROKEE

“Alojas novada dome 2019. gada 20. decembrī plkst. 13:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu automašīnu – JEEP GRAND CHEROKEE, valsts reģistrācijas Nr. JG2972. Kustamās mantas nosacītā cena – 600,00 EUR. Izsoles solis 20,00 EUR, nodrošinājums 60,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR. Par kustamo mantu interesēties pa tālruni 25610097.

Kustamās mantas izsolei var pieteikties līdz 2019. gada 20. decembra plkst. 12:45 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.”

Pārdod nekustamo īpašumu “Dzelzceļa māja”, Brīvzemnieku pagasts

Alojas novada dome 2020. gada 5. februārī plkst. 10:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Dzelzceļa māja”, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, kas sastāv no zemes vienības 0,237ha platībā dzīvojamās mājas un palīgceltnes, kas reģistrēta Vidzemes rajona tiesas Brīvzemnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 241, ar kadastra numuru 6648 003 0117. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2700,00 EUR. Izsoles solis 200,00 EUR, nodrošinājums 270,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR. Par īpašumu interesēties pa tālruni – 28684163. Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2020. gada 5. februāra plkst. 9:40 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles

 

Pārdod kustamo mantu - cirsmu meža saimniecībā “Vilkkalni”

“Alojas novada dome 2019. gada 20. decembrī plkst. 10:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – cirsmu meža saimniecībā “Vilkkalni”, Alojas pagastā. Kustamās mantas nosacītā cena – 1360,00 EUR. Izsoles solis 100,00 EUR, nodrošinājums 136,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.

Izsolei var pieteikties līdz 2019. gada 20. decembra plkst. 9:45 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Izsoles objektu iespējams apskatīt, iepriekš to saskaņojot pa tālr. 28652353. Izsoles dalībniekam samaksa par nosolīto objektu jāveic 10 darba dienu laikā pēc izsoles dienas. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.”

Pārdod kustamo mantu automašīnu JEEP GRAND CHEROKEE

“Alojas novada dome 2019. gada 19. novembrī plkst. 10:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu automašīnu – JEEP GRAND CHEROKEE, valsts reģistrācijas Nr. JG2972. Kustamās mantas nosacītā cena – 1200,00 EUR. Izsoles solis 20,00 EUR, nodrošinājums 120,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR. Par kustamo mantu interesēties pa tālruni 25610097.

Kustamās mantas izsolei var pieteikties līdz 2019. gada 19. novembra plkst. 9:45 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.”

Izsoles noteikumi 

Pārdod kustamo mantu - cirsmu meža saimniecībā “Vilkkalni”

“Alojas novada dome 2019. gada 19. novembrī plkst. 13:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – cirsmu meža saimniecībā “Vilkkalni”, Alojas pagastā. Kustamās mantas nosacītā cena – 2040,00 EUR. Izsoles solis 100,00 EUR, nodrošinājums 204,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.

Izsolei var pieteikties līdz 2019. gada 19. novembra plkst. 12:45 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Izsoles objektu iespējams apskatīt, iepriekš to saskaņojot pa tālr. 28652353. Izsoles dalībniekam samaksa par nosolīto objektu jāveic 10 darba dienu laikā pēc izsoles dienas. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.”

Izsoles noteikumi

Pārdod kustamo mantu – divas cirsmas meža saimniecībā Kalēju iela 15

“Alojas novada dome 2019. gada 19. novembrī plkst. 11:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – divas cirsmas meža saimniecībā Kalēju iela 15, Alojā. Kustamās mantas nosacītā cena – 312,00 EUR. Izsoles solis 10,00 EUR, nodrošinājums 31,12 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.

Izsolei var pieteikties līdz 2019. gada 19. novembra plkst. 10:45 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Izsoles objektu iespējams apskatīt, iepriekš to saskaņojot pa tālr. 28652353. Izsoles dalībniekam samaksa par nosolīto objektu jāveic 10 darba dienu laikā pēc izsoles dienas. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.”

Izsoles noteikumi 

Pārdod nekustamo īpašumu - “Ezerkrasts”, Brīvzemnieku pagastā

“Alojas novada dome 2019. gada 5. novembrī plkst. 10:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – “Ezerkrasts”, Brīvzemnieku pagastā, kas sastāv no zemes vienības 694 m2 platībā, kas reģistrēta Brīvzemnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000591672, ar kadastra numuru 6648 006 0086. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1000,00 EUR. Izsoles solis 100,00 EUR, nodrošinājums 100,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.

Izsolei var pieteikties līdz 2019. gada 5. novembra plkst. 9:40 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Par īpašumu interesēties pa tālruni 26670718. Izsoles dalībniekam samaksa par nosolīto objektu jāveic nedēļas laikā no izsoles dienas. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.”

Pārdod kustamo mantu - 15 cirsmas meža saimniecībā “Meži”, Braslavas pagastā

“Alojas novada dome 2019. gada 23. oktobrī plkst. 10:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – 15 cirsmas meža saimniecībā “Meži”, Braslavas pagastā. Kustamās mantas nosacītā cena – 39000,00 EUR. Izsoles solis 100,00 EUR, nodrošinājums 3900,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.

Izsolei var pieteikties līdz 2019. gada 23. oktobra plkst. 9:45 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Par īpašumu interesēties pa tālruni 26670718. Izsoles dalībniekam samaksa par nosolīto objektu jāveic nedēļas laikā no izsoles dienas. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.”

Pārdod kustamo mantu – cirsmu meža saimniecībā Vilkkalni

“Alojas novada dome 2019. gada 27. septembrī plkst. 13:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – cirsmu meža saimniecībā “Vilkkalni”, Alojas pagastā. Kustamās mantas nosacītā cena – 2719,00 EUR. Izsoles solis 100,00 EUR, nodrošinājums 271,90 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.

Izsolei var pieteikties līdz 2019. gada 27. septembra plkst. 12:45 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Izsoles objektu iespējams apskatīt, iepriekš to saskaņojot pa tālr. 28652353. Izsoles dalībniekam samaksa par nosolīto objektu jāveic 10 darba dienu laikā pēc izsoles dienas. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.”

Noteikumi

Pārdod kustamo mantu automašīnu JEEP GRAND CHEROKEE

Alojas novada dome 2019. gada 27. septembrī plkst. 11:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu automašīnu –JEEP GRAND CHEROKEE, valsts reģistrācijas Nr. JG2972. Kustamās mantas nosacītā cena – 1500,00 EUR. Izsoles solis 50,00 EUR, nodrošinājums 150,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR. Par kustamo mantu interesēties pa tālruni 25610097.

Kustamās mantas izsolei var pieteikties līdz 2019. gada 27. septembra plkst. 10:45 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.” 

Noteikumi

Pārdod kustamo mantu kokmateriālus

Alojas novada dome 2019. gada 27. septembrī plkst. 10:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu –kokmateriālus, kas iegūti, izzāģējot kokus elektrolīniju aizsargjoslā Alojas pagastā, aptuvenais izzāģētais kokmateriālu apjoms – 102,6 m3. Kustamās mantas nosacītā cena 3114, 00 EUR. Izsoles solis 100 EUR, nodrošinājums 311,00 EUR, reģistrācijas maksa 15 EUR.

Izsolei var pieteikties līdz 2019. gada 27. septembra plkst. 9:45 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Izsoles objektu iespējams apskatīt, iepriekš to saskaņojot pa tālr. 28652353. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.”

Noteikumi

Pārdod kustamo mantu – divas cirsmas meža saimniecībā Kalēju iela 15, Alojā

Alojas novada dome 2019. gada 27. septembrī plkst. 14:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – divas cirsmas meža saimniecībā Kalēju iela 15, Alojā. Kustamās mantas nosacītā cena – 390,00 EUR. Izsoles solis 30,00 EUR, nodrošinājums 39,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.

Izsolei var pieteikties līdz 2019. gada 27. septembra plkst. 13:45 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Izsoles objektu iespējams apskatīt, iepriekš to saskaņojot pa tālr. 28652353. Izsoles dalībniekam samaksa par nosolīto objektu jāveic 10 darba dienu laikā pēc izsoles dienas. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.”

Noteikumi

Pārdod nekustamo īpašumu "Pašvaldība" Brīvzemnieku pagastā

Alojas novada dome 2019. gada 12. augustā plkst. 10:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Pašvaldība”, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, kas sastāv no zemes vienības 0,682 ha platībā. Zemes vienības atļautā izmantošana –zaļumvieta.  Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2019. gada 12. augusta plkst. 9:40 Alojas novada domē. 

Noteikumi

Pārdod nedzīvojamas ārtelpas – Rīgas ielā 4, Alojā

Izsoles objekts ir Alojas novada pašvaldībai piederoša nedzīvojama ārtelpa, kas atrodas Rīgas ielā 4, Alojā, nomas tiesības, kas tiek izsolītas atklātā mutvārdu izsolē ar augšupejošu soli. Izsole notiek Alojas novada domes telpās, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, 2019.gada 11. jūnijā plkst.10.

Noteikumi

Pārdod nedzīvojamas telpas – Rīgas ielā 2A, Alojā

Izsoles objekts ir Alojas novada pašvaldībai piederoša nedzīvojama telpa – kiosks, kas atrodas Rīgas ielā 2A, Alojā, nomas tiesības, kas tiek izsolītas atklātā mutvārdu izsolē ar augšupejošu soli. Izsole notiek Alojas novada domes telpās, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, 2019.gada 11. jūnijā plkst.11.

