Alojas administrācija

Teritorijas plānojums

Alojas un Staiceles pilsētu transporta infrastruktūras plānojums

TP Paskaidrojuma raksts DOC

TP teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi DOC

TP kartes

Paziņojums par Alojas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam apstiprināšanu

 

esf es sauklis

Alojas novada dome informē, ka pamatojoties uz 2013.gada 17.jūlija domes sēdes lēmumu Nr.271 (protokols Nr.15 4#) ,,Par Alojas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam apstiprināšanu”, ir apstiprināts Alojas novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam ar saistošajiem noteikumiem Nr.5,,Par Alojas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Ar Alojas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam var iepazīties Alojas novada pašvaldībā Jūras ielā 13, Alojā un elektoniskā veidā pašvaldības mājas lapā www.aloja.lv, sadaļā Teritorijas plānojums.

Alojas novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta ,,Alojas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”, Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/103, ietvaros.

Alojas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrādātājs: Alojas novada pašvaldība Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV-4064, sadarbībā ar SIA Projekts 3i.

Paziņojums par Alojas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu

 

esf es sauklis

Alojas novada pašvaldība 2013.gada 29.maijā ir pieņēmusi lēmumu „Par Alojas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu” Nr.177 (protokols Nr.10 3#).

 

No 2013.gada 5.jūnija līdz 2013.gada 25.jūnijam tiks publiskota Alojas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024.gadam galīgā redakcija, kurā sabiedrībai ir iespēja iepazīties ar teritorijas plānojuma galīgo redakciju.

 

Ar Alojas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024.gadam galīgo redakciju var iepazīties:

  • Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, LV-4064, darba dienās no 9.00-12.00 un 13.00-16.00.
  • Alojas novada pašvaldības mājas lapā http://www.aloja.lv  sadaļā Teritorijas plānojums.

 

Teritorijas plānojuma izstrādātājs: Alojas novada pašvaldība, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV-4064, sadarbībā  ar SIA „Projekts 3i”.

Alojas novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta

„Alojas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”, Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/103, ietvaros.

Paziņojums par Alojas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024.gadam pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

esf es sauklis

Saskaņā ar Alojas novada domes 2013.gada 27.marta lēmumu Nr.80 „Par Alojas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024.gadam pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols Nr.7 3#) publiskajai apspriešanai tiek nodota Alojas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pilnveidotā redakcija, nosakot tās publiskās apspriešanas termiņu no šā gada 8.aprīļa līdz 29.aprīlim.

 

Ar Alojas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam pilnveidotās redakcijas materiāliem no 8.aprīļa līdz 29.aprīlim var iepazīties:

  • Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, darba dienās no 9.00-12.00 un 13.00-16.00;
  • Staiceles pilsētas pārvaldē, Lielā ielā 7, Staicelē, darba dienās no 9.00-12.00 un 13.00-16.00;
  • Alojas novada pašvaldības mājas lapā http://www.aloja.lv  sadaļā Sabiedriskā apspriešana.

 

Rakstiskus komentārus un priekšlikumu par Alojas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam pilnveidotās redakcijas materiāliem iespējams iesniegt līdz 2013.gada 29.aprīlim,  nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi, Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV-4064 katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.16.00.

Kontaktpersona Alojas novada domē: projektu vadītāja Marika Kamale, t.64031229, 26153725, e-pasts: marika.kamale@aloja.lv.

 

Teritorijas plānojuma izstrādātājs: Alojas novada pašvaldība, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV-4064, sadarbībā  ar SIA „Projekts 3i”.
Alojas novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta

„Alojas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”, Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/103, ietvaros.