Aloja

Atsākta ceļa Silnieki – Jaunpuriņi pārbūve

Pēc ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma Alojas novada pašvaldība turpina īstenot projektu “Grants ceļa Silnieki-Jaunpuriņi pārbūve” (ID. Nr.19-09-A00702-000046) ELFLA finansētā pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Projekta īstenošana paredzēta līdz 2020. gada 30. septembrim un tā laikā tiks pārbūvēts pašvaldības autoceļa 48C15 Silnieki – Jaunpuriņi posms no km  0,0 līdz km 0,88.

SIA “Limbažu ceļi” atbildīgais būvdarbu vadītājs Ziedonis Kalniņš ir optimistisks, jo Latvijas Republikas teritorijā izsludinātā ārkārtējā situācija tieši neskar ceļu būves nozari, un plāno pabeigt darbus laikā. Alojas novada domes izpilddirektors Māris Beļaunieks informēja, ka domei arī nav informācijas par šķēršļiem, kas varētu kavēt plānoto darbu izpildi.

Informējam, ka atsevišķos ceļa posmos būvnieks var veikt ceļa posmu norobežošanu, lai pārvietošanās rezultātā netiktu sabojāta ceļa virsma. Ja blakus esošo zemju īpašniekiem ir akūta nepieciešamība pārvietoties pa norobežoto ceļa posma šajā periodā, lūdzam, iepriekš saskaņot pārvietošanos ar SIA “Limbažu ceļi” būvdarbu vadītāju Ziedoni Kalniņu, tel. 28626134.

Jautājumu/neskaidrību/ierosinājumu gadījumā lūgums sazināties ar atbildīgo būvdarbu vadītāju Ziedoni Kalniņu vai Brīvzemnieku pagasta vadītāju Daci Tauriņu, tel. 28684163.

Sagatavojusi J. Mošura, A. Miškovskas foto

“Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē”

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv