Aloja

Informācija par Kārļa Zāles pieminekļa uzstādīšanas procesu Alojā

Pērnā gada nogalē Alojā aktualizējās jautājums par Kārļa Zāles pieminekļa atgūšanu, kas pēc vēsturiskajiem materiāliem pieder Alojai un šobrīd iekļauts valsts aizsargājamo valsts nozīmes mākslas pieminekļu sarakstā. 2017. gada 1. februārī Alojas novada dome noslēdza vienošanos ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) par valsts budžeta programmas 12.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem“ piešķirtā finansējuma 10 766 eiro apmērā izlietošanu pieminekļa atgriešanai Alojā. Jāatzīst, ka skulptūras atgūšana un vietas sagatavošana dažādu birokrātiskā un procesuāli nepareizi sāktā procesa rezultātā, pagaidām nerit tik veikli kā sākotnēji cerēts.

 

Patlaban pašvaldība sagatavojusi un izstrādājusi būvprojektu par pieminekļa pamatnes un laukuma izbūvi. 2017. gada 24. aprīlī dome lēma šim mērķim piešķirt finansējumu līdz 600 eiro. Tāpat tika nosūtīta vēstule Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai par skulptūras nogādāšanu Alojā. Saņemta piekrišana arī no Grobiņas novada domes par pieminekļa pārvešanu uz Aloju. Jāatgādina, ka pēc Otrā pasaules kara mākslas darbs nokļuva Grobiņas novada Medzē Sarkanās armijas karavīru brāļu kapos Kapsēdē. Tur tas atrodas joprojām. Diemžēl procesu paildzina Krievijas Federācijas vēstniecība, jo joprojām nav saņemta atbilde saistībā ar šo jautājumu. Joprojām gaidām arī atbildes vēstuli no Brāļu kapu komitejas par akceptu K.Zāles pieminekļa pārvietošanai un palīdzības sniegšanu pārrunās ar Krievijas Vēstniecību, kas tika nosūtīta šī gada 13. septembrī.

 

Augustā interneta vietnē www.aloja.lv un sociālajos tīklos tika izsludināta iedzīvotāju aptauja par pieminekļa vietas izvēli. Visvairāk atbildes saņēmām par labu laukumam pie luterāņu baznīcas Baznīcas un Dārza ielas krustojumā. Ideja par pieminekļa novietošanu laukumā pie pašvaldības ēkas Kluba un Jūras ielas krustojumā neguva tik lielu atsaucību, bet citas idejas aptaujas veikšanas laikā netika saņemtas. Vēlāk biedrība “Alojas seniori” nāca klajā ar ierosinājumu par iespējamo K.Zāles pieminekļa uzstādīšanas vietu. Viņi ieteica pieminekli novietot Valmieras ielā 4A, pamatojot izvēli ar to, ka Valmieras iela ir viena no galvenajām, kas iestiepjas pilsētā. Izveidotais laukums būtu Alojas vizītkarte, piesaistītu ceļotājus.

 

Tuvākajā domes komiteju sēdē deputāti lems par šī ierosinājuma apstiprināšanu. Pozitīva lēmuma gadījumā tiks atcelts iepriekš domē pieņemtais lēmums par pieminekļa novietošanu Baznīcas ielā. Līdz ar to tiks sagatavota un nosūtīta vēstule VARAM par vietas pieminekļa novietošanas vietas maiņu. Patlaban zināms, ka no ministrijas saņemta mutiska piekrišana, bet abu pušu vienošanās jānokārto arī juridiski, sagatavojot un parakstot dokumentus. Laikietilpīgs process ir arī zemes gabala kadastrālā uzmērīšana.

 

Pašvaldības vadība uzskata, ka būtiskas kļūdas šī jautājuma sakārtošanā pieļautas jau pirms vairākiem gadiem, kad tika aktualizēts jautājums par skulptūras nogādāšanu Alojā. Speciālisti uzskata, ka sākotnēji bija nepieciešams izsludināt sabiedrisko apspriešanu, lai noskaidrotu vietējo iedzīvotāju viedokli un tikai tad soli pa solim tiktu veiktas visas nepieciešamās darbības. Patlaban pastāv bažas, ka sarežģīto un gauso procesu rezultātā var izveidoties situācija, ka paredzētajā laikā ministrijas piešķirtie līdzekļi var netikt izlietoti. Jāsaprot, ka šis ministrijas piešķirtais finansējums ir tikai neliela daļa no pieminekļa atgriešanas un laukuma sakārtošana procesam nepieciešamajiem līdzekļiem. Jārēķinās, ka arī nākamā gada pašvaldības budžetā šim mērķim nāksies paredzēt papildu finansējumu virknei procedūru, tostarp pieminekļa demontāžai, pārvešanai, montāžai, teritorijas labiekārtošanai Alojā un Medzē, skulptūras projektēšanai, izgatavošanai, transportēšanai un uzstādīšanai Medzē, tāpat arī teritorijas apsaimniekošanai ilgtermiņā.

 

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko