Alojas administrācija

Atskats uz aizvadīto semestri Staiceles vidusskolā

Zib mūža rats, zelta rats dienu skrejā,

Viss nāk un iet, te mirdz, te tumst,

Un ratam līdz skrejam mēs augšā, lejā,

Gan tu, gan es, ikviens no mums.

(A.Krūklis)

Godinot aizejošo gadu, iededzam sveces Adventes vainagos un svinam Ziemassvētkus, apcerot aizzibējušā gada mirkļus neapstādināmajā mūža ratā, kas pavisam drīz iegriezīs nezināmajā, 2015.gadā. Skolās aizvadīts 2014./2015. mācību gada pirmais semestris. Kas palicis atmiņā no ņirbošās dienu skrejas, un ko esam paveikuši?

Uzsākot jauno mācību gadu, Staiceles vidusskolas kolektīvu sagaidīja tie paši mājīgie, bet pelēcīgi skumjie skolas gaiteņi, kaut pāris gadus atpakaļ cerējām – 2014. gadā atzīmēsim izglītības pirmsākumiem 110. jubileju un visas telpas būs ieguvušas jaunu, mūsdienīgu izskatu. No Alojas novada deputātu teiktā iedzīvotāju sapulcē 10. decembrī varēja noprast, ka 2015. gadā Staiceles skolas gaiteņu remontam budžetā nauda beidzot plānota. Tas būtu viens no lielākajiem mūsu sapņiem jaunajā gadā.

Septembris ik gadus Staiceles vidusskolā paiet dažāda mēroga sporta aktivitātēs: lepojamies gan ar uzvarām starpnovadu futbola un florbola mačos, gan sasniegumiem vieglatlētikā. Mūsu skolas sporta dzīves vadītājas – allaž darbīgās, aktivās skolotājas Vizma Tiltiņā un Inga Konrāde – prot radoši kolektīvu iesaistīt gan Vislatvijas Olimpiskās dienas, gan Veselības nedēļas aktivitātēs. Viņas deg par nepieciešamā inventāra iegādi, organizē skolēniem aktivitātes ūdenī (tradicionālie braucieni uz Pērnavas akvaparku) un uz ledus (slidotprasmes iemaņu apguve Valmieras ledus hallē). Sadarbībā ar VJFC treneriem Aigaru Ragaini, Jāni Valaņinu un Juri Krastiņu ik dienas tiek kaldināta jaunā futbolistu paaudze. Šogad U – 13 B apakšgrupā 3.vieta Latvijā, kas ir ļoti atzīstams sniegums!

Tā kā 2013./2014. mācību gadā mūsu pašapziņu ievērojami cēla izcili izietā skolas akreditācija, veiksmīgi noritējušais absolventu salidojums jeb svētki Izglītībai Staicelē 110!, īpaši jāuzteic vidusskolas bibliotekāres Ivetas Apsītes apjomīgais un pedantiskais darbs grāmatas Mani skolas stāsti tapšanā, kas turpinās sadarbībā ar izdevniecību, lai grāmatu varētu iegādāties ikviens. Arī šajā mācību gadā I.Apsīte vada skolas vēstures izpētes pulciņu, plašo materiālu klāstu prezentējot gan klašu kolektīviem audzināšanas stundās, gan viesojoties aprūpes centros Urgā, Vīķos un Rozēnos. Viņas vadībā ik gadus skolā organizē arī Bērnu un jauniešu lasītāju žūrijas darbu, tā rodot iespēju papildināt mūsu bibliotēkas plauktus ar jaunām, interesantām grāmatām. Bibliotekāres rosināti, audzēkņi tradicionāli piedalījās Vidzemes Patriotiskās dzejas festivālā Salacgrīvā. I. Apsīte: ”Septembrī Staiceles vidusskolas audzēkņiem bija iespēja piedalīties Rīgā karnevāla gājienā „Gribu iet uz bibliotēku!” (Rīga-2014 ietvaros). Ielūgumu saņēmām, jo iepriekšējā mācību gadā rakstījām domrakstus „Kā atmodināt Saulcerīti”. Pasākuma galvenais notikums – jaunās Nacionālās Bibliotēkas atklāšana. Novembrī pulciņa dalībnieki arī bija mācību ekskursijā uz Rīgu, lai iepazītos ar Ziemeļblāzmas kultūras namu, apskatītu Dabas muzeju, baudītu „Staro Rīga!” pasākumus.

Īpaši aktīva ļaužu grupa Staiceles vidusskolā ir 1.–4.klašu skolēni un viņu audzinātājas, piedaloties dažādās Alojas novada aktivitātēs: 3.klase (audzinātāja Maija Andersone) pabija mācību ekskursijā Cēsīs, 4.klase – basketbola turnīrā (audzinātāja Dace Priekule), 2.klase (Inga Neimane) – Putras dienas notikumos, audzinātājas Baiba Eglītes pirmklasnieki – iesvētībās. Skolotāja I.Neimane (arī pirmskolas metodiskās komisija dvēsele) ik gadus atraktīvi dažādo skolas ārpusstundu dzīvi, viņiem atslābt neļauj novada metodiskās apvienības vadītāja Inatra Vaļicka, izplānojot allaž saturīgus un interesantus pasākumus.

Šogad Staiceles vidusskolā jaunums – mazpulka aktivitātes sk. M.Andersones un prezidenta Endrija Maurīša (8.klase) vadībā. Pēc direktora vietnieces Antras Rudzītes domām, mazpulcēni uzņēmuši ievērības cienīgus apgriezienus. Bet piektdienās vidusskolā gaidīts Jānis Voicišs, mūsu jaunsargu pulciņa vadītājs. Viņa audzēkņiem bija iespēja piedalīties valsts svētku pasākumā 18.novembrī Rīgā, devītklasnieks jaunsargs Emīls Konrāds (izturot konkursu) soļoja arī svinīgajā karaspēka parādē 11.novembra krastmalā.

Mācību ziņā priecājamies par ikviena audzēkņa sasniegumiem, pozitīvo attieksmi un izaugsmi. Lepojamies ar skolēniem, kam ikmēneša rezumējumos vidējā atzīme ir 8 – 10, kas līdztekus tiešajam darbam stundās, cītīgi iesaistās interešu izglītībā. Veiksmīgi iesācies (turpināsies 2.semestrī) olimpiāžu laiks: angļu valodā Limbažos – 12.klases audzēkne Lelde Andersone (novadā iegūta atzinība, sk. Vizma Lūse); 9.klases audzēknim Krišam Pinkulim – 3.vieta bioloģijas olimpiādē (sk. Sandra Strauta). Apsveicam! Skolotāju aktivitātei un radošumam ir būtiska nozīme audzēkņu zināšanu, prasmju un spēju pilnveidē. Bet izglītības, inteliģences un erudīcijas līmenis aug ne tikai mūsdienīgā, interaktīvā, rūpīgā un uzcītīgā mācību procesā. Ne tikai brīnišķīgā tandēmā: skolēns – pedagogs, vecāki – pedagogs, klases audzinātājs – mācību priekšmeta skolotājs. Arī pārgājienos, ekskursijās un muzeju apmeklējumos, noskatoties Valmieras Drāmas teātrī izrādes un tikšanās laikā ar literātiem, erudītu konkursos, Baltijas jūras projektos, Dzejas dienās un publiskajās runās, ķīmiķu šovā, vācot izlietotās baterijas, makulatūru un zinātnieku nakts pasākumos.

Priecājoties, ka Staiceles vidusskolā jūtamies kā lielā un draudzīgā ģimenē, kur palīdzam cits citam, atbalstām un iedrošinām, rūpējamies un novērtējam viens otru – novēlu, lai 2015.gadā mums visiem pietiek spēka realizēt savas ieceres, lai piepildās skaistākie sapņi gan skolēniem un pedagogiem, gan jums, cienījamie vecāki! Lai tikpat veiksmīga mums sadarbība 2015.gadā!

Alda Grāvere, direktora vietniece