Noteikumi

Pārdod nekustamo īpašumu "Šalkas"-15, Ozolmuižā, Brīvzemnieku pagastā

Alojas novada dome 2019. gada 4. jūnijā plkst. 10:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu –“Šalkas”-15, Ozolmuižā, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, kas sastāv no dzīvokļa–“Šalkas”-15, 799/21358 domājamo daļu no dzīvojamās mājas un zemes, kas reģistrēta Limbažu zemesgrāmatu nodaļas Brīvzemnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 221 15, ar kadastra numuru 6648 900 0075.  Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2600.00 EUR. Izsoles solis 260,00 EUR, nodrošinājums 260,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR. Par īpašumu interesēties pa tālruni – 28684163. Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2019. gada 4. jūnija plkst. 9:50 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. 

Noteikumi

Pārdod kustamo mantu - 15 cirsmas meža saimniecībā "Meži", Braslavas pagastā

Alojas novada dome 2019. gada 21. maijā plkst. 10:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu piecpadsmit cirsmas meža saimniecībā “Meži”, Braslavas pagastā. Kustamās mantas nosacītā cena 48751, 00 EUR. Izsoles solis 100 EUR, nodrošinājums 4875,10 EUR, reģistrācijas maksa 15 EUR. Izsolei var pieteikties līdz 2019. gada 21. maija plkst. 9:45 Alojas novada domē. Par īpašumu interesēties pa tālruni – 26670718. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. 

Noteikumi

Pārdod nekustamo īpašumu "Kalnāres-9", Braslavas pagasts

Alojas novada dome 2019. gada 9. maijā plkst. 10:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Kalnāres”-9, Vilzēni, Braslavas pagasts, Alojas novads, kas sastāv no nedzīvojamām telpām 42,5 m2 platībā, 425/5422 domājamo daļu no dzīvojamās mājas un zemes, kas reģistrēta Vidzemes zemesgrāmatu nodaļas Braslavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000209424 9, ar kadastra numuru 6644 900 0053.Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 900.00 EUR. Izsoles solis 90.00 EUR, nodrošinājums 90.00 EUR, reģistrācijas maksa 15.00 EUR. Par īpašumu interesēties pa tālruni – 26670718. Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2019. gada 9. maija plkst. 9:50 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. 

Izsoles noteikumi

Pārdod kustamo mantu zemes vienībā "Jaunpārupes", Alojas pagastā

Alojas novada dome 2019. gada 23. aprīlī plkst. 10:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – zemes vienībā “Jaunpārupes”, Alojas pagastā, Joglas upes aizsargjoslā 2,47 ha platībā nozāģētos kokmateriālus izstrādei. Kustamās mantas nosacītā cena – 1000,00 EUR. Izsoles solis 50.00 EUR, nodrošinājums 100.00 EUR, reģistrācijas maksa 15.00 EUR. Par īpašumu interesēties pa tālruni – 28652353. Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2019. gada 23. aprīļa plkst. 9:45 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. 

Izsoles_noteikumi

Pārdod kustamo mantu zemes vienībā "Vilkkalni", Alojas pagastā

“Alojas novada dome 2019. gada 23. aprīlī plkst. 11:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu -divas cirsmas meža saimniecībā “Vilkkalni”, Alojas pagastā. Izsole tiks organizēta divās kārtās – katrai cirsmai atsevišķi. Katras cirsmas nosacīto cenu, nodrošinājuma naudu un izsoles soli skatīt tabulā:

Cirsmas Nr. Nosacītā cena bez PVN* (EUR) Izsoles nodrošinājums (EUR) Izsoles solis (EUR)
1 3398 340 100
2 7769 777 100

reģistrācijas maksa par katru cirsmu 15.00 EUR. Par īpašumu interesēties pa tālruni – 28652353. Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2019. gada 23. aprīļa plkst. 10:45 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. 

Izsoles noteikumi

Pārdod kustamo mantu - kokmateriālus

“Alojas novada dome 2019. gada 26. februārī plkst. 10:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu kokmateriālus, kas iegūti, izzāģējot krūmus ceļu “Zariņi-Veclāči” un “Lojiņas-Lagasti”, Alojas pagastā nodalījuma joslās, aptuvenais izzāģētais kokmateriālu apjoms – 240 berm3.  Kustamās mantas nosacītā cena – 1320.00 EUR. Izsoles solis 50.00 EUR, nodrošinājums 132.00 EUR, reģistrācijas maksa 15.00 EUR. Par īpašumu interesēties pa tālruni – 25749113. Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2019. gada 26. februāra plkst. 9:45 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. 

Izsoles noteikumi

Pārdod nekustamo īpašumu "Mazpuriņi", Brīvzemnieku pagasts

“Alojas novada dome 2019. gada 12. martā plkst. 10:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu –“Mazpuriņi”, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, kas sastāv no zemes, kas reģistrēta Limbažu zemesgrāmatu nodaļas Brīvzemnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000579256, ar kadastra numuru 6648 006 0078, zemes platība 4900 m2.  Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 900.00 EUR. Izsoles solis 90.00 EUR, nodrošinājums 90.00 EUR, reģistrācijas maksa 15.00 EUR. Par īpašumu interesēties pa tālruni – 28684163. Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2019. gada 12. marta plkst. 9:50 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. 

Īpašuma “Mazpuriņi” izsoles noteikumi

Izmantošanas tiesības zemei "Alderi", Staiceles pagasts

Apbūves tiesību un elektroenerģijas infrastruktūras nomas tiesību izsoles organizētājs Alojas novada dome,                                                   

reģistrācijas Nr.90000060032

juridiskā adrese Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

e-pasts: dome@aloja.lv, tālr.64023925

Apbūves tiesību un elektroenerģijas infrastruktūras nomas tiesību izsoles veids Atklāta mutiska trešā izsole ar augšupejošu soli
Izsoles objekts Alojas novada pašvaldībai piederošas zemes, kadastra apzīmējums 6637 008 0116, “Alderi”, Staiceles pagastā, daļas 0,25 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu: 6637 008 0116 8001, apbūves tiesības (būvēt un lietot uz Zemesgabalu nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi) un uz tās izbūvētās elektroenerģijas infrastruktūras ar 2000 A lielu jaudu (kas tiks izbūvēta un nodota ekspluatācijā līdz 2019. gada 31.janvārim) izmantošanas tiesības
Nomas objektu raksturojošā informācija citi iznomāšanas nosacījumi Nomnieks var būt tikai nolikuma 5.1. un 5.2. punktā definēta persona un tam ir jāizpilda nolikuma 2.2. punkta nosacījumi.
Apbūves tiesību un infrastruktūras iznomāšanas termiņš 30 gadi
Izsoles sākumcena un solis Izsoles sākumcena – 80,00 EUR (astoņdesmit eiro) bez PVN mēnesī.                                                   

Izsoles solis: 1 EUR (viens eiro)

Izsoles norises vieta un laiks 2018. gada 8. novembrī, plkst. 11:00                                                    

Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā

Izsoles objekta apskates vieta un laiks Katru darba dienu sākot ar 30.10.2018. līdz 06.11.2018. no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu Pēteri Kuzmenko, tālr. Nr. 29131733
Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks Pieteikumi iesniedzami Alojas novada domes Centrālajā administrācijā no informācijas publicēšanas dienas Alojas novada domes mājas lapā www.aloja.lv  līdz 2018. gada 6. novembra plkst. 17:00

Noteikumi

Nekustamā īpašuma - "Rūpniecības centrs", Brīvzemnieku pagasts

Alojas novada dome 2018. gada 2. oktobrī plkst. 10:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu –“Rūpniecības centrs”, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, kas sastāv no dzīvojamās mājas un zemes, kas reģistrēta Limbažu zemesgrāmatu nodaļas Brīvzemnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000572531, ar kadastra numuru 6648 001 0246, zemes platība 3290 m2.  Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2200.00 EUR. Izsoles solis 100.00 EUR, nodrošinājums 220.00 EUR, reģistrācijas maksa 15.00 EUR. Par īpašumu interesēties pa tālruni – 28684163. Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2018. gada 2. oktobra plkst. 10:00 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. 

Nolikums

Nekustamā īpašuma - "Ābeles" - 17, Alojas pagastā

Alojas novada dome 2018. gada 8. augustā plkst. 11:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu –“Ābeles”-17, Alojas pagasts, Alojas novads, kas sastāv no dzīvokļa–“Ābeles”-17, 754/12232 domājamo daļu no dzīvojamās mājas un zemes, kas reģistrēta Limbažu zemesgrāmatu nodaļas Alojas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000120580 17, ar kadastra numuru 6648 900 0124.  Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2500.00 EUR. Izsoles solis 250.00 EUR, nodrošinājums 250.00 EUR, reģistrācijas maksa 15.00 EUR. Par īpašumu interesēties pa tālruni – 28684163. Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2018. gada 8. augustā plkst. 11:00 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda.

Noteikumi

Nekustamā īpašuma - "Šalkas"-9, Ozolmuižā, Brīvzemnieku pagastā

Alojas novada dome 2018. gada 8. augustā plkst. 10:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu –“Šalkas”-9, Ozolmuižā, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, kas sastāv no dzīvokļa–“Šalkas”-9, 383/21358 domājamo daļu no dzīvojamās mājas un zemes, kas reģistrēta Limbažu zemesgrāmatu nodaļas Brīvzemnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 221 9, ar kadastra numuru 6648 900 0071.  Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1300.00 EUR. Izsoles solis 130.00 EUR, nodrošinājums 130.00 EUR, reģistrācijas maksa 15.00 EUR. Par īpašumu interesēties pa tālruni – 28684163. Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2018. gada 8. augusta plkst. 10:00 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. 

