Aloja

Aicina iesniegt pieteikumus NVO projektu konkursa 2.kārtā

Alojas novada dome aicina iesniegt pieteikumus NVO projektu konkursa 2.kārtā šādās aktivitātēs – „Drošas un sakārtotas vides veidošana Alojas novadā” un „Sporta, kultūras un aktīvās atpūtas pasākumu īstenošana Alojas novadā”.

Projektu pieteikumus var iesniegt Alojas novada teritorijā reģistrētas nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas). Projekta pieteicējs drīkst iesniegt vienu pieteikumu vienā no aktivitātēm.

 

Projektu konkursa mērķi:

  • palīdzēt organizācijām īstenot veselības, vides, izglītības, kultūras, sporta un sociālā atbalsta sabiedriskās aktivitātes novadā;
  • veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot dzīves kvalitātes uzlabošanos;
  • sekmēt brīvprātīgās iniciatīvas Alojas novadā un veicināt sadarbību starp pašvaldību, privāto sektoru un nevalstiskajām organizācijām;
  • veicināt un atbalstīt organizāciju izveidi un darbību, rosināt indivīdu iesaisti organizāciju darbā.

 

Projektu konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2015.gada 25.septembrim.

Projektu aktivitāšu īstenošanas termiņš ir līdz 2016. gada 31.maijam.

 

Projekta aktivitātēm jānotiek Alojas novada teritorijā un ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Alojas novada iedzīvotājiem.

 

No pašvaldības budžeta atvēlētais finansējums šai konkursa kārtai ir 4000 euro. Viena projekta īstenošanai piešķir ne vairāk kā 500 euro. Organizācijai jānodrošina līdzfinansējums vismaz 10 % apmērā no projekta kopējās summas.

 

Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa ir pieejama pašvaldības mājas lapā www.aloja.lv, sadaļā Sabiedrība – Organizācijas – Nolikums, kā arī Alojas novada pašvaldības kancelejā, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā.

 

Projekta pieteikuma oriģināli līdz 2015.gada 25.septembrim vienā eksemplārā jāiesniedz personiski vai jānosūta pa pastu ierakstītā vēstulē uz adresi: Alojas novada pašvaldība, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064 ar norādi projektu konkursam „Drošas un sakārtotas vides veidošana Alojas novadā” vai „Sporta, kultūras un aktīvās atpūtas pasākumu īstenošana Alojas novadā”.