Aloja

Apstiprināts Alojas novada domes 2021. gada budžets

Šā gada 28. janvārī Alojas novada domes sēdē apstiprināts pašvaldības 2021. gada budžets, kurā izdevumi plānoti 5 859 610 eiro apmērā, par prioritātēm izvirzot izglītības nozares stiprināšanu, sociālo aizsardzības jomu. Šī gada plānotie ieņēmumi – 5 775 195 eiro. 

Alojas novada pašvaldības 2021.  gada kopējie izdevumi, ieskaitot finansēšanas daļu, plānoti 5 859 610 EUR, kas ir par 291 211 EUR mazāk kā 2020. gada sākumā. Pašvaldības izdevumi, neskaitot finansēšanas daļu, plānoti 5 408 055 EUR – par 276 483 EUR mazāk kā iepriekšējā gadā, un pēc savas būtības iedalīti deviņās  funkcionālajās kategorijās.

Kā ierasts, lielākais īpatsvars izdevumu struktūrā – 1 903 264 EUR jeb 32,47% no kopējiem Alojas novada pašvaldības izdevumiem, ir izdevumi izglītībai. Otrajā vietā ierindojas pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi ar  945 125 EUR jeb 16,13%. Izdevumi  vispārējo valdības dienestu vajadzībām sastāda 875 462 EUR jeb 14,94%. Tie, saskaņā ar Ministru Kabineta norādīto funkciju klasifikāciju, ietver arī saņemto aizdevumu apkalpošanas un procentu maksājumus, kā arī norēķinus par citu pašvaldību sniegtajiem izglītības pakalpojumiem Alojas novada pašvaldības teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem. Tālāk seko izdevumi sociālajai aizsardzībai, kam 2021. gadā plānots izlietot 771 456 EUR, kas ir 13,17% no kopējiem izdevumiem. Atpūtai, kultūrai un reliģijai ieplānotie izdevumi ir 491 385 EUR, kas veido 8,39% kopējā izdevumu struktūrā. Ekonomiskajai darbībai šī gada budžetā plānoti 356 182 EUR, kas sastāda 6,08% no kopējiem izdevumiem. Sabiedriskai kārtībai un drošībai 2021. gadā ieplānoti 46 291 EUR jeb 0,79%, vides aizsardzībai – 12 770 EUR jeb 0,22%, veselības aprūpei – 6 120 EUR jeb 0,10%. Finansēšanas daļa sastāda 451 555 EUR jeb 7,71%, kur 436 000 EUR ir finansējums aizdevumu pamatsummu atmaksai, bet 15 555 EUR plānots atstāt atlikumā uz gada beigām.

Sagatavoja:

Regīna Grosa