Aloja

Turpina īstenot Alojas novada grants ceļu projektu

Alojas novada pašvaldība turpina īstenot projektu “Alojas novada grants ceļu pārbūve” ELFLA finansētā pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.

Projektā atbilstoši pasākuma nosacījumiem tiek veikta to pašvaldības grants ceļu pārbūve, kas apstiprināti Alojas novada attīstības programmā 2013. – 2019. gadam un noteikti kā prioritārie ceļi pagastos, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību. No pārbūvei plānotajiem 9 ceļa posmiem, 5 jau ir nodoti ekspluatācijā. 12. jūlijā Alojas novada domes pārstāvji kopā ar SIA “Limbažu ceļi” atbildīgo būvdarbu vadītāju Ziedoni Kalniņu un SIA “1Pac” atbildīgo būzvuzraugu Kasparu Paršinovu apmeklēja autoceļu 37B09 Vecpuršēni–Putniņi (posms no km 0,60 līdz km 1,70 ), lai pieņemtu darbus.

Ņemot vēra, ka ceļa pārbūves darbi nule kā pabeigti un iesētā zāle vēl nav paspējusi sazaļot, Alojas novada dome lūdz iedzīvotājus un lauksaimniekus pārvietoties pa ceļu ar apdomu, nebojājot ceļa nomales un neizbērt akmeņu kaudzes tikko iztīrītajos grāvjos. Būsim saudzīgi pret attīstīto infrastruktūru!

Pašreiz notiek autoceļu pārbūves darbi posmos Lojiņas – Lagasti (km 0,0 līdz km 1,5) un Zariņi – Veclāči (km 0,0 līdz km 1,65). Informējam, ka atsevišķos ceļa posmos būvnieks ir veicis ceļa posmu norobežošanu, lai pārvietošanās rezultātā netiktu sabojāta ceļa virsma. Ja blakus esošo zemju īpašniekiem ir akūta nepieciešamība pārvietoties pa norobežoto ceļa posma šajā periodā, lūdzam, iepriekš saskaņot pārvietošanos ar SIA “Limbažu ceļi” būvdarbu vadītāju Ziedoni Kalniņu, tel. 28626134.

Paredzēts, ka lauku grants ceļu pārbūves projekts tiks īstenots līdz 2019. gada rudenim. Minēto ceļu pārbūve notiek ELFLA un Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros kā projekts „Alojas novada grants ceļu pārbūve” (ID. Nr.18-09-A00702-000060)

Sagatavojusi: J. Mošura Foto: A. Miškovska

“Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē”

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv