Aloja

Informācija par atbalsta pasākumiem tautsaimniecībai saistībā ar Covid-19 izplatību

DARBA DEVĒJIEM – krīzes skartajās nozarēs

Valsts un pašvaldību iestādes, kā arī kapitālsabiedrības uz likuma darbības laiku pilnīgi vai daļēji atbrīvos no nomas maksas samaksas valstij. Varēs nepiemērot kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā par komunālajiem pakalpojumiemizņemot maksājumus par jau saņemtajiem pakalpojumiem – elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

DARBA DEVĒJIEM – neatkarīgi no nozares

 • Nodokļu maksātājiem pieejams nodokļu samaksas termiņa pagarinājums (sadalot vai atliekot maksājumu) uz vienu gadu (ja termiņa nokavējums radies nepārvaramas varas rezultātā).
 • Nodokļu brīvdienas – nodokļu maksātājiem tiek piedāvāts nodokļu samaksas termiņa pagarinājums līdz trim gadiem (sadalot vai atliekot maksājumu).
 • Darba vietu saglabāšana – darba devēju loma dīkstāves reglamenta īstenošanāir sniegt informāciju VID, ja uzņēmums darbinieku nenodarbina vai nosūta dīkstāvē.
 • Kredītu garantijas – jebkurš uzņēmums, kas sastapies ar īslaicīgām naudas plūsmas problēmām, izņemot azartspēļu organizatorus, finanšu starpniekus, u. tml., varēs atlikt pamatsummas maksājumu kredītiestādēm līdz situācijas atrisināšanai. Valsts piešķirs divu gadu garantiju kredītiem līdz 5 miljoniem eiro (pieejamais finansējums – 715 miljoni eiro).
 • Valsts aizdevuma programmas atjaunošana: uzņēmumiem, kas sastopas ar likviditātes problēmām, vai uzņēmumiem, kas vēlas palielināt ražošanas jaudu, piešķirs valsts aizdevumu līdz 1 miljonam eiro uz trīs gadiem. Programmu atjaunos un pārvaldīs valsts attīstības finanšu institūcija ALTUM (pieejamais finansējums – 200 miljoni eiro).
 • Pagarināts gada finanšu pārskatu iesniegšanas termiņš vismaz līdz 31. jūlijam.
 • Ātrāka PVN atmaksa – VID veiks pārmaksātā PVN atmaksu ne vēlāk kā 30 dienu laikā. Šis pasākums stāsies spēkā 2020. gada 1. aprīlī.

DARBA ŅĒMĒJIEM – neatkarīgi no nozares

 • COVID-19 pandēmijas laikā valsts veiks darbnespējas lapu apmaksu uzņēmuma vietā no pirmās saslimšanas dienas.
 • Dīkstāves reglaments – ja uzņēmums darbinieku nenodarbina vai nosūta dīkstāvē, valsts kompensēs uzņēmuma darbiniekiem līdz 75 % no atlīdzības, bet ne vairāk par 700 eiro mēnesī.
 • Pašnodarbinātie tiks atbrīvoti no iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumiem par 2020. gadu (un par to netiks aprēķināta kavējuma nauda).

Šobrīd tiek vērtēta iespēja noteikt dīkstāves atbalstu arī pašnodarbinātām personām, autoratlīdzību un mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem.

PAPILDU ATBALSTS

 • Akcīzes nodokļa nodrošinājuma samazinājumi līdz pat 100% apmērā komersantiem, kas veic dezinfekcijas līdzekļu ražošanu.
 • Pašvaldībām ir tiesības noteikt no likuma par nekustamā īpašuma nodokli atšķirīgus nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņus, tos pārceļot uz vēlāku laiku.
 • Ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, pašvaldība var piešķirt pabalstu.  Valsts nodrošinās mērķdotāciju pašvaldībām izdevumu segšanai 50 procentu apmērā no personai piešķirtā pabalsta krīzes situācijā, bet ne vairāk kā 40 eiro mēnesī vienai personai trīs mēnešu periodā.
 • ES fondu izdevumu pārstrukturēšana, pārdalot līdz 600 miljoniem eiro.

ATBALSTS NO KOMERCBANKĀM

 • Kredītu pamatsummas atlikšana (gan uzņēmumiem, gan privātpersonām).
 • No ceturtdienas bezkontakta karšu limits ir pacelts uz 50€, lai maksimāli samazinātu fizisku kontaktu ar karšu termināļiem.
 • Atsevišķās bankās ieviesta senioru apkalpošana par telefonu, īstenojot papildu drošības prasības.