Aloja

Izsoles un konkursi

[/su_spoiler]

Nekustamā īpašuma – Lielā iela 7, Staicelē, Limbažu novadā, nedzīvojamās telpas Nr.36, nomas tiesību  

Izsoles noteikumi Lielā iela 7

Publicējamā informācija par nomas objektu

Rakstiskā izsolē pārdod kustamo mantu automašīnu – NISSAN X TRAIL, valsts reģistrācijas numurs JF3602.,

Limbažu novada pašvaldība 2021. gada 30. novembrī plkst. 11:00 rakstiskā izsolē pārdod kustamo mantu automašīnu – NISSAN X TRAIL, valsts reģistrācijas numurs JF3602. Kustamās mantas sākuma cena – 600,00 EUR. Nodrošinājums 60,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.

Izsolei var pieteikties līdz 2021. gada 30. novembra plkst. 10:30 Alojas administrācijā. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas administrācijas kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. 

Izsoles noteikumi NISSAN X TRAIL

Rakstiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu – Ausekļa iela 2, Aloja, Limbažu novads,

Limbažu novada pašvaldība 2021. gada 13. decembrī plkst. 14:00 rakstiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu – Ausekļa iela 2, Aloja, Limbažu novads, kas sastāv no zemes gabala 0,1854 ha platībā, ar kadastra numuru 6607 001 0172. Nekustamā īpašuma sākuma cena – 1520,00 EUR. Nodrošinājums 152,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.

Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2021. gada 13. decembra plkst. 13:30 Alojas administrācijā. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas administrācijas kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. 

Izsoles noteikumi Ausekļa iela 2, Alojā

Informācija par objektu:

Ausekļa iela 2, Aloja

 

Mutiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu – “Kļavas 7”, Braslavas pagasts, Limbažu novads

“Limbažu novada pašvaldība 2021. gada 9. novembrī plkst. 10:00 mutiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu – “Kļavas”-7, Braslavas pagastā, Limbažu novads, kas sastāv no dzīvokļa Nr.7 ar platību 53,4 m2 un kopīpašuma 534/6177 domājamo daļu no dzīvojamās mājas un zemes,  ar kadastra numuru 6644 900 0068. Nekustamā īpašuma sākuma cena – 1200,00 EUR. Nodrošinājums 120,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.

Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2021. gada 9. novembra plkst. 9:30 Alojas administrācijā. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas administrācijas kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda.

Izsoles noteikumi: Kļavas 7, Braslavas pag.

Mutiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu – “Jaunpriesteri”, Alojas pagasts, Limbažu novads

“Limbažu novada pašvaldība 2021. gada 9. novembrī plkst. 10:30 mutiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu – “Jaunpriesteri”, Alojas pagasts, Limbažu novads, kas sastāv no zemes 0,5001 ha platībā,  ar kadastra numuru 6627 003 0447. Nekustamā īpašuma sākuma cena – 1000,00 EUR. Nodrošinājums 100,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.

Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2021. gada 9. novembra plkst. 9:30 Alojas administrācijā. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas administrācijas kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda.

Izsoles noteikumi: “Jaunpriesteri”, Alojas pag., Limbažu novads

Nekustamā īpašuma– Limbažu iela 8, Alojā, Limbažu novadā, nomas tiesību izsole

Alojas administrācija 2021. gada 14. septembrī plkst. 10:00 Limbažu novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Limbažu iela 8, Aloja (kadastra numurs 6607 002 0008) daļa, kas sastāv no biroja ēkas ar kadastra apzīmējumu: 6607 002 0008 001,  daļas no saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu: 6607 002 0008 002 (telpas Nr.2 -13,0 m2 platībā, Nr. – 3,8 m2 platība, Nr.4 – 12,6 m2 platībā) un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 6607 002 0008, daļas 0,24 ha platībā, (turpmāk – Objekts) nomas tiesības, kas tiek izsolītas atklātā mutvārdu izsolē ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 116,00 EUR (viens simts sešpadsmit euro). Nomnieks kompensē neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu 60,50 EUR (sešdesmit euro un 50 euro centi). Reģistrācijas maksa 15,00 EUR (piecpadsmit euro).

Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2021. gada 14. septembra plkst. 9:40 Alojas administrācijā. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas administrācijas kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas administrācijā un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.”