Noteikumi

Nekustamā īpašuma - "Urdzēni"-4 Alojas pagastā izsole

Alojas novada dome 2018. gada 3. jūlijā plkst. 11:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu –“Urdzēni”-4, Alojas pagasts, Alojas novads, kas sastāv no dzīvokļa – “Urdzēni”-4, 452/2427 domājamo daļu no dzīvojamās mājas un zemes, kas reģistrēta Limbažu zemesgrāmatu nodaļas Alojas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 389 4, ar kadastra numuru 6627 900 0118.  Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 600.00 EUR. Izsoles solis 60.00 EUR, nodrošinājums 60.00 EUR, reģistrācijas maksa 15.00 EUR. Par īpašumu interesēties pa tālruni – 28652353. Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2018. gada 3. jūlija plkst. 10:45 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.”

Noteikumi

Nekustamā īpašuma - "Urdzēni"-3 Alojas pagastā izsole

Alojas novada dome 2018. gada 3. jūlijā plkst. 10:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu –“Urdzēni”-3, Alojas pagasts, Alojas novads, kas sastāv no dzīvokļa–“Urdzēni”-3, 456/2427 domājamo daļu no dzīvojamās mājas un zemes, kas reģistrēta Limbažu zemesgrāmatu nodaļas Alojas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 389 3, ar kadastra numuru 6627 900 0105.  Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 600.00 EUR. Izsoles solis 60.00 EUR, nodrošinājums 60.00 EUR, reģistrācijas maksa 15.00 EUR. Par īpašumu interesēties pa tālruni – 28652353. Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2018. gada 3. jūlija plkst. 9:45 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.”

Noteikumi

Nekustamā īpašuma - “Rūpniecības centrs” Brīvzemnieku pagastā izsole

Alojas novada dome 2018. gada 3. jūlijā plkst. 9:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – “Rūpniecības centrs”, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, kas sastāv no dzīvojamās mājas un zemes, kas reģistrēta Limbažu zemesgrāmatu nodaļas Brīvzemnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000572531, ar kadastra numuru 6648 001 0246, zemes platība 3290 m2. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2200.00 EUR. Izsoles solis 100.00 EUR, nodrošinājums 220.00 EUR, reģistrācijas maksa 15.00 EUR. Par īpašumu interesēties pa tālruni – 28684163. Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2018. gada 3. jūlija plkst. 8:45 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.”

Nolikums

Kustamā īpašuma - cirsmu meža saimniecībā “Muižnieki 1” Alojas pagastā izsole

Alojas novada dome 2018. gada 21.maijā plkst. 10:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu- piecas cirsmas meža saimniecībā “Muižnieki 1”, Alojas pagastā. Izsole tiks organizēta piecās kārtās- katrai cirsmai atsevišķi. Katras cirsmas nosacīto cenu, nodrošinājuma naudu un izsoles soli skatīt tabulā:

Cirsmas Nr. Nosacītā cena bez PVN* (EUR) Izsoles nodrošinājums (EUR) Izsoles solis (EUR)
1 3320 332 300
3 11 350 1135 1000
4 8590 859 800
5 5800 580 500
6 11 350 1135 1000

Reģistrācijas maksa: 15 EUR.

Izsolei var pieteikties līdz 2018. gada 21.maija plkst. 9.30 Alojas novada domē.

Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda.

Izsoles objektu iespējams apskatīt, iepriekš saskaņojot pa tālr. 28652353.

Izsoles dalībniekam samaksa par nosolīto objektu jāveic 10 darba dienu laikā pēc izsoles dienas

Noteikumi

Cirsma Nr. 1

Cirsma Nr. 3

Cirsma Nr. 4

Cirsma Nr. 5

Cirsma Nr. 6

Nekustamā īpašuma “Ezernieki”, Ozolmuižā, Brīvzemnieku pagastā izsole 

Alojas novada dome 2018. gada 5. jūnijā  plkst. 10:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu –“Ezernieki”, Ozolmuiža, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, kas sastāv no dzīvojamās mājas un zemes, kas reģistrēta Limbažu zemesgrāmatu nodaļas Brīvzemnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 243, ar kadastra numuru 6648 006 0081, zemes platība 0,444 ha.  Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3800,00 EUR. Izsoles solis 100,00 EUR, nodrošinājums 380,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR. Par īpašumu interesēties pa tālruni – 28684163. Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2018. gada 5. jūnija plkst. 10.00 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. 

Izsoles noteikumi

Neapdzīvojamas telpas “Ristiņu galdniecība”, Puikulē, Brīvzemnieku pagastā, nomas tiesību izsole 

Tiek izsolīta neapdzīvojama ēka, “Ristiņu galdniecība”, Puikulē, Brīvzemnieku pagastā, kadastra apzīmējumu 6648 001 0244 002, 91,90 m2 platībā.

Izsoles noteikumi

Pārdod nekustamo īpašumu “Rūpniecības centrs”, Brīvzemnieku pagasts

Alojas novada dome 2018. gada 3. maijā plkst. 9:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu –“Rūpniecības centrs”, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, kas sastāv no dzīvojamās mājas un zemes, kas reģistrēta Limbažu zemesgrāmatu nodaļas Brīvzemnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000572531, ar kadastra numuru 6648 001 0246, zemes platība 3290 m2.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4400.00 EUR. Izsoles solis 100.00 EUR, nodrošinājums 440.00 EUR, reģistrācijas maksa 15.00 EUR. Par īpašumu interesēties pa tālruni – 28684163. Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2018. gada 3. maija plkst. 9.00 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.”

Nolikums

Pārdod nekustamo īpašumu "Limšēnu klēts", Staiceles pagasts

Alojas novada dome 2018. gada 3. maijā plkst. 10:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu –“Limšēnu klēts”, Staiceles pagasts, Alojas novads, kas sastāv no būves un zemes, kas reģistrēta Limbažu zemesgrāmatu nodaļas Staiceles pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000575222, ar kadastra numuru 6637 003 0068, zemes platība 0,0376 ha. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1000.00 EUR. Izsoles solis 100.00 EUR, nodrošinājums 100.00 EUR, reģistrācijas maksa 15.00 EUR. Īpašumu iespējams apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālr. 29131733.Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2018. gada 3. maija plkst. 10.00 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.”

Nolikums

Pārdod nekustamo īpašumu "Lidlauka Buktes", Alojas pagasts

Alojas novada dome 2018. gada 3. maijā plkst. 11:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu –“Lidlauka Buktes”, Alojas pagasts, Alojas novads, kas sastāv no zemes gabala 1,13 ha platībā, kas reģistrēta Limbažu zemesgrāmatu nodaļas Alojas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000575512, ar kadastra numuru 6627 003 0448, zemes platība 1,13 ha. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1500.00 EUR. Izsoles solis 150.00 EUR, nodrošinājums 150.00 EUR, reģistrācijas maksa 15.00 EUR. Īpašumu iespējams apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālr. 64023927. Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2018. gada 3. maija plkst. 11.00 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.”

Nolikums

Pārdod nekustamo īpašumu Rīgas iela 9B Alojā

Alojas novada dome 2018. gada 16.februārī plkst. 9:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – Rīgas iela 9B, Alojā, Alojas novadā, kas reģistrēts Limbažu zemesgrāmatu nodaļas Alojas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000572717, ar kadastra numuru 6607 002 0020, kas sastāv no zemes gabala 2446 m2 platībā.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 700.00 EUR. Izsoles solis 70.00 EUR, nodrošinājums 70.00 EUR, reģistrācijas maksa 15.00 EUR. Par īpašumu interesēties pa tālruni 64023927. Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2018. gada 16. februāra plkst. 9.00 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda.

Noteikumi

Pārdod nekustamo īpašumu “Rūpniecības centrs” Brīvzemnieku pagastā

Alojas novada dome 2018. gada 16.februārī plkst. 10:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu –“Rūpniecības centrs”, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, kas sastāv no dzīvojamās mājas un zemes, kas reģistrēta Limbažu zemesgrāmatu nodaļas Brīvzemnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000572531, ar kadastra numuru 6648 001 0246, zemes platība 3290 m2.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 5500.00 EUR. Izsoles solis 550.00 EUR, nodrošinājums 550.00 EUR, reģistrācijas maksa 15.00 EUR. Īpašumu iespējams apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālr. 28684163.Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2018. gada 16. februāra plkst. 10.00 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda.

Noteikumi

Pārdod nekustamo īpašumu “Dzelzceļa māja” Brīvzemnieku pagastā

Alojas novada dome 2018. gada 16.februārī plkst. 10:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu –“Dzelzceļa māja”, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, kas sastāv no dzīvojamās mājas, palīgceltnes un zemes, kas reģistrēta Limbažu zemesgrāmatu nodaļas Brīvzemnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 241, ar kadastra numuru 6648 003 0117, zemes platība 0,237 ha.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3400.00 EUR. Izsoles solis 340.00 EUR, nodrošinājums 340.00 EUR, reģistrācijas maksa 15.00 EUR. Īpašumu iespējams apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālr. 28684163.Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2018. gada 16. februāra plkst. 11.00 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda.

Noteikumi

Pārdod nekustamo īpašumu–dzīvokli “Šalkas”-33, Ozolmuižā, Brīvzemnieku pagastā

Alojas novada dome 2017. gada 7. novembrī plkst. 10:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – dzīvokli “Šalkas”-33, Ozolmuižā, Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā, un kopīpašuma 803/21358 domājamo daļu no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 6648 006 0080 001) un zemes (kadastra apzīmējums 6648 006 0080), kas reģistrēta Brīvzemnieku pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 221 33, kopplatība 85.8m2.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2600.00 EUR. Izsoles solis 260.00 EUR, nodrošinājums 260.00 EUR, reģistrācijas maksa 15.00 EUR. Īpašumu iespējams apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālr. 28684163. Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2017. gada 7. novembrim plkst. 10.00 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda.

Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles”.

Noteikumi

Pārdod nekustamo īpašumu – dzīvokli “Kalnāres”-4, Vilzēnos, Braslavas pagastā

Alojas novada dome 2017. gada 4. oktobrī plkst. 10:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – dzīvokli “Kalnāres”-4, Vilzēnos, Braslavas pagastā, Alojas novadā, un kopīpašuma 426/5422 domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemes, kas reģistrēta Braslavas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1000002094244, ar kadastra numuru 6644 004 0130 005, kopplatība 42.6m2.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2300.00 EUR. Izsoles solis 230.00 EUR, nodrošinājums 230.00 EUR, reģistrācijas maksa 15.00 EUR. Īpašumu iespējams apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālr. 26670718. Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2017. gada 4. oktobrim plkst. 10.00 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. 

Izsoles noteikumi

Nomas tiesību izsole neapdzīvojamai telpai – garāžām “Mācību darbnīcas”, Brīvzemnieku pagastā

Nomas tiesību izsoles organizētājs Alojas novada dome,                                                   

reģistrācijas Nr.90000060032

juridiskā adrese Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

e-pasts: dome@aloja.lv, tālr.64023925

Nomas tiesību izsoles veids Pirmreizēja mutiska izsole ar augšupejošu soli
Nomas objekts Nedzīvojamā ēkā – garāžas, telpa Nr.15  “Mācību darbnīcas”, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, kadastra apzīmējums 6648 006 0041 002, ar kopējo platību 49,3 m2
Nomas objektu raksturojošā informācija citi iznomāšanas nosacījumi Telpas izmantojamas kā auto garāžas.                                                   

Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu nodot trešajām personām bez Iznomātāja saskaņojuma.

 

Maksimālais iznomāšanas termiņš 10 gadi
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis Nosacītās nomas maksas apmērs – 1,92 EUR (viens eiro un 92 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk PVN), par nomas objektu mēnesī.                                                   

Izsoles solis – EUR 0,20 (nulle eiro 20 centi) bez PVN

Izsoles norises vieta un laiks 2017. gada 6. jūnijā, plkst. 10:00                                                    

Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā

Iznomājamā objekta apskates vieta un laiks Katru darba dienu sākot ar 30.05.2017. līdz 05.06.2017. no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu Daci Tauriņu, tālr. Nr. 64031002. mob. tālr. Nr. 28684163
Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks Pieteikumi iesniedzami Brīvzemnieku pagasta pārvaldē vai Alojas novada domes Centrālajā administrācijā no informācijas publicēšanas dienas Alojas novada domes mājas lapā www.aloja.lv  līdz 2017. gada 6. jūnijam plkst. 10:00

Noteikumi

Pārdod nekustamo īpašumu – neapdzīvojamās telpas “Kalnāres”-4, Vilzēnos, Braslavas pagastā

Alojas novada dome 2017.gada 12.jūlijā 11:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – neapdzīvojamās telpas “Kalnāres”-4, Vilzēnos, Braslavas pagastā, Alojas novadā, un kopīpašuma 426/5422 domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemes, kas reģistrēta Braslavas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1000002094244, ar kadastra numuru 6644 004 0130 005, kopplatība 42.6m2. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2300.00 EUR. Izsoles solis 230.00 EUR, nodrošinājums 230.00 EUR, reģistrācijas maksa 15.00 EUR. Īpašumu iespējams apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālr. 264031002. Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2017.gada 12.jūlijam 11:00 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv, sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles”.

Lēmums un noteikumi

Pārdod nekustamo īpašumu – dzīvokli “Lazdas”-2, Vilzēnos, Braslavas pagastā

Alojas novada dome 2017.gada 12.jūlijā 10:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – dzīvokli “Lazdas”-2, Vilzēnos, Braslavas pagastā, Alojas novadā, un kopīpašuma 699/19989 domājamās daļas no dzīvojamās mājas un 699/18989 domājamās daļas no zemes, kas reģistrēta Braslavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000001951912, ar kadastra numuru 6644 004 0041 001, kopplatība 69.9m2. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1300.00 EUR. Izsoles solis 130.00 EUR, nodrošinājums 130.00 EUR, reģistrācijas maksa 15.00 EUR. Īpašumu iespējams apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālr. 26644741. Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2017.gada 12.jūlijam 10:00 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv, sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles”.

Lēmums un noteikumi

Nomas tiesību izsole pašvaldības nekustamajam īpašumam – “Mācību darbnīcas” garāžas Nr.5 un Nr.6, Brīvzemnieku pagasts

Telpa Nr.5

Nomas tiesību izsoles organizētājs Alojas novada dome,                                                   

reģistrācijas Nr.90000060032

juridiskā adrese Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

e-pasts: dome@aloja.lv, tālr.64023925

Nomas tiesību izsoles veids Pirmreizēja mutiska izsole ar augšupejošu soli
Nomas objekts Nedzīvojamā ēkā – garāžas, telpa Nr.5 “Mācību darbnīcas”, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, kadastra apzīmējums 6648 006 0041 002, ar kopējo platību 70,1 m2
Nomas objektu raksturojošā informācija citi iznomāšanas nosacījumi Telpas izmantojamas kā auto garāžas.                                                   

Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu nodot trešajām personām bez Iznomātāja saskaņojuma.

 

Maksimālais iznomāšanas termiņš 10 gadi
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis Nosacītās nomas maksas apmērs – 2,73 EUR (divi eiro un 73 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk PVN), par nomas objektu mēnesī.                                                   

Izsoles solis – EUR 0,27 (nulle eiro 27 centi) bez PVN

Izsoles norises vieta un laiks 2017. gada 11.aprīlī, plkst. 10:00                                                    

Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā

Iznomājamā objekta apskates vieta un laiks Katru darba dienu sākot ar 31.03.2017. līdz 10.04.2017. no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu Daci Tauriņu, tālr. Nr. 64031002. mob. tālr. Nr. 28684163
Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks Pieteikumi iesniedzami Brīvzemnieku pagasta pārvaldē vai Alojas novada domes Centrālajā administrācijā no informācijas publicēšanas dienas Alojas novada domes mājas lapā www.aloja.lv līdz 2017. gada 11. aprīlim plkst. 10:00

Telpa Nr.6

Nomas tiesību izsoles organizētājs Alojas novada dome,                                                   

reģistrācijas Nr.90000060032

juridiskā adrese Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

e-pasts: dome@aloja.lv, tālr.64023925

Nomas tiesību izsoles veids Pirmreizēja mutiska izsole ar augšupejošu soli
Nomas objekts Nedzīvojamā ēkā – garāžas, telpa Nr.6 “Mācību darbnīcas”, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, kadastra apzīmējums 6648 006 0041 002, ar kopējo platību 70,1 m2
Nomas objektu raksturojošā informācija citi iznomāšanas nosacījumi Telpas izmantojamas kā auto garāžas.                                                   

Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu nodot trešajām personām bez Iznomātāja saskaņojuma.

 

Maksimālais iznomāšanas termiņš 10 gadi
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis Nosacītās nomas maksas apmērs – 2,73 EUR (divi eiro un 73 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk PVN), par nomas objektu mēnesī.                                                   

Izsoles solis – EUR 0,27 (nulle eiro 27 centi) bez PVN

Izsoles norises vieta un laiks 2017. gada 11.aprīlī, plkst. 10:30                                                    

Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā

Iznomājamā objekta apskates vieta un laiks Katru darba dienu sākot ar 31.03.2017. līdz 10.04.2017. no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu Daci Tauriņu, tālr. Nr. 64031002. mob. tālr. Nr. 28684163
Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks Pieteikumi iesniedzami Brīvzemnieku pagasta pārvaldē vai Alojas novada domes Centrālajā administrācijā no informācijas publicēšanas dienas Alojas novada domes mājas lapā www.aloja.lv līdz 2017. gada 11. aprīlim plkst. 10:00

Noteikumi

Nomas tiesību izsole - Nedzīvojamā telpa (kūts), telpa Nr.6, “Lazdu kūtis”, Braslavas pagasts

Nomas tiesību izsoles organizētājs Alojas novada dome,                                                   

reģistrācijas Nr.90000060032

juridiskā adrese Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

e-pasts: dome@aloja.lv, tālr.64023925

Nomas tiesību izsoles veids Pirmreizēja mutiska izsole ar augšupejošu soli
Nomas objekts Nedzīvojamā telpa – kūts, telpa Nr.6 “Lazdu kūtis”, Braslavas pagasts, Alojas novads, kadastra apzīmējums 6644 004 0130 010, ar kopējo platību 55 m2
Nomas objektu raksturojošā informācija citi iznomāšanas nosacījumi Telpa izmantojama kā kūts.                                                   

Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu nodot trešajām personām bez Iznomātāja saskaņojuma.

 

Maksimālais iznomāšanas termiņš 10 gadi
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis Nosacītās nomas maksas apmērs – 2,34 EUR (divi eiro un 34 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk PVN), par nomas objektu mēnesī.                                                   

Izsoles solis – EUR 0,23 (nulle eiro 23 centi) bez PVN

Izsoles norises vieta un laiks 2017. gada 7. februārī, plkst. 9:30                                                    

Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā

Iznomājamā objekta apskates vieta un laiks Katru darba dienu sākot ar 31.01.2017. līdz 06.02.2017. no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu Arvīdu Ozolu, mob. tālr. Nr. 26644741
Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks Pieteikumi iesniedzami Braslavas pagasta pārvaldē vai Alojas novada domes Centrālajā administrācijā no informācijas publicēšanas dienas Alojas novada domes mājas lapā www.aloja.lv  līdz 2017. gada 7. februāra plkst. 9:30

Noteikumi

Pārdod nekustamo īpašumu-neapdzīvojamās telpas "Teikas"-601, Brīvzemnieku pagastā

Alojas novada dome 2017. gada 7. februārī plkst. 11:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – neapdzīvojamās telpas “Teikas”- 601, Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā, un kopīpašuma 850/6611 domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemes, kas reģistrēta Brīvzemnieku pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 217 601, ar kadastra numuru 6648 900 0068, kopplatība 85.9m2.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2200.00 EUR. Izsoles solis 220.00 EUR, nodrošinājums 220.00 EUR, reģistrācijas maksa 15.00 EUR. Īpašumu iespējams apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālr. 264031002. Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2017. gada 07. februārim plkst. 11.00 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda.

Noteikumi

Pārdod nekustamo īpašumu-dzīvokli "Jaunaudzes" - 4, Braslavas pagastā

Alojas novada dome 2017. gada 7. februārī plkst. 10:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – dzīvokli “Jaunaudzes”- 4, Braslavas pagastā, Alojas novadā, un kopīpašuma 4783/19398 domājamās daļas no dzīvojamās mājas, divām palīgēkām un zemes, kas reģistrēta Braslavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000000078974, ar kadastra numuru 6644 900 0049, kopplatība 45.83m2.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 400.00 EUR. Izsoles solis 40.00 EUR, nodrošinājums 40.00 EUR, reģistrācijas maksa 15.00 EUR. Īpašumu iespējams apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālr. 26644741. Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2017. gada 7. februārim plkst. 10.00 Alojas novada domē.

Lai reģistrētos izsolei pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda.

Noteikumi

Pārdod nekustamo īpašumu "Šalkas-17", Brīvzemnieku pagastā

Alojas novada dome 2016. gada 14. decembrī plkst. 10:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Šalkas”-17, Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 86,1 m2 un ar to saistītās būves (kadastra apzīmējums 6648 006 0080 001) kopīpašuma 806/21358 domājamās daļas, kā arī kopīpašuma 806/21358 domājamās daļas no zemes, kas 2007. gada 18. martā reģistrēti Alojas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 221 17 ar kadastra numuru 6648 900 0076.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2600.00 EUR. Izsoles solis 260.00 EUR, nodrošinājums 260.00 EUR, reģistrācijas maksa 15.00 EUR. Īpašumu iespējams apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālr. 264031002

Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2016. gada 14. decembrim plkst. 10.00 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā LV12HABA0551026085817 dalības maksa un nodrošinājuma nauda. 

Noteikumi

Neapdzīvojamas telpa–garāžas, “Lazdu kūtis” Nr.3, Braslavas pagasts

Nomas tiesību izsoles organizētājs Alojas novada dome,                                                   

reģistrācijas Nr.90000060032

juridiskā adrese Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

e-pasts: dome@aloja.lv, tālr.64023925

Nomas tiesību izsoles veids Pirmreizēja mutiska izsole ar augšupejošu soli
Nomas objekts Nedzīvojamā telpa – kūts, telpa Nr.3 “Lazdu kūtis”, Braslavas pagasts, Alojas novads, kadastra apzīmējums 6644 004 0130 010, ar kopējo platību 55 m2
Nomas objektu raksturojošā informācija citi iznomāšanas nosacījumi Telpa izmantojama kā kūts.                                                   

Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu nodot trešajām personām bez Iznomātāja saskaņojuma.

 

Maksimālais iznomāšanas termiņš 10 gadi
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis Nosacītās nomas maksas apmērs – 2,34 EUR (divi eiro un 34 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk PVN), par nomas objektu mēnesī.                                                   

Izsoles solis – EUR 0,23 bez PVN

Izsoles norises vieta un laiks 2016. gada 11. novembrī, plkst. 10:00                                                    

Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā

Iznomājamā objekta apskates vieta un laiks Katru darba dienu sākot ar 07.11.2016. līdz 10.11.2016. no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu Arvīdu Ozolu, mob. tālr. Nr. 26644741
Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks Pieteikumi iesniedzami Braslavas pagasta pārvaldē vai Alojas novada domes Centrālajā administrācijā no informācijas publicēšanas dienas Alojas novada domes mājas lapā www.aloja.lv  līdz 2016. gada 11. novembra plkst. 10:00

Noteikumi

Neapdzīvojamas telpa–garāžas, “Lazdu kūtis” Nr.2, Braslavas pagasts

Nomas tiesību izsoles organizētājs Alojas novada dome,                                                   

reģistrācijas Nr.90000060032

juridiskā adrese Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

e-pasts: dome@aloja.lv, tālr.64023925

Nomas tiesību izsoles veids Pirmreizēja mutiska izsole ar augšupejošu soli
Nomas objekts Nedzīvojamā telpa – kūts, telpa Nr.2 “Lazdu kūtis”, Braslavas pagasts, Alojas novads, kadastra apzīmējums 6644 004 0130 010, ar kopējo platību 55 m2
Nomas objektu raksturojošā informācija citi iznomāšanas nosacījumi Telpa izmantojama kā kūts.                                                   

Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu nodot trešajām personām bez Iznomātāja saskaņojuma.

 

Maksimālais iznomāšanas termiņš 10 gadi
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis Nosacītās nomas maksas apmērs – 2,34 EUR (divi eiro un 34 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk PVN), par nomas objektu mēnesī.                                                   

Izsoles solis – EUR 0,23 (nulle eiro 23 centi) bez PVN

Izsoles norises vieta un laiks 2016. gada 14. oktobrī, plkst. 10:30                                                    

Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā

Iznomājamā objekta apskates vieta un laiks Katru darba dienu sākot ar 05.10.2016. līdz 13.10.2016. no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu Arvīdu Ozolu, mob. tālr. Nr. 26644741
Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks Pieteikumi iesniedzami Braslavas pagasta pārvaldē vai Alojas novada domes Centrālajā administrācijā no informācijas publicēšanas dienas Alojas novada domes mājas lapā www.aloja.lv  līdz 2016. gada 14. oktobra plkst. 10:30

Noteikumi

Neapdzīvojamas telpa–garāžas, “Lazdu kūtis” Nr.1, Braslavas pagasts

Nomas tiesību izsoles organizētājs Alojas novada dome,                                                   

reģistrācijas Nr.90000060032

juridiskā adrese Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

e-pasts: dome@aloja.lv, tālr.64023925

Nomas tiesību izsoles veids Pirmreizēja mutiska izsole ar augšupejošu soli
Nomas objekts Nedzīvojamā telpa – kūts, telpa Nr.1 “Lazdu kūtis”, Braslavas pagasts, Alojas novads, kadastra apzīmējums 6644 004 0130 010, ar kopējo platību 55 m2
Nomas objektu raksturojošā informācija citi iznomāšanas nosacījumi Telpa izmantojama kā kūts.                                                   

Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu nodot trešajām personām bez Iznomātāja saskaņojuma.

 

Maksimālais iznomāšanas termiņš 10 gadi
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis Nosacītās nomas maksas apmērs – 2,34 EUR (divi eiro un 34 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk PVN), par nomas objektu mēnesī.                                                   

Izsoles solis – EUR 0,23 (nulle eiro 23 centi) bez PVN

Izsoles norises vieta un laiks 2016. gada 14. oktobrī, plkst. 10:00                                                    

Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā

Iznomājamā objekta apskates vieta un laiks Katru darba dienu sākot ar 05.10.2016. līdz 13.10.2016. no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu Arvīdu Ozolu, mob. tālr. Nr. 26644741
Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks Pieteikumi iesniedzami Braslavas pagasta pārvaldē vai Alojas novada domes Centrālajā administrācijā no informācijas publicēšanas dienas Alojas novada domes mājas lapā www.aloja.lv  līdz 2016. gada 14. oktobra plkst. 10:00

Noteikumi

Nekustamais īpašums "Šalkas"-17, Brīvzemnieku pagasts

Alojas novada dome 2016. gada 6. oktobrī plkst.10 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Šalkas”-17, Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 86,1 m2 un ar to saistītās būves (kadastra apzīmējums 6648 006 0080 001) kopīpašuma 806/21358 domājamās daļas, kā arī kopīpašuma 806/21358 domājamās daļas no zemes, kas 2007. gada 18. martā reģistrēti Alojas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 221 17 ar kadastra numuru 6648 900 0076. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2600.00 EUR.

Izsoles solis 260.00 EUR, nodrošinājums 260.00 EUR, reģistrācijas maksa 15.00 EUR. Īpašumu iespējams apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālr. 26644741.

Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2016. gada 6. oktobrim plkst. 10 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā Attīstība – Konkursi un izsoles.

Izsoles noteikumi

Nedzīvojamā telpa–kūts, telpa Nr.5 “Kūts Nr.4”, Brīvzemnieku pagasts

Nomas tiesību izsoles organizētājs Alojas novada dome,                                                   

reģistrācijas Nr.90000060032

juridiskā adrese Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

e-pasts: dome@aloja.lv, tālr.64023925

Nomas tiesību izsoles veids Pirmreizēja mutiska izsole ar augšupejošu soli
Nomas objekts Nedzīvojamā telpa – kūts, telpa Nr.5 “Kūts Nr.4”, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, kadastra apzīmējums 6648 001 0224 001, ar kopējo platību 25,5 m2
Nomas objektu raksturojošā informācija citi iznomāšanas nosacījumi Telpa izmantojama kā kūts.                                                   

Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu nodot trešajām personām bez Iznomātāja saskaņojuma.

 

Maksimālais iznomāšanas termiņš 10 gadi
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis Nosacītās nomas maksas apmērs – 1,08 EUR (viens eiro un 8 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk PVN), par nomas objektu mēnesī.                                                   

Izsoles solis – EUR 0,11 (vienpadsmit centi) bez PVN

Izsoles norises vieta un laiks 2016. gada 27. septembrī, plkst. 10:30                                                    

Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā

Iznomājamā objekta apskates vieta un laiks Katru darba dienu sākot ar 30.08.2016. līdz 23.09.2016. no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu Daci Tauriņu, mob. tālr. Nr. 28684163
Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks Pieteikumi iesniedzami Braslavas pagasta pārvaldē vai Alojas novada domes Centrālajā administrācijā no informācijas publicēšanas dienas Alojas novada domes mājas lapā www.aloja.lv  līdz 2016. gada 27. septembrim plkst. 10:30

Nomas noteikumi

Nedzīvojamā telpa - kūts "Lazdu kūts", Braslavas pagastā

Nomas tiesību izsoles organizētājs Alojas novada dome,                                                   

reģistrācijas Nr.90000060032

juridiskā adrese Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

e-pasts: dome@aloja.lv, tālr.64023925

Nomas tiesību izsoles veids Pirmreizēja mutiska izsole ar augšupejošu soli
Nomas objekts Nedzīvojamā telpa – kūts, telpa Nr.1 “Lazdu kūtis”, Braslavas pagasts, Alojas novads, kadastra apzīmējums 6644 004 0130 010, ar kopējo platību 55 m2
Nomas objektu raksturojošā informācija citi iznomāšanas nosacījumi Telpa izmantojama kā kūts.                                                   

Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu nodot trešajām personām bez Iznomātāja saskaņojuma.

 

Maksimālais iznomāšanas termiņš 10 gadi
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis Nosacītās nomas maksas apmērs – 2,34 EUR (divi eiro un 34 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk PVN), par nomas objektu mēnesī.                                                   

Izsoles solis – EUR 1,00 (viens eiro) bez PVN

Izsoles norises vieta un laiks 2016. gada 22. jūlijā, plkst. 10:00                                                    

Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā

Iznomājamā objekta apskates vieta un laiks Katru darba dienu, sākot ar 01.07.2016. līdz 11.07.2016. no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu Arvīdu Ozolu, mob. tālr. 26644741
Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks Pieteikumi iesniedzami Braslavas pagasta pārvaldē vai Alojas novada domes Centrālajā administrācijā no informācijas publicēšanas dienas Alojas novada domes mājas lapā www.aloja.lv  līdz 2016. gada 12. jūlija plkst. 17:00

Noteikumi

Pārdod pašvaldības meža īpašuma cirsmas

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdotas Alojas novada pašvaldības meža īpašuma “Muižnieki 1” (kadastra Nr. 6627 0040 233) 2 meža cirsmu izstrādes tiesības. 

Nr. p.k. Cirtes veids Cirtes izpildes veids Cirsmas Nr. Kvartāla Nr. Nogabala Nr. Izcērtamā platība, ha Cirsmas krāja m3
1. galvenā kailcirte 2 2 1-1,2 2,0 489,29
2. galvenā kailcirte 7 2 9,10 1,2 300,37

Izsolē var piedalīties fiziska vai juridiska persona, kura līdz 2016.gada 15.jūnija 9:30 iesniegusi dokumentus dalībai izsolē, samaksājusi nodrošinājuma naudu un reģistrācijas maksu 15 EUR.

Izsoles objektu iespējams apskatīt, iepriekš saskaņojot to ar Alojas pilsētas pārvaldes vadītāju, tālr. 26644741, e-pasts: arvids.ozols@aloja.lv

Noteikumi

Nedzīvojamā telpa – garāžas, telpa Nr.4, “Mācību darbnīcas”, Brīvzemnieku pagasts

Nomas tiesību izsoles organizētājs Alojas novada dome,                                                   

reģistrācijas Nr.90000060032

juridiskā adrese Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

e-pasts: dome@aloja.lv, tālr.64023925

Nomas tiesību izsoles veids Pirmreizēja mutiska izsole ar augšupejošu soli
Nomas objekts Nedzīvojamā telpa – garāžas, telpa Nr.4, “Mācību darbnīcas”, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, kadastra apzīmējums 6648 006 0041 002, ar kopējo platību 71,3 m2
Nomas objektu raksturojošā informācija citi iznomāšanas nosacījumi Telpa izmantojama kā auto garāža.                                                   

Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu nodot trešajām personām bez Iznomātāja saskaņojuma.

 

Maksimālais iznomāšanas termiņš 10 gadi
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis Nosacītās nomas maksas apmērs – 3,03 EUR (trīs eiro un 3 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk PVN), par nomas objektu mēnesī.                                                   

Izsoles solis – EUR 1,00 (viens eiro) bez PVN

Izsoles norises vieta un laiks 2016. gada 10.maijā, plkst. 9:30                                                    

Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā

Iznomājamā objekta apskates vieta un laiks Katru darba dienu sākot ar 02.05.2016. līdz 09.05.2016. no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu Arvīdu Bērziņu, tālr. Nr. 64031002. mob. tālr. Nr. 29164376
Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks Pieteikumi iesniedzami Brīvzemnieku pagasta pārvaldē vai Alojas novada domes Centrālajā administrācijā no informācijas publicēšanas dienas Alojas novada domes mājas lapā www.aloja.lv  līdz 2016. gada 10.maijam plkst. 9:30

Noteikumi

Pārdod nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr. 3 “Kalnāres”, Braslavas pagastā

Alojas novada dome 2016.gada 6.jūnijā plkst. 13.00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod dzīvokļa īpašumu Nr. 3 “Kalnāres”, Braslavas pagastā, 106,3 m2 kopplatībā un 1063/5422 kopīpašuma domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 6644 004 0130 005 un zemes ar kadastra apzīmējumu 6644 004 0229. Telpu galvenais lietošanas veids saskaņā ar telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu – biroju ēkas. Izsoles sākumcena 3800 EUR. Izsoles solis 50 EUR, nodrošinājums 380 EUR, reģistrācijas maksa 15 EUR. Īpašuma izsolei var pieteikties var līdz izsoles sākumam Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda. Īpašumu iespējams apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālr. 26644741.

Noteikumi

Pārdod nekustamo īpašumu - “Tīrumi 1”, Alojas pagastā

Alojas novada dome 2016.gada 6.jūnijā plkst. 11.00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Tīrumi 1”, Alojas pagastā, kas sastāv no zemes gabala ar platību 0,1392 ha, kadastra apzīmējums 6627 002 0507. Izsoles sākumcena 500 EUR. Izsoles solis 50 EUR, nodrošinājums 50 EUR, reģistrācijas maksa 15 EUR. Īpašuma izsolei var pieteikties var līdz izsoles sākumam Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda. Īpašumu iespējams apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālr. 26644741.

Noteikumi

Pārdod nekustamo īpašumu - “Tīrumi 2”, Alojas pagastā

Alojas novada dome 2016.gada 6.jūnijā plkst. 10.00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Tīrumi 2”, Alojas pagastā, kas sastāv no zemes gabala ar platību 0,73 ha, kadastra apzīmējums 6627 002 0550. Izsoles sākumcena 2300 EUR. Izsoles solis 50 EUR, nodrošinājums 230 EUR, reģistrācijas maksa 15 EUR. Īpašuma izsolei var pieteikties var līdz izsoles sākumam Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda. Īpašumu iespējams apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālr. 26644741.

Noteikumi

Pārdod nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr. 1 "Elbreti 2", Alojas pagastā

Alojas novada dome 2016.gada 6.jūnijā plkst. 9.00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu dzīvokli Nr. 1 “Elbreti 2”, Alojas pagastā, 41 m2 kopplatībā un 4100/20890 kopīpašuma domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 6627 004 0239 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 6627 004 0239. Izsoles sākumcena 500 EUR. Izsoles solis 50 EUR, nodrošinājums 50 EUR, reģistrācijas maksa 15 EUR. Īpašuma izsolei var pieteikties var līdz izsoles sākumam Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda. Īpašumu iespējams apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālr. 26644741.

Noteikumi

Pārdod nekustamo īpašumu - “Palejas”-2, Alojas pagastā

Alojas novada dome 2016.gada 6.maijā plkst. 11.00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Palejas”-2, Alojas pagastā, kadastra apzīmējums 6627 900 0113, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 43,4 m2 un 434/1913 kopīpašuma domājamām daļām no mājas, šķūņa un zemes. Nekustamā īpašuma nosacītā cena- 500 EUR. Izsoles solis 50 EUR, nodrošinājums 50 EUR, reģistrācijas maksa 15 EUR. Īpašumu iespējams apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālr. 26644741

 

Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties var līdz 2016.gada 6.maijam plkst. 11.00 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda.

 

Noteikumi

Nomas tiesību izsole: neapdzīvojamas telpas - traktoru garāžas, “Mācību darbnīcas”, Brīvzemnieku pagastā

Nomas tiesību izsoles organizētājs Alojas novada dome,                                                   

reģistrācijas Nr.90000060032

juridiskā adrese Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

e-pasts: dome@aloja.lv, tālr.64023925

Nomas tiesību izsoles veids Pirmreizējā mutiskā izsole ar augšupejošu soli
Nomas objekts Nedzīvojamā ēka – traktoru garāžas, “Mācību darbnīcas”, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, kadastra apzīmējums 6648 006 0041 003, ar kopējo platību 445,7 m2
Nomas objektu raksturojošā informācija citi iznomāšanas nosacījumi Telpa izmantojama kā garāža.                                                   

Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu nodot trešajām personām bez Iznomātāja saskaņojuma.

 

Maksimālais iznomāšanas termiņš 10 gadi
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis Nosacītās nomas maksas apmērs – 18,94 EUR (astoņpadsmit eiro un  94 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk PVN), par nomas objektu mēnesī.                                                   

Izsoles solis – EUR 5,00 (pieci eiro) bez PVN

Izsoles norises vieta un laiks 2016. gada 7.aprīlī, plkst. 10:00                                                    

Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā

Iznomājamā objekta apskates vieta un laiks Katru darba dienu sākot ar 30.03.2016. līdz 06.04.2016. no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu Arvīdu Bērziņu, tālr. Nr. 64031002. mob. tālr. Nr. 29164376
Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks Pieteikumi iesniedzami Brīvzemnieku pagasta pārvaldē vai Alojas novada domes Centrālajā administrācijā no informācijas publicēšanas dienas Alojas novada domes mājas lapā www.aloja.lv  līdz 2016. gada 7.aprīlim plkst. 10:00

Noteikumi

 

Nomas tiesību izsole - garāžas Nr. 1; 4; 5, “Mācību darbnīcas”, Brīvzemnieku pagastā

Nomas tiesību izsoles organizētājs Alojas novada dome,                                                   

reģistrācijas Nr.90000060032

juridiskā adrese Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

e-pasts: dome@aloja.lv, tālr.64023925

Nomas tiesību izsoles veids Pirmreizēja mutiska izsole ar augšupejošu soli
Nomas objekts Nedzīvojamā ēka – garāžas, telpa Nr.1, “Mācību darbnīcas”, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, kadastra apzīmējums 6648 006 0041 001, ar kopējo platību 45,1 m2
Nomas objektu raksturojošā informācija citi iznomāšanas nosacījumi Telpa izmantojama kā auto garāža.                                                   

Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu nodot trešajām personām bez Iznomātāja saskaņojuma.

 

Maksimālais iznomāšanas termiņš 10 gadi
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis Nosacītās nomas maksas apmērs – 1,92 EUR (viensi eiro un 92 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk PVN), par nomas objektu mēnesī.                                                   

Izsoles solis – EUR 1,00 (viens eiro) bez PVN

Izsoles norises vieta un laiks 2016. gada 9.martā, plkst. 9:30                                                    

Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā

Iznomājamā objekta apskates vieta un laiks Katru darba dienu sākot ar 02.03.2016. līdz 08.03.2016. no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu Arvīdu Bērziņu, tālr. Nr. 64031002. mob. tālr. Nr. 29164376
Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks Pieteikumi iesniedzami Brīvzemnieku pagasta pārvaldē vai Alojas novada domes Centrālajā administrācijā no informācijas publicēšanas dienas Alojas novada domes mājas lapā www.aloja.lv  līdz 2016. gada 9.martam plkst. 9:30

Izsoles noteikumi (Nr. 1)


Nomas tiesību izsoles organizētājs Alojas novada dome,                                                   

reģistrācijas Nr.90000060032

juridiskā adrese Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

e-pasts: dome@aloja.lv, tālr.64023925

Nomas tiesību izsoles veids Pirmreizēja mutiska izsole ar augšupejošu soli
Nomas objekts Nedzīvojamā ēka – garāža, telpa Nr.4, “Mācību darbnīcas”, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, kadastra apzīmējums 6648 006 0041 001, ar kopējo platību 86,8 m2
Nomas objektu raksturojošā informācija citi iznomāšanas nosacījumi Telpa izmantojama kā auto garāža.                                                   

Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu nodot trešajām personām bez Iznomātāja saskaņojuma.

 

Maksimālais iznomāšanas termiņš 10 gadi
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis Nosacītās nomas maksas apmērs – 3,69 EUR (trīs eiro un 69 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk PVN), par nomas objektu mēnesī.                                                   

Izsoles solis – EUR 1,00 (viens eiro) bez PVN

Izsoles norises vieta un laiks 2016. gada 9.martā, plkst. 11:30                                                    

Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā

Iznomājamā objekta apskates vieta un laiks Katru darba dienu sākot ar 02.03.2016. līdz 08.03.2016. no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu Arvīdu Bērziņu, tālr. Nr. 64031002. mob. tālr. Nr. 29164376
Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks Pieteikumi iesniedzami Brīvzemnieku pagasta pārvaldē vai Alojas novada domes Centrālajā administrācijā no informācijas publicēšanas dienas Alojas novada domes mājas lapā www.aloja.lv  līdz 2016. gada 9.martam plkst. 11:30

Izsoles noteikumi (Nr. 4)


Nomas tiesību izsoles organizētājs Alojas novada dome,                                                   

reģistrācijas Nr.90000060032

juridiskā adrese Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

e-pasts: dome@aloja.lv, tālr.64023925

Nomas tiesību izsoles veids Pirmreizēja mutiska izsole ar augšupejošu soli
Nomas objekts Nedzīvojamā ēka – garāža, telpa Nr.5, “Mācību darbnīcas”, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, kadastra apzīmējums 6648 006 0041 001, ar kopējo platību 38,3 m2
Nomas objektu raksturojošā informācija citi iznomāšanas nosacījumi Telpa izmantojama kā auto garāža.                                                   

Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu nodot trešajām personām bez Iznomātāja saskaņojuma.

 

Maksimālais iznomāšanas termiņš 10 gadi
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis Nosacītās nomas maksas apmērs – 1,63 EUR (viens eiro un 63 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk PVN), par nomas objektu mēnesī.                                                   

Izsoles solis – EUR 1,00 (viens eiro) bez PVN

Izsoles norises vieta un laiks 2016. gada 9.martā, plkst. 9:00                                                    

Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā

Iznomājamā objekta apskates vieta un laiks Katru darba dienu sākot ar 02.03.2016. līdz 08.03.2016. no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu Arvīdu Bērziņu, tālr. Nr. 64031002. mob. tālr. Nr. 29164376
Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks Pieteikumi iesniedzami Brīvzemnieku pagasta pārvaldē vai Alojas novada domes Centrālajā administrācijā no informācijas publicēšanas dienas Alojas novada domes mājas lapā www.aloja.lv  līdz 2016. gada 9.martam plkst. 9:00

Izsoles noteikumi (Nr. 5)

Nomas tiesību izsole - auto garāžas Nr. 4; 5; 6; 7; 9; 13; 15, “Mācību darbnīcas”, Brīvzemnieku pagastā

Nomas tiesību izsoles organizētājs Alojas novada dome,                                                   

reģistrācijas Nr.90000060032

juridiskā adrese Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

e-pasts: dome@aloja.lv, tālr.64023925

Nomas tiesību izsoles veids Pirmreizēja mutiska izsole ar augšupejošu soli
Nomas objekts Nedzīvojamā ēka – auto garāžas, telpas Nr.4, nr.5 un Nr.6, “Mācību darbnīcas”, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, kadastra apzīmējums 6648 006 0041 002, ar kopējo platību 211,5 m2
Nomas objektu raksturojošā informācija citi iznomāšanas nosacījumi Telpa izmantojama kā auto garāža.                                                   

Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu nodot trešajām personām bez Iznomātāja saskaņojuma.

 

Maksimālais iznomāšanas termiņš 10 gadi
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis Nosacītās nomas maksas apmērs – 8,99 EUR (astoņi eiro un 99 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk PVN), par nomas objektu mēnesī.                                                   

Izsoles solis – EUR 1,00 (viens eiro) bez PVN

Izsoles norises vieta un laiks 2016. gada 9.martā, plkst. 11:00                                                    

Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā

Iznomājamā objekta apskates vieta un laiks Katru darba dienu sākot ar 02.03.2016. līdz 08.03.2016. no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu Arvīdu Bērziņu, tālr. Nr. 64031002. mob. tālr. Nr. 29164376
Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks Pieteikumi iesniedzami Brīvzemnieku pagasta pārvaldē vai Alojas novada domes Centrālajā administrācijā no informācijas publicēšanas dienas Alojas novada domes mājas lapā www.aloja.lv  līdz 2016. gada 9.martam plkst. 11:00

Izsoles noteikumi (Nr. 4; 5; 6)


Nomas tiesību izsoles organizētājs Alojas novada dome,                                                   

reģistrācijas Nr.90000060032

juridiskā adrese Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

e-pasts: dome@aloja.lv, tālr.64023925

Nomas tiesību izsoles veids Pirmreizēja mutiska izsole ar augšupejošu soli
Nomas objekts Nedzīvojamā ēka – auto garāžas, telpa Nr.7, “Mācību darbnīcas”, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, kadastra apzīmējums 6648 006 0041 002, ar kopējo platību 47,4 m2
Nomas objektu raksturojošā informācija citi iznomāšanas nosacījumi Telpa izmantojama kā auto garāža.                                                   

Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu nodot trešajām personām bez Iznomātāja saskaņojuma.

 

Maksimālais iznomāšanas termiņš 10 gadi
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis Nosacītās nomas maksas apmērs – 2,01 EUR (divi eiro un 01 cents), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk PVN), par nomas objektu mēnesī.                                                   

Izsoles solis – EUR 1,00 (viens eiro) bez PVN

Izsoles norises vieta un laiks 2016. gada 9.martā, plkst. 10:00                                                    

Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā

Iznomājamā objekta apskates vieta un laiks Katru darba dienu sākot ar 02.03.2016. līdz 08.03.2016. no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu Arvīdu Bērziņu, tālr. Nr. 64031002. mob. tālr. Nr. 29164376
Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks Pieteikumi iesniedzami Brīvzemnieku pagasta pārvaldē vai Alojas novada domes Centrālajā administrācijā no informācijas publicēšanas dienas Alojas novada domes mājas lapā www.aloja.lv  līdz 2016. gada 9.martam plkst. 10:00

Izsoles noteikumi (Nr. 7)


Nomas tiesību izsoles organizētājs Alojas novada dome,                                                   

reģistrācijas Nr.90000060032

juridiskā adrese Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

e-pasts: dome@aloja.lv, tālr.64023925

Nomas tiesību izsoles veids Pirmreizēja mutiska izsole ar augšupejošu soli
Nomas objekts Nedzīvojamā ēka – auto garāža, telpa Nr.9, “Mācību darbnīcas”, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, kadastra apzīmējums 6648 006 0041 002, ar kopējo platību 61,8 m2
Nomas objektu raksturojošā informācija citi iznomāšanas nosacījumi Telpa izmantojama kā auto garāža.                                                   

Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu nodot trešajām personām bez Iznomātāja saskaņojuma.

 

Maksimālais iznomāšanas termiņš 10 gadi
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis Nosacītās nomas maksas apmērs – 2,63 EUR (divi eiro un 63 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk PVN), par nomas objektu mēnesī.                                                   

Izsoles solis – EUR 1,00 (viens eiro) bez PVN

Izsoles norises vieta un laiks 2016. gada 9.martā, plkst. 10:30                                                    

Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā

Iznomājamā objekta apskates vieta un laiks Katru darba dienu sākot ar 02.03.2016. līdz 08.03.2016. no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu Arvīdu Bērziņu, tālr. Nr. 64031002. mob. tālr. Nr. 29164376
Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks Pieteikumi iesniedzami Brīvzemnieku pagasta pārvaldē vai Alojas novada domes Centrālajā administrācijā no informācijas publicēšanas dienas Alojas novada domes mājas lapā www.aloja.lv  līdz 2016. gada 9.martam plkst. 10:30

Izsoles noteikumi (Nr. 9)


Nomas tiesību izsoles organizētājs Alojas novada dome,                                                   

reģistrācijas Nr.90000060032

juridiskā adrese Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

e-pasts: dome@aloja.lv, tālr.64023925

Nomas tiesību izsoles veids Pirmreizēja mutiska izsole ar augšupejošu soli
Nomas objekts Nedzīvojamā ēka – auto garāžas, telpa Nr.13, “Mācību darbnīcas”, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, kadastra apzīmējums 6648 006 0041 002, ar kopējo platību 43,2 m2
Nomas objektu raksturojošā informācija citi iznomāšanas nosacījumi Telpa izmantojama kā auto garāža.                                                   

Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu nodot trešajām personām bez Iznomātāja saskaņojuma.

 

Maksimālais iznomāšanas termiņš 10 gadi
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis Nosacītās nomas maksas apmērs – 1,84 EUR (viens eiro un 84 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk PVN), par nomas objektu mēnesī.                                                   

Izsoles solis – EUR 1,00 (viens eiro) bez PVN

Izsoles norises vieta un laiks 2016. gada 9.martā, plkst. 13:30                                                    

Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā

Iznomājamā objekta apskates vieta un laiks Katru darba dienu sākot ar 02.03.2016. līdz 08.03.2016. no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu Arvīdu Bērziņu, tālr. Nr. 64031002. mob. tālr. Nr. 29164376
Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks Pieteikumi iesniedzami Brīvzemnieku pagasta pārvaldē vai Alojas novada domes Centrālajā administrācijā no informācijas publicēšanas dienas Alojas novada domes mājas lapā www.aloja.lv  līdz 2016. gada 9.martam plkst. 13:30

Izsoles noteikumi (Nr. 13)


Nomas tiesību izsoles organizētājs Alojas novada dome,                                                   

reģistrācijas Nr.90000060032

juridiskā adrese Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

e-pasts: dome@aloja.lv, tālr.64023925

Nomas tiesību izsoles veids Pirmreizēja mutiska izsole ar augšupejošu soli
Nomas objekts Nedzīvojamā ēka – auto garāžas, telpa Nr.15, “Mācību darbnīcas”, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, kadastra apzīmējums 6648 006 0041 002, ar kopējo platību 49,3 m2
Nomas objektu raksturojošā informācija citi iznomāšanas nosacījumi Telpa izmantojama kā auto garāža.                                                   

Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu nodot trešajām personām bez Iznomātāja saskaņojuma.

 

Maksimālais iznomāšanas termiņš 10 gadi
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis Nosacītās nomas maksas apmērs – 2,10 EUR (divi eiro un 10 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk PVN), par nomas objektu mēnesī.                                                   

Izsoles solis – EUR 1,00 (viens eiro) bez PVN

Izsoles norises vieta un laiks 2016. gada 9.martā, plkst. 13:00                                                    

Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā

Iznomājamā objekta apskates vieta un laiks Katru darba dienu sākot ar 02.03.2016. līdz 08.03.2016. no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu Arvīdu Bērziņu, tālr. Nr. 64031002. mob. tālr. Nr. 29164376
Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks Pieteikumi iesniedzami Brīvzemnieku pagasta pārvaldē vai Alojas novada domes Centrālajā administrācijā no informācijas publicēšanas dienas Alojas novada domes mājas lapā www.aloja.lv  līdz 2016. gada 9.martam plkst. 13:00

Izsoles noteikumi (Nr. 15)

Pārdod kustamo mantu - pasažieru autobusu MERCEDES BENZ 0614

Alojas novada dome par brīvu cenu (200 EUR) pārdod kustamo mantu – pasažieru autobusu MERCEDES BENZ 0614. Pretendentam pieteikums iegādāties autobusu par brīvu cenu jāiesniedz Alojas novada domei līdz 7.marta 10:00. Gadījumā, ja autobusa pirkšanai pieteiksies vairāki pretendenti, 2016.gada 8.martā 10:00 tiks rīkota mutiskas izsole ar izsoles soli 20 EUR. Sīkāka informācija pārdošanas par brīvu cenu noteikumos vai pa tālr. 64020499, 25749114

Noteikumi

Nomas tiesību izsole - darbnīcas, “Mācību darbnīcas”, Brīvzemnieku pagastā

Nomas tiesību izsoles organizētājs Alojas novada dome,                                                   

reģistrācijas Nr.90000060032

juridiskā adrese Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

e-pasts: dome@aloja.lv, tālr.64023925

Nomas tiesību izsoles veids Pirmreizēja mutiska izsole ar augšupejošu soli
Nomas objekts Nedzīvojamā ēka – auto garāžas, telpas Nr.1; nr.2 un Nr.3, “Mācību darbnīcas”, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, kadastra apzīmējums 6648 006 0041 002, ar kopējo platību 215 m2
Nomas objektu raksturojošā informācija citi iznomāšanas nosacījumi Telpa izmantojama kā auto garāža.                                                   

Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu nodot trešajām personām bez Iznomātāja saskaņojuma.

 

Maksimālais iznomāšanas termiņš 10 gadi
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis Nosacītās nomas maksas apmērs – 9,14 EUR (deviņi eiro un 14 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk PVN), par nomas objektu mēnesī.                                                   

Izsoles solis – EUR 1,00 (viens eiro) bez PVN

Izsoles norises vieta un laiks 2016. gada 9.februārī 10:00                                                    

Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā

Iznomājamā objekta apskates vieta un laiks Katru darba dienu sākot ar 02.02.2016. līdz 08.02.2016. no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu Arvīdu Bērziņu, tālr. Nr. 64031002. mob. tālr. Nr. 29164376
Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks Pieteikumi iesniedzami Brīvzemnieku pagasta pārvaldē vai Alojas novada domes Centrālajā administrācijā no informācijas publicēšanas dienas Alojas novada domes mājas lapā www.aloja.lv  līdz 2016. gada 9.februārim 10:00

Izsoles noteikumi

Nomas tiesību izsole - darbnīcas, “Mācību darbnīcas”, Brīvzemnieku pagastā

Nomas tiesību izsoles organizētājs Alojas novada dome,                                                   

reģistrācijas Nr.90000060032

juridiskā adrese Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

e-pasts: dome@aloja.lv, tālr.64023925

Nomas tiesību izsoles veids Pirmreizējā mutiskā izsole ar augšupejošu soli
Nomas objekts Nedzīvojamā ēka – darbnīcas, “Mācību darbnīcas”, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, kadastra apzīmējums 6648 001 0085 004, ar kopējo platību 908,70 m2
Nomas objektu raksturojošā informācija citi iznomāšanas nosacījumi Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu nodot trešajām personām.                                                   

 

Maksimālais iznomāšanas termiņš 10 gadi
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis Nosacītās nomas maksas apmērs – 22,72 EUR (divdesmit divi eiro un  72 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk PVN), par nomas objektu mēnesī.                                                   

Izsoles solis – EUR 5,00 (pieci eiro) bez PVN

Izsoles norises vieta un laiks 2016.gada 12.janvārī 10:00                                                    

Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā

Iznomājamā objekta apskates vieta un laiks Katru darba dienu sākot ar 05.01.2016. līdz 12.01.2016. no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu Arvīdu Bērziņu, tālr. Nr. 64031002. mob. tālr. Nr. 29164376
Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks Pieteikumi iesniedzami Brīvzemnieku pagasta pārvaldē vai Alojas novada domes Centrālajā administrācijā no informācijas publicēšanas dienas Alojas novada domes mājas lapā www.aloja.lv  līdz 2016.gada 12.janvāra 10:00