Alojas administrācija

Ar pašvaldības līdzfinansējumu un ES atbalstu sākti grants ceļu pārbūves darbi

ES_Lauku_atbalsta_dienests

Alojas novada dome ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu uzsākusi 9 grants ceļu posmu pārbūves darbus Alojas, Braslavas un Staiceles pagastos.

 

Šobrīd pārbūve notiek 2 ceļa, Lindes-Kupčiņas un Lindes-Vecmuižnieki, posmos. Savukārt tuvākajā laikā sāksies darbi Kirķu ceļā un ceļa Rozītes-Priekšēni posmā, vēlāk ceļa Zariņi-Veclāči un Lojiņas-Lagasti posmos.

 

Pārbūve paredz izbūvēt zemes klātni, nostiprināt nogāzes, iztīrīt esošos novadgrāvjus, izrakt jaunus grāvjus un izbūvēt salizturīgo kārtu.

 

Būvdarbus veic SIA “Limbažu ceļi”, būvuzraudzība uzticēta “SIA 1PAC”, bet autoruzraudzība – SIA “Ceļu Komforts”.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 937 496,34 EUR, no tām publiskais finansējums 836 967,00 EUR, bet Alojas novada domes līdzfinansējums 100 529,34 EUR.

Pārbūves darbi jāpabeidz līdz 2019. gada 1. decembrim.

 

Alojas novada dome īsteno projektu “Alojas novada grants ceļu pārbūve” (ID.Nr.18-09-A00702-000060) Eiropas Savienības atbalsta pasākumā “Pamatpakalpojumu un ciematu atjaunošana lauku apvidos” (2015.gada 18.augusta MK noteikumi Nr.475).

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

 

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko, Mārīte Petruševica