Izsoles noteikumi

Publicējamā informācija par nomas objeku Limbažu iela 8 Alojā

Nekustamā īpašuma– “Kalte”, Brīvzemnieku pagastā, Limbažu novadā, nomas tiesību izsole

Alojas administrācija 2021. gada 14. septembrī plkst. 10:00 Limbažu novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Kalte”, Brīvzemnieku pagastā(kadastra numurs 6648 004 0141), kas sastāv no nedzīvojamās ēkas – kaltes, ar kadastra apzīmējumu: 6648 004 0141 001,   120,10 m2 platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 6648 004 0141, 0,24 ha platībā, (turpmāk – Objekts) nomas tiesības, kas tiek izsolītas atklātā mutvārdu izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – izsole). Izsoles sākumcena – 84,00 EUR (astoņdesmit četri euro). Nomnieks kompensē neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu 60,50 EUR (sešdesmit euro un 50 euro centi). Reģistrācijas maksa 15,00 EUR (piecpadsmit euro).

Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2021. gada 14. septembra plkst. 9:40 Alojas administrācijā. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas administrācijas kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas administrācijā un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.”

Izsoles noteikumi

Publicējamā informācija par nomas objeku kalte Brīvzemnieku pag_

Pārdod nekustamo īpašumu – Limbažu iela 4A, Alojā

Alojas administrācija 2021. gada 7. oktobrī plkst. 11:30 mutiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu – Limbažu novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums Limbažu iela 4A, Alojā, Limbažu novadā, kadastra numurs 6607 002 0009, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6607 002 0009, 0,7152 ha platībā.  Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 5 400,00 EUR (pieci tūkstoši četri simti). Nodrošinājuma nauda-10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas- 540,00 EUR (pieci simti četrdesmit euro). Reģistrācijas maksa 15,00 EUR (piecpadsmit euro).

Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2021. gada 7. oktobra plkst. 9:30 Alojas administrācijā. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas administrācijas kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas administrācijā un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.”

Izsoles noteikumi

Pārdod nekustamo īpašumu – “Nākotnes iela”-9, Staicelē

Alojas administrācija 2021. gada 7. oktobrī plkst. 10:30 mutiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu – Limbažu novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums “Nākotnes iela” 9, Staicelē, Limbažu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6617 003 0106, 1,822 ha platībā.  Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 6 400,00 EUR (seši tūkstoši četri simti). Nodrošinājuma nauda-10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas- 640,00 EUR (seši simti četrdesmit euro). Reģistrācijas maksa 15,00 EUR (piecpadsmit euro).

Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2021. gada 7. oktobra plkst. 9:30 Alojas administrācijā. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas administrācijas kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas administrācijā un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.”

Izsoles noteikumi

Pārdod nekustamo īpašumu – “Iesalnieki 2”, Alojas pagastā

Alojas administrācija 2021. gada 7. oktobrī plkst. 11:00 mutiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu – Limbažu novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums “Iesalnieki 2”, Alojas pagastā, Limbažu novadā, kadastra numurs 6627 002 0498, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6627 002 0498, 2,01 ha platībā.  Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 7 200,00 EUR (septiņi tūkstoši divi simti). Nodrošinājuma nauda-10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas- 720,00 EUR (septiņi simti divdesmit euro). Reģistrācijas maksa 15,00 EUR (piecpadsmit euro).

Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2021. gada 7. oktobra plkst. 9:30 Alojas administrācijā. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas administrācijas kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas administrācijā un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.”

Izsoles noteikumi

Pārdod nekustamo īpašumu – “Rūķi”, Staiceles pagastā

Alojas administrācija 2021. gada 7. oktobrī plkst. 10:00 mutiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu – “Rūķi”, Staiceles pagastā, Limbažu novadā, kadastra numurs 6637 001 0272, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6637 001 0272, 3,21 ha platībā.  Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 7 300,00 EUR (septiņi tūkstoši trīsis simti). Nodrošinājuma nauda-10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas- 730,00 EUR (septiņi simti trīsdesmit euro). Reģistrācijas maksa 15,00 EUR (piecpadsmit euro).

Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2021. gada 7. oktobra plkst. 9:30 Alojas administrācijā. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas administrācijas kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas administrācijā un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.”

Izsoles noteikumi

Pārdod kustamo īpašumu – NISSAN X TRAIL

Alojas administrācija 2021. gada 23. septembrī plkst. 11:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pārdod kustamo mantu  – vieglo automašīnu NISSAN X TRAIL, valsts reģistrācijas numurs JF3602. Automašīnas nosacītā cena 600,00 (seši simti euro) bez PVN. Nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas- 60,00 (sešdesmit euro), reģistrācijas maksa 15,00 (piecpadsmit euro).

Izsolē var piedalīties fiziska vai juridiska persona, kura līdz 2021.gada 23. septembra plkst. 10.45 iesniegusi dokumentus dalībai izsolē un samaksājusi nodrošinājuma naudu, un reģistrācijas maksu.

Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas administrācijas kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas administrācijā un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.”

