Aloja

Lauku atbalsta dienesta paziņojums

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā” un Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr. 600 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam “Ieguldījumi materiālajos aktīvos””.

Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” un“Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” notiks no 2014.gada 8.decembra līdz 2015.gada 15.janvārim.

Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”:

lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām – 4 500 000 EUR (četri miljoni pieci simti tūkstoši euro);

lauku saimniecībām – 65 943 776 EUR (sešdesmit pieci miljoni deviņi simti četrdesmit trīs tūkstoši septiņi simti septiņdesmit seši euro), kas sadalīts atbilstoši:

Struktūrvienība Finansējuma apmērs (EUR)
saimniecībām ar apgrozījumu līdz 70 000 EUR saimniecībām ar apgrozījumu virs 70 000 EUR
Austrumlatgales RLP 1 147 209 3 896 210
Dienvidkurzemes RLP 2 163 101 7 346 435
Dienvidlatgales RLP 1 919 747 6 519 942
Lielrīgas RLP 1 218 770 4 139 246
Viduslatvijas RLP 1 476 953 5 016 102
Zemgales RLP 2 271 416 7 714 299
Ziemeļaustrumu RLP 1 231 554 4 182 666
Ziemeļkurzemes RLP 1 465 314 4 976 577
Ziemeļvidzemes RLP 2 105 939 7 152 296

Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ir 16 197 836 EUR (sešpadsmit miljoni viens simts deviņdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit seši euro).

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei – viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība, pārbūve un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi – divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā Atbalsta veidi / Projekti un investīcijas.

Vairāk par projektu iespējām lasiet šeit.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāva foajē (tālr. 67095000).