Alojas administrācija

Alojas novada domes sēdes 30.04.2020. darba kārtība

Alojas novada domes sēde notiks 30. aprīlī, plkst. 10:00, Jūras ielā 13, Alojā.

Darba kārtībā:

1.  Par 26.03.2020. Domes sēdes lēmumu izpildi un domes iestāžu darbu.

2.  Par Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldes vadītāja amatu.

3.  Par Alojas pilsētas un pagasta  pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.

4.  Par Alojas novada domes 26.03.2020. lēmuma Nr.118 precizēšanu.

5.  Par budžeta izpildi.

6.  Par vecāku līdzfinansējuma nepiemērošanu ārkārtējās situācijas laikā.

7.  Par mācību līdzekļiem un mācību literatūrai piešķirto valsts budžeta līdzekļu sadali 2020. gadā.

8.  Par finansējuma piešķiršanu būvprojekta “Dienas aprūpes centra pārbūve par izglītības centru Staicelē” ekspertīzes veikšanai.

9.  Par finansējuma piešķiršanu latvāņu izplatības ierobežošanai Alojas novada pašvaldībā.

10.  Par finansējumu AUSEKĻA dzejas izlases  “Gaismas pils ”  iegādei.

11.  Par finansējuma piešķiršanu caurtekas maiņai  uz autoceļa Ceļinieki – Andriņi.

12.  Par  Braslavas parka apgaismojuma pārbūvi.

13.  Alojas novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikums.

14.  Par grozījumiem Staiceles pamatskolas nolikumā.

15.  Par  nekustamā īpašuma Rīgas iela 5A-5, Alojā nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.

16.  Par  nekustamā īpašuma – Kaktiņi, Staiceles pagastā, nosacītās cenas  apstiprināšanu.

17.  Par  nekustamā īpašuma – Tilta zeme 2, Staicelē, nosacītās cenas  apstiprināšanu.

18.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašumā Mežbroči, Braslavas pagastā.

19.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašumā Klētnieki, Alojas pagastā.

20.  Par nedzīvojamās ēkas – šķūņa, Ozolmuižā, nomas tiesību izsoles noteikumiem.

21.  Par nekustamā īpašuma Ozolu lauksaimniecības skola, Ozolmuižā, nomas tiesību izsoles noteikumiem.

22.  Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa māja, Brīvzemnieku pagastā izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.

23.  Par nekustamo īpašumu Kapkalni, Brīvzemnieku pagastā.

24.  Par zemes nomu.

25.  Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

26.  Par Sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.

27.  Par atļauju Staiceles lībiešu muzejam “Pivalind” un Staiceles pamatskolai  pieņemt mantojumu.

28.  Par Alojas Ausekļa vidusskolas dalību Erasmus+ starpskolu stratēģiskajā partnerībā.