Alojas administrācija

Tiks uzsākta grants ceļa Silnieki – Jaunpuriņi pārbūve

Alojas novada dome 2019. gada 22. oktobrī ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumu par projekta “Grants ceļa Silnieki-Jaunpuriņi pārbūve” (ID. Nr.19-09-A00702-000046) apstiprināšanu. Ceļa pārbūve notiks ELFLA un Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.

Projekta īstenošana paredzēta līdz 2020. gada 30. septembrim un tās laikā tiks pārbūvēts pašvaldības autoceļa 48C15 Silnieki – Jaunpuriņi posms no km  0,0 līdz km 0,88.

Plānots, ka būvniecību veiks SIA “Limbažu ceļi”, būvdarbu vadītājs Ziedoni Kalniņš, tel. 28626134. Būvuzraudzību veiks SIA “REGEVA”, autoruzraudzību –  SIA “CEĻU KOMFORTS”.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 111 995,16 EUR. Projekta īstenošanas gadījumā pašvaldībai būs iespēja saņemt publisko finansējumu EUR 100 795,64 EUR.

Sagatavojusi J. Mošura