Alojas administrācija

Pašvaldība aicina iesniegt pieteikumus nevalstisko organizāciju projektu konkursam

Alojas novada dome aicina iesniegt pieteikumus nevalstisko organizāciju projektu konkursā. Projektu pieteikumus var iesniegt Alojas novada teritorijā reģistrētas nevalstiskās organizācijas. 

Projekta pieteicējs drīkst iesniegt vienu pieteikumu.

Projektu konkursa mērķi:

  • Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un veidošana;
  • Vides aizsardzība un labiekārtošana;
  • Veselīga dzīvesveida veicināšana;
  • Jauniešu sociāli ekonomiskā izaugsme, konkurētspēja un iekļaušanās sabiedrībā;
  • Nacionālo kultūras biedrību atbalsts un sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju integrācijas veicināšana;
  • Mūžizglītības nodrošināšana;
  • Alojas novada popularizēšana.

Projektu aktivitāšu īstenošanas termiņš ir līdz 2019. gada 31.decembrim.

Projekta aktivitātēm jānotiek Alojas novada teritorijā un/vai ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Alojas novada iedzīvotājiem.

No pašvaldības budžeta atvēlētais finansējums konkursa kārtai ir 1500 EUR. Viena projekta īstenošanai piešķir ne vairāk kā 500 EUR. Organizācijai jānodrošina līdzfinansējums vismaz 10 % apmērā no projekta kopējās summas.

Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa ir pieejama pašvaldības mājas lapā www.aloja.lv, sadaļā Sabiedrība – Organizācijas – Nolikums, kā arī Alojas novada pašvaldības kancelejā, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā.

Projekta pieteikuma oriģināli līdz 2019.gada 30. maija plkst. 16.00 vienā eksemplārā jāiesniedz personiski vai jānosūta pa pastu ierakstītā vēstulē uz adresi: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064 ar norādi “Alojas novada nevalstisko organizāciju projektu konkursam”.

Konsultāciju par projekta pieteikuma sagatavošanu un jautājumu gadījumā sazināties ar Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāju Mārīti Petruševicu (tālr. 29210787, e-pasts: marite.petrusevica@aloja.lv) vai Janu Mošuru Alojas novada domes projektu vadītāja (tel. 26153725, jana.mosura@aloja.lv )

Mārīte Petruševica, Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja