Aloja

Turpina īstenot projektu, kurā pārbūvē novada grants ceļus

Alojas novada pašvaldība turpina īstenot projektu “Alojas novada grants ceļu pārbūve” ELFLA finansētā pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.

Projektā atbilstoši pasākuma nosacījumiem tiek veikta to pašvaldības grants ceļu pārbūve, kas apstiprināti Alojas novada attīstības programmā 2013. – 2019. gadam un noteikti kā prioritārie ceļi pagastos, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību. Grants ceļu pārbūves mērķis ir uzlabot iedzīvotāju dzīves vidi. No pārbūvei plānotajiem 9 ceļa posmiem, 2 tika nodoti ekspluatācijā jau pagājušā gada nogalē. Savukārt šonedēļ, no 20.līdz 24. maijam, tika pabeigti darbi vēl trijos ceļa posmos – Lindes-Vecmuižnieki (posms no km 0,00 līdz km 0,93), Tiltsargi-Dūcīši (posms no km 0,0 līdz km  0,28) un Vecmelderi-Zemītes (posms no km 0,0 līdz km  0,45 un km  0,8 līdz km 0,95). 23. maijā Alojas novada domes pārstāvji kopā ar būvnieku “SIA Limbažu ceļi” atbildīgo būvdarbu vadītāju Ziedoni Kalniņu un SIA “1Pac” atbildīgo būzvuzraugu Kasparu Paršionovu apmeklēja trīs ceļus, lai pieņemtu darbus.

Ņemot vēra, ka ceļa pārbūves darbi nule kā pabeigti un iesētā zāle vēl nav paspējusi sazaļot, Alojas novada dome lūdz iedzīvotājus un lauksaimniekus pārvietoties pa ceļu ar apdomu, nebojājot ceļa nomales un neizbērt akmeņu kaudzes tikko iztīrītajos grāvjos. Būsim saudzīgi pret attīstīto infrastruktūru!

Sagatavojusi Mārīte Petruševica, V.Bārdas foto