Aloja

Uzsākta Alojas novada kapsētu digitalizācija

Alojas novada dome saņēmusi LEADER programmas atbalstu, lai īstenotu projektu NR.19-09-AL20-A019.2201-000004 “Alojas novada kapsētu digitalizācija’’. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Projekts tiks  īstenots ar mērķi veikt Alojas novada kapsētu informācijas digitalizāciju, lai sakārtotu kapsētu dokumentāciju un apglabāto personu uzskaiti, atvieglotu iedzīvotājiem informācijas ieguvi par brīvajām apbedījuma vietām, kā arī sniegtu iespēju apzināt savu senču atdusas vietas, nodrošinot kvalitatīvu un sasniedzamu pakalpojumu pieejamību ilgtermiņā globālā mērogā. Projekts veicinās kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, veicinās vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos un nodrošinās Alojas novada attīstības programmā izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Kopējās projekta izmaksas sastāda 10 176,10 EUR (t.sk. ELFLA LEADER finansējums 9 158,49 EUR, bet Alojas novada pašvaldības līdzfinansējums 1 017,61  EUR). Kapsētu digitalizāciju saskaņā ar līgumu veiks SIA “CEMETY”. Projektu plānots īstenot līdz 2020. gada 1. jūnijam.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Informāciju sagatavoja: A. Miškovska