Alojas administrācija

Alojas Ausekļa vidusskola lepojas par padarīto pirmajā pusgadā.

2015./2016.mācību gadā skolā mācības uzsāka 240 skolēni. Uzņemtas divas 1.klases, audzinātāju Inetas Lopenovas un Maijas Bašenas vadībā, kā arī pamatskolā, jeb Lielajā skolā – divas 5.klases, kuras audzina audzinātājas Smaidīte Rudzīte un Aiva Nemme. Skolā darbā pieņemts sociālais pedagogs- Ina Šternfelde. Līdz ar to uzlabojusies sadarbība ar vecākiem.

 

Esam saņēmuši spēkus un izveidota vidusskolas 10.klase, kurā šogad mācās 13 skolēni. Paldies viņiem un viņu vecākiem par izvēli turpināt mācības Alojā, jo ir novērtējuši skolas devumu, kā arī motivējuši skolotājus ieguldīt visas savas prasmes un profesionālismu, lai noturētu un celtu izglītības kvalitāti skolā. Paldies audzinātājai Gunai Grigorjevai par savu 9.klases skolēnu motivēšanu , saglabājot klases kolektīvu vidusskolā. 10.klasē šogad arī mācās viesskolēns no Taizemes- Jiew, vai pilnā vārdā Phuwich Buranatrakuls. Viņš gadu dzīvos viesģimenē pie skolotājas Inese Mētriņas. Zēns ļoti lielu uzmanību velta savai izglītībai, kā arī cītīgi mācās latviešu valodu un kultūru- dejojot, dziedot un skaitot dzeju.

 

Šajā mācību gadā skolā darbu uzsācis jauns datorikas skolotājs Mārtiņš Svīķis, kurš vada  skolas aprobācijai izvēlēto datorikas programmu no 1.-9.klasei. Lepojamies, ka skolā ienāk jauni, tikko mācības pabeiguši pedagogi. Pirmajā semestrī mūsu skolu par prakses vietu izvēlējušās trīs jaunās studentes- Madara Golubova, Elīza Karlsone un Zane Neļķe. Ceram, ka kāda no jaunajām skolotājām darbu izvēlēsies mūsu skolā.

 

Skolas galvenais uzdevums ir pilnveidot un uzlabot mācību darbu. Šajā mācību gadā skolā, speciālajā izglītības programmā, skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, mācās 12 bērni. Esam sakārtojuši savu atbalsta darbību tā, lai katram programmas bērnam, stundās, paralēli priekšmeta skolotājam, strādā palīgskolotājs. Atbalsta grupa, kuru vada mācību pārzine Inatra Vaļicka un darbojas klašu audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji, logopēds un psihologs, tiekas, izvērtē bērna panākumus un izaugsmi, un sagatavo plānu turpmākajam darbam. Tāpat, uzklausot vecāku lūgumu un domājot par sākumskolas bērnu nodarbi pēc mācību stundām, esam papildus atvēruši divas pagarinātās dienas grupas, kurās bērni skolotāju uzraudzībā var atrasties līdz plkst. 17.00 vakarā un ir pieejamas visiem sākumskolas bērniem.

 

Turpinās uzņēmējdarbības programmas apmācība. Ir izveidots viens mācību uzņēmums, kuru atvēris 9.klases skolēns Andrejs Vaičuks. Programmu vada skolotāja Dace Vilne. Viņa arī turpina pasniegt komerzinību kursu “Esi līderis” vidusskolas posmā.

 

Lepojamies ar  mūsu skolotāju profesionālo darbu un  mūsu skolēnu  sasniegumiem ikdienas mācību darbā. Pirmajā semestrī klašu vidējās atzīmes ir virs 6 ballēm, kas ir labs rādītājs un nozīmē to, ka skolēnu vidējie mācību vērtējumi vērtējami kā labi. Audzinātājas Sarmītes Rozītes vadītā 4. klases vidējā atzīme 1.semestrī bijusi 6,82, 5.a ( audzinātāja Smaidīte Rudzīte) – 6,71 un Gunas Grigorjevas 10.klases vidējā – 6,93. klases. Notiek darbs ar skolēniem , kuriem ir nepietiekamie vērtējumi. 19 skolēni ir nesekmīgi vienā priekšmetā, 6 skolēniem bijušas 4 vai vārāk nesekmīgās atzīmes. Otrajā semestrī, sadarbībā ar vecākiem, nesekmības problēmas tiek risinātas.

 

Paldies mūsu skolas bibliotekārei Aivai Nemmei, kura ļoti veiksmīgi sakārtojusi sadarbību ar skolēniem un viņu vecākiem, organizējot “Lasītāju žūrijas” aktivitātes skolā.

 

Audzināšanas darbs Alojas Ausekļa vidusskolā virzīts uz skolēnu patriotisko un pilsonisko audzināšanu, klases audzinātāja, skolotāju un skolēnu savstarpējo attiecību pilnveidošanu, inovatīvu skolas un ģimenes sadarbības metožu ieviešanu un efektīvas Skolēnu domes darbības sekmēšanu.

