Aloja

Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa noteikšanu Alojas novadā

Latvijas lauku attīstības programmā 2014.-2020.gadam tiek identificēti atbalstāmie pasākumi, apakšpasākums 4.3. “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”, kuras ietvaros tiek paredzēts atbalsts meliorācijas sistēmu pārbūvei un atjaunošanai lauksaimniecības un meža zemēs.

 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tai skaitā – veikt pretplūdu pasākumus.

 

Meliorācijas likuma 1.panta 51. punkts nosaka, ka pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma ir koplietošanas meliorācijas sistēma, kas būtiski ietekmē ūdens režīmu pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajās apbūves teritorijās, lauksaimniecības un mežu teritorijās, infrastruktūras objektos (ielās, ceļos, ūdenssaimniecības objektos, pašvaldības polderos); 22.panta pirmā daļa nosaka, ka lēmumu par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu piešķiršanu pašvaldība pieņem kā administratīvo aktu; 22.1 pants nosaka, ka pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecību, ekspluatāciju un uzturēšanu nodrošina attiecīgās zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji. Pašvaldība var piedalīties pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā.

 

Lai pašvaldība pieņemtu lēmumu par pašvaldības nozīmes koplietošanas statusa noteikšanu meliorācijas sistēmām, nepieciešams identificēt tās meliorācijas sistēmas, kurām būtu lietderīgi piešķirt koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu.

 

Alojas novada dome aicina visus interesentus līdz šī gada 13.augustam iesniegt savus priekšlikumus par meliorācijas sistēmām, kurām būtu piešķirams pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statuss, attiecīgā pagasta pārvaldniekam:

Alojas pagastā – Arvīdam Ozolam, e pasts arvids.ozols@aloja.lv; t.26644741

Braslavas pagastā – Arvīdam Ozolam, e pasts arvids.ozols@aloja.lv; t.2644741

Brīvzemnieku pagastā – Arvīdam Bērziņam e pasts brivzemnieki@aloja.lv; t.28684163

Staiceles pagastā – Eināram Bērziņam, e pasts einars.berzins@aloja.lv; t.29479630