Izsoles noteikumi

Pārdod nekustamo īpašumu – Kalēju iela 8-7, Staicelē

Alojas administrācija 2021. gada 10. augustā plkst. 15:00 rakstiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu – Kalēju iela 8-7, Staicele, Limbažu novads, kas sastāv no dzīvokļa 59,1 m2 platībā, 5175/106335 domājamo daļu no dzīvojamās mājas un zemes, ar kadastra numuru 6617 900 0086. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2 400,00 EUR. Nodrošinājums 240,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.

Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2021. gada 10. augusta plkst. 13:30 Alojas administrācijā. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas administrācijas kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas administrācijā un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība - Konkursi un izsoles.”

Izsoles noteikumi

Pārdod nekustamo īpašumu – “Kļavas”-7, Braslavas pagastā

Alojas administrācija 2021. gada 10. augustā plkst. 14:30 rakstiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu – “Kļavas”-7, Braslavas pagasts, Limbažu novads, kas sastāv no dzīvokļa 53,4 m2 platībā, 534//6177 domājamo daļu no dzīvojamās mājas un zemes, ar kadastra numuru 6644 900 0068. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1 200,00 EUR. Nodrošinājums 120,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.

Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2021. gada 10. augusta plkst. 13:30 Alojas administrācijā. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas administrācijas kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas administrācijā un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.”

Izsoles noteikumi

Pārdod nekustamo īpašumu – apbūves zemi Ausekļa iela 2, Alojā

Alojas administrācija 2021. gada 10. augustā plkst. 14:00 rakstiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu – apbūves zemi Ausekļa iela 2, Alojā, Limbažu novads, kas sastāv no zemes 0,1854 ha platībā, ar kadastra numuru 6607 001 0172. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1 900,00 EUR. Nodrošinājums 190,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.

Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2021. gada 10. augusta plkst. 13:30 Alojas administrācijā. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas administrācijas kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas administrācijā un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.”

Ausekļa iela 2

Izsoles noteikumi

Zemes robežu plāns

Pārdod nekustamo īpašumu – nekustamo īpašumu – “Annas”, Braslavas pagastā

Alojas novada dome 2021. gada 7. aprīlī plkst. 16:00 rakstiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu –“Annas”, Braslavas pagasts, Alojas novads, kas sastāv no zemes 3,79 ha platībā, ar kadastra numuru 6644 005 0057. Nekustamā īpašuma nosacītā cena –9500,00 EUR. Nodrošinājums 950,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.

Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2021. gada 7. aprīļa plkst. 13:30 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.”

Izsoles noteikumi

Pieteikums

Pārdod nekustamo īpašumu – nekustamo īpašumu – Cepļu iela 5-2, Staicelē

Alojas novada dome 2021. gada 7. aprīlī plkst. 15:30 rakstiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu – Cepļu iela 5-2, Staicelē, Alojas novads, kas sastāv no dzīvokļa 49,4 m2 platībā, 4537/90067 domājamo daļu no dzīvojamās mājas un zemes, ar kadastra numuru 6617 900 0085. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2100,00 EUR. Nodrošinājums 210,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.

Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2021. gada 7. aprīļa plkst. 13:30 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles”

Izsoles noteikumi

Pieteikums

Pārdod nekustamo īpašumu – Skolas iela 6-17, Alojā

Alojas novada dome 2021. gada 7. aprīlī plkst. 15:00 rakstiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu – Skolas iela 6-17, Alojā, Alojas novads, kas sastāv no dzīvokļa 29,9 m2 platībā, 298/8213 domājamo daļu no dzīvojamās mājas un palīgēkas, ar kadastra numuru 6607 900 0251. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2000,00 EUR. Nodrošinājums 200,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.

Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2021. gada 7. aprīļa plkst. 13:30 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.

Izsoles noteikumi

Pieteikums 

Pārdod nekustamo īpašumu –“Mazsiliņi”, Alojas pagastā

Alojas novada dome 2021. gada 7. aprīlī plkst. 14:30 rakstiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu –“Mazsiliņi”, Alojas pagasts, Alojas novads, kas sastāv no zemes 0,2869 ha platībā, ar kadastra numuru 6627 002 0571. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 600,00 EUR. Nodrošinājums 60,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.

Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2021. gada 7. aprīļa plkst. 13:30 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles”.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma vēstule

Pārdod nekustamo īpašumu –“Pienenes”, Brīvzemnieku pagastā

Alojas novada dome 2021. gada 7. aprīlī plkst. 14:00 rakstiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu –“Pienenes”, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, kas sastāv no zemes 0,2641 ha platībā, ar kadastra numuru 6648 006 0095. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 500,00 EUR. Nodrošinājums 50,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.

Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2021. gada 7. aprīļa plkst. 13:30 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles”.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma vēstule

Nekustamā īpašuma “Skudras”, Alojas pagastā - apbūves tiesību izsole

Apbūves tiesību un elektroenerģijas infrastruktūras nomas tiesību izsoles organizētājs Alojas novada dome,                           

reģistrācijas Nr.90000060032

juridiskā adrese Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

e-pasts: dome@aloja.lv, tālr.64023925

Apbūves tiesību un elektroenerģijas infrastruktūras nomas tiesību izsoles veids Atklāta rakstiska pirmreizēja izsole ar augšupejošu soli
Izsoles objekts Alojas novada pašvaldībai piederošas zemes, kadastra apzīmējums 6627 004 0369, “Skudras”, Alojas pagastā,  1,67 ha platībā, apbūves tiesības (būvēt un lietot uz Zemesgabalu nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi)
Nomas objektu raksturojošā informācija citi iznomāšanas nosacījumi  Nomnieks kompensē neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu EUR 30,00 (trīsdesmit eiro).                           

 

Apbūves tiesību un infrastruktūras iznomāšanas termiņš 30 gadi
Izsoles sākumcena un solis Izsoles sākumcena – 59,00 EUR (piecdesmit deviņi eiro) bez PVN gadā.                           

 

Izsoles norises vieta un laiks 2021. gada 11. martā, plkst. 14:00                            

Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā

Izsoles objekta apskates vieta un laiks Katru darba dienu sākot ar 01.03.2021. līdz 11.03.2021. no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu Gunitu Meļķi-Kažoku, tālr. Nr. 25749113
Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks Pieteikumi iesniedzami Alojas novada domes Centrālajā administrācijā no informācijas publicēšanas dienas Alojas novada domes mājas lapā www.aloja.lv  līdz 2021. 11. marta plkst. 13:30

Izsoles noteikumi

Pieteikums dalībai izsolē

 

Nekustamā īpašuma “Kamenes”, Alojas pagastā - apbūves tiesību izsole

Apbūves tiesību un elektroenerģijas infrastruktūras nomas tiesību izsoles organizētājs Alojas novada dome,                              

reģistrācijas Nr.90000060032

juridiskā adrese Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

e-pasts: dome@aloja.lv, tālr.64023925

Apbūves tiesību un elektroenerģijas infrastruktūras nomas tiesību izsoles veids Atklāta mutiska pirmreizēja izsole ar augšupejošu soli
Izsoles objekts Alojas novada pašvaldībai piederošas zemes, kadastra apzīmējums 6627 004 0366, “Kamenes”, Alojas pagastā,  3,26 ha platībā, apbūves tiesības (būvēt un lietot uz Zemesgabalu nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi)
Nomas objektu raksturojošā informācija citi iznomāšanas nosacījumi  Nomnieks kompensē neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu EUR 30,00 (trīsdesmit eiro).                              

 

Apbūves tiesību un infrastruktūras iznomāšanas termiņš 30 gadi
Izsoles sākumcena un solis Izsoles sākumcena – 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro) bez PVN gadā.                              

Izsoles solis: 10 EUR (desmit eiro)

Izsoles norises vieta un laiks 2020. gada 8. decembrī, plkst. 14:00                               

Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā

Izsoles objekta apskates vieta un laiks Katru darba dienu sākot ar 01.12.2020. līdz 07.12.2020. no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu Gunitu Meļķi-Kažoku, tālr. Nr. 25749113
Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks Pieteikumi iesniedzami Alojas novada domes Centrālajā administrācijā no informācijas publicēšanas dienas Alojas novada domes mājas lapā www.aloja.lv  līdz 2020. 8. decembra plkst. 13:30

Izsoles noteikumi 

Pieteikums 

Pārdod nekustamo īpašumu – “Avenes”, Brīvzemnieku pagastā

Alojas novada dome 2021. gada 11. janvārī plkst. 14:00 rakstiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu –“Avenes”, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, kas sastāv no zemes 1,04ha platībā, kas reģistrēta Alojas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000606035, ar kadastra numuru 66480040159. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1500,00 EUR. Nodrošinājums 150,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.

Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2021. gada 11. janvāra plkst. 13:30 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.”

Meža inventarizācijas apraksts

Izsoles noteikumi

Pirkuma līgums 

Pieteikums

Pārdod nekustamo īpašumu – “Zelmeņi”, Brīvzemnieku pagastā

Alojas novada dome 2021. gada 11. janvārī plkst. 14:30 rakstiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu –“Zelmeņi”, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, kas sastāv no zemes 1,97ha platībā, kas reģistrēta Alojas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000605919, ar kadastra numuru 66480040116. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3700,00 EUR. Nodrošinājums 370,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.

Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2021. gada 11. janvāra plkst. 13:30 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv sadaļā “Attīstība – Konkursi un izsoles.

Izsoles noteikumi

Pirkuma līgums

Pieteikums