Alojas Novads

Teritorijas plānojums

Alojas un Staiceles pilsētu transporta infrastruktūras plānojums

TP Paskaidrojuma raksts DOC

TP teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi DOC

TP kartes

Paziņojums par Alojas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam apstiprināšanu

Paziņojums par Alojas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu

Paziņojums par Alojas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024.gadam pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai