Alojas administrācija

Sadarbojies ar praktikantu un saņem ES finansiālu atbalstu no LDDK

lddkLDDK īsteno Eiropas Savienības struktūrfondu projektu “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” (SAM 8.5.1.) – kura mērķis ir īstenot profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu iesaisti uzņēmumos jau mācību procesā maksimāli pietuvināti darba videi, mācoties profesiju.

 

LDDK ļoti cer uz atsaucību un partnerību šī projekta īstenošanā, lai aktīvāk iesaistītu uzņēmējus sadarboties ar profesionālajām izglītības iestādēm. Uzņēmēji iesaistoties projektā, var savos uzņēmumos īstenot kopā ar profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem prakses un darba vidē balstītas mācības par to saņemot līdzfinansējumu no projekta, kā arī iespēju, ka audzēknis par projekta līdzekļiem tiek gan apdrošināts (civiltiesiski un pret nelaimes gadījumiem), apģērbts darba apģērbā atbilstoši individuālo darba aizsardzības līdzekļu regulējumam.

 

Projekta atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas:

 

1. Darba vidē balstītu mācību īstenošana profesionālajā izglītībā – uzņēmumā un pie amata meistara:
Fiksēto izmaksu segšana – līdz 225 EUR apmērā uz vienu projektā iesaistīto izglītojamo mācību gadā (apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem, civiltiesiskā apdrošināšana, individuālie aizsardzības līdzekļi, obligātās veselības pārbaudes, vakcinācija);
Mainīgo izmaksu segšana – līdz 70 EUR mēnesī uz vienu audzēkni – 100 izglītojamiem gadā (transports un dienesta viesnīca);
Kompensācija uzņēmējam par DVB mācību vadītāja nodrošināšanu vienam DVB mācībās iesaistītajam izglītojamam – līdz 224.48 EUR mēnesī (1.22 euro/h par 1 audz./mēn.);
Kompensācija PII par DVB mācību iesaistītā viena izglītojamā izdevumu pamatojošās dokumentācijas apkopojumu, uzglabāšanu un maksājumu veikšanu – līdz 20.76 EUR par projektā iesaistīto izglītojamo vienā mācību gadā.

 

2. Kvalifikācijas prasībām atbilstošu praktisko mācību un mācību prakses īstenošana uzņēmumā vai sadarbībā ar uzņēmēju profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmu apguvē:
Fiksēto izmaksu segšana – līdz 225 EUR apmērā uz vienu projektā iesaistīto izglītojamo mācību gadā (apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem, civiltiesiskā apdrošināšana, individuālie aizsardzības līdzekļi, obligātās veselības pārbaudes, vakcinācija);
Mainīgo izmaksu segšana – līdz 80 EUR mācību gadā vienam izglītojamam (transports un dienesta viesnīca);
Kompensācija uzņēmējam par atbilstošas mācību prakses un praktisko mācību nodrošināšanu – līdz 120 EUR apmērā uz vienu praktikantu vienā iesaistes reizē (14.22 eur/kalendārā ned.)
Kompensācija PII par mācību praksē iesaistītā viena izglītojamā izdevumu pamatojošās dokumentācijas apkopojumu, uzglabāšanu un maksājumu veikšanu – līdz 20.76 EUR par projektā iesaistīto izglītojamo vienā mācību gadā.

 

Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja: Jolanta Vjakse, e-pasts: jolanta.vjakse@lddk.lv , 29471150
DVB apakšprojekta vadītāja: Sanita Bērziņa, e-pasts: sanita.berzina@lddk.lv, 22338862
Prakšu apakšprojekta vadītājs: Andrejs Bušenko, e-pasts: andrejs.busenko@lddk.lv, 28347877

 

Informācija par projektu.