Aloja

Aicina patērētājus būt uzmanīgiem, pieņemot lēmumu iegādāties ūdens filtrus savā dzīvesvietā

PTAC turpina saņemt sūdzības no patērētājiem, kuri ļāvušies sevi pierunāt uzstājīgiem pārdevējiem, kuriem, prasmīgi pielietojot pārdošanas metodes, izdodas panākt, ka patērētājs kļūst par dārga ūdens filtra īpašnieku. Šī pirkuma sekas patērētājam bieži vien ir apgrūtinošas saistības, jo tiek parakstīts arī kreditēšanas līgums. PTAC aicina patērētājus būt uzmanīgiem un atgādina, ka likumā ir paredzētas noteiktas tiesības gadījumos, kad patērētāji vēlas atteikties no preces, kas iegādāta ārpus pastāvīgās tirdzniecības vietas, piemēram, pie patērētāja mājās, prezentācijās u.c.

 

PTAC līdz šim saņēmis vairākas sūdzības no patērētājiem un sniedzis konsultācijas saistībā ar ūdens filtru iegādi. Ūdens filtru tirgotāju īstenotās prakses ietvaros patērētājam tiek piedāvāts veikt bezmaksas dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudi patērētāja dzīvoklī. Pēc PTAC rīcībā esošās informācijas var secināt, ka ūdens filtru pārdevēji, iespējams, veic agresīvu komercpraksi. Šobrīd PTAC ir zināms, ka vairāki kredītdevēji ir pārtraukuši vai arī plāno pārtraukt sadarbību ar ūdens filtru tirgotājiem, kas ierobežos šāda veida uzņēmējdarbību.

 

Vienlaikus PTAC atgādina, ka patērētājam pirms viņam saistoša līguma izlasīšanas nepieciešams izlasīt līgumu pilnībā, lai būtu pārliecināts, ka viņš vēlas noslēgt līgumu uz piedāvātajiem nosacījumiem un ir saņēmis visus līgumā norādītos dokumentus un veidlapas.

 

PTAC no patērētāju iesniegtajām sūdzībām ir konstatējis, ka līgumos paredzēts patērētāja pienākums segt komersanta zaudējumus noteiktā apmērā, ja patērētājs izmantos atteikuma tiesības. PTAC norāda, ka saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu līguma noteikumi, kas paredz, ka patērētājs atsakās no savām likumīgajām tiesībām vai kas ierobežo patērētāju izmantot savas likumīgās tiesības, uzskatāmi par netaisnīgiem un nav spēkā.

 

PTAC vērš uzmanību, ka pašvaldības un valsts institūciju pārstāvji ūdens kvalitātes pārbaudes veic tikai gadījumos, ja patērētājs pats ir vērsies ūdensapgādes uzņēmumā un to ir pasūtījis. Tiem, kuri piekrīt savā dzīvoklī ielaist tirdzniecības aģentus, ir jābūt modriem un kritiski jāizvērtē pārdošanas aģentu sniegtā informācija:

  • pirmkārt, ierodoties pie patērētāja mājās, tirgotājiem ir jāiepazīstina ar sevi, tāpat skaidri jānosauc komersanta nosaukums, ko tie pārstāv;
  • attiecībā uz ūdens kvalitāti – ūdenim piemīt ļoti plašs ķīmisko elementu sastāvs un, izmantojot dažādas ķīmijas vai fizikas metodes, ar to var arī manipulēt (iespējams pārveidot ūdens krāsu, mainīt tā duļķainību u.c. īpašības). Ūdens (izņemot ķīmiski tīru jeb destilētu ūdeni) elektrolīzes rezultātā, ir iespējams izgulsnēt tajā esošās minerālvielas, tomēr arī šāds ūdens ir fizioloģiski pilnvērtīgs. Tie patērētāji, kuri vēlas pārliecināties par saņemtā dzeramā ūdens kvalitāti, var izmantot akreditētu laboratoriju pakalpojumus, kas sniegs oficiālu atzinumu par testa rezultātiem vai arī vērsties Veselības inspekcijā, kura veic dzeramā ūdens kvalitātes uzraudzību;
  • pirms patērētājs ir uzņēmies līguma saistības vai piekritis piedāvājumam pārdevējs skaidri un saprotami sniedz patērētājam informāciju par preci un atteikuma tiesību izmantošanas nosacījumiem, termiņu un kārtību;
  • attiecībā uz preces cenu PTAC aicina nepieņemt pārsteidzīgu lēmumu un veikt izpēti, salīdzinot cenas arī pie citiem līdzīgas preces pārdevējiem.

 

PTAC ieteikumi patērētājiem, kuri ir iegādājušies preci ārpus komersantu pastāvīgās tirdzniecības vietas, un vēlas izmantot atteikuma tiesības:

  • patērētājiem, kuri noslēguši līgumu ārpus komersantu patstāvīgās tirdzniecības vietas (piemēram, prece piedāvāta mājās, darba vietā vai citā vietā pēc komersanta uzaicinājuma), ir tiesības noteiktā termiņā – 14 dienu laikā no preces iegādes brīža vienpusēji atkāpties no līguma, nesniedzot nekādu pamatojumu;
  • ja informācija par atteikuma tiesībām vai atteikuma veidlapa patērētājam nav sniegta, tad patērētāji ir tiesīgi no preces atteikties viena gada laikā no piegādes brīža, atsevišķu komersantu līgumos iekļauta formāla norāde, ka patērētāja atteikuma tiesības ir aprakstītas uzskaitītajos normatīvajos aktos, nav uzskatāma par skaidri un saprotami sniegtu informāciju par atteikuma tiesībām;
  • atteikums no līguma par preces iegādi sagatavojams rakstveidā, norādot, ka vēlaties atteikties no piegādātās preces. Atteikumā iesakām norādīt tālruņa numuru, pa kuru sazināties, lai vienotos par preces atgriešanas vietu un laiku;
  • sagatavotais atteikums jānosūta uz komersanta juridisko adresi ierakstītā sūtījumā. Pirms atteikuma sūtīšanas aicinām iespēju robežās pārliecināties par komersanta aktuālo juridisko adresi un nosaukumu. Līdzšinējā prakse rāda, ka negodprātīgi komersanti bieži mēdz mainīt juridisko adresi vai nosaukumu;
  • informācija par atteikuma tiesību izmantošanu patērētājiem obligāti ir jāiesniedz arī kredīta devējam, iesniedzot iesniegumu, kam pielikumā pievienota komersantam adresētās atteikuma vēstules kopija;
  • ar atteikuma nosūtīšanu tiek izbeigts gan līgums, kas noslēgts ārpus komersanta patstāvīgās tirdzniecības vietas par preces iegādi, gan patērētāja kreditēšanas līgums, līdz ar to patērētājam nav pienākuma veikt maksājumus saskaņā ar kreditēšanas līgumu.

 

Ministru kabineta noteikumos Nr.254 18.punktā paredzēti izņēmuma gadījumi, kad patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības. Gadījumā, ja komersants apgalvo, ka uz viņa produktu attiecināms kāds no izņēmumiem, komersantam tas jāpierāda. PTAC rīcībā šobrīd nav informācijas, kas liecinātu par to, vai uz ūdens filtriem katrā atsevišķā gadījumā ir piemērojams kāds no izņēmumiem. Ja atteikuma tiesības nav paredzētas saskaņā ar augstāk minēto  noteikumu 18. punktu, komersantam pirms līguma noslēgšanas jāsniedz informācija par to, ka patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, vai informācija par apstākļiem, kādos patērētājs zaudē atteikuma tiesības.

 

Patērētāju strīdu risināšanas komisija ir izskatījusi strīdus starp komersantiem un patērētājiem līdzīgos gadījumos, ar tiem var iepazīties lēmumos Nr.31 un Nr.32.

Informācija patērētājiem par pirkumiem ārpus pastāvīgās tirdzniecības vietas: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pirkumi-arpus-pastavigas-tirdzniecibas-vietas

 

Papildu informācija:

Sanita Zarāne

Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļa

santa.zarane@ptac.gov.lv 67388622