Alojas administrācija

Veselības projekts turpinās

24.07. starp Alojas novada domi un Centrālo Finanšu un Līgumu Aģentūru (CFLA) tika noslēgta Vienošanās par grozījumiem Nr. 5 Eiropas Savienības Sociālā fonda projektā “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” Nr. 9.2.4.2/I/028 

Projekta darbību īstenošanas laiks pēc Vienošanās noslēgšanas ir 66 mēneši, tas ir, līdz 2022.gada 31.decembrim.

  • Projekta kopējie izdevumi: 105851,00 EUR (viens simts pieci tūkstoši astoņi simti piecdesmit viens euro 0 centi), no tiem kopējie attiecināmie izdevumi 105851,00 EUR (viens simts pieci tūkstoši astoņi simti piecdesmit viens euro 0 centi).
  • Atbalsta summa: 100 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 105851,00 EUR (viens simts pieci tūkstoši astoņi simti piecdesmit viens euro 0 centi), no tās:
  • ESF finansējums: 85 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 89973,35 EUR (astoņdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit trīs euro 35 centi),;
  • valsts budžeta finansējums: 15 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 15877,65 EUR (piecpadsmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit septiņi euro un 65 centi).

Projekta īstenošanas laikā 2021. un 2022. gadā Alojas novada iedzīvotājiem tiks piedāvātas tādas aktivitātes kā peldētapmācība, ūdens fizioterapija, laivu braucieni, pārgājieni ar purva kurpēm, slēpošanas nodarbības, nūjošana, riteņbraukšana, vingrošanas gan lieliem un maziem, tiks pieaicināti ārsti un  lektori par dažādām ar veselību saistītām tēmām. Tiks turpināts Stipro skrējiens Staicelē, Ziemas olimpiāde jeb sniega dienas, tāpat notiks veselīga uztura nodarbību cikli un iegādāti papildus slēpju komplekti.

Lūdzu sekojiet līdz informācijai mājas lapā, Alojas novada vēstīs, kā arī uz afišām.

Informāciju sagatavoja: attīstības nodaļas vadītāja J. Mošura