Aloja

Par vienošanās projekta Nr.9.3.1.1/19/I/021 grozījumiem Nr.1

Projekta Nr. Nr.9.3.1.1/19/I/021  īstenošanas gaitā iepirkumu rezultātā finanses mainījās, līdz ar to Alojas novada dome 29.09.2020. pieņēma lēmumu Par grozījumiem Alojas novada domes  20.03.2019. lēmumā Nr. 86 “ Par Alojas novada pašvaldības projekta “Sabiedrībā balstītu pakalpojumu izveide Alojas novadā” īstenošanu un finansējumu”.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra atbalstīja Alojas novada domes ierosinātos vienošanās grozījumus Nr. 1 un 21.10.2020. Labklājības ministrija ir sniegusi pozitīvu atzinumu par vienošanās grozījumiem. 27.10.2020. vienošanās Nr.9.3.1.1/19/I/021 grozījumi Nr.1 ir abu pušu elektroniski parakstīti un nosaka šādus grozījumus:

  1. Izteikt Vienošanās 5. punktu šādā redakcijā:

5.    Projekta kopējie izdevumi: 1 384 544,60 EUR (viens miljons trīs simti astoņdesmit četri tūkstoši pieci simti četrdesmit četri eiro un 60 centi), no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 1 362 970,90 EUR (viens miljons trīs simti sešdesmit divi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit eiro un 90 centi):

5.1. Atbalsta summa: 41,00 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 558 855,42 EUR (pieci simti piecdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit pieci eiro un 42 centi), no tās:

5.1.1. ERAF finansējums: 38,94 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 530 756,54 EUR (pieci simti trīsdesmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit seši eiro un 54 centi);

5.1.2. valsts budžeta dotācija pašvaldībām: 2,06 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 28 098,88 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši deviņdesmit astoņi eiro un 88 centi);

5.2. pašvaldības finansējums: 59,00 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 804 115,48 EUR (astoņi simti četri tūkstoši viens simts piecpadsmit eiro un 48 centi).

  • Izteikt Vienošanās 6. punktu šādā redakcijā:

6.    Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi: 21 573,70 EUR (divdesmit viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit trīs eiro un 70 centi), t.i. pašvaldības finansējums 21 573,70 EUR (divdesmit viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit trīs eiro un 70 centi).

  • Aizstāt Vienošanās 1. pielikumu “Vienošanās vispārīgie noteikumi” ar šo Vienošanās grozījumu 1. pielikumu “Vienošanās vispārīgie noteikumi”;
  • Aizstāt Vienošanās 2. pielikumu “Projekta iesnieguma “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Alojas novadā” veidlapa un tās pielikumi (Projekta īstenošanas laika grafiks, Finansēšanas plāns, Projekta budžeta kopsavilkums)” ar šo Vienošanās grozījumu Vienošanās Nr. 9.3.1.1/19/I/021 grozījumi Nr. 1 2 2. pielikumu “Projekta iesnieguma “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Alojas novadā” veidlapa un tās pielikumi (Projekta īstenošanas laika grafiks, Finansēšanas plāns, Projekta budžeta kopsavilkums)”.
  • Visi citi Vienošanās punkti paliek spēkā. Vienošanās grozījumi stājas spēkā ar 2020. gada 11. maiju.

Sagatavoja: J. Mošura