Aloja

Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar svarīgākajiem MK 266. noteikumiem – labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai

Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar svarīgākajiem Ministru kabineta (MK) 266. noteikumiem – labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai.

Tuvākajā laikā tiks veikta šo noteikumu ievērošanas pārbaude kopā ar pašvaldības policiju un NVO Dzīvnieku SOS pārstāvi.

IV. Īpašās prasības kaķa turēšanai:

21. Kaķis, kas ir vecāks par sešiem mēnešiem, var brīvi uzturēties ārpus tā īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijas, ja kaķis ir sterilizēts.

IX. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka un turētāja tiesības un pienākumi:

52.3. apdzīvotu vietu teritorijā savākt sava mājas (istabas) dzīvnieka ekskrementus;

52.5. vakcinēt mājas (istabas) dzīvnieku Veterinārmedicīnas likumā noteiktajā kārtībā;

Ministru kabineta noteikumi Nr.4911. Noteikumi nosaka mājas (istabas) dzīvnieku – suņu, kaķu un mājas (istabas) sesku – reģistrācijas kārtību

2. Mājas (istabas) dzīvnieku, kas ir apzīmēts ar pasīvu lasāmrežīma radiofrekvences identifikācijas ierīci (turpmāk – mikroshēma), reģistrē mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē (turpmāk – datubāze). Datubāze ir valsts vienotās informācijas sistēmas “Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma” sastāvdaļa.

5. Datubāzē:

5.1. reģistrē suņus, kam implantēta mikroshēma;

5.2. var reģistrēt kaķus un mājas (istabas) seskus, kam implantēta mikroshēma.

6. Mājas (istabas) dzīvnieku tā īpašnieks vai turētājs, ja īpašnieks to pilnvarojis, reģistrē datubāzē vienā no šādiem veidiem:

6.1. pie praktizējoša veterinārārsta;

6.2. vietējā pašvaldībā;

6.3. Lauksaimniecības datu centrā (turpmāk – datu centrs); II. Mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācija pie praktizējoša veterinārārsta

7. Praktizējošs veterinārārsts ar datu centru var noslēgt līgumu par maksas iekasēšanu no mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka vai turētāja par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju datubāzē.

(MK 24.02.2015. noteikumu Nr.101 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.05.2020. noteikumiem Nr. 308)

7.1 Praktizējošs veterinārārsts identifikācijai datubāzē izmanto datu centra vai portāla www.latvija.lv identifikācijas pakalpojumus.

(MK 24.02.2015. noteikumu Nr. 101 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 47)

8. Lai mājas (istabas) dzīvnieku reģistrētu datubāzē, tā īpašnieks vai turētājs praktizējošam veterinārārstam uzrāda personu apliecinošu dokumentu, mājas (istabas) dzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību un sniedz šo noteikumu 16.1., 16.2. un 16.7. apakšpunktā minēto informāciju. Juridiskās personas pilnvarota persona un mājas (istabas) dzīvnieka turētājs uzrāda arī attiecīgu pilnvarojumu.

(MK 19.05.2020. noteikumu Nr. 308 redakcijā)

9. Praktizējošs veterinārārsts:

9.1. mājas (istabas) dzīvniekam mikroshēmu implantē kakla apvidus kreisajā pusē;

9.2. reģistrē mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē un izsniedz datu centra sagatavotu rēķinu vai iekasē maksu par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju, ja ir noslēgts šo noteikumu 7. punktā minētais līgums;

9.3. ja datubāzē dzīvnieku nav iespējams reģistrēt tiešsaistē, aizpilda datu centra tīmekļvietnē pieejamo mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas veidlapu (turpmāk – reģistrācijas veidlapa) un izsniedz to mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam;

9.4. ja mājas (istabas) dzīvnieks ir reģistrēts datubāzē, bet ir mainījies tā īpašnieks vai turētājs, mainījusies turēšanas vieta, dzīvnieks ir sterilizēts, pazudis, atrasts, nomiris vai eitanazēts, attiecīgo informāciju norāda datubāzē vai aizpilda datu centra tīmekļvietnē pieejamo ziņojuma veidlapas paraugu par reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku (turpmāk – ziņojums) un piecu darbdienu laikā to nosūta datu centram;

9.5. reģistrē datubāzē informāciju par reģistrētā mājas (istabas) dzīvnieka vakcināciju pret trakumsērgu;

9.6. pēc mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka vai turētāja pieprasījuma izsniedz izdruku no datubāzes par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju.

Izvilkums no MK noteikumiem Nr.266 un 4911.