Aloja

Informācija par bīstamo koku un krūmu izzāģēšanas kārtību Alojas novadā

2017. gadā domē tika saņemts 21 iesniegums no personām ar lūgumu nozāģēt vai apzāģēt kokus un krūmus dažādās Alojas novada apdzīvotajās vietās.

Šo darbību veikšanai personām tika izsniegtas 11 atļaujas, bet 10 gadījumos koku apzāģēšanu vai nozāģēšanu veikusi pašvaldība. Pērn visvairāk šāda veida darbi veikti Alojas pilsētas un pagasta teritorijā – 12 gadījumi, Staicelē – 5, Brīvzemnieku pagastā 3, bet Braslavas pagastā saņemta viena atļauja koka nozāģēšanai.

Lai skaidrotu, kā novada teritorijā notiek koku un krūmu nozāģēšana un kopšana, esam sagatavojuši materiālu, kas soli pa solim norādīs, kā personai rīkoties šādā situācijā.

 

2012. gadā Alojas novada dome apstiprināja saistošos noteikumus (Nr.14 “Par koku ciršanu ārpus meža Alojas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā) par kārtību, kādā veidā novada teritorijā notiek koku ciršana un apzāģēšana ārpus meža. Pamatojoties uz šiem noteikumiem, lēmumus pieņem domes izveidota Apstādījumu aizsardzības komisija, kas darbojas trīs cilvēku sastāvā. Tātad, ja persona ierosina veikt koka nociršanu vai apzāģēšanu, pirmkārt, jāvēršas domē vai savā pagasta pārvaldē ar rakstisku iesniegumu, kurā lūdz piešķirt atļauju šo darbību veikšanai. Iesniegumam jāpievieno zemesgabala robežu plāna kopija un shēma, kurā norādīta koka atrašanās vieta. Ja koks atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas teritorijā – jāiesniedz arī dzīvokļu īpašnieku lēmuma kopija. Pēc iesnieguma saņemšanas komisija veic koka apsekošanu dabā, kā arī, ja nepieciešams pieaicina speciālistus, kas sniedz savu atzinumu. Izvērtēšanas rezultātā tiek pieņemts lēmums. Ja tiek dota nepieciešamā atļauja, tā ir derīga vienu gadu. Atsevišķos gadījumos, kad ciršanas rezultātā var tikt ietekmēta apkārtējās vides ainaviskā, dendroloģiskā vai ekoloģiskā kvalitāte, komisija var pieņemt lēmumu rīkot sabiedrisko apspriešanu. Būtiski ir pievērst uzmanību arī tam, ka koku un krūmu ciršana bez atļaujas un saskaņošanas nav atļauta. Noteikumi paredz, ka gadījumos, kad persona veikusi patvaļīgu koku nociršanu bez saskaņošanas, komisija izvērtē un aprēķina pašvaldībai radītos zaudējumus, ko var nākties pašvaldībai atmaksāt.

 

Iedzīvotāji tiek aicināti ziņot pašvaldībai ne tikai par bīstamajiem kokiem, bet arī gadījumos, ja izdevies novada teritorijā atrast kādu dižkoku. 

 

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko

*foto no interneta avotiem