Alojas administrācija

Tiks uzsākta Alojas pilsētas centralizētas siltumapgādes pārvades sistēmas rekonstrukcija un jaunu posmu izbūve

11. decembrī Alojas novada dome un Valsts kase noslēdza Galvojuma līgumu Nr. G/20/879, kurā Alojas novada dome  kā Galvinieks, saskaņā ar aizdevuma līgumu trančei Nr. K-30/2020, kas noslēgts starp Latvijas Republiku un SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” par projekta “Alojas pilsētas centralizētas siltumapgādes pārvades sistēmas rekonstrukcija un jaunu posmu izbūve” īstenošanu, galvo, ka aizdevuma pamatsummas 751 611,51 EUR (septiņi simti piecdesmit viens tūkstotis seši simti vienpadsmit euro 51 cents), un ar Aizdevuma līgumu saistīto blakus prasījumu – procentu, līgumsodu, nokavējuma naudas, kā arī citu ar Aizdevuma līguma izpildi saistīto izdevumu, ja tādi būtu, atmaksa tiks izpildīta pilnā apmērā, pienācīgā veidā un precīzi, atbilstoši Aizdevuma līguma noteikumiem.

SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” projekta “Alojas pilsētas centralizētas siltumapgādes pārvades sistēmas rekonstrukcija un jaunu posmu izbūve” mērķis ir pašvaldības funkcijas par siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšana pilnā apmērā bez siltuma piegādes pārtraukumiem un zudumiem, tehnisku avāriju novēršana, rekonstruējot Alojas pilsētas centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmu un izbūvējot jaunus trašu posmus.

Projekta aktivitātes (plašāks apraksts)

Alojas novada attīstības programmas 2013. – 2021. gadam aktualizētajā Investīciju plānā 2013. – 2021. gadam, Vidējā termiņa prioritātē (VTP2) “Droša, kopta un pievilcīga dzīves vide”, kā viena no aktivitātēm ir projekta “Siltumtrašu rekonstrukcija un paplašināšana Alojā”, kuru plānots realizēt 2020. – 2021. gadā. Par plānoto Investīcijas projektu kā atbildīgā norādīta pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” (Sabiedrība), ar kuru 2015. gada 1. jūnijā Alojas novada domei noslēgts līgums Nr. 5-28-5/15/276 “Par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu nodrošināšanu Alojas pilsētā un Ungurpils ciemā”. Alojas pilsētā centrālo siltumapgādi nodrošina viena katlu māja – Skolas ielā 6A, Alojā, kura pieder Sabiedrībai. Lai īstenotu minēto Investīciju projektu, bija nepieciešams izvērtēt katlu mājas un siltumapgādes pārvades sistēmas Alojā rekonstrukcijas iespējas un veikt ekonomiskos aprēķinus, ko 2019. gada februārī veica SIA “Smart Meter”, izstrādājot tehniski ekonomisko pamatojumu (TEP) “Siltumenerģijas ražošanas un sadales sistēmas efektivitātes uzlabošana Alojas pilsētā”. Saskaņā ar TEP konstatēto, siltumtrašu kopējais garums Alojā ir 1,6 kilometri. Aptuveni 40 % no trasēm ir izbūvētas pirms 30 gadiem un kopš tā laika nav rekonstruētas, ir veikti tikai avārijas remonti. Pārējie siltumtīkli izbūvēti pirms 15 – 18 gadiem.

Kopumā siltumenerģijas pārvades sistēma uzskatāma par nokalpojušu un turpmākai ekspluatācijai, neveicot rekonstrukciju, nepiemērotu. Siltumenerģijas zudumi trasēs lēšami ap 40 %, sekas novērojamas vizuāli – ziemās trašu kontūras virszemē ir labi saskatāmas, jo sniegs šajās vietās neturas, zemes virskārta, kas klāj siltumtrases, daudzviet ir deformējusies, izveidojot bedres, gaisa temperatūra tehniskajās akās ir 10 – 15 grādus augstāka nekā gaisa temperatūra laukā. Lai pieslēgtu siltumtrasēm jaunus patērētājus, nepieciešams izbūvēt jaunus trašu posmus 0,5 kilometru garumā.

2020. gada 7. jūlijā Sabiedrība izsludināja iepirkumu “Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija un jaunu posmu izbūve Alojā”, Id. Nr. ANS 1-07/2020. 26. augustā iepirkumu komisija lēma līguma tiesības piešķirt SIA “SANART”, reģ. Nr. 44103043748, par kopējo līgumcenu 751611, 51 EUR (bez PVN). Projekta ietvaros Alojas pilsētā tiks nomainīti visi cauruļvadi ar rūpnieciski ražotām, izolētām caurulēm esošajās siltumtrasēs, no jauna izbūvētas siltumtrases ar jauniem pieslēgumiem un siltummezgliem katrā objekta ievadā, tajā skaitā, arī esošajos pieslēgumos, atjaunoti ceļa braucamās daļas asfalta segumi vietās, kur siltumtrases tiks montētas, kā arī ceļu brauktuvju šķērsošanas vietās, no jauna ieklāti gājēju celiņu posmi gan asfaltētie, gan bruģētie vietās, kur to skars siltumtrases izbūves darbi.

Projektu paredzēts īstenot līdz 20.12.2021.

Sagatavoja: J. Mošura un M. Treimane