Aloja

Vidzemes lauku partnerība „Brasla” izsludina sabiedriskā labuma LEADER projektu konkursa VII kārtu

atbilstoši Vidzemes lauku partnerības „Brasla” SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu iesniegumu pieņemšana no 2019.gada 25. marta līdz 25. aprīlim.
Projektu konkursa VII kārtā pieejams finansējums – 287434,90 EUR.
Projektu pieņemšana notiks šādās 5.2. aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas» rīcībās (590. MK not.):
4.Rīcība Vides labiekārtošana pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai –
114973,96 EUR.
5.Rīcība Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana –
172460,94 EUR.

Ar vietējās attīstības stratēģiju var iepazīties biedrības mājaslapā www.brasla.lv un birojā, adrese: Braslas iela 2, Straupe, Pārgaujas novads, LV-4152, kontaktinformācija – Līga Kārkliņa, tālr. 26137342, e-pasts Liga@brasla.lv.

Projektu pieteikumus var iesniegt elektroniski, Lauku atbalsta dienesta EPS (Elektroniskā pieteikšanās sistēmā) https://eps.lad.gov.lv/login.

Projekta iesnieguma veidlapas ir atrodama mājaslapās: www.brasla.lv un www.lad.gov.lv.

Vairāk informācijas ŠEIT