Aloja

Alojas novada domes sēdes (29/10/2020) darba kārtība

Alojas novada domes sēde norisināsies š.g. 29. oktobrī, plkst. 10.00, Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs “SALA”.

Darba kārtībā:

 • Par 24.09.2020.Domes sēdes lēmumu izpildi un domes iestāžu darbu.
 • Par  Alojas novada domes deputāta J.Bakmaņa pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa.
 • Par Braslavas pagasta Vilzēnu bibliotēkas  vadītāja apstiprināšanu amatā.
 • Par budžeta izpildi.
 • Par saistošo noteikumu Nr..„Par grozījumiem Alojas novada domes 2020. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Alojas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam””  apstiprināšanu.
 • Par  galvojuma sniegšanu SIA “Alojas Novada Saimniekserviss”  aizdevuma ņemšanai.
 • Par finansējuma piešķiršanu tehniskā atzinuma sagatavošanai Vilzēnu tautas namam, Vilzēnos, Braslavas pagasta, Alojas novadā.
 • Par finansējuma piešķiršanu tehniskā atzinuma sagatavošanai autoostas ēkai Valmieras ielā 4, Alojā, Alojas novadā.
 • Par tautas mākslas un amatiermākslas kolektīvu finansēšanu.
 • Par tautas tērpu iegādi jauktajam korim “Ale”.
 • Par tautisko tērpu iegādi bērnu deju kolektīvam “Liepziediņi”.
 • Par finansējuma piešķiršanu dzīvojamās mājas “Imantas “2, Braslavas pagastā skursteņa remontam.
 • Par pamatlīdzekļa – kafijas automāta iegādi.
 • Par finansējuma piešķiršanu evakuācijas kāpņu  remontam Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā.
 • Par zāles pļāvēja  iegādi.
 • Par papildus finansējuma piešķiršanu Volejbola komandai Aloja  dalībai Entuziastu Volejbola Līgā 2020/2021 sezonā.
 • Par Staiceles pilsētas un pagasta labāko iedzīvotāju apbalvošanu.
 • 18.  Par   Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības  iestādes “Auseklītis” un struktūrvienības Vilzēnos nolikumā apstiprināšanu.
 • Par Alojas novada domes 2020. gada 23.janvāra sēdes lēmuma Nr.27 (protokols Nr.2 24#) “Par Alojas pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu” grozījumu apstiprināšanu.
 • Par atklāta konkursa “Pārtikas produktu piegāde Alojas novada domes iestādēm” rezultātu apstiprināšanu.
 • Par konkursa “Kas mēs bijām, būsim, esam” nolikuma apstiprināšanu.
 • Par tiešo līdzdalību akciju sabiedrībā „CATA”.
 • Par Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas futbola federācijas mācību un treniņu centrs “Staicele”” kapitāla daļu atsavināšanas procesa uzsākšanu.
 • Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
 • Par  nekustamā īpašuma – Lapsas, Brīvzemnieku pagastā, nosacītās cenas  apstiprināšanu.
 • Par  nekustamā īpašuma Kalnāres 5, Braslavas pagastā nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.
 • Par  nekustamā īpašuma Šalkas 27, Brīvzemnieku pagastā nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.
 • Par  nekustamā īpašuma Vecskultes 2, Braslavas pagastā nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.
 • Par nedzīvojamo telpu – Rīgas ielā 5, Alojā, nomas tiesību izsoli.
 • Par nekustamā īpašuma Kalneglītes, Alojas pagastā  izsoles rezultāta apstiprināšanu.
 • Par nekustamā īpašuma Matīši 1, Alojas pagastā  izsoles rezultāta apstiprināšanu.
 • Par nekustamā īpašuma Zemzari, Alojas pagastā  izsoles rezultāta apstiprināšanu.
 • Par nekustamā īpašuma Kļavas 3, Braslavas pagastā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 • Par nekustamā īpašuma Lielā iela 20-1, Staicelē atsavināšanas uzsākšanu.
 • Par nekustamā īpašuma Mežvidi, Alojas pagastā atsavināšanas uzsākšanu.
 • Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa māja, Brīvzemnieku pagastā atsavināšanas uzsākšanu.
 • Par zemes īpašuma Lejas ganības, Braslavas pagastā atsavināšanas uzsākšanu.
 • Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašumā Ģīlas, Braslavas pagastā.
 • Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašumā Jurciņas, Alojas pagastā.
 • Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašumā Rēciemi, Staicelē.
 • Par zemes nomu.
 • Par grozījumiem 26.03.2020. lēmumā Nr.90 (protokols Nr.6 3#) “Par nolikuma „Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Alojas novadā”” apstiprināšanu.
 • Par grozījumiem 27.06.2019. lēmumā Nr.235  (protokols Nr.13 11#) “Par Alojas novada prezentācijas materiālu piedāvājuma ideju konkursa” nolikuma apstiprināšanu.
 • Par grozījumiem 29.02.2016. lēmumā Nr.76  (protokols Nr.2 24#) “Par Alojas novada preču zīmes un nolikuma” apstiprināšanu.
 • Par grozījumiem 26.09.2019. lēmumā Nr.324 (protokols Nr.19 4#) “Par Alojas novada domes tirdzniecības vietu aprīkojuma izmantošanas noteikumu” apstiprināšanu.
 • Par grozījumiem 28.02.2019. lēmumā Nr.60  (protokols Nr.2 21#) “Par Alojas novada Uzņēmēju diena” nolikuma apstiprināšanu.
 • Par grozījumiem 26.04.2018. lēmumā Nr.158  (protokols Nr.9 10#) “Par Alojas novada pašvaldības Uzņēmēju konsultatīvās padomes” nolikuma apstiprināšanu.
 • Par finansējuma piešķiršanu būvprojekta  “NĪ “Vīķi” teritorijas labiekārtojuma, slimnīcas un saimniecības ēkas pārbūves projekts  par dzīvokļu ēku un dienas aprūpes centru” būvdarbu apjomu izvērtējumam.
 • Par Limbažu novada apvienojamās pašvaldības (ko veidos Limbažu novada,  Salacgrīvas novada un Alojas novada pašvaldības) vēlēšanu  komisijas locekļu kandidātus pieteikšanos.
 • Par apdzīvojamās platības izīrēšanu.
 • Par Alojas novada pašvaldības dzīvokļu maiņu.
 • Par Sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
 • Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
 • Par finansējuma piešķiršanu jauna 0,4kV pieslēguma ierīkošanai objektam Lielā ielā 36, Staicelē, Alojas novadā.
 • Par finansējuma piešķiršanu tehniskā atzinuma sagatavošanai Sabiedriskā centra ēkai Rīgas ielā 4, Alojā, Alojas novadā.