 

Jau mācību gada sākumā no 5. – 12.klasei tika izvirzīti skolēni, kuri gatavi aktīvi darboties Skolēnu domē. Tika sastādīts aktivitāšu un pasākumu plāns visam mācību gadam un, kopīgi balsojot, izvirzīts Skolēnu domes prezidents Rūdis Bīviņš un vietnieks – Andrejs Vaičuks.

20160120_151409

 

Šī mācību gada pirmais pasākums, kuru Skolēnu domes jaunieši novadīja 1. – 4.klases skolēniem bija Miķeļdienas pasākums “Rudentiņš bagāts vīrs”. Tam sekoja Skolotāju dienas pasākums un noorganizētais “Gada skolotājs” konkurss, kurā ceļojošo kausu un “Gada skolotāja” titulu ieguva sporta skolotājs Imants Dalka.

 

Skolēniem svešs un iepriekš nezināms pasākums, kurš mūsu skolā notika pirmo gadu, bija 5. – 12.klašu Ierindas skate. Pēc pasākuma par paveikto bija gandarīti ne tikai Ierindas skates uzvarētāji – 8.klDSCF2001ases kolektīvs un klases audzinātāja Ilona Vītola, bet arī pārējie skolas skolotāji un skolēni. Atzinīgus vārdus saņēmām arī no skolēnu vecākiem, kas skolas kolektīvam kalpos kā stimuls šo pasākumu ieviest kā tradīciju Alojas Ausekļa vidusskolā. Kā kulminācija Patriotiskās nedēļas noslēgumam bija koncerts “Tev, Latvija!” Alojas kultūras namā, kopā ar Staiceles vidusskolas skolēniem. No mūsu skolas gan dziesmas, gan dzejas montāžas, veltītas Latvijai dzimšanas dienā, bija sagatavojuši visi klašu kolektīvi, ansambļi un 1.-4.klašu koris. Paldies klašu audzinātājiem un mūzikas skolotājām Agrai Jankovskai un Dainai Mūrniecei.

DSCF2066

Noslēdzot pirmo mācību pusgadu, skolēni, skolas darbinieki un vecāki tikās Ziemassvētku pasākumā. Tā pirmajā daļā skanēja bērnu sagatavotais Ziemassvētku koncerts, kurš iesākās ar 1.-4.klašu teātra pulciņa iestudēto lugu “Notikums rūķu mājā”, un teikti atzinības vārdi skolēniem, kuri mācījušies labi un teicami. Pēc neliela starpbrīža visi baudījām 10.klases iestudēto lugu “Ledus sirds”, kuras sagatavošanā lielu darbu bija ieguldījusi klases audzinātāja Guna Grigorjeva un skolas teātra pulciņa vadītāja Līga Gūtmane. Pēc svinīgās daļas skolēni kopā ar skolotājiem un vecākiem atpūtās kopīgā diskotēkā.

 

DSCF2104Interešu izglītībā darbojas 11 pulciņi – teātris, zēnu ansamblis, vokālais ansamblis meitenēm.  Teātra programmu vadītāja Līga Gūtmane jau strādā pie absolventu Žetonu vakara izrādes. Gan Valsts svētkos, gan Ziemassvētku koncertā mūs priecēja zēnu ansambļa mūzikālie priekšnesumi Agras Jankovskas vadībā. Tāpat jāpasakās Dainas Mūrnieces ieguldījumam , gatavojot meiteņu vokālā ansambļa un 1.-4.klases kora emocionālos priekšnesumus.  Tehniskajā jaunradē skolotāja Sarmīte Mangulsone jaunos tehniķus motivējusi gatavoties konkursam valstī, kurā būs jāpierāda komandas varēšana robota programmēšanas prasmēs. Sportā mums darbojas visvairāk skolēnu – volejbolā, sporta spēlēs skolotāji Aivars Auseklis un Imants Dalka aktīvi trenē savus audzēkņus , lai varētu pierādīt savu izturību un prasmes otrā pusgada čempionātos, gan futbolā, florbolā, vieglatlētikā un volejbolā. Šogad jauns pulciņš-skolotājs Imants Dalka vada ugunsdzēsēju grupu, kura ar veiksmīgu startu Jelgavā piedalījās jauno ugunsdzēsēju sacensībās. Šogad interešu izglītībā darbu sācis jaunais skolotājs Mārtiņš Svīķis. Viņš trenē skolēnus galda tenisā un pirmos panākumus gaidām pavasara sacensībās.  No janvāra skolā sācis darbu pulciņš “Droši ceļā ar velosipēdu”, kuru jau otro gadu vada skolotāja Aija Kalnmača. Šajā pulciņā 3.-5.klašu skolēniem iespējams iegūt zināšanas ceļu satiksmes noteikumos un sagatavoties veiksmīgam CSDD eksāmenam, lai iegūtu velosipēdista apliecību.