Aloja

Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Staiceles pilsētā un pagastā

21 . jūnijā ar SIA “WOLTEC” ārējo 20kV pēcuzskaites elektroietaises ierīkošanu objektam “Alderi” Staiceles pagastā par summu 56 700,29 EUR bez PVN noslēdzās projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Staiceles pilsētā un pagastā” Nr. 3.3.1.0/17/I/035darbību īstenošana.  

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Staiceles pilsētā un pagastā, veicot ieguldījumus pašvaldībai piederošā infrastruktūrā, tādējādi veicinot uzņēmējdarbības izaugsmi, jaunu darba vietu rašanos un vides pievilcību.

Projekta ietvaros tika veikta Audēju ielas (945 m garā posmā no valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži-Matīši) pārbūve un 2000A liela Elektroenerģijas pieslēguma izbūve pašvaldības īpašumā “Alderi”. Lai izpildītu nosacījumus līdzfinansējuma piešķiršanai, uzņēmējdarbības veicēji, kas savu darbību īsteno vai plāno uzsākt Staiceles pilsētā un pagastā pie Audēju ielas, tuvākajos gados nodrošinās 21 jaunu darba vietu radīšanu, kā arī veiks  investīciju ieguldīšanu 1 255 000 EUR apmērā savā uzņēmumā.

Projekta īstenošanas laiks:  2018. gada maijs līdz 2019. gada jūnijs

Finansējums: Projekta kopējās izmaksas 828 654,37 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas 816 054,96 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 663 787,71 EUR, valsts budžeta dotācija 34 477,49 EUR.

Informāciju sagatavoja: Projektu vadītāja Jana Mošura