Aloja

Novada biedrības aicinātas piedalīties pašvaldības projektu konkursā

Alojas novada dome aicina iesniegt pieteikumus nevalstisko organizāciju projektu konkursā. Projektu pieteikumus var iesniegt Alojas novada teritorijā reģistrētas nevalstiskās organizācijas. Projekta pieteicējs drīkst iesniegt vienu pieteikumu.

 

Projektu konkursa mērķi:

  • Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un veidošana;
  • Vides aizsardzība un labiekārtošana;
  • Veselīga dzīvesveida veicināšana;
  • Jauniešu sociāli ekonomiskā izaugsme, konkurētspēja un iekļaušanās sabiedrībā;
  • Nacionālo kultūras biedrību atbalsts un sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju integrācijas veicināšana;
  • Mūžizglītības nodrošināšana;
  • Alojas novada popularizēšana.

 

Projektu konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2017.gada 15.septembris.

Projektu aktivitāšu īstenošanas termiņš ir līdz 2018. gada 1.jūnijam.

 

Projekta aktivitātēm jānotiek Alojas novada teritorijā un/vai ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Alojas novada iedzīvotājiem.

 

No pašvaldības budžeta atvēlētais finansējums šai konkursa kārtai ir 2500 euro. Viena projekta īstenošanai piešķir ne vairāk kā 500 euro. Organizācijai jānodrošina līdzfinansējums vismaz 10 % apmērā no projekta kopējās summas.

 

Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa ir pieejama pašvaldības mājas lapā www.aloja.lv, sadaļā Sabiedrība – Organizācijas – Nolikums, kā arī Alojas novada pašvaldības kancelejā, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā.

 

Projekta pieteikuma oriģināli līdz 2017.gada 15.septembra plkst. 15.00 vienā eksemplārā jāiesniedz personiski vai jānosūta pa pastu ierakstītā vēstulē uz adresi: Alojas novada pašvaldība, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064 ar norādi “Alojas novada nevalstisko organizāciju projektu konkursam”.

 

Jautājumu gadījumā sazināties ar Alojas novada domes projektu vadītāju Elīnu Rulli (tālr. 26166027, e-pasts: elina.rulle@aloja.lv)

Dokumenti 

 

Elīna Rulle, Alojas novada domes projektu vadītāja