Alojas administrācija

Vidzemes lauku partnerība „Brasla” izsludina LEADER projektu konkursa II kārtu

Projektu konkurss norit atbilstoši Vidzemes lauku partnerības „Brasla” SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam, un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

 

Projektu konkursa II kārtā pieejams finansējums 103807,07  EUR.

Projektu pieņemšana notiks šādās 5.2. aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībās:

4.Rīcība: Vides labiekārtošana pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai – 25951,77 EUR;

5.Rīcība: Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana – 77855,30 EUR;

 

Projektu  īstenošanas termiņš:

1) Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2) Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

3) Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Atbalsta pretendenti: juridiska persona (tostarp vietējā pašvaldība, biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kas īstenos MK  noteikumu 590, 6.3. apakšpunktā minēto sabiedriskā labuma projektu.

 

Ar vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, to plānotajām darbībām, atbalsta apjomu, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīvā atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrības Vidzemes lauku partnerība „Brasla” mājas lapā www.brasla.lv un birojā, adrese: Braslas iela-2, Straupe, Pārgaujas novads, LV-4152;

 

Projektu iesniegumus papīra dokumenta formā (2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā) varēs iesniegt: birojā, Braslas ielā-2, Straupē, Pārgaujas novadā, kontaktpersona Līga Kārkliņa tālr. 26137342, e –pasts: Liga@brasla.lv;

 

Projektu iesniegumus var iesniegt arī elektroniski EPS (Elektroniskā pieteikšanās sistēmā), elektroniska dokumenta formā, Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv. Projekta iesnieguma veidlapas ir atrodama mājas lapā: www.lad.gov.lv un www.brasla.lv

 

Projektu pieteikumu iesniegšana no 2017.gada 13. februāra līdz 13. martam!

 

Līga Kārkliņa