Alojas administrācija

Unikālā “Erasmus+” projektu konkursā pieejams pusmiljons eiro kultūras un radošu projektu ideju īstenošanai

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) izsludina unikālu Eiropas Savienības (ES) programmas “Erasmus+” projektu konkursu “Stratēģiskās partnerības radošumam”. Apzinoties Covid-19 krīzes izraisītās sekas, Eiropas Komisija to ir izveidojusi, lai sniegtu atbalstu projektu ideju īstenošanai, kas vērstas uz kultūras un radošuma veicināšanu. Projektu konkursā pieejamais finansējums ir 575 000 eiro. Savus pieteikumus līdz 29. oktobra plkst. 13.00 ir aicināta iesniegt ikviena jaunatnes un citas jomas organizācija, īpaši tās, kas pārstāv kultūras un radošās nozares. Apstiprinātos projektus sākot no 2021. gada 1. marta varēs īstenot divus gadus.  

“Stratēģisko partnerību radošumam projektu konkursa mērķis ir atbalstīt starpnozaru sadarbību, lai sniegtu jauniešiem un pieaugušajiem rīkus un kompetences, kas veicina radošu un inovatīvu risinājumu īstenošanu darbā ar jaunatni, sociālo iekļaušanu ar mākslas palīdzību, kā arī stiprina Eiropas pilsoniskumu un visu iedzīvotāju izpratni par kultūru. Lai palīdzētu kultūras un radošajām nozarēm atgūties no Covid-19 krīzes, šis projektu konkurss paredzēts radošo jomu un kultūras nozares organizācijām, jaunatnes, un citām organizācijām, kas savu ikdienas darbu balsta uz kultūras vērtībām, mākslinieciskām un citām radošām izpausmēm. Šādi projekti sekmē zaļāku, digitālāku un noturīgāku atveseļošanu, tādējādi sniedzot ieguldījumu arī ES stratēģisko prioritāšu īstenošanā,” norāda JSPA Projektu vadības un uzraudzības daļas vadītāja Maija Kolberga.

Kā atbalstāmo projektu mērķi ir noteikti ne vien prasmju un kompetenču attīstīšana, veicinot radošumu, bet arī kultūras un radošās jomas adaptācija digitālai videi, jaunu sadarbību īstenošana un sadarbības veicināšana digitālā vidē. Tāpat ar šo projektu palīdzību ir paredzēts sekmēt kultūras iniciatīvu veidošanu, kas iedrošina mācīšanos un sociālu jautājumu apzināšanos, kā arī starptautiskas mobilitātes aktivitātes, kas popularizē mācīšanās iespējas radošā un kultūras mantojuma vidē.

Unikālajā projektu konkursā “Stratēģiskās partnerības radošumam” var piedalīties ikviena jaunatnes un citas jomas organizācija. Savus projektu pieteikumus ir īpaši aicinātas iesniegt organizācijas, kas pārstāv kultūras un radošās nozares. Projektu pieteikumus var iesniegt līdz 2020. gada 29. oktobra plkst. 13:00 tiešsaistē https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home/. Apstiprināto projektu uzsākšanas laiks ir plānots no 2021. gada 1. marta līdz 30. jūnijam.

Lai nodrošinātu atbalstu projektu iesniedzējiem, 20.-22. septembrī tiks organizētas mācības par projektu izstrādi, no katras organizācijas aicinot pieteikties ne vairāk kā divus cilvēkus. Dalībai mācībās aicinām reģistrēties līdz 15. septembrim tīmekļa vietnē: https://ieej.lv/MMza5.

Plašāka informācija un projekta pieteikuma iesniegšanas noteikumi ir skatāmi: www.jaunatne.gov.lv. Papildu informācijai par projektu konkursu aicinām sazināties ar JSPA projektu koordinatori Līvu Jakovļevu (tālr. 67251185, liva.jakovleva[at]jaunatne.gov.lv).

Par “Erasmus+: Jaunatne darbībā”

2020. gads ir noslēdzošais gads programmas “Erasmus+” ciklā, kas kopumā ilgst no 2014. līdz 2020. gadam. Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus.

Programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ir iespējams īstenot projektus trīs pamatdarbībās: pirmā – “Personu mobilitāte mācību nolūkos” (mobilitātes veids “Jauniešu apmaiņas” un “Jaunatnes darbinieku mobilitāte”); otrā – “Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā”; trešā – “Jaunatnes dialoga projekti”.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas “Erasmus+” īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  nodrošina  programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem jaunatnes jomā vairāk var uzzināt www.jaunatne.gov.lv sadaļā „Erasmus+”. Savukārt par izglītības un mācību jomas projektiem – www.viaa.gov.lv sadaļā „Erasmus+”.Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību. JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem Eurodesk, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu īstenošanai 2019. gadā ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.


Plašāka informācija:

Laura Bringina
JSPA Komunikācijas daļas vecākā referente
e-pasts: laura.bringina@jaunatne.gov.lv
t. +371 67356251