Aloja

Aktualitātes par Alojas novada grants ceļu pārbūves darbiem

Alojas novada pašvaldība turpina īstenot projektu “Alojas novada grants ceļu pārbūve” ELFLA finansēta pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Atbilstoši pasākuma nosacījumiem tiek veikta to pašvaldības grants ceļu pārbūve, kas apstiprināta Alojas novada attīstības programmā 2013. – 2019. gadam un noteikti kā prioritārie ceļi pagastos, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, tādējādi, uzlabojot arī iedzīvotāju dzīves vidi.

Laika apstākļi ceļu darbu veikšanai šoziem nebija labvēlīgi, līdz ar to uzsāktajos ceļa pārbūves posmos ir saskaņots tehnoloģiskais pārtraukums. Pavasarī, līdz ar tehnoloģiskā pārtraukuma beigām, darbi tiks atsākti un plānots darbus pabeigt līdz vasaras beigām.

Informējam, ka atsevišķos ceļa posmos (Lojiņas-Lagasti, Zariņi-Veclāči) būvnieks ir veicis ceļa posmu norobežošanu, lai pārvietošanās rezultātā netiktu sabojāta ceļa virsma. Ja blakus esošo zemju īpašniekiem ir akūta nepieciešamība pārvietoties pa norobežoto ceļa posma šajā periodā, lūdzam, iepriekš saskaņot pārvietošanos ar SIA “Limbažu ceļi” būvdarbu vadītāju Edgaru Eglīti (tel. 20397766).

Pirms ziemas iestāšanās SIA “Limbažu ceļi” paspēja pārbūvēt un nodot ekspluatācijā  200 metru garu Kirķu ceļa posmu un  500 metru garo ceļa Lindes –Kupčiņas posmu. Pavasarī, līdz ar labvēlīgāku laika apstākļu iestāšanos, tiks atsākti pārbūves darbi pārējos ceļu posmos.

Paredzēts, ka lauku grants ceļu pārbūves projekts tiks īstenots līdz 2019. gada rudenim. Minēto ceļu pārbūve notiek ELFLA un Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros kā projekts „Alojas novada grants ceļu pārbūve” (ID.Nr.18-09-A00702-000060)

Sagatavoja M.Petruševica