Alojas administrācija

Par lietavu radītajiem bojājumiem Ungurpils dzirnavu ezerā

Novembra sākumā, pēc ilgstošajām lietavām, kritiski pacēlās ūdens līmenis Ungurpils dzirnavu ezerā. Situācija tika regulāri apsekota un kontrolēta, lai apzinātu radušos riskus iedzīvotājiem, dambim, ceļam un dzīvojamajai mājai.
Ūdens spiediena rezultātā tika bojāta Ungurpils slūžu konstrukcija. Par situāciju Ungurpilī, Alojas novada dome informēja Civilās aizsardzības komisijas vadību un izsūtīja vēstules ar lūgumu iesaistīties problēmas risināšanā: Zemkopības ministrijai- ZM, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai- VARAM, Valmieras reģionālā vides pārvaldei – VVD un īpašniekam A. Liepiņam. Atbilde tika saņemta no ZM, kas norobežojās no problēmas risināšanas, savukārt, VVD ir pieprasījusi precizējošu informāciju.
Šobrīd ūdens līmenis ezerā ir pazeminājies apmēram par 1,5 m, kas varētu apdraudēt ekosistēmu. Neskatoties uz to, ka slūžas un dzirnavu ēka nav pašvaldības īpašums, Alojas novada domes vadība meklē iespējas atrisināt izveidojušos situāciju un nepieciešamības gadījumā, tiks sasaukta ārkārtas sēde, lai lemtu par turpmākajām darbībām. Alojas novada dome arī turpmāk turpinās informēt iedzīvotājus par situāciju.