Aloja

Domes sēdes (28/12/2020) darba kārtība

Š.g. 28. decembrī, 10.00, tiešsaistē, notiks Alojas novada domes sēde.

Darba kārtībā:

 • Par 26.11.2020. Domes sēdes lēmumu izpildi un domes iestāžu darbu
 • Par budžeta izpildi
 • Par saistošo noteikumu Nr. „Par grozījumiem Alojas novada domes 2020. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Alojas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam””  apstiprināšanu
 • Par saistošo noteikumu  Nr.____ “Par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā Alojas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA II”) apstiprināšanu
 • Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Alojas Novada Saimniekserviss”
 • Par pabalsta piešķiršanu J. Bakmanim
 • Par grozījumiem Alojas novada domes 2017.gada 21.jūnija lēmumā Nr.277 (protokols Nr.10 5#) “Par deputātu ievēlēšanu domes pastāvīgo komiteju sastāvā”
 • Par finansējuma sadalījumu atbalsta sniegšanai attālinātā mācību procesa nodrošināšanā vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem
 • Par pakāpienu podestu iegādi Vilzēnu tautas namam
 • Par finansējuma piešķiršanu būvuzraudzībai bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtām nekustamajā īpašumā “Vīķi”
 • Par Alojas novada pašvaldības Attīstības programmas 2013. – 2021. gadam aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu
 • Par finansējuma piešķiršanu kultūras nama bēniņu siltināšanai Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā
 • Par finansējuma piešķiršanu Staiceles pilsētas un pagasta  pārvaldes griestu atjaunošanai Lielā ielā 7, Staicelē, Alojas novadā
 • Par finansējuma piešķiršanu Staiceles pilsētas un pagasta  pārvaldes telpu remontu Lielā ielā 7, Staicelē, Alojas novadā
 • Par finansējuma piešķiršanu Alojas mūzikas un mākslas skolas automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtas sistēmas remontam
 • Par  ugunsdrošo aizkaru  iegādi  Brīvzemnieku pagasta Puikules tautas nama skatuvei
 • Par vērtības samazinājuma avansa maksājumiem par krājumiem norakstīšanu no bilances
 • Par grozījumiem 24.09.2020. lēmumā Nr.369
 • Par nekustamā īpašuma Jāņsēta, Staiceles pagastā sadalīšanu
 • Par nekustamā īpašuma Limbažu iela 4A, Alojā atsavināšanu
 • Par nekustamā īpašuma Kluba iela 9-4, Alojā atsavināšanas uzsākšanu
 • Par nekustamā īpašuma Kalēju iela 8-7, Staicelē atsavināšanas uzsākšanu
 • Par nekustamā īpašuma “Kļavas”-3, Braslavas pagastā izsoles rezultāta apstiprināšanu
 • Par nekustamā īpašuma  Kamenes, Alojas pagastā, apbūves tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
 • Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa māja, Brīvzemnieku pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu
 • Par nekustamo īpašumu Urdzēni, Alojas pagastā
 • Par nekustamo īpašumu Rīgas iela 22, Alojā
 • Par zemes nomu
 • Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
 • Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
 • Par dzīvojamās telpas – dzīvokļa